U bent hier

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, Linkebeek kent een hele voorgeschiedenis. Voor de vaste leden van deze commissie en voor uzelf is het niet nodig om heel de voorgeschiedenis te herhalen. Ik zal me dus beperken tot de nieuwe ontwikkelingen. Herinnert u het een-tweetje dat uw partijgenoot, collega Segers, hier aanwezig, begin februari naar u toespeelde toen er een arrest van de Raad van State was over de benoeming van Damien Thiéry als burgemeester, waarbij de Raad van State zei dat dat deze legislatuur niet meer mogelijk zou zijn. U bevestigde dat en voegde er zelfs aan toe dat zelfs de voordracht van Thiéry als burgemeester van Linkebeek deze legislatuur niet meer mogelijk zou zijn. U beschouwde dat samen met uw partijgenoot als een grote overwinning, terwijl ik zelf nog wat sceptisch was en kritische kanttekeningen plaatste bij de euforie.

Ondertussen is bewezen dat de niet-benoeming van Thiéry tot dusver alleen maar een schijnoverwinning is geweest, want na de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad de heer Yves Ghequiere voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij heeft al meteen getoond welk vlees we met hem in de kuip hebben want tijdens de gemeenteraad van 6 maart trad hij op als vervanger van Damien Thiéry als voorzitter van de gemeenteraad. Toen gemeenteraadsleden van de Franstalige meerderheid ook het Frans wilden gebruiken in de nochtans Vlaamse gemeente Linkebeek, liet hij zomaar begaan en trad hij niet op.

De Vlaamse oppositiepartij Prolink heeft dan klacht ingediend bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Thiéry liet ook al weten dat als u Ghequiere zou benoemen, alle gemeenteraden voortaan in het Frans zullen verlopen. U reageerde inmiddels en zei dat u zich zou informeren over het incident. U zei ook: “In functie van deze informatie zal ik bekijken hoe ik in de benoemingsprocedure van de heer Ghequiere daarmee zal omgaan”.

Minister, ik denk dat deze nieuwe feiten duidelijk aantonen dat de rust in Linkebeek helaas nog niet is weergekeerd en dat ook Ghequiere in navolging van Thiéry graag meestapt in een soort van strategie van voortdurende provocatie. De Vlaamse Regering is er nog niet in geslaagd om de Vlaamse faciliteitengemeente Linkebeek opnieuw onder controle te krijgen. Daarom heb ik een aantal vragen.

Minister, welk gevolg zult u geven aan de nieuwe provocaties en de houding van de voorgedragen burgemeester Ghequiere die, net als zijn kompaan Thiéry, zijn voeten veegt aan de Vlaamse regelgeving? Zult u de heer Ghequiere na dit voorval al dan niet benoemen tot burgemeester van Linkebeek? Zult u ditmaal wel een tuchtprocedure opstarten tegen Thiéry na zijn recente provocerende uitspraken? Overweegt u desgevallend om een regeringscommissaris ter plaatse te sturen die voor eens voor altijd orde op zaken probeert te stellen? Welke eventuele initiatieven zult u desgevallend nemen?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Janssens, wat u schetst, is mij natuurlijk niet ontgaan. Ik denk dat het goed is om heel kort het verloop van de gemeenteraad van 6 maart 2017 in Linkebeek te schetsen.

Het is inderdaad een vaststaand feit dat er door drie gemeenteraadsleden op die gemeenteraad Frans is gesproken, namelijk door mevrouw Leblon, de heer Schwarts en de heer Opoczynski, alle drie van de fractie LB, maar wel alle drie van een andere strekking, namelijk PS, DéFI en MR. De waarnemend voorzitter van de raad heeft dit inderdaad laten gebeuren.

Ik kan daar zeer kort over zijn, mijnheer Janssens. U kent mijn houding ondertussen wat Linkebeek en de faciliteitengemeenten in het algemeen betreft, en zeker wat de heer Thiéry in het bijzonder betreft: dat is absoluut niet toegestaan noch toegelaten. Tegen een beslissing die na een bespreking in het Frans, getroffen wordt, treed ik op, dat weet u en dat weet de heer Thiéry ook. Maar er zijn een aantal zeer grote toevalligheden gebeurd op 6 maart. Het is bijvoorbeeld zeer toevallig dat het agendapunt waarover er in het Frans is gesproken, een loutere akteneming was van een verslag van een vzw, en geen beslissing die moest worden genomen door de gemeenteraad. Ik kan geen akteneming schorsen, want het is geen beslissing. Zeer toevallig allemaal. Ik kan daar niet tegen optreden.

Het is ook zeer toevallig, mijnheer Janssens, dat de drie raadsleden die op 6 maart een uiteenzetting hielden op de gemeenteraad, nagenoeg nooit het woord nemen, zelfs nog nooit het woord hebben genomen. Dat dat dan gebeurt, met alle respect voor de desbetreffende vzw, bij een onbeduidend agendapunt? Ik geloof in toeval. Toeval kan af en toe wel eens leuk zijn, maar er zijn iets te veel toevalligheden bij elkaar in dit dossier.

Uiteraard was het ook zeer toevallig dat de heer Thiéry zelf niet aanwezig kon zijn zodat de heer Ghequiere op dat moment voorzitter van de gemeenteraad was. Een toevalligheid kan gebeuren, twee toevalligheden kunnen gebeuren, maar vanaf drie wordt het toch wel een beetje te veel van het goede, mijnheer Janssens. Je kunt dus eigenlijk niet anders dan concluderen dat alles in scène is gezet – dat is althans mijn conclusie – om de kans tot pacificatie, die er echt wel was, de nek om te wringen, om te blijven provoceren en om de taalwetgeving en de bijhorende taalgrens in vraag te blijven stellen.

Ik zal alles in het werk stellen om het niet zo ver te laten komen. Ik hoop dat u kunt toegeven dat ik inderdaad al krachtdadig ben opgetreden in het verleden. Ik zal dat nog doen. Ik heb de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, de heer De Witte, opdracht gegeven om een gesprek te voeren met de heer Ghequiere over bijvoorbeeld de reden waarom hij niet is opgetreden en niet heeft beslist om de vergadering te schorsen of wat dan ook. Hij weet zeer goed dat er geen Frans mag worden gesproken. Waarom is hij niet tussengekomen? Dat gesprek vindt eerstdaags plaats. Dan zal ik debriefing krijgen van de provinciegouverneur over wat daar is gezegd.

U hebt me een concrete vraag gesteld over de uitspraken in de pers van de heer Thiéry. Ik wil daar eigenlijk niet veel woorden meer aan vuil maken. Ik heb daar al heel veel over gezegd. Ik neem er akte van dat de heer Thierry constant blijft provoceren. Ik ben steeds opgetreden tegen de heer Thiéry als dat nodig was en ik zal dat blijven doen, ook al gaat het in dezen niet over de heer Thiéry persoonlijk.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, dank voor uw antwoord. Ik zal zeggen wat u wilde zeggen, maar nog niet gezegd hebt: uiteraard was dat geen samenloop van toevalligheden maar is het alleen maar een provocatie omwille van de symboliek, namelijk de Franstaligen die de Vlaamse Rand willen inpalmen en die dan de arresten van de Raad van State en de houding van de Vlaamse Regering dienaangaande niet waarderen en daardoor maar in de tegenaanval gaan.

Voor ik nog een bedenking formuleer, heb ik nog een aantal concrete bijkomende vragen, minister. Als ik me niet vergis, wordt een vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant geacht aanwezig te zijn bij de gemeenteraadzittingen in de faciliteitengemeenten. Is dat inderdaad het geval geweest? Is de betrokken vertegenwoordiger in de gemeenteraad van Linkebeek van 6 maart aanwezig geweest? Welke vaststellingen heeft hij daar gedaan? Heeft hij bij u of via de gouverneur aan u gerapporteerd? Hebt u al een advies ontvangen van de gouverneur van Vlaams-Brabant omtrent de benoeming van Ghequiere als burgemeester van Linkebeek? Welk gevolg geeft u aan het feit dat de heer Ghequiere in de gemeenteraad, tegen alle Vlaamse decreetgeving in, heeft toegestaan om het Frans te hanteren? U hebt niet geantwoord op de vraag wat u nu doet met de benoeming van Ghequiere als voorzitter.

Als u zegt dat u al krachtdadig bent opgetreden, dan wil ik nogmaals een aantal suggesties herhalen die ik in het verleden al gedaan heb, maar waar u tot nu toe nog niet op bent ingegaan, namelijk om een tuchtprocedure op te starten tegen Ghequiere en in elk geval tegen Thiéry, of een regeringscommissaris naar Linkebeek te sturen om daar orde op zaken te stellen. U hebt daarstraks gezegd bij het debat over de intercommunales dat alle mandatarissen in Vlaanderen maar eens voor de spiegel moeten gaan staan. Wel, als die Franstalige heren, die nochtans in een Vlaamse gemeente wonen en de belangen van alle inwoners moeten behartigen, voor de spiegel gaan staan, wel, dan zien ze geen eerlijke mensen, dan zien ze geen mensen die handelen in het algemeen belang, maar dan zien ze alleen maar grote egotrippers. Ik denk dat u daar krachtdadiger tegen moet optreden dan tot nu toe gebeurd is.

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Ik ben eigenlijk niet verwonderd dat we weer een dosis provocatie krijgen. Hier zit wat toneelgehalte achter natuurlijk. Je hebt een Reizend Volkstheater; in Linkebeek is dat een ‘hijgend volkstheater’, dat elke keer probeert een nieuwe provocatie te zoeken. Minister, ik zou daar rustig-kordaat in blijven, maar heel correct en rechtvaardig. Ik denk dat dit niet kan en dat we moeten zien hoe dit evolueert, maar dat u bij gelegenheid eventueel kunt overwegen dat een arrondissementscommissaris de gemeenteraad voorzit wanneer het toneelstuk te veel afleveringen en te veel episodes zou gaan bevatten.

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, de bezorgdheid over wat zich nu weer afspeelde tijdens de gemeenteraad in Linkebeek, blijft ook onze bekommernis. Ik kan collega Janssens toch wel geruststellen dat we dat uiteraard op de voet blijven volgen.

Waar we u niet in volgen, mijnheer Janssens, is de manier waarop u de minister in deze zaak – niet enkel in dit scenario, maar eigenlijk ook in voorgaande scenario’s – telkens hebt trachten op te jagen. We hebben zowel in de plenaire als in commissievergaderingen telkens benadrukt dat het precies de juiste aanpak is om dit rustig, doordacht maar vooral correct te doen, zodat er geen procedurefouten worden gemaakt. Ook hier heeft de minister aangegeven duidelijk eerst het gesprek af te wachten en de gegevens die de gouverneur na het onderhoud met de heer Ghequiere zal hebben, om te kijken wat er al dan niet fout is gebeurd, en dan uiteraard de juiste conclusies te koppelen aan verdere beslissingen. Wat dat betreft, denk ik dat de minister nog altijd haar woord gestand doet. Wij volgen dat, samen met u, op de voet.

De heer Janssens heeft het woord

Minister, ik heb nog een eenvoudige vraag, voor zover ze nog niet behandeld is geweest de voorbije weken in de commissie. In de plenaire van 25 januari stelde collega Van Overmeire u een vraag over de ‘fact finding mission’ die vanuit de Raad van Europa naar Linkebeek werd gestuurd. U hebt toen gezegd dat dat u heel kort dag werd gemeld. Op 2 of 3 februari zijn die mensen in Linkebeek geweest en werden ze ook bij u op het kabinet ontvangen. Wat is daar het gevolg van geweest? Ik denk dat dit nog niet is behandeld in deze commissie. Wat kunt u daarover nog zeggen?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Janssens, die mensen zijn op mijn kabinet geweest en hebben braaf geluisterd naar wat ik te zeggen had. De ene was al iets meer vatbaar voor mijn commentaar dan de andere. Ik hoor net van de administrateur-generaal dat het rapport pas wordt opgeleverd in de herfst. Ik heb er zelf nog geen debriefing over gekregen.

Wat betreft de vraag die vandaag voorlag, hebt u er zelf naar verwezen dat Rik Otten van Prolink een klacht heeft ingediend. Maar tegelijkertijd heeft hij ook geëist op de gemeenteraad dat in de notulen werd genoteerd dat er in het Frans is gesproken. Daar zijn we dus goed afgedekt.

Wij moeten natuurlijk procedures volgen, zoals de heer Segers zegt. Het laatste wat ik wil, is procedurefouten maken. U zou ook niet willen dat vanwege een procedurefout – stel u voor, godbetert – de heer Thiéry opnieuw burgemeester wordt. Ik denk niet dat dat gewenst is. Dat gaan we niet doen. De gouverneur zal eerstdaags het gesprek hebben. Sta me toe om de resultaten van dat gesprek af te wachten. Ik zal dan ook even consequent handelen als ik in het verleden heb gehandeld wat dit dossier betreft.

Ik sluit af, collega's, met nog maar eens te benadrukken dat het een stukje toneel was. Mijnheer Doomst, je hebt inderdaad verschillende soorten toneel, maar dit is toch wel een van de slechtste toneelstukken die ik ooit in mijn leven heb gezien.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, als we het gesprek moeten afwachten, dan dwingt u mij er natuurlijk toe om u na dat gesprek opnieuw hierover te ondervragen, iets wat we uiteraard met veel enthousiasme zullen doen. (Opmerkingen van minister Liesbeth Homans)

Minister, men probeert in Linkebeek vanuit Franstalige hoek met uw voeten te rammelen. Dat is opmerkelijk, vooral omdat de heer Thiéry in de kamer zetelt voor de MR, toch een coalitiepartner van uw partij.

Ik wil in mijn slotrepliek een oproep doen: stap hier eens mee naar premier Michel, stap hier desnoods mee naar uw partijgenoten in de Federale Regering en zeg tegen de Federale Regering dat dat federale parlementslid, dat lid is van een meerderheidspartij, tot de orde moet worden geroepen en dat het gedaan moet zijn met die Franstalige provocaties in een Vlaamse gemeente.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.