U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, op 19 januari 2017 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het masterplan E40-Parkway goedgekeurd. We kennen dat plan ondertussen wel. Het heeft tot doel door onder meer een aangename stadsingang, een stadsboulevard, een nieuwe wijk en een park tot een geleidelijke kwalitatieve omvorming van de Reyerswijk te komen. De werkzaamheden zouden beginnen in de zomer van 2018, na de renovatie van de tunnels. De aanpassing gaat gepaard met een betere begeleiding van de weggebruikers, een vermindering van de verkeerssnelheden, een permanente monitoring van de mobiliteit, een aparte busbaan, fietsinfrastructuur en dergelijke.

Minister, hoewel dit allemaal zeer mooi klinkt, hebben verschillende fracties in het Vlaams Parlement hier tijdens de plenaire zitting van 23 november 2016 kanttekeningen bij geplaatst. U bent toen bevraagd over de mogelijke gevolgen van deze aanpassing voor de Vlaamse autopendelaars.

U hebt toen geantwoord dat u had geprobeerd minister Smet te contacteren. Hij was toen geveld door ziekte. Ik hoop dat de man ondertussen genezen is en u nu wel wat antwoorden kan geven. Zijn kabinet heeft u toen geantwoord dat tegen 2016 nog een Brusselse studie zou worden afgewerkt. Daarin zou allicht ook de volledige berekening van de impact op het onderliggend wegennetwerk staan. Ik heb uit uw antwoord op mijn actuele vraag van 23 november 2016 immers afgeleid dat dit een van uw grote bezorgdheden is. U hebt toen tevens verklaard dat er nog steeds geen duidelijkheid over de beloofde proefopstelling was. Er is ook nog geen memorandum of understanding. Dat memorandum is klaar, maar het ligt nog te rusten op het bureau van Brussels minister-president Vervoort.

Nu heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering eindelijk een beslissing genomen. Ik heb dat ergens kunnen terugvinden. Ik zal even voorlezen wat er precies is gezegd. Er staat het volgende: “… belast de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening ermee de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor eind 2017 in te dienen, zodat het dossier volledig klaar is om te worden uitgevoerd zodra de tunnels na renovatie terug open gaan”. Zoals ik daarnet al heb vermeld, zou dat in de zomer van 2018 moeten gebeuren. Dat is ook wat in de kranten heeft gestaan: “Er zal een monitoring van de planning van de werken ingesteld worden. Die termijnen zullen eventueel bijgesteld worden, afhankelijk van de evolutie van de tunnelwerken en van de werken voor de verlenging van tramlijn 94 tot Roodebeek. De werken voor de parkway zullen niet uitgevoerd worden voor de heropening van de tunnels.” Dat is summier wat ik hierover heb gevonden. Over de proefopstelling staat er geen woord. Misschien kunt u ons op dit vlak geruststellen.

Minister, is de studie klaar? Wat staat erin? Ik heb de studie niet teruggevonden, wel de oorspronkelijke van 2010, maar niet de laatste aanbevelingen. Hebt u daar een zicht op? Wat zijn de eventuele gevolgen voor Vlaanderen? Welke initiatieven zult u nemen? Hoe is het met het memorandum of understanding tussen Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? Is de tekst eventueel beschikbaar voor het Vlaams Parlement? Ik vrees van niet zolang die niet is goedgekeurd. Zijn er nog bijeenkomsten gepland? Hebt u daar een zicht op? Ik hoop dat u daar meer nieuws over hebt.

Minister, hoe zit het met de proefopstelling die wij allemaal hebben gevraagd en die ook in de gemeenteraad van Leuven in november unaniem is gevraagd? Die proefopstelling voor de aanpassing van de E40 tot een stadsboulevard zou toch nuttig zijn om de effecten op het terrein te kunnen zien. Wanneer zal die er komen? Men zou na de zomer 2018 willen beginnen, maar daarover is in de tekst niets terug te vinden. Zijn de resultaten van die proefopstelling nog altijd bepalend voor de definitieve aanpassing van de omvorming van de E40?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb op 20 januari in de krant gelezen dat de Brusselse Regering het Masterplan E40-Parkway heeft goedgekeurd en dat de werken starten in de zomer van 2018. Ik heb in de plenaire zitting van 23 november gezegd dat er over dit dossier in de loop van 2016 een contact was tussen de Vlaamse en Brusselse administraties. Mijn administratie vroeg toen naar een gedetailleerde actuele studie naar de impact en naar de uitwerking van een proefopstelling. Die vraag is onbeantwoord gebleven.

Naar aanleiding van die communicatie hebben wij op 26 januari gevraagd naar een stand van zaken. We hebben onmiddellijk een repliek gekregen met het bijgevoegde masterplan. Er werd ook vermeld dat de studie die de impact op de snelweg en het onderliggend wegennet heeft onderzocht nog deze week zou worden doorgestuurd. Ik kan hier dus nog geen uitspraken over doen.

Wat het memorandum of understanding betreft, is er een nieuwe datum geprikt, denk ik. Er is alleszins opnieuw bereidheid bij minister-president Vervoort om een en ander opnieuw op te nemen. Ik zal samen met onze minister-president aan tafel schuiven.

De vraag die ook op mijn lippen ligt, is of er een proefopstelling komt zoals we aanvankelijk waren overeengekomen. Volgens het masterplan zou er in ‘seizoen 1’ een testfase moeten komen. Mijn administratie heeft hierover nog geen praktische info ontvangen, noch een timing noch de modaliteiten. Het opzetten van deze test – en de mogelijke resultaten ervan – vind ik belangrijk om na te gaan wat de effecten zijn op het onderliggend wegennet, op de E40 en op de ring. Ik was er aanvankelijk nogal gerust in maar ‘the proof of the pudding is in de testfase’. Een vraag om over het project samen te zitten, is er wel gekomen samen met de mail van vorige vrijdag.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het korte antwoord. Omdat de gesprekken nog niet hebben plaatsgevonden, neem ik aan dat u niet veel meer kunt zeggen. Het is wel goed dat u ons zegt dat in het masterplan de proefopstelling is verwerkt. Als ik het goed begrijp, heeft de Brusselse Regering op 19 januari ook effectief het masterplan goedgekeurd en mogen we er redelijk gerust in zijn dat de proefopstelling er zal komen. U zult ongetwijfeld aan de onderhandelingstafel duidelijk maken dat Vlaanderen en de gemeenten uit het Oost-Vlaams-Brabant dit heel belangrijk vinden.

Voorzitter, misschien kunnen we als commissieleden die impactstudie ook krijgen? De minister heeft gezegd dat hij volgende week de resultaten van de studie krijgt.

Onze parlementsvoorzitter pleit ervoor om als parlement en als parlementscommissies samen te werken met andere gewesten. Het is misschien een idee om met de commissie van het Brussels Parlement rond dit thema samen te zitten als er voldoende elementen zijn om te bespreken. Het is maar een suggestie.

Minister, ik hoop dat u ons op de hoogte wilt houden van de voortgang, want er wordt met argusogen naar gekeken.

De voorzitter

De heer Parys heeft het woord.

Het is inderdaad een belangrijke vraag voor Leuven en Oost-Vlaams-Brabant. Het is ook een belangrijke vraag voor Brussel, omdat het gaat over de economische leefbaarheid van die metropool.

Minister, wij willen u uiteraard ondersteunen in de onderhandelingen en ontmoetingen die zullen plaatsvinden met Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Daarbij kunt u zich op zijn minst beroepen op het persbericht dat de Brusselse Regering heeft gepubliceerd naar aanleiding van de goedkeuring van het masterplan.

Ze zeggen dat uit al deze studies naar voren kwam dat, rekening houdend met de huidige verkeersstroom, de E40 op die plaats kan worden heringericht. De Brusselse Regering heeft zich donderdag dus gunstig uitgesproken over een omvorming van de E40 tot stadsboulevard met twee maal vier rijstroken. Ze zeggen dat alles gebeurt in samenwerking met de verschillende strategische besturen van het Vlaamse Gewest. Ik weet niet hoeveel strategische besturen wij in het Vlaamse Gewest kennen, maar ik reken het bestuur van minister Weyts daar alleszins bij. Ik hoop dat wat mevrouw Brouwers zegt en wat de minister lijkt te zeggen, namelijk dat die proefopstelling effectief in de goedkeuring van dat masterplan zit, ook effectief zo is. Het is toch goed om eraan te herinneren dat die proefopstelling er in de zomer van vorig jaar al zou komen. Dat zou dan plots niet meer in 2016 komen maar in 2017. Ik hoop in elk geval dat die er komt, want het is het allerbelangrijkste voor alle mensen die vanuit Leuven en omstreken in de file staan naar Brussel, dat hun situatie niet verslechtert. Dat is ook wat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest belooft in de persmededeling die het daarover heeft uitgegeven.

Ik sluit af. Mevrouw Brouwers suggereert dat er een samenwerking zou zijn van het Vlaams Parlement naar het Brusselse Parlement toe, en vice versa. Mevrouw Brouwers, uw partij is vertegenwoordigd in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Misschien is het ook goed en nuttig dat u uw partijgenoot in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanspoort om ervoor te zorgen dat er niets wordt gedaan vooraleer er een proefopstelling komt en dat we er samen voor kunnen zorgen dat de belangen van Brussel en van de Vlaams-Brabanders die in Brussel werken, worden gevrijwaard. Dat is de enige manier om tot een goede oplossing te komen. Ik hoop dat we binnenkort een proefopstelling zien en nog veel sneller de resultaten daarvan zullen kunnen evalueren.

De voorzitter

Er waren geen vragen aan de minister meer. De impactstudie zal volgende week worden bezorgd.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Uiteraard spreken wij binnen mijn partij met de Brusselaars. U mag gerust zijn, dit is al aan bod gekomen op een tweetal vergaderingen, en een volgende is al gepland. U mag dus gerust zijn dat wij hen ook bij de les houden vanuit het Vlaamse Gewest.

Minister, dit wordt vervolgd. Ik denk dat dit dossier nog wel zal terugkomen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.