U bent hier

Commissievergadering

donderdag 30 maart 2017, 10.00u

Voorzitter
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1660 (2016-2017)

De heer Anseeuw heeft het woord.

Björn Anseeuw (N-VA)

Minister, een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een huursubsidie is de maximale huurprijs van de woning. De huurprijs mag niet hoger zijn dan 590 euro per maand. Voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 649 euro. Daar mag nog eens 73,75 euro per persoon ten laste worden bijgeteld, tot maximaal vier personen ten laste.

Het is voor een sociaal verhuurkantoor (SVK) blijkbaar mogelijk om een gedeelte van de woning, bijvoorbeeld de garage, afzonderlijk te verhuren. Op die manier kan dat SVK ervoor zorgen dat de huurprijs toch onder de maximale huurprijs terechtkomt. Zo kan de huurder alsnog recht hebben op een huursubsidie. De maximum huurprijs voor de huurpremies en -subsidies kan op die manier omzeild worden door een huurcontract op te splitsen.

Nogal wat SVK’s weigeren om nieuwe woningen in te huren die niet onder de drempel van de huurpremie of -subsidie vallen. Het optrekken van de maximum huurprijs zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat meer woningen zullen worden ingehuurd.

Minister, kunnen die huurcontracten worden opgesplitst? Is dat ook wenselijk? Wanneer een SVK-woning op het niveau van het huurcontract wordt opgesplitst tussen de woning en de garage wanneer deze deel uitmaakt van de woning, om zo de basishuurprijs te verlagen zodat deze onder de maximum huurprijs voor de huursubsidie komt, is dat mogelijk en wenselijk?

Minister, vindt u het nuttig de drempel voor de maximum huurprijs voor de huurpremie en -subsidie te evalueren? Het aantal huurwoningen dat beschikbaar is onder de drempel van de huurpremie en huursubsidie is vrij laag. We zien dan ook dat een aantal gezinnen uit de boot vallen. Vindt u het nodig om dat te evalueren, natuurlijk rekening houdend met het feit dat er een budgettaire impact is als u aan die maximum huurprijzen gaat morrelen?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Anseeuw, ik kan u geruststellen. De huur van de SVK-woning mag worden opgesplitst tussen de woning en de garage wanneer die deel uitmaakt van de woning. Deze opsplitsing van de huurprijs is duidelijk opgenomen in de regelgeving over de tegemoetkoming in de huurprijs. In het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de huursubsidie wordt de huurprijs als volgt gedefinieerd: “de door de huurder te betalen prijs voor het gebruik van de woning en de gemeenschappelijke delen, met uitsluiting van alle bedragen verschuldigd voor beroepslokalen of garages of voor eender welke levering van goederen of diensten”. Bij de behandeling van de huurpremie- of huursubsidieaanvragen worden de huurovereenkomsten opgevraagd. Wanneer de huurprijs is opgesplitst, wordt bij de controle van de huurprijsvoorwaarde enkel rekening gehouden met het gedeelte van de huurprijs dat verschuldigd is voor de woning.

U vraagt dan of de drempel voor de maximum huurprijs voor de huurpremie en de huursubsidie niet te laag is. U weet, mijnheer Anseeuw, dat de maximum huurprijs onder andere deel uitmaakt van de studie die ik heb besteld bij het Steunpunt Wonen. Die studie zal in de loop van april worden opgeleverd. Voorzitter, de onderzoekers kunnen misschien hun onderzoek komen toelichten in de commissie. Ik wil daar absoluut bij aanwezig zijn, daar gaat het mij allemaal niet over.

Dit thema is in deze commissie al vaak aan bod gekomen. U weet dat we van huursubsidie en huurpremie één stelsel willen maken. Maar er zijn een aantal knelpunten naar boven gekomen. Wij zullen dat absoluut aanpakken.

De maximum huurprijzen kunnen worden aangepakt naar huishoudtype en ook regionaal gedifferentieerd worden. Op basis van die invalshoeken zullen in de studie een aantal scenario’s worden afgetoetst, om na te gaan welk effect de hoogte van de maximum huurprijs zou kunnen hebben op het bereik van de huursubsidiëring.

Mijnheer Anseeuw, met betrekking tot uw concrete bezorgdheid of bij het al dan niet in aanmerking komen voor een huursubsidie en een huurpremie enkel rekening werd gehouden met die delen van een woning die effectief bewoond worden, kan ik u geruststellen: dat is wel degelijk zo.

De heer Anseeuw heeft het woord.

Björn Anseeuw (N-VA)

Minister, dat is schitterend nieuws. Ik ben vooral blij met het antwoord op de tweede vraag, over de evaluatie. Het is belangrijk dat dat op gezette tijden gebeurt. U wil dat ook. Dat wordt meegenomen in de evaluatie van het volledige stelsel. We willen de juiste doelgroep bereiken. Die evolueert natuurlijk. We mogen dat doel niet uit het oog verliezen. Daarom ben ik heel tevreden met uw antwoord.

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Ik dacht even dat we in primeur de volledige evaluatie zouden krijgen van de huursubsidie en de huurpremie. Maar, minister, u verwijst naar de studie die nog lopende is. Het is goed dat uw parlementaire reflex af en toe nog eens terugkomt en dat u suggesties doet voor de regeling der werkzaamheden. Daarom vraag ik de secretaris om voor het zomerreces zeker nog eens het Steunpunt Wonen uit te nodigen, zowel voor wat betreft de evaluatie van de huurprijs en huursubsidie, als voor de evaluatie die het Steunpunt heeft aangekondigd inzake woonkwaliteit.

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Ik vind dit een heel goede vraag, want ik heb haar destijds in het kader van de beleidsbesprekingen ook gesteld. Die maximale huurprijs van 649 euro is vaak een drempel.

Het zou een goede zaak zijn als dat in de evaluatie wordt bekeken, en dat dit kan worden opgetrokken. Misschien kunt u dat koppelen aan de Huurschatter, want zo krijgt men een idee van de huurprijzen. Huren in Brugge of in Poelkapelle komt neer op erg verschillende huurprijzen. In sommige steden kan men amper woningen vinden waarvan de maandelijkse huurprijs 649 euro bedraagt. Er is dus werk aan de winkel. Het zou heel positief zijn als men dat zou kunnen evalueren. 

De regeling van de werkzaamheden is uw zaak. Mevrouw Van Volcem, u hebt gelijk. De studie dient daarvoor. U weet dat de mogelijkheid bestaat om regionaal te differentiëren, en dat gebeurt ook al.

U hebt gelijk: het is vrijwel onmogelijk om een goede huurwoning te vinden waarvan de huurprijs  649 euro bedraagt. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek. Laten we het onderzoek dus afwachten, en zoals mevrouw Taeldeman en de heer Anseeuw hebben voorgesteld, hierover een uitgebreide gedachtewisseling houden, na een toelichting door de onderzoekers. Ik neem aan dat u dat voorstel steunt, mevrouw Van Volcem. De regeling van de werkzaamheden is evenwel uw zaak.

Björn Anseeuw (N-VA)

Ik ben erg tevreden met de eensgezindheid in de commissie over deze zaak, en ook met het goede nieuws. Ik kijk natuurlijk uit naar de resultaten van het onderzoek.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans
1564 (2016-2017)
van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans
1601 (2016-2017)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1679 (2016-2017)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.