U bent hier

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, Vlaanderen is vanaf 1 januari 2017 bevoegd voor inspecties en vastgestelde inbreuken in het kader van een aantal aspecten van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Tijdens een vergadering van de arrondissementele cel Halle-Vilvoorde op 20 december heeft de federale Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zijn bezorgdheid geuit over de praktische opvolging van de controles met betrekking tot arbeidsmigratie. Er werd gewezen op het feit dat er op federaal niveau nog een koninklijk besluit moet worden genomen ter aanpassing van de uitvoering van de wet van 30 april 1999. Zolang dat niet gebeurd is, zou er geen duidelijkheid zijn over wie de inspecties kan uitvoeren en of ze vandaag rechtsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag daarover bevestigt u dat u daarover ingelicht was door uw administratie en dat eind vorig jaar een brief werd bezorgd aan de bevoegde federale ministers en dat aangedrongen werd op een snelle oplossing. Ook de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is daarover ingelicht. Intussen stond in uw antwoord dat u bericht gekregen had dat men de nodige stappen aan het zetten was.

Hoe verlopen de controles momenteel? Kunnen de Vlaamse inspectiediensten hun taken wel volwaardig uitvoeren, zonder dat er nadien vormfouten zouden kunnen worden ingeroepen? Of geldt er een zekere overgangsregeling, waarin ook de federale diensten een rol spelen? Hebt u bij uw federale collega’s recentelijk nog geïnformeerd over de huidige stand van zaken? Welke stappen zijn er al gezet? Welke timing wordt aangehouden?

Minister Muyters heeft het woord.

Ik wil beginnen met een korte verduidelijking. De zesde staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat het economisch migratiebeleid geregionaliseerd is. De inspecties en de handhaving blijven wel een gedeelde bevoegdheid met de federale overheid. Dat was een gedeelde bevoegdheid voor de zesde staatshervorming en het blijft een gedeelde bevoegdheid na de zesde staatshervorming. Wat dat betreft, is er dus geen wijziging.

Op 23 december 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming goedgekeurd. Wat de inspectie en de handhaving van het economisch migratiebeleid betreft, houdt dat concreet in dat het controlekader is gewijzigd.

Voor de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad op 9 februari 2017 was het controlekader voor de economische migratie het sociaal strafwetboek. Dit gold zowel voor de federale inspectiediensten als voor de Vlaamse sociale inspectie. Nu het door het Vlaams Parlement goedgekeurd decreet van kracht is geworden, is het controlekader gewijzigd. Sinds 9 februari 2017 moeten de inspecties in Vlaanderen op basis van het Vlaams Inspectiedecreet gebeuren. Dat is de wijziging. Ook de federale inspectiediensten moeten het controlekader van de Vlaamse inspecties hanteren.

Sinds 9 februari 2017 kunnen de inspecties van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers door de Vlaamse sociale inspectie worden gecontinueerd. Zij kunnen hun taken zonder enig risico op vormfouten uitvoeren. Zij zijn niet onderhevig aan overheidsregelingen en de continuïteit van de inspecties is verzekerd.

De federale overheid moet haar eigen inspectiediensten aanduiden die bevoegd zijn voor de controle en het toezicht in verband met de Vlaamse regelgeving. Wegens de implementatie van het nieuw decreet is op het niveau van de federale overheid echter een probleem ontstaan. Ik wil de Federale Regering de nodige tijd geven om de volgens haar noodzakelijke stappen te zetten. Ik heb vernomen dat de federale administratie de voorbereidende teksten heeft opgesteld en dat alles klaar is om het wetgevend proces te doorlopen. Op die manier kunnen de nieuwe bepalingen worden opgenomen in de huidige wetgeving, die uit 1999 dateert.

Ik heb me geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Tot nu toe heb ik geen antwoord gekregen. Ik weet enkel dat de administratieve voorbereiding van de teksten is gebeurd. Waar dit dossier zich nu bevindt, weet ik niet.

Ik kan het eenvoudig samenvatten. Vroeger was er een federaal kader en moest onze inspectie volgens dat federaal kader werken. Nu moeten de federale inspectiediensten volgens het Vlaams kader werken. Daarvoor moeten ze de nodige regelgeving tot stand brengen.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor de verduidelijking. Mijn enige zorg was natuurlijk of de controles van de Vlaamse inspectiediensten niet rechtsgeldig zouden zijn. Ik vroeg me af of vormfouten later voor problemen zouden kunnen zorgen. Ik noteer dat deze diensten hun controles op een correcte en rechtsgeldige wijze kunnen blijven uitoefenen. Dat was uiteindelijk mijn insteek.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.