U bent hier

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

Minister, eind november werden de sociale huisvestingsmaatschappijen op de hoogte gesteld dat zij, in het kader van het verlenen van sociaal woonkrediet, verplicht worden om tegen 1 mei 2017 een FSMA-certificatie (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) aan te vragen. De leden van de raden van bestuur van de betrokken huisvestingsmaatschappijen zouden allen een examen ‘bemiddeling hypothecair krediet’ moeten afleggen.

Die verplichting leidt tot wat onrust en vragen bij de bestuurders van de diverse lokale huisvestingsmaatschappijen. Deze bestuurders komen eigenlijk niet in contact met de aanvragers van het hypothecair krediet en behandelen ook de aanvraagdossiers niet. Het zijn ook niet de bestuurders die uiteindelijk beslissen over het al dan niet toekennen van een hypothecair krediet. We kunnen ons dus toch wel enige vragen stellen over deze verplichting die opgelegd zal worden aan alle bestuurders van de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen.

Minister, klopt de informatie dat alle bestuurders van een sociale huisvestingsmaatschappij die sociaal woonkrediet bemiddelen, een examen moeten afleggen? Binnen welk kader is die verplichting te situeren? Is er enige verklaring waarom dit een verplichting is voor de bestuurders van de huisvestingsmaatschappijen en bij uitbreiding voor alle bestuurders? Werd er over deze aangelegenheid enig overleg gepleegd met de VLEM (Vlaamse Erkende Maatschappijen), de koepelorganisatie van de koopmaatschappijen in Vlaanderen? Acht u het aangewezen dat dergelijk examen afgelegd moet worden? In welke vorm moet dat gebeuren?

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Christiaens, ik hoop dat ik uw dag zal goedmaken, want ik heb goed nieuws – altijd leuk op een donderdagochtend om half elf na in de file te hebben gestaan.

Klopt de informatie dat alle bestuurders van een sociale huisvestingsmaatschappij die sociaal woonkrediet bemiddelen een examen moeten afleggen? Ja, dat klopt inderdaad. Op basis van de huidige federale wetgeving moeten de leden van het wettelijk bestuursorgaan van een kredietbemiddelaar inderdaad het attest behalen van een door de FSMA erkend examen inzake hypothecair krediet, en dat voor 30 april 2017. Dat is gebaseerd op een Europese beleggingsrichtlijn.

U vroeg naar een verklaring voor de verplichting. Enerzijds is er de complexe staatstructuur en anderzijds de Europese beleggingsrichtlijn. De federale overheid is overeenkomstig artikel 6, §1, VI, vijfde lid, 2°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen bevoegd voor onder meer het hypothecair krediet en het consumptiekrediet. De ter zake geldende federale wetgeving is terug te vinden in hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht. De verplichting dat alle bestuurders moeten slagen in een examen ‘bemiddeling hypothecair krediet’ vloeit voort uit artikel 12 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 4, van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht.

Nu komt het goede nieuws. U vroeg of er overleg is gepleegd met de koepelorganisaties. Ja, uiteraard. Dit is besproken met de koepelorganisaties van de huurmaatschappijen, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), en met die van de koopmaatschappijen, de VLEM. Dat gebeurde zowel schriftelijk, mondeling als via mail. Niet alleen door het feit dat ze ons hebben gecontacteerd maar ook omdat we al op de hoogte waren van het feit dat dit een probleem was, hebben we contacten gehad met onze federale vrienden aan de overkant van de straat.

Ik kan u meedelen dat er een koninklijk besluit in opmaak is waarin deze toch wel zeer bizarre situatie gewijzigd wordt en waarbij de beroepskennis van de bestuurders als voldoende wordt beschouwd als zij beschikken over een diploma hoger middelbaar onderwijs. Het attest zal dus wegvallen. Ik heb ook de bevestiging gekregen dat ondertussen het advies van de Raad van State binnen is. Het zal vóór 30 april 2017 gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Het probleem is dus van de baan.

Ondanks de file vanuit het verre Limburg hoop ik dat ik uw dag hiermee al een klein beetje heb goedgemaakt.

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

Ik kan dat bevestigen. Ik heb geen bijkomende vragen aangezien het duidelijk is dat de situatie tijdig wordt uitgeklaard. Ik heb begrepen dat de vereiste wordt omgezet naar een diploma secundair onderwijs voor alle bestuurders.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vraag om uitleg van Valerie Taeldeman aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de rentabiliteit van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.