U bent hier

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

‘Radio Gaga’ was een hit van Queen op de VRT. Ik ga altijd voor het origineel. Ik vond dat trouwens geen goed nummer. Ze hebben veel betere nummers. Maar dit geheel terzijde.

Mijn vraag gaat over de resultaten van raadplegingen over de procedure om een erkenning te krijgen voor de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten voor de radio-omroeporganisaties.

Op 22 december 2016 keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet goed houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties. Belangrijke uitganspunten van dit ontwerp van decreet zijn het overschakelen naar DAB+, de creatie van netwerkradio’s, een Nederlandstalig aanbod en de opwaardering van de lokale radio’s. Op 23 december kwam het besluit van de Vlaamse Regering houdende het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties.

Tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet op 22 december 2016 zei u: “We hebben een goed kader gecreëerd en we zullen zodra bekend wordt hoe het met de frequenties zit, de normale procedures met de raadpleging waarin decretaal voorzien is, laten spelen. We zullen in de grootst mogelijke transparantie het verdere traject afleggen.”

Op 27 december startte bijgevolg het departement met twee raadplegingen. De ene raadpleging betreft een besluit van de Vlaamse Regering dat onder meer de erkenningsprocedure bepaalt voor netwerkradio- en lokale radio-omroeporganisaties, de andere raadpleging betreft een besluit van de Vlaamse Regering dat de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten bevat. Deze raadplegingen liepen af op 27 januari 2017. De resultaten daarvan zouden worden verwerkt in een rapport.

Misschien ben ik te vroeg met mijn vraag en zegt u dat u daar nog mee bezig bent. Het gaat me vooral over de lokale radio’s waar toch enige bezorgdheid leeft. En daarom durf ik toch de volgende vragen stellen.

Wat zijn de voornaamste opmerkingen die uit beide raadplegingen naar voren komen? Ziet u daar een lijn in? Hoeveel geldige en ontvankelijke bedenkingen van betrokkenen hebt u voor beide bevragingen ontvangen? Is het rapport met de input al afgewerkt? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wanneer mogen wij dit verwachten? Op welke manier wilt u rekening houden met de opmerkingen van de betrokkenen?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ons nieuw decreet is door u goedgekeurd op 22 december vorig jaar. De Vlaamse Regering keurde op 23 december twee uitvoeringsbesluiten goed: het besluit dat onder meer de erkenningsprocedure bepaalt voor netwerkradio- en lokale radio-omroeporganisaties. Het tweede besluit bevat de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van frequentiepakketten.

Er is bijzonder snel en goed gewerkt. De omstandigheden waaronder zijn niet altijd evident. Ik bedoel daarmee dat de dossiers technisch heel complex zijn.

Het departement Cultuur, Jeugd en Media startte op 27 december twee nieuwe raadplegingen over deze twee uitvoeringsbesluiten. De raadpleging liep af op 27 januari. De administratie is nog bezig met de opmaak van het verslag. Ik wil hen ook de nodige tijd geven om dit te doen.

De procedure staat verder beschreven op de website van het departement. Daar kunt u onder meer vaststellen dat de administratie het rapport zal opstellen binnen de vier weken na het afsluiten de raadpleging. We zullen die vier weken ook nodig hebben. Dat betekent dus dat het rapport zal worden bekendgemaakt voor het einde van deze maand.

In de procedure staat ook dat het rapport wordt overgemaakt aan de Vlaamse Regering en aan de minister van Media in het bijzonder maar net zoals het geval was bij de raadpleging over het radiodecreet, zal dit verslag ook worden bezorgd aan het Vlaams Parlement en zal het eveneens publiek worden gemaakt.

Collega’s, ik begrijp dat er bezorgdheden zijn, dat u wordt aangesproken of aangeschreven. Dat is ook een bewijs van betrokkenheid in algemene zin. Ik zou u echter willen vragen nog even geduld te oefenen tot het eind van de maand om de administratie de kans te geven haar werk te doen en om de Vlaamse Regering en mezelf toe te laten hiervan nota te nemen, waarna u zelf kennis kunt nemen van het verslag.

Ik wil u wel enkele bijkomende gegevens bezorgen. Over meer dan de helft van de 131 lokale frequentiepakketten zijn er geen opmerkingen binnengekomen. Het aantal opmerkingen voor beide raadplegingen bedraagt minder dan 100, maar daartussen zitten ook dubbele opmerkingen. We kunnen dus bijna het bedrag van de opmerkingen halveren. Dat betekent niet dat zij niet belangrijk zijn, maar in aantal vallen ze redelijk mee en zijn ze geconcentreerd rond een aantal specifieke regio’s, steden of problematieken waar de technische mogelijkheden vaak beperkt zijn. Daar gaat de administratie nu na welke marge er nog is op het frequentieplan om een aantal aanpassingen te doen. Ik kan me inbeelden dat er nog een aantal mogelijk zijn, maar ik kan me nu niet uitspreken over het aantal.

Ik heb gisteren een eerste tussentijdse debriefing gehad, maar ik denk wel dat het doenbaar is. Wanneer het plan eind deze maand bekend zal zijn, kunnen we daar het verdere debat over voeren. Ik vind dat we zo transparant mogelijk moeten zijn in de procedure. Zodra er echter tussentijdse tijdspakketten lopen, moeten we even wachten tot we de volledige oefening hebben verwerkt. Dat is volop bezig, maar binnen afzienbare tijd komen we daar uitgebreid op terug.

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Ik had gezegd dat mijn vraag misschien net iets te vroeg kwam maar het is natuurlijk onze taak om de vinger aan de pols te houden en controle uit te oefenen. Ik kom uit een partij waar men het had over gezond wantrouwen in het gezag. U zult dat ongetwijfeld nog herkennen uit een vorig leven, minister.

Ik heb gezien dat de helft opmerkingen zijn, dat had ik ook verwacht. Maar ik weet ook wel dat niet voor alles een oplossing bestaat. Als je je echter ter plaatse begeeft, dan merk je dat het vooral de lokale radio’s zijn die nog met vrijwilligers werken en die proberen verslag uit te brengen van het lokale leven daar. Daar zijn oplossingen nodig.

We spreken af ergens begin maart. Dan zullen we dit plan hier kunnen bespreken. Ik wilde u toch al laten weten dat we daar namens de commissie gevoelig voor zijn. Het gaat hier niet over grote commerciële spelers, maar over kleinere lokale spelers die met prangende vragen zitten. Ik wil die bezorgdheid ook namens hen uiten.

De voorzitter

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Caroline Bastiaens (CD&V)

Minister, ik waardeer heel erg de voorzichtigheid die u in dit dossier aan de dag legt. Dit is een zeer gecompliceerde procedure. Er komen ook veel vaak tegengestelde belangen in naar voren. We moeten er dan ook over waken dat de procedures zoals wij die hebben vastgelegd voluit kunnen spelen en ten volle worden gerespecteerd. Op dit moment passen we een standstill toe zonder te veel uitspraken in de ene of in de andere richting te doen. U kent ook de bezorgdheden van mijn fractie, maar daar zullen we het later nog over hebben. Nu is het in het belang van het dossier en van alle betrokkenen dat we de procedures zo correct en transparant mogelijk voeden, maar wel met de nodige terughoudendheid.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

De procedure moet worden gevolgd en we moeten afwachten hoe alles uitdraait. Wat die procedure betreft, moet me echter iets van het hart. U weet dat wij met veel plezier het Radiodecreet mee hebben goedgekeurd, maar natuurlijk gingen wij ervan uit dat de uitrol daarvan zeer ernstig zou gebeuren. Op 27 december, tijdens de kerstvakantie, is die consultatie online gezet, toen iedereen in vakantiemodus was. Sommige documenten stonden niet online omdat het departement ook met verlof was. De procedure liep maar tot 27 januari, dus de facto tot na de kerstvakantie. Ik vond dat toen geen goede manier van werken. Zo creëert men geen draagvlak.

Er bereiken ons inderdaad veel bezorgdheden, met name vanuit de steden, waar lokale radio’s vrezen dat ze uit de boot zullen vallen. Dat kan niet de bedoeling zijn van dit decreet. De bedoeling is dat we de diversiteit van lokale radio’s kunnen versterken. Niet alleen in Sint-Niklaas, maar ook in Antwerpen vreest men dat bijna alle Antwerpse radio’s erop achteruit zullen gaan omdat de goede hoogvermogenzenders die momenteel worden gebruikt door een aantal van die radio’s zouden worden ingenomen door semilandelijke netwerkradio’s.

Dit moet in alle rust worden opgelost, maar ik reken op u, minister, dat de uitkomst van het frequentieplan en de verdeling van de frequenties conform het decreet zullen zijn.

Bart Caron (Groen)

Namens mijn fractie wil ik daar nog iets aan toevoegen, behalve dat mijn mailbox relatief wordt geteisterd door al die mails. Op zich kan ik daar wel mee leven, zo weten we dat dit ook zorgen zijn te velde.

Ik wil nog eens mijn bezorgdheid uitspreken over de echte lokale radio’s. Ik maak weinig of geen afspraken met lokale radio’s die daarover willen spreken want er zijn natuurlijk ook veel mensen die proberen hun problematiek te bekrachtigen.

Wat ik wel regelmatig zie terugkeren, is dat lokale radio’s die over meer dan één gemeente uitzenden, vaak twee verschillende frequenties worden toebedeeld, waardoor ze ook op het gebied van de andere gemeente masten moeten bijbouwen terwijl daar volgens ingenieurs technische oplossingen voor bestaan om dat met dezelfde apparatuur te doen zonder dat dit storend is. De enige vraag die ik heb, minister, is dat men binnen het gebied blijft, binnen de wattage die vastligt en dat, als er technische mogelijkheden zijn om die lokale radio’s niet op zotte kosten te jagen, men daar aandacht voor heeft.

Het gaat over lokale radio’s, die soms een budget hebben van tussen 30.000 en 100.000 euro per jaar en die een investering moeten doen van 25.000 à 30.000 euro. Dat is voor hen een zeer zware investering, terwijl dat technisch op een andere manier kan worden opgelost. Ik zal daar niet verder op ingaan. Het is ook niet belangrijk over welke radio’s het hier gaat, maar ik wil hier toch de aandacht op vestigen. Ik zie wel na de bevraging en de oplossing of daar al dan niet mogelijkheden toe zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is aandacht te hebben voor de kwaliteit van de lokale radio’s, zeker in gebieden waar er maar één is. Het is belangrijk dat hun leefbaarheid niet in het gedrang komt. Ik heb het dan over eerder landelijke gebieden, waarbij de commerciële inkomsten onder druk komen te staan omdat daar minder reclamemogelijkheden zijn. Ik ben bezorgd, ook over de betonstop, maar ik wil ook geen radiostop in het landelijke Vlaanderen

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het jeukt en kriebelt om al te antwoorden, maar toch ga ik het niet doen aangezien de procedure nog loopt. Het is beter dat te doen op het moment dat het globale ontwerpantwoord van de administratie hier kan worden besproken. Dan wil ik het ook hebben over de procedurele aspecten, maar ik ga er nu niet op in omdat ik anders een polemiek start over iets dat nog niet af is.

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw opmerking. Mijnheer Caron, u hebt gelijk wanneer u die opmerking maakt over de landelijke gebieden. Het plaatsen van de nodige apparatuur jaagt die radio’s op bijkomende kosten en dat in gebieden waar de opbrengsten van sponsoring en reclame lager liggen. Aan de taalgrens en aan een landsgrens heeft men nog een bijkomende problematiek.

Ik heb respect voor de procedures, maar ik geloof niet in roestige vastheid. Ik probeer de zaken te volgen. Ik vind het belangrijk in een democratie dat burgers weten dat mensen begaan zijn met hun problemen. Ook al is de procedure nog bezig, ik doe niets verkeerd door die vraag te stellen. Ik kan gewoon vragen hoe het zit – mijn vraag is trouwens ontvankelijk verklaard, waarvoor dank.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.