U bent hier

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Voorzitter, de beslissing van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om de geluidsnormen voor vliegtuigen te verstrengen, dreigt grote gevolgen te hebben voor de werkgelegenheid in en rond de luchthaven van Zaventem. Het gevaar is immers reëel dat luchtvaartmaatschappijen zullen uitwijken. In vakbondskringen en onder werkgevers wordt gevreesd dat maar liefst 60.000 banen op de tocht staan. Dit is wellicht een overdreven aantal, maar het is een indicatie dat de schrik er goed in zit. De Brusselse initiatieven hinderen ook de groei die Brussels Airport tegen 2040 zou willen realiseren.

Ironisch genoeg dreigen de Brusselse werkzoekenden hier ook het slachtoffer van te worden. Door middel van de interregionale mobiliteit worden velen immers naar een job op de luchthaven of in de Vlaamse Rand geleid.

Minister, heeft het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) reeds een inschatting gemaakt van wat de gevolgen van de strengere Brusselse geluidsnormen kunnen zijn voor de werkgelegenheid in en rond de luchthaven? Welke gevolgen verwacht u voor de werkgelegenheid in en rond de luchthaven en in de Vlaamse Rand? Zal de Brusselse maatregel ook de eigen werkzoekenden treffen die door middel van de interregionale mobiliteit werk in en rond de luchthaven kunnen vinden? Welke gevolgen kan de verstrenging van de geluidsnormen hebben voor het samenwerkingsakkoord tussen VDAB en Actiris? Wat zult u ondernemen ten aanzien van de Brusselse minister van Werkgelegenheid om de impact op de werkgelegenheid voor Brusselse werkzoekenden in en rond de luchthaven duidelijk te maken?

Minister Muyters heeft het woord.

Voorzitter, ik moet eerlijk toegeven dat mijn administratie nog geen inschatting heeft gemaakt. Dat lijkt me ook zeer moeilijk. Het is onzeker en moeilijk te voorspellen welke consequenties de luchtvaartmaatschappijen aan de strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen zullen verbinden. Ooit zijn er politici geweest die zeiden dat een probleem pas moet worden aangepakt als het zich stelt. Ik wil echter benadrukken dat de luchthaven een belangrijke tewerkstellingspool is.

Ik verwijs naar de cijfers uit 2010. Dat zijn de laatste cijfers die de luchthaven hierover zelf heeft gepubliceerd. Toen werkten, op een totaal van 20.000 mensen, naar schatting 3000 Brusselaars en 3000 Walen op de luchthaven. Eerlijk gezegd, ontbreken recente betrouwbare gegevens.

Om nieuwe accurate cijfergegevens te krijgen, komt er een vernieuwde samenwerking tussen VDAB en Brussels Airport. Er is afgesproken de tewerkstellingsgegevens voor de luchthaven opnieuw actiever te monitoren. Om toch te proberen een recenter beeld te krijgen, kijken we best naar de tewerkstellingscijfers van het Departement WSE. In 2014 werkten in de gemeenten van en rond de luchthaven, namelijk Zaventem, Machelen, Steenokkerzeel en Kortenberg, 73.694 mensen. Daarvan pendelden er 11.577 uit Brussel en 8069 uit Wallonië. Als we naar de ruimere regio rond de luchthaven kijken, zien we dat daar bijna 110.000 mensen werken. Daar zijn ook mensen uit Wallonië en uit Brussel bij.

De gevolgen vallen moeilijk te voorspellen. Een groot gedeelte van de mensen die in de luchthaven werken, komt uit de Rand. In 2014 werkten daar 8272 personen uit de Rand. Als de strengere geluidsnormen tot een daling van het aantal arbeidsplaatsen zou leiden, zou dit natuurlijk ook een invloed hebben op de werknemers die uit de Rand komen.

Alle gewesten zullen de gevolgen dragen van die strengere geluidsnormen. Dit zal een invloed hebben op de werkgelegenheid. Het zal vooral een impact hebben op de toeleiding van Brusselse jongeren naar tewerkstelling op de luchthaven. Actiris en VDAB beogen met hun samenwerking om Brusselse werkzoekenden naar vacatures in de Rand te leiden. De luchthaven is hier natuurlijk de grootste werkgelegenheidspool.

Sinds de opstart van het Luchthavenhuis Brussels Airport in 2013 werken VDAB en Actiris actief samen op de luchthaven. Een gemengd team staat in voor het dagelijks werk. Deze samenwerking mobiliseert en informeert Vlaamse en Brusselse werkzoekenden en bemiddelt over de verkregen vacatures. Uit een evaluatie van dat actieplan blijkt dat werkzoekenden uit Vlaanderen, Brussel en in mindere mate Wallonië goed worden bereikt via die samenwerking.

Ik hoop dat de Brusselse minister van Werk beseft met welk vuur er wordt gespeeld over het belang van de luchthaven als tewerkstellingspool voor Vlaanderen. Ik hoop dan ook dat de Vlaamse partijen in de Brusselse meerderheid even nadenken over wat er hier op het spel staat en dat er uiteraard nog een oplossing wordt gevonden.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, de luchthaven van Zaventem is inderdaad een belangrijke bron van werkgelegenheidscreatie. Het is bijzonder jammer dat al dat gekrakeel over die geluidsnormen een hypotheek kan leggen op de economische ontwikkeling van de regio. Ook voor Brussel zal de impact voelbaar zijn, daar hebben ze het zeer specifiek probleem van een groot aandeel lager geschoolde werkzoekenden dat in eigen gewest te weinig jobkansen krijgt. Dat zijn heel wat opportuniteiten, ook voor Brussel, in Vlaanderen. Dat is ook de reden waarom we zoveel werk maken van die interregionale mobiliteit.

Ik begrijp dat een en ander nog voorbarig is. Vandaag ligt absoluut nog niet vast wat de gevolgen hiervan zijn, maar we moeten natuurlijk wel de vinger aan de pols houden. Zaventem is de tweede grootste economische pool in het land. Waar het onze fractie om gaat, is uiteindelijk de tewerkstelling in Vlaanderen. Of Brussel dit nu goed inschat of niet, ook voor de Brusselse werkzoekenden is dit een heel belangrijk dossier dat we van zeer nabij moeten opvolgen.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, als inwoner van Zaventem ligt dit mij na aan het hart. Er zijn trouwens al drie bedrijven die effectief zijn vertrokken. Wanneer u de gelegenheid hebt om met uw Waalse collega te praten, kunt u misschien aankaarten dat de actie van de luchthaven van Luik niet bepaald collegiaal is. Zij hebben een brief geschreven, stond gisteren in De Tijd, naar de federale en gewestelijke autoriteiten “om de reële mogelijkheden in Luik te grijpen als mogelijke oplossing voor de geluidshinder op de luchthaven van Zaventem”. Kwestie van collegialiteit kan dat tellen. Ik ben alvast blij dat u daar een oogje in het zeil houdt, want dat is nodig voor de regio.

Minister Muyters heeft het woord.

Ik ben het eens met mevrouw Maes. Dit is vooruitlopen op de begrafenis van iemand die nog niet is overleden. Dat is niet de manier waarop we moeten werken. We moeten in eerste instantie het gezond verstand laten primeren en niet alleen rekening houden met de lusten maar hier en daar ook met de lasten van de luchthaven. De lusten zijn dat veel mensen aan het werk zijn, de lasten zijn hier en daar wat geluidshinder. Bizar dat men dat dan in Luik wel zou willen en in Brussel niet.

Ik hoop dat het gezond verstand primeert en dat die verstrenging van de geluidsnormen nog kan worden aangepast.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.