U bent hier

De voorzitter

De heer Bart Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a)

Minister, een laaggeschoolde op de arbeidsmarkt heeft toegang tot verschillende vormen van ondersteuning die de zoektocht naar de job gemakkelijker moeten maken. Op de website van VDAB staan verschillende tips voor het opstellen en laten nalezen van een cv of sollicitatiebrief en tips over hoe men scoort bij een sollicitatiegesprek. Dit gebeurt vandaag via een online coach waar een sollicitatiegesprek kan worden ingeoefend. Heel veel mensen hebben al heel wat gehad aan deze tips en aan deze manier van ondersteuning. Een aantal mogelijkheden van ondersteuning worden vandaag echter nog niet overal aangesproken. Digitalisering is daarbij een factor.

VDAB biedt ondersteuning via de website, concreet via zijn online coaches. De problematiek doet zich scherper voor op het moment dat werkzoekenden geen toegang hebben tot digitale media of daar niet mee aan de slag kunnen gaan. Voor die groep heeft Samenlevingsopbouw de projecten Jobatelier en Jobatelier Plus ontwikkeld, die in samenwerking met VDAB werkzoekenden sterker moeten maken in het digitaal solliciteren.

In 2015 startte Jobatelier Plus binnen VDAB Antwerpen. Werkzoekenden krijgen er ondersteuning om zelf digitaal te leren solliciteren. Het gaat dan over werkzoekenden die kunnen lezen en schrijven en op termijn zelfstandig met een computer kunnen solliciteren. De resultaten van dat project blijken bemoedigend aangezien 33 op 76 werkzoekenden op die manier een job hebben gevonden. Als we kijken naar het profiel van de mensen die daar inschrijven, dan is dat een meer dan een behoorlijk cijfer.

In maart 2015 ging in Mechelen een Jobatelier van start, waarbij werkzoekenden die niet zelfstandig kunnen solliciteren, terechtkunnen voor hulp. Het gaat dan over werkzoekenden die niet goed kunnen lezen en schrijven en/of over een beperkte kennis van het Nederlands beschikken. Er zijn dus twee types van benadering: enerzijds Jobatelier voor werkzoekenden die niet goed kunnen lezen en schrijven en/of een zeer beperkte kennis van het Nederlands hebben en anderzijds Jobatelier, waarbij het op termijn de bedoeling is om werkzoekenden zelfstandig via de computer te laten solliciteren.

Er is een draaiboek ontwikkeld voor beide werkingen. De verdere uitrol binnen VDAB zou gebeuren aan de hand van een aantal workshops.

Minister, dit zijn interessante projecten, maar de problematiek beperkt zich niet tot Antwerpen en Mechelen.

Hoe kijkt u aan tegen de problemen van digitalisering bij werkzoekenden, vooral bij diegenen die het moeilijk hebben met de digitalisering van onze samenleving en van de arbeidsmarkt?

Hoe ervaart u de werking van zowel Jobatelier als Jobatelier Plus?

Hoe ervaart u de succesratio van deze projecten binnen de werking van VDAB?

Bent u voorstander van een verdere uitrol binnen VDAB? Zult u stappen zetten om die bredere uitrol mogelijk te maken? Zo ja, welke?

Zijn er nog andere inzichten en initiatieven die losstaan van deze twee projecten, maar die ook ingaan op de problematiek die ik heb geschetst?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

De digitalisering in de maatschappij neemt inderdaad een snelle vaart. Het lijkt me dan ook evident dat we daar bijkomende aandacht aan besteden. Immers, diegenen die niet mee zijn met die evolutie, dreigen kansen te missen omdat ze digitaal minder vaardig zijn of compleet leek zijn. Het is mijn filosofie om maatwerk voor werkzoekenden aan te bieden, ook voor werkzoekenden die onvoldoende mee zijn met de technologie. Digitaal solliciteren is vandaag in zowat elke sector de norm, en bijgevolg worden digitale sollicitatievaardigheden stilaan een basisvoorwaarde voor het vinden van werk.

Beide projecten waar u naar verwijst, leveren een significante bijdrage aan de oplossing voor de geschetste evolutie. Zij voorzien tevens in een vertrouwenscheppende context voor hun specifieke publiek en hun ervaring biedt een meerwaarde, ook binnen de werking van VDAB.

De cijfers die u noemt, zijn cijfers van de projecten zelf en kunnen niet door VDAB worden bevestigd. Uiteraard zijn deze cijfers zeker positief te noemen.

Ook VDAB geeft een positieve beoordeling van de twee projecten. Waarom kan VDAB de cijfers niet bevestigen? Omdat online solliciteren vaak maar een van de acties naar die werkzoekenden toe is. Zeggen dat het daardoor komt dat ze de baan hebben, is er misschien wat over. Het is zeker een element van een vaak breder traject waar de werkzoekende geholpen wordt.

U vraagt of we deze strategie verder gaan uitrollen. Ik kan u heel positief antwoorden dat dat niet nodig is omdat VDAB in 2016 al een concreet programma heeft opgesteld met als doelstelling een zo breed mogelijke e-inclusie. Men moet het niet uitrollen, want het is al bezig.

VDAB zoekt in zijn rol als regisseur altijd naar een gepaste en gespecialiseerde begeleiding waar ze die op de markt en in het middenveld kan vinden. Dat is dezelfde filosofie als die die we in de vorige vraag naar voren hebben gebracht. De hulp van partners is ook hier onontbeerlijk. Samenlevingsopbouw is er een van. Iedere provincie beschikt zelf over een eigen netwerk van partners en kiest ook voor deze projecten zelf zijn gespecialiseerde partner.

Met de digitale strategie 2016 is concreet van start gegaan begin dit jaar. Het is dus normaal dat u er nog niet veel over weet. We hebben dat opgesteld in 2016 en het is nu aan het uitrollen. Centraal staat uiteraard maatwerk voor iedere burger. De aanpak is niet gekoppeld aan een doelgroep, maar aan de individuele burger.

Het is niet noodzakelijk zo dat een laaggeschoolde werkzoekende de meeste problemen heeft met digitalisering om bijvoorbeeld zichzelf in te schrijven via online tools of om zijn eigen dossier up-to-date te houden. Daarom maakt VDAB een onderscheid tussen twee niveaus: enerzijds de mensen die niet kunnen werken met het internet, een computer, e-mail, smartphone enzovoort, en dus digitaal ongeletterd zijn, en anderzijds de mensen die niet noodzakelijk digitaal laaggeletterd zijn, maar nog niet voldoende vertrouwd zijn met dat geheel.

Bijgevolg screent VDAB sinds 2017 nieuw ingeschreven werkzoekenden grondig op hun digitale vaardigheden. Klanten worden volgens hun digitale niveau doorverwezen naar de gepaste begeleiding of opleiding. Voor sommigen betekent het beginnen vanaf nul, voor anderen zal een begeleiding op maat voldoende zijn om online de nodige zaken te doen. Zoals ik daarstraks al zei, doet VDAB dat met gespecialiseerde partners waar nodig.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a)

Minister, dank u voor het antwoord. Mijn insteek was hoe we ervoor kunnen zorgen dat de inzichten van goede projecten gebiedsdekkend worden toegepast. Ik leid dat af uit uw antwoord. U bevestigt dat iedere provinciale werking van VDAB daarmee aan de slag is. We zullen uiteraard proberen op te volgen wat het resultaat is van die uitrol sinds januari. Zoals u zelf aangaf, is dit recent, ook voor ons. Ik treed trouwens bij wat u zegt over digitaal analfabetisme. Het is wel zo dat wie analfabeet is, bijna per definitie ook digitaal analfabeet is. Ik ben het grondig met u eens dat digitaal analfabetisme breder is. Ik ben ook blij dat dat inzicht wordt meegenomen bij de werking van VDAB.

De voorzitter

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Ook hier kan ik een link maken naar een van mijn eigen vragen. Op 6 oktober 2016 stelde ik een vraag over het aanvoelen van sommige werkzoekenden dat ze benadeeld werden door VDAB door een gebrekkige toegang tot het internet. U kondigde een aantal initiatieven aan. U hebt daarnet gesproken over screenings; ik veronderstel dat dat het digitaal portret is dat VDAB zou opmaken van mensen die geen e-mailadres hebben en mensen die moeilijker toegang hebben tot het internet of daar minder vaardig in zijn. Ik ben heel blij dat men daarmee gestart is. We zullen dat zeker van nabij opvolgen.

Twee andere elementen waren de chat co-browse, waarbij VDAB-consulenten mee kunnen volgen op het computerscherm van de werkzoekende. Werd dat al geïmplementeerd? Een andere vraag was de mogelijkheid om digitale service in andere talen dan het Nederlands aan te bieden. Misschien kunt u daar al iets over zeggen.

De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Voorzitter, ik wil me graag aansluiten bij de interessante vraag van collega Van Malderen. Het is inderdaad zo dat bij VDAB al enkele jaren een cultuur aan het groeien is van een grotere digitale werking. We kunnen dat ook merken op andere niveaus, niet alleen op het vlak van begeleiding maar ook op het vlak van communicatie en interne werking. VDAB is wat dat betreft een voorbeeld voor vele andere landen.

Het is in die optiek ook goed dat werkzoekenden worden gestimuleerd om een betere kennis van de digitale wereld te verwerven. Dit kan hun kansen op werk alleen maar vergroten. Het is niet altijd evident om als werkzoekende zonder een grote digitale kennis hierin mee te draaien. Jobatelier kan hier zeker en vast mee aan werken en kansen geven. Ik ben dan ook blij dat VDAB met de digitale strategie 2016 verder dergelijke werkingen blijft ondersteunen.

Er is uiteraard ook nog de Werkwinkel en de locatie van de Werkwinkel, die zich nog altijd ter beschikking stelt van klanten die geen toegang tot het internet hebben. Voor de kleinere gemeenten kunnen er wel afspraken worden gemaakt om die mogelijkheid tot fysiek contact te creëren. Het face-to-facecontact is voor sommige werkzoekenden toch nog altijd belangrijk, zeker voor mensen die geen internettoegang hebben en toch aan de bak moeten komen. Verder ben ik er vast van overtuigd dat VDAB zoveel mogelijk op maat werkt voor de klanten en instrumenten op maat ontwikkelt. Ik denk bijvoorbeeld aan de callcenters. Dat is een zeer goede evolutie. VDAB is hier goed bezig.

Mevrouw Van Eetvelde, u stelt niet direct een bijkomende vraag. Ik onderschrijf natuurlijk wat u naar voren brengt. Mijnheer Van Malderen, u had ook geen bijkomende vraag.

Mevrouw Talpe, uw vraag is heel punctueel, ik stel voor dat u daar een schriftelijke vraag van maakt. Ik veronderstel dat dat mee in dat e-programma zit, maar ik kan niet in detail zeggen wat daar allemaal in zit.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.