U bent hier

Commissievergadering

donderdag 23 maart 2017, 14.08u

Voorzitter
van Joris Poschet aan minister Hilde Crevits
1189 (2016-2017)
De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, een aantal volksvertegenwoordigers en ikzelf volgen het dossier van het Koninklijk Conservatorium Brussel al een tijdje op. Het is een van die Brusselse soapdossiers die regelmatig terugkomen, zowel in de plenaire vergadering als in deze en andere commissies.

Ik moet niet nogmaals herhalen hoe pijnlijk het is een van onze monumenten te zien verloederen en verkommeren vanwege een gebrek aan overeenkomst tussen de gemeenschappen en de federale overheid. Uit het antwoord op mijn laatste actuele vraag over het conservatorium is gebleken dat het geschil over de perimeter van de te renoveren gebouwen het nieuwste struikelblok vormt. De onenigheid spitst zich toe op twee woningen in de perimeter van de nv. Die woningen aan de Kleine Zavel behoren niet tot de officiële site, maar worden door de Franse Gemeenschap gebruikt.

Tijdens mijn laatste actuele vraag hierover heb ik een oproep gelanceerd om pragmatisch te zijn. Aangezien de tijd dringt, moeten we de stellingenoorlog verlaten om niet tot een lose-losesituatie te komen.

Op 10 februari 2017 heeft de federale ministerraad beslist een nieuwe stap te zetten met betrekking tot de renovatie van het conservatorium. De federale ministerraad heeft beslist een oproep te lanceren voor een studie en de opvolging van de renovatiewerken. Hiervoor is een budget van 5.705.000 euro uitgetrokken. Het bouwheerschap wordt aan de nv Koninklijk Conservatorium Brussel toevertrouwd. Hiervoor zal een protocol met de nv worden afgesloten.

Ik citeer: “De twee gemeenschappen, partners van de federale staat in de nv, zullen bij de studies betrokken worden via een begeleidingscomité. Een adviesaanvraag aan de gemeenschappen en het conservatorium voor de oproep tot kandidaatstelling en voor het bijzonder bestek is ook voorzien in het ontwerp van protocolovereenkomst met de regie.”

Minister, ik zou u willen vragen om een stand van zaken. We weten dat er een aantal overlegmomenten zijn geweest. Er zijn elektronische interkabinettenwerkgroepen geweest. Welke beslissing is uiteindelijk over de perimeter genomen? Wat is de stand van zaken met betrekking tot dit dossier?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, volgens mij is sinds december 2016 wel wat vooruitgang geboekt. De Federale Regering, de Vlaamse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap hebben ingestemd met de statuten van de op te richten gemeenschappelijke vennootschap en met de aandeelhoudersovereenkomst. De Federale Regering heeft een koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de overdracht van de site aan de vennootschap in oprichting.

Er is een hele discussie geweest over de vraag of twee huizen met uitzicht op de Kleine Zavel al dan niet in de perimeter zouden zitten. Die twee woningen zijn uit de perimeter gesloten. Dat euvel is van de baan.

Aansluitend bij die regeringsbeslissingen hebben de afgevaardigden van de drie entiteiten op 3 februari 2017 vergaderd over de praktische aangelegenheden. Die vergadering werd gehouden met het oog op de daadwerkelijke oprichting van de vennootschap. Langs Vlaamse zijde zijn de vier bestuurders van de vennootschap al bekend. Een van hen is ook bestuurder van de Erasmushogeschool. Hij zal vanuit die hoedanigheid zorg dragen voor een goede doorstroming tussen de vennootschap en de toekomstige gebruikers van het conservatorium. De overige bestuurders zijn complementair en beschikken over expertise inzake vastgoedbeheer, financieel beheer en juridische aangelegenheden.

Parallel hiermee heeft de federale ministerraad, op voorstel van minister Reynders, die bevoegd is voor Beliris, op 10 februari 2017 de toestemming verleend om een overheidsopdracht te lanceren voor de noodzakelijke voorafgaande studie voor de restauratie van het conservatorium. De procedure voor de overheidsopdracht wordt volgens de onderhandelingsprocedure met bekendmaking gestart. De opdracht bestaat uit een vast gedeelte, het opstellen van een gedetailleerd richtplan, en een voorwaardelijk gedeelte, de volledige ontwerpopdracht voor de restauratie van het Koninklijk Conservatorium Brussel. De samenwerkingsmodaliteiten zullen formeel worden vastgesteld in een protocolakkoord tussen Beliris en de Regie der Gebouwen. Het eindresultaat van de studie moet een publiceerbaar bestek voor de eigenlijke restauratie zijn.

Het bestek van de studie is voorafgaand aan de gemeenschappen bezorgd. We hebben dit met beide conservatoria besproken en zij hebben hun instemming betuigd. Ook dat euvel is opgelost. De studie wordt begeleid door een werkgroep waarvan beide conservatoria deel zullen uitmaken.

Ik durf te hopen dat we de werken en de studieopdracht zo snel mogelijk effectief kunnen aanvatten, waarna een bestek kan volgen. Daarna kunnen de zo broodnoodzakelijke renovatiewerken van het conservatorium eindelijk van start gaan. Ik vat het even samen. Het gaat vooruit. Normaliter zouden alle euvels nu van de baan moeten zijn en zouden we dit in een tgv-tempo moeten kunnen aanvatten.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, bedankt voor uw positieve antwoord en ook voor het betrekken van het Vlaams Conservatorium bij de raad van bestuur. Het is positief dat de conservatoria van de twee grote gemeenschappen van ons land hierbij worden betrokken. Ze zijn toch de gebruikers.

Minister, er was oorspronkelijk sprake van een tripartiete overeenkomst met elk een inbreng van 20 miljoen euro. Heeft men een idee of dat nog voldoende zal zijn of zouden de schattingen kunnen oplopen en zal het uiteindelijk meer zijn? Ik zie dat de studie voor het bestek nog maar net is gelanceerd. Wellicht kunt u nog geen antwoord geven.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Minister, ik dank u voor het rapporteren van de vooruitgang in het dossier. We wachten er inderdaad al een tijdje op.

Ik zou graag van u horen of u een zicht hebt op de deadlines en het tijdspad van wat nu is afgesproken. De studie is besteld, of de opdracht is uitgeschreven. Hebt u een idee wanneer die opdracht zou kunnen worden toegekend en wanneer we dus het einde van die studie kunnen verwachten?

Ik ben zeer tevreden dat beide conservatoria er goed bij worden betrokken. Ik denk dat dit zeer belangrijk is, want het is niet zomaar een gebouw, maar het moet een zekere eigenheid hebben om er muziek te kunnen maken op een ordentelijke manier.

Ik zou ook willen horen of er een datum is vastgelegd voor de afspraken van het protocolakkoord tussen Beliris en de andere partners? En heeft men er een zicht op of men wel zal toekomen met 60 miljoen euro?

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Minister, ik denk dat we allemaal het belang van dit gebouw, niet alleen als opleidingscentrum maar ook als gebouw op zich, ten volle onderschrijven. U mag het me niet kwalijk nemen, maar toen ik dit dossier – een beetje zijdelings – volgde, moest ik altijd terugdenken aan dossiers zoals de Plantentuin van Meise en andere, waar ofwel de federale overheid ofwel de verschillende gemeenschappen stappen vooruit moesten zetten in een goed beheer van gebouwen en infrastructuur. Dat liep altijd moeilijk.

Collega Poschet, vorige week stond de vraag ook geagendeerd en was ik ook in kennis van het feit dat de Federale Regering de dag nadien hierover een beslissing zou nemen. Ik denk dat we mogen onderstrepen dat de federale overheid op deze manier, samen met de gemeenschappen, haar verantwoordelijkheid neemt.

Gelet op wat er nu beslist is en op de rails staat, zijn wij er vast van overtuigd dat dit tot een goed einde kan worden gebracht.

Minister Hilde Crevits

Collega Brusseel, op uw punctuele vragen zal ik het antwoord nog schuldig moeten blijven. Een aantal zaken kunnen we niet weten, zoals hoeveel de exacte kostprijs van de werken zal zijn. Er is zelfs nog geen aanbesteding. Het bestek voor de studieopdracht is uitgeschreven. Ik hoop er in de komende periode meer duidelijkheid over te krijgen.

Collega Brusseel, wat mij betreft, is de kostprijs van de werken uiteraard belangrijk en moeten we die zorgzaam onderzoeken. Dit gebouw moet in zijn glorie worden hersteld. Ik vind het een grote schande hoe het erbij ligt. U vindt dat ook, want u hebt al vaak vragen gesteld. Wij moeten dus gewoon vooruit, en liever gisteren dan morgen.

Onze mensen houden dit heel nauwgezet bij. Wij hebben ook meegeholpen om de impasse een beetje te doorbreken. U weet wel: de laatste keer heeft iemand van jullie een vraag gesteld over die twee gebouwen die wel of niet in die perimeter zaten. Voor mij is het van belang om te weten dat nu dat euvel voorbij is en er een consensus is. En wanneer er een consensus is over de aanpak en over hoe de violen gestemd zullen worden, dan kunnen we vooruit.

Collega Brusseel, ik zal nagaan of ik op een paar vragen een schriftelijk antwoord kan geven, maar zeker de budgetvragen kan ik nu nog niet  beantwoorden.

Ik heb u een timing gegeven. Het is de bedoeling dat die wordt aangehouden, maar ze is natuurlijk al wat opgeschoven tegenover vorige keer. Ik twijfel er niet aan dat u mij een vervolgvraag zult stellen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.