U bent hier

Commissievergadering

donderdag 27 april 2017, 14.00u

Voorzitter
van Paul Cordy aan minister Hilde Crevits
1846 (2016-2017)
De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Minister, enkele weken geleden verschenen er een aantal artikels waaruit bleek dat de Turkse overheid de KU Leuven op een soort zwarte lijst had gezet, met als gevolg dat mensen die een diploma van de KU Leuven in Turkije wilden laten erkennen daar problemen mee ondervonden. De boodschap die de rector van de KU Leuven daarover verspreidde, was niet helemaal duidelijk. Hij had bemiddeld, het was niet helemaal zeker, terwijl in de kranten toch wel stond dat er zeker een of zelfs meerdere diploma's niet erkend werden. De reden zou de link zijn die Turkije legt tussen een specifieke leerstoel waar ook de Gülenbeweging bij betrokken zou zijn. Dat zou de basis zijn om de KU Leuven op die zwarte lijst te zetten.

Minister, bent u zich bewust van deze problematiek? Heeft zich dat nog voorgedaan? Ging het om een enkel geval en enkel om een diploma van de KU Leuven? Bent u op de hoogte van de gesprekken tussen de rector en de Turkse ambassadeur? Zijn daar resultaten van? Als dit probleem zich voordoet, zult u dan verdere stappen ondernemen of zult u de KU Leuven bijstaan? Als dit klopt, kan de reputatieschade voor toch wel onze belangrijkste universiteit groot zijn.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Cordy, de KU Leuven heeft mij in januari per brief op de hoogte gebracht dat de Turkse Raad van het Hoger Onderwijs het doctoraatsdiploma van een alumnus van de KU Leuven weigerde te erkennen. Uiteraard is dit volstrekt onaanvaardbaar, aangezien Turkije in 2004 mee de zogenaamde Lissabonconventie ratificeerde over de erkenning van de kwalificaties van het hoger onderwijs in de Europese regio.

In februari kreeg ik een tweede brief van de KU Leuven omtrent de verdere evolutie in dit dossier. De rector en de vicerector internationalisering hebben de situatie aangekaart en zijn ontvangen door de Turkse ambassadeur. Die heeft verzekerd dat de situatie berustte op een misverstand en dat er geen probleem zou zijn omtrent de hangende en toekomstige aanvragen tot erkenning van KU Leuven-diploma’s in Turkije. De KU Leuven meldt in die brief ook dat er sinds eind januari geen nieuwe meldingen zijn binnengekomen van soortgelijke problemen en dat ze mij op de hoogte zouden houden indien er zich nieuwe feiten zouden voordoen.

Ik heb gelukkig geen meldingen van soortgelijke problemen met andere instellingen. Het is voor mij van het allergrootste belang dat Turkije zich houdt aan de Lissabonconventie die het land mee ondertekend heeft. Als ik opnieuw signalen zou krijgen dat dit niet het geval is, dan zal ik niet nalaten dit aan te kaarten via de geijkte diplomatieke kanalen.

Voor mij is het goed dat minstens via de formele weg Turkije niet breekt met de Lissabonconventie. Ik verwacht ook dat ze dat waarmaken in de feiten: woorden en daden. Ik wil onderstrepen dat de eerste slachtoffers van zo’n houding de Turkse academici zelf zijn. Men heeft eigenlijk totaal geen belang bij zo’n opstelling. Maar nog eens, men heeft gemeld dat het een misverstand zou zijn geweest. 

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Ik ben blij te horen dat het inderdaad om een misverstand zou gaan. Het is misschien een beetje jammer dat nadat het eigenlijk al was opgehelderd, het toch nog ergens de weg naar de pers heeft gevonden. Dat zou blijkbaar ook te maken hebben met een aantal artikels in de Turkse pers. Ik hoop dat dit niet wijst op enige dubbelzinnigheid in Turkije.

Als het misverstand is opgelost en Turkije zich houdt aan zijn woord en handtekening onder de Lissabonconventie, dan kunnen we ervan uitgaan dat er zich geen problemen meer zullen voordoen. Mocht dat toch zo zijn, dan zou ik het appreciëren dat we daar in het parlement van op de hoogte worden gebracht.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.