U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Minister, er werden nieuwe kwaliteitsnormen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer uitgewerkt. Het nieuwe protocolakkoord bevat een opsomming van kwaliteitseisen voor ambulancediensten, zoals een opleiding voor de ziekenvervoerders, voorschriften qua hygiëne en uitrusting van het voertuig.

De ambulancediensten hebben afgesproken dat zij zich ook gaan laten controleren en accrediteren door onafhankelijke controlediensten. De ziekenfondsen op hun beurt engageerden zich om alleen samen te werken met geaccrediteerde aanbieders.

Ondertussen stellen we op het terrein vast dat ziekenwagendiensten die een gecertificeerd label hebben, niet door de ziekenfondsen worden terugbetaald, terwijl diensten die geen gecertificeerd label hebben, wel worden terugbetaald.

Ziekenfondsen regelen de terugbetaling van het niet-dringend liggend ziekenvervoer vanuit hun aanvullende verzekering. Ze sluiten contracten af met ziekenwagendiensten tegen vrij lage tarieven. In de praktijk blijken die alleen voor korte ritten kostendekkend te zijn.

Het opkrikken van de kwaliteit van het niet-dringend liggend ziekenvervoer kan alleen maar als daar ook een correcte vergoeding tegenover staat.

Dit brengt ons in een situatie dat ziekenfondsen bij de terugbetaling van niet-dringend liggend ziekenvervoer duidelijk eerder kijken naar de kostprijs van een rit dan naar de kwaliteit van het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Bovendien lijken de contracten die ze aanbieden ertoe te leiden dat de patiënt heel vaak in de kou blijft staan en de rit zelf moet financieren.

Blijkbaar is deze problematiek al bij u aangekaart en stelde u een snelle oplossing in het vooruitzicht, maar op het terrein blijft het zo dat ziekenwagendiensten die kwaliteitseisen naleven, geen terugbetaling ontvangen.

Daarom heb ik voor u enkel vragen, minister.

De vraag om te komen tot meer kwaliteit is meteen ook een vraag naar een betere financiering van het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Hebben ziekenfondsen zich geëngageerd om daarvoor meer te betalen?

Wordt gecontroleerd of ziekenfondsen uitsluitend werken met ziekenwagendiensten die aan alle kwaliteitseisen voldoen? Hebt u over deze problematiek al overleg gepleegd met de ziekenfondsen? Zo ja, wat was het resultaat van het overleg? Zo nee, waarom niet?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Op 27 juni 2016 ondertekenden de leden van de onafhankelijke commissie het protocol met betrekking tot de kwaliteitsnormen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Daarin werden inderdaad de vereisten om te komen tot kwaliteitsvol ziekenvervoer geactualiseerd. Deze vereisten werden geformuleerd in samenspraak met de verschillende stakeholders in de sector, de ziekenfondsen, de ambulancediensten en de gebruikers, vertegenwoordigd in de onafhankelijke commissie.

De stakeholders hebben er absoluut voor gekozen, na vele jaren van stilstand door discussies over de financiering, nu eerst en snel tot een sterke kwaliteitsverbetering van de sector te komen. Daarom hebben alle stakeholders ervoor geopteerd eerst invulling te geven aan een reeks minimale kwaliteitsvoorwaarden en pas nadien de financiering van de sector te analyseren.

Het klopt dat een correcte financiering onderdeel is van kwaliteitsvolle dienstverlening. De huidige financiering is bijzonder verschillend en weinig transparant. Ziekenwagendiensten en ziekenfondsen kwamen in de onafhankelijke commissie overeen om de huidige tarieven voor 2017 aan te houden. In 2017 zal de financiering die vereist is om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen verlenen, worden onderzocht.

Het is de expliciete wens van de sector om de hernieuwde kwaliteitseisen dwingend te maken, om te vermijden dat de hernieuwde kwaliteitseisen dezelfde weg opgaan als het vroegere kwaliteitscharter. Op vraag van de sector wordt momenteel gewerkt aan een nieuw decreet niet-dringend liggend ziekenvervoer.

In afwachting van de publicatie van het decreet hebben de ziekenfondsen zich geëngageerd om de hernieuwde kwaliteitseisen in hun lastenboeken op te nemen en enkel nog samen te werken met ziekenwagendiensten die aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Ondanks dit engagement is er op dit ogenblik uiteraard geen absolute garantie. In de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer worden de ziekenfondsen via de landsbonden vertegenwoordigd. De plaatselijke ziekenfondsen hebben een juridische autonomie en kunnen met andere woorden nog steeds zelf bepalen wat al dan niet door hun aanvullende verzekering wordt gedekt. De aanvullende verzekering is een terrein waar de concurrentie tussen de ziekenfondsen speelt en ziekenfondsen kunnen nog steeds, tegen de vraag van hun landsbond in, weigeren om de hernieuwde kwaliteitseisen in hun lastenboeken op te nemen.

Tot wanneer de regelgeving van kracht is, moeten de landsbonden de plaatselijke ziekenfondsen overtuigen om het engagement van de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer na te komen. Via deze commissie ondersteunen we de landsbonden bij deze opdracht. Daarvoor hebben we ook in een brief, breed verspreid onder de verschillende diensten, meegedeeld dat problemen steeds aan de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer kunnen worden gemeld. Het is de bedoeling in geval van klachten en in afwachting van het afdwingbaar en dus van overheidswege controleerbaar maken, ziekenfondsen en/of ziekenwagendiensten te overtuigen via de landsbond respectievelijk de beroepsvereniging.

Van de voorzitter van de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer verneem ik dat er tot op heden geen problemen met het niet nakomen van het engagement door de ziekenfondsen zijn gemeld.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Dank voor uw antwoord, minister. Kwaliteit staat voorop, maar daar moet een goede terugbetaling tegenover staan. U zegt zelf dat de sector vraagt dat de voorwaarden dwingend worden gemaakt. De ziekenfondsen hebben dan wel beslist ze na te leven, maar ik ontvang heel wat signalen dat er op het terrein nog een en ander verkeerd loopt. Het verbaast me dan ook een beetje dat de commissie daarover geen klachten heeft ontvangen.

Mijn bijkomende vraag is op welke termijn de maatregelen dwingend zullen worden.

De voorzitter

De heer De Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Minister, ook ik heb een aantal signalen gekregen, niet in verband met de kwaliteit van het niet-liggend ziekenvervoer, maar eerder over de terugbetalingen. Zullen er in het nieuwe decreet ook bepalingen over minimale vergoedingen worden opgenomen?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Het decreet gaat alleen over de afdwingbaarheid van de kwaliteitscriteria. De sector vraagt om daar een kader voor te maken. Dat is dus geen omvangrijk, maar een beperkt decreet om die wettelijke basis te creëren.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.