U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Voorzitter, we hebben tijdens vele hoorzittingen en in verschillende documenten gehoord en gelezen dat zorgverstrekkers en hulpverleners onvoldoende kennis hebben van de sociale kaarten die hen aanbelangen. Heel vaak bestaan er sociale kaarten, maar worden ze onvoldoende bekendgemaakt bij de mensen die ze moeten gebruiken. De sociale kaart van de eigen regio is nochtans essentieel voor artsen om patiënten gericht te kunnen doorverwijzen.

e-health en Vitalink zijn in volle ontwikkeling. Naast het veilig delen van informatie over patiënten bieden ze ook de mogelijkheid patiënten, zorgverstrekkers en hulpverleners informatie aan te bieden, zoals de sociale kaarten.

Minister, bestaat de intentie om de sociale kaarten via Vitalink consulteerbaar te maken? Zo neen, is het niet wenselijk de sociale kaarten via Vitalink makkelijk consulteerbaar te maken, zodat artsen en misschien ook andere zorgverstrekkers gericht zouden kunnen doorverwijzen?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Voorzitter, de intentie om de sociale kaart via Vitalink consulteerbaar te maken bestaat niet. Op 1 januari 2018 neemt de Vlaamse overheid het Platform Welzijn en Gezondheid over. Dit is het platform achter de websites www.desocialekaart.be en www.zorgzoeker.be. Die websites zullen het centrale platform blijven en nog meer worden. Zorgverstrekkers, hulpverleners en gewone burgers kunnen er op zoek gaan naar een gepast zorgaanbod in de eigen regio. De Vlaamse overheid zal vergelijkbare initiatieven, zoals de website www.jeugdhulpwijzer.be, in dit platform integreren.

Vitalink is een systeem waarmee huisartsen, thuisverpleegkundigen en apothekers digitale patiëntengegeven eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. De websites www.desocialekaart.be en www.zorgzoeker.be zijn media om te zoeken welk zorgaanbod waar in de regio beschikbaar is. Onze technici denken niet dat beide onmiddellijk met elkaar moeten worden geïntegreerd.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Dit is hier nog maar pas aan bod gekomen. Vorige week, tijdens de hoorzitting over het Strategisch Plan Autisme, heeft professor Steyaert verteld dat er pogingen zijn om een sociale kaart te ontwikkelen, maar dat er bij de hulpverleners vaak een probleem is. Ze weten vaak niet waar ze dit moeten vinden. Hij heeft dan ook gesuggereerd dat het interessant zou kunnen zijn dit in het medisch programma te integreren en daar eventueel in een link te voorzien. Het is nobel allerlei aparte websites en dergelijke te maken, maar in de praktijk zijn er uiteindelijk zo veel websites en links dat iemand actief op zoek moet gaan. In de praktijk blijkt dat zorgverstrekkers dat niet doen. Als we het gemakkelijker kunnen maken, moeten we dat zeker en vast doen. Dit gebeurt uiteindelijk in het belang van de patiënt. Om die reden vraag ik om dit eventueel via Vitalink consulteerbaar te maken.

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, ik trap een open deur in als ik stel dat de sociale kaart beter bekend kan zijn bij zorgverstrekkers en zorgbehoevenden. Dat is zeker nodig. Het denkspoor via Vitalink en de bescherming van private medische gegevens is in mijn ogen iets anders dan een sociale kaart. Een sociale kaart moet veel ruimer dan dat zijn. Er moeten verschillende soorten van aanpassingen zijn.

Minister, wat Vitalink betreft, kan ik u volgen. Dat is niet het prioritaire denkspoor. Dit sluit niet uit dat andere denksporen kunnen worden onderzocht om zorgverstrekkers beter te informeren of in staat te stellen beter door te verwijzen. Daar is geen discussie over.

Naar aanleiding van uw antwoord zou ik u nog een vraag willen stellen. Op 1 januari 2018 nemen we met het Platform Welzijn en Gezondheid de sociale kaarten als het ware over. Betekent dit dat het platform ook de wijze overneemt waarop, zoals in de provincie Antwerpen gebeurt, de sociale kaart elk jaar wordt geüpdatet? Wordt dit integraal door het platform overgenomen?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Het is de bedoeling dat we die updates blijven doen. Wat het personeel betreft, is met de provincies een afspraak gemaakt. We gaan nominatief na wie bij de transitie betrokken is. Die mensen moeten hun voorkeur te kennen geven over waar ze willen worden tewerkgesteld. De oefening om tot een maximale invulling te komen, is nu uiteraard aan de gang. Ik heb niet gehoord dat er momenteel een issue zou zijn.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Mijnheer Bertels, u hebt verklaard dat dit eventueel niet aan Vitalink moet worden gekoppeld, maar dat we wel moeten nadenken over een manier om hier proactiever mee om te gaan. Dit lijkt me noodzakelijk. Volgens mij staat iedereen open voor andere suggesties.

Minister Jo Vandeurzen

Indien we erin zouden slagen de eerstelijnsstructuren volledig operationeel te krijgen, zullen we beschikken over iemand die zich hiermee kan bezighouden en die dat kan bijhouden. Dat geldt voor autisme. Maar uit mijn ervaringen tijdens de voorbereiding van de eerstelijnsconferentie blijkt dat soms nog iets meer wordt gezocht dan alleen maar een paar basisgegevens over wie wat kent. Sommigen vragen of iemand zich op bepaalde specialiteiten toelegt of ervaring met bepaalde zaken heeft. Het lijkt me moeilijk dit te realiseren in een formeel systeem, want dan komen er weer erkenningscriteria en dergelijke.

Indien we de sociale kaart dicht bij de hulpverleners willen brengen, heb ik het gevoel dat we ook in kleinstedelijke gebieden de vinger enigszins aan de pols moeten houden. Het zal dichter bij de hulpverleners komen naarmate we erin slagen de structuren wat volwassener te maken.

Het is uiteraard best denkbaar dat we bepaalde zaken in de ondersteunende softwarepakketten voor huisartsen kunnen opnemen, bijvoorbeeld voor artsen die een bepaalde diagnose stellen. Die vraag zouden we eigenlijk moeten stellen aan de mensen die het systeem gebruiken. We kunnen hierover nadenken. Het nieuw instituut voor de ondersteuning van de eerstelijnszorg wordt ontwikkeld. Op een bepaald ogenblik kunnen we nagaan of we de evidencebased ondersteunende tools niet kunnen uitbreiden met een link naar een sociale kaart.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.