U bent hier

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, Grand Café, het café van Muntpunt, is vrij bruusk gesloten, evenals het eetcafé De Markten van het gelijknamige en alom bekende gemeenschapscentrum in het hartje van de Vijfhoek. Aan de basis hiervan zou het overlijden liggen van de zaakvoerder van Kiso Projects, dat beide horecazaken uitbaatte. De betrokken bvba zou ook de boeken neergelegd hebben.

De sluiting van deze twee bekende cafés betekent een verarming van het Nederlandstalige gemeenschapsleven, door het verdwijnen van ontmoetingsplekken. Vooral wat Muntpunt betreft, kan verwezen worden naar het actieplan 2017, waarin veel aandacht besteed wordt aan de publiekswerking in de meest ruime zin. Het Grand Café is daar uiteraard een onderdeel van. Zoals in het actieplan zelf gesteld wordt, kan het een meerwaarde bieden inzake onthaal en klantenzorg van de bezoekers van Muntpunt.

Als trouwe luisteraar van BRUZZ Radio heb ik vernomen dat er al een evolutie is voor het Grand Café. Men meldde daar dat AUB-SVP een tijdelijke overname van de uitbating zou doen en dat dat al redelijk snel zou starten. Kunt u daar nog wat meer over zeggen? Wat is de precieze timing daarvoor? Ik dacht gehoord te hebben dat het dit weekend al zou gebeuren, maar dat lijkt mij wel heel snel.

Wat is de stand van zaken in het zoeken naar een nieuwe concessiehouder voor De Markten? Werd de renovatie waarvan nu sprake is, vooraf gepland? Hoelang gaat die duren? Op welke wijze wordt een kwalitatieve Nederlandstalige dienstverlening gegarandeerd in beide etablissementen?

Blijft de impact van het einde van de bvba Kiso Projects beperkt tot die twee cafés? Of zijn er nog gevolgen? Zijn er financiële gevolgen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) of voor de Vlaamse Gemeenschap?

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ook ik zou graag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de sluiting van deze twee begrippen in Brussel. De Markten kennen we allemaal al vele jaren, maar ook het Grand Café begon te bloeien en te groeien. Het is een spijtige zaak dat beide zaken op hetzelfde moment gesloten worden. We weten allemaal dat het iets te maken heeft met de bvba Kiso Projects en mogelijk met het overlijden van een van de vennoten, maar het is allemaal nogal snel gebeurd. Ik herinner mij dat bijvoorbeeld café De Kroon in Sint-Agatha-Berchem daar aanvankelijk ook door werd uitgebaat. Na een klein jaar werd het niet meer uitgebaat en werd het zowat ad hoc geopend, zonder effectief een uitbating te kennen.

Het is een spijtige zaak wat er gebeurd is. Natuurlijk kan niemand wat doen aan een overlijden, maar we hopen vooral dat er iets nieuws kan komen en dat die cafés snel weer open kunnen gaan. Ik was deze week in De Markten. Het was een beetje een vreemd zicht, het café dat gesloten is, terwijl De Markten zelf nog open is.

Ik sluit me dus aan bij de vragen van collega Poschet. Ik heb ook de media wat gevolgd. Ik heb gelezen dat er een nieuwe, tijdelijke uitbater is gevonden voor het Grand Café en dat er mogelijk vanaf 4 februari een opening zou zijn van drie à vier maanden, tot april.

Minister, wat is de oorzaak van die plotse stopzetting? Het is toch een beetje raar dat een overlijden aanleiding geeft tot een stopzetting van een zaak. Kunt u toelichting geven bij de aard van de overeenkomsten? Ging het om een huurovereenkomst of een handelshuurovereenkomst? Een overlijden van een vennoot van een bvba brengt niet automatisch het einde van een huurovereenkomst met zich mee. Of was het een concessieovereenkomst? Is dat met brouwerijcontracten en dergelijke meer?

Hoe kan er, om zoiets in de toekomst te voorkomen, continuïteit zijn als er zich onverwachte zaken zouden voordoen? Is er in de contracten met het Grand Café en De Markten, en bij uitbreiding met al die andere gemeenschapscentra waar er zo’n uitbating is, iets opgenomen zodat zich dat in de toekomst niet meer voordoet? In mijn gemeente is er De Zeyp, dat goed draait. Ik zou ook niet graag hebben dat dat plots zou stoppen. Welke maatregelen denkt u te nemen in de nieuwe contracten die moeten worden afgesloten, om die continuïteit te verzekeren?

Een plotse stopzetting of sluiting heeft tot slot ook financiële gevolgen. Wat zijn de verliezen? Los van het feit dat het gesloten is, zullen er immers ook wel wat financiële verliezen zijn.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Collega’s, de uitbating van deze gelagzalen is vroegtijdig stopgezet, zoals iedereen intussen vernomen heeft. De vervroegde stopzetting van het eetcafé De Markten is te wijten aan dringende herstel- en renovatiewerken aan het sanitaire blok en de keuken. Die werken worden vanaf 1 maart tot eind april 2017 uitgevoerd. De plotse sluiting van het Grand Café van Muntpunt is te wijten aan het faillissement van de bvba Kiso Projects, dat werd uitgesproken op vrijdag 6 januari 2017. De rechtstreekse aanleiding van het faillissement is in elk geval de ziekte en het overlijden van een van de vennoten, dat de bvba in moeilijke papieren bracht.

Ik kom tot de aard van de overeenkomsten en wat er nu verder kan gebeuren. Voor de specifieke regeling van de uitbating van de café-infrastructuur van het gemeenschapscentrum De Markten moet ik doorverwijzen naar de VGC. Het is immers de VGC die de inrichtende overheid is van de 21 gemeenschapscentra in Brussel en dus ook verantwoordelijk voor de regeling van een horeca-uitbating bij die gemeenschapscentra. Voor het eetcafé De Markten had de VGC een domeinconcessie afgesloten tussen de VGC, het gemeenschapscentrum De Markten en de bvba Kiso Projects. Er loopt momenteel een nieuwe procedure voor de toekenning van een nieuwe domeinconcessie in dit gemeenschapscentrum. Voor het Grand Café werd er een uitbatingsovereenkomst horeca afgesloten tussen Muntpunt vzw en de bvba Kiso Projects voor een duurtijd van vijf jaar, maximaal driemaal met een jaar verlengbaar.

Zoals ik al zei heeft Muntpunt de overeenkomst in onderling overleg met de bvba Kiso Projects beëindigd op 5 januari laatstleden, dit om een doorstart of definitieve start met een nieuwe kandidaat niet te bezwaren door concessieverplichtingen van de vorige uitbater. Ook Muntpunt treft de nodige maatregelen om een nieuwe concessie te gunnen.

Wat de continuïteit van de uitbating van de cafés betreft, gelden uiteraard de in dergelijke huur- of concessieovereenkomsten gestelde voorwaarden. Een faillissement leidt in ieder geval tot het onder curatele plaatsen van het beheer en de vereffening van de failliete boedel. In deze context zijn er geen garanties om de continuïteit van deze Vlaamse voorzieningen in de hoofdstad te garanderen of te verbeteren.

Wat is nu de timing van wat er voor ons ligt? Het management van Muntpunt is volop in onderhandeling met de curator van Kiso Projects en met enkele initiatiefnemers uit de horeca om een snelle doorstart van het Grand Café mogelijk te maken. Bedoeling is om vanaf 1 februari 2017 een try-out voor drie maanden op te zetten, mogelijk verlengbaar met een maand, in functie van de doorlooptijd van de procedure voor de toekenning van de nieuwe concessie. Het café zal met een kleine catering en volgens de huidige openingsuren opnieuw opstarten.

Er dienden zich ondertussen een achttal geïnteresseerden aan. Het is dus wel goed nieuws dat er vrij veel mensen dit willen doen. De raad van bestuur van Muntpunt heeft kort op de bal gespeeld en op 17 januari beslist om hiervoor een beroep te doen op AUB-SVP. Deze organisatie zal deze week de tijdelijke concessieovereenkomst voor drie maanden ondertekenen. Het café zal op maandag 6 februari opnieuw zijn deuren openen, tot en met 4 mei, en het is van dan af optioneel met een maand verlengbaar. Het café zal op die manier maar vijf weken hebben leeggestaan, waardoor de financiële en publieke schade in elk geval daar toch eerder bepekt kan worden genoemd. Dit geeft Muntpunt nu ook ademruimte om in alle rust en geheel conform de procedures een nieuwe definitieve uitbater voor de concessie te vinden.

De verdere tijdlijn ziet er als volgt uit. Op het einde van deze maand wordt het lastenkohier verfijnd, opengesteld en gepubliceerd. De vacature voor een nieuwe concessionaris zal dan duidelijk zijn. Eind februari wil men alle kandidaturen verzameld hebben en de onderhandelingen opstarten. Ten laatste eind maart wil men de beslissing rond de kandidatuur nemen en een toewijzing doen aan één specifieke firma, organisatie of rechtspersoon. Dan is het de bedoeling dat in mei 2017 de opening van de nieuwe definitieve concessie aan de achterkant van het Muntplein kan gebeuren.

Dan kom ik even terug op de bijkomende vraag over De Markten. Ik ben enkel op de hoogte van het feit dat de domeinconcessie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het gemeenschapscentrum De Markten en Kiso Projects vervroegd werd beëindigd omwille van de geplande en dringende opfrissings- en herinrichtingswerken aan het sanitair blok en de keuken. Deze werken worden uitgevoerd van 1 maart 2017 tot eind april 2017. Het is de bedoeling dat het café voor de zomer opnieuw de deuren kan openen. Er zal dus een nieuwe concessionaris worden gezocht die vanaf 1 juni 2017 de domeinconcessie zal uitbaten. Daar duurt het dus wel iets langer, helaas.

Wat met de kwalitatieve dienstverlening in deze cafés en in het bijzonder de kwalitatieve Nederlandstalige dienstverlening? Een kwalitatieve Nederlandstalige dienstverlening in het Grand Café van Muntpunt – ik spreek mij dus niet uit over het café van De Markten – wordt ingeschreven in de selectie- of randvoorwaarden, opgenomen in het lastenboek en de toekomstige concessieovereenkomst. Zo wordt er niet alleen rekening gehouden met beroepskwalificaties en vaardigheden die noodzakelijk zijn bij de uitbating van een drank- en eetgelegenheid, maar ook moet het personeel zich uiteraard in het Nederlands kunnen uitdrukken. Het respect voor het Nederlandstalige karakter van Muntpunt is ook een van de bijzondere uitbatingsvoorwaarden. Het Nederlands krijgt hierbij voorrang, maar dit staat een meertalige dienstverlening niet in de weg. De uitbating van het etablissement mag ook op geen enkele wijze de werking van Muntpunt hinderen of indruisen tegen de activiteiten van Muntpunt.

Wat is de financiële impact? De tijdsimpact heb ik u al gegeven. Muntpunt ziet zich verplicht om in zijn balans 2016 een dubieuze vordering, dus met een zeer kleine kans op recuperatie van de som, ten belope van 11.925 euro in te schrijven voor achterstallige betalingen van de bvba Kiso Projects. De kans dat deze schuld nog wordt gerecupereerd, is zeer klein, gelet op de bevoorrechte schuldeisers die zich in het kader van dit faillissement aandienen. Zoals ik al stelde, is de financiële- en publieke schade voor het Grand Café en Muntpunt op die manier toch wel eerder beperkt.

Tot zover de feitelijke toedracht. Ik ben bereid om desgevallend op bijkomende vragen proberen te antwoorden.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, dank u wel voor uw uitgebreid antwoord. Het is goed dat de raad van bestuur van Muntpunt een snelle beslissing heeft genomen om zo vlug mogelijk opnieuw te kunnen starten.

Ik ben niet thuis in de wereld van concessies, maar u kunt mij daar misschien bij helpen. Gelden dezelfde regels voor het toekennen van een tijdelijke concessie als voor de toekenning van een langere concessie? U stipt een heel tijdspad aan dat moet worden gevolgd voor een langere concessie, maar er is nu op korte termijn beslist om voor drie maanden aan AUB-SVP de concessie toe te kennen. Ik vraag me af of dat wettelijk in orde is. Ik hoop van wel. Het is gewoon een informatieve vraag.

Voor de rest hoop ik dat de werf in De Markten volgens de timing zal verlopen, want dat is altijd hout vasthouden. Voor ons is het absoluut belangrijk dat er een voldoende kwalitatieve Nederlandstalige dienstverlening is, en uiteraard ook een meertalige. Die mag van mij in vijftien talen gebeuren, zolang het ook zeker en vast in het Nederlands zeer goed gebeurt.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, dank u voor uw uitgebreide antwoord. Er is nu wat meer duidelijkheid over de spijtige sluiting van die twee handelszaken in onze stad. U hebt een tijdspad vooropgesteld. Ik hoop dat dat effectief kan worden nageleefd.

U zegt dat er met die vennootschap AUB-SVP een tijdelijk en optioneel verlengbaar contract van drie maanden is. Ik neem aan dat zij misschien ook zelf zullen kandideren om de concessie binnen te halen.

U zegt dat een verlies van een kleine 12.000 euro in de boeken zal worden ingeschreven. Dat is niet heel veel, maar het is toch wel een verliespost. Er zijn huurgelden die verloren gaan. Ik neem aan dat die daaronder vallen. Maar hoe zit het met de inboedel? Is die het eigendom van de concessionaris of van Muntpunt?

Heeft de voetgangerszone, die toch wel een impact heeft op heel wat horecazaken in het centrum van Brussel, ook een invloed op de tijdelijke sluiting of op de sluiting van die twee handelszaken van de Vlaamse Gemeenschap?

De voorzitter

Minister Gatz

Minister Sven Gatz

Muntpunt heeft het evenwicht gevonden om snel te handelen en tegelijkertijd met een aantal wettelijke verplichtingen rekening te houden. Finaal heeft men dan toch een korte ‘open call’ gedaan, waarop acht geïnteresseerden zich hebben aangediend. Het is niet in alle stilte een-op-een gebeurd, waarbij geen andere mensen de kans hebben gehad om voor de tijdelijke invulling hun kandidatuur te stellen. Dat is goed. Daaruit leid ik af dat er een vergelijking is kunnen gebeuren.

Mijnheer Poschet, ik ga ervan uit dat er geen reden is waarom de algemene voorwaarden van het tijdelijke contract zouden afwijken. Mocht het zo zijn, zal ik u de bijkomende informatie bezorgen.

Mijnheer Vanlouwe, ik ga ervan uit dat het wel degelijk mogelijk is dat er geen a-prioribezwaar lijkt te zijn dat de huidige tijdelijke uitbater ook definitief zou kandideren. Ik weet het niet. Ik zal het nagaan, en ook daarover zullen wij u de bijkomende informatie bezorgen.

Wat de inboedel betreft, zal ik u ook de bijkomende informatie bezorgen. Ik ben van mening dat de inboedel van Muntpunt zelf is. Maar dat moet ik nog bevestigd zien. Ik heb in elk geval geen weet van een brouwerijcontract dat zou interfereren, waarbij met andere woorden om de een of andere reden, na een rijpe afweging, Muntpunt zou beslist hebben om met één bepaalde brouwerij in zee te gaan, die dan de investering van de inboedel zou doen. Ik denk niet dat dit hier het geval is. Maar ik zal u die feitelijke informatie bezorgen.

Wat betreft de algemenere vraag moeten wij ons natuurlijk bewust zijn van het perspectief waarin deze vragen worden gesteld en het antwoord wordt gegeven. We hebben in heel Brussel gelukkig nog altijd meer dan duizend cafés. We hebben het hier over twee cafés. Zelfs in de binnenstad zijn er gelukkig nog een hele reeks heel fijne cafés, ook Nederlandstalige cafés of cafés waar ook een goede Nederlandstalige bediening is.

Mijn persoonlijke en subjectieve inschatting is dat we hier een onderscheid moeten maken. Er is enerzijds de algemene problematiek die de horeca kenmerkt. Het is er niet gemakkelijker op geworden om een zaak uit te baten. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de komst van de witte kassa, die volgens mij anderzijds wel noodzakelijk zal zijn om finaal oneerlijke concurrentie weg te nemen, want er zijn mensen die het nu al doen en er zijn anderen die het nog niet doen, en dat is natuurlijk iets wat niet toelaatbaar is.

Anderzijds zijn er de meer conjuncturele elementen. De heer Vanlouwe verwijst ook naar de voetgangerszone, of de heraanleg ervan. En er is ook de lockdown. We kunnen altijd allerlei bespiegelingen maken over algemene invloeden, maar we zijn ook politici van het terrein, u net als ik. We hebben allemaal wel eens een pint of een koffie gedronken in beide etablissementen. We hebben kunnen vaststellen dat Muntpunt behoorlijk draaide met behoorlijk wat volk, en dat De Markten zeer goed draaide. De officiële uitleg is dat het kantelpunt van de concessieovereenkomst ergens is blijven steken in het overlijden van een van de vennoten van Kiso Projects. Dat kan. In die zin wil ik mij daar heel delicaat over uitlaten, want het is een overlijden en dat is nooit aangenaam. Maar het roept natuurlijk wel vragen op wanneer je met een zo grote beklanting toch failliet gaat.

Dat is heel de kunst. U verwijst er terecht naar. Het is over de decennia misschien wel het enige succesvolle project geweest waarbij een Vlaamse culturele infrastructuur, namelijk gemeenschapscentrum De Zeyp, een succesvolle uitbating van een café doet. Dat is een unicum. Voor de rest is het heel moeilijk gebleken, met horten en stoten, en met vooral tijdelijke uitbatingen. Het is dus voor ons, als organisatie of als voogdijoverheid over Muntpunt, een permanent aandachtspunt, hoewel ik vind dat ze daar wel kort op de bal spelen. Ook de VGC moet zien in welke mate zij een goed evenwicht vindt tussen een bepaalde huur, die de uitbater van die cafés wel moet kunnen opbrengen vanwege bijvoorbeeld de goede locatie – en De Markten heeft een heel goede locatie – en anderzijds de ruimte die men moet kunnen geven aan de uitbater om gewoon een goede horecazaak uit te baten.

Er zijn andere voorbeelden. Het AB Café is ook een van de absoluut succesvolle zaken. Daar is wel wat omzet na de concerten, maar ook de normale uitbating van het AB Café behoort tot de betere best practices.

Het is dus een heel subtiel evenwicht tussen het vinden van de goede profielen, met het opleggen van de juiste voorwaarden, niet te zwaar en niet te licht, en anderzijds op tijd te kijken wanneer er mogelijk een probleem in zicht komt. Dat zal nu wel weer een les geweest zijn voor de toekomst. Het is dan vervelend om voor een gesloten rolluik te staan en vast te stellen dat er een café failliet is. Dat kan altijd gebeuren, maar misschien hing het hier al iets langer in de lucht.

Ik hoop dus dat we daaruit met z’n allen, de VGC-administratie en wijzelf, lessen kunnen trekken. Ik trek me ook op aan de mooie oplossing die er voor Muntpunt Grand Café is gevonden. Ik neem aan dat we allemaal zullen staan blinken wanneer café De Markten in de lente weer opengaat. Hopelijk hebben we dan weer voor jaren een mooie uitbating voor ons.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Dat kan inderdaad een terreinbezoek zijn, na de Tournée Minérale. Minister, ik vind dat een zeer goede suggestie.

De VGC-administratie en wijzelf kunnen inderdaad een aantal lessen trekken. Enerzijds zullen we die contracten met de horeca-uitbaters moeten napluizen. Het zijn er niet veel. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in onze gemeente, is dat eerder sociaal gericht, met eat vzw. Er is een handvol echt commerciële contracten. Misschien moeten we die toch eens nakijken.

Een tweede les die ik trek, is dat we aan risicospreiding moeten doen. Ik weet niet of het wettelijk allemaal gemakkelijk te regelen is. Je moet met een soort van openbare aanbestedingen werken. En als dat dan telkens dezelfde wind is, die op een bepaald moment echter failliet gaat, dan krijg je natuurlijk ook een dreun.

We zullen dit verder opvolgen. Ik dank u nogmaals voor uw antwoord.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ook ik dank u voor uw antwoord. We hopen allemaal dat beide cafés snel weer opengaan. Het zijn Vlaamse aanwezigheden in Brussel. Vlaanderen heeft daarin geïnvesteerd. Zoals de heer Poschet zei, moeten we die contracten inderdaad goed opvolgen. Het is de taak van de VGC-administratie, maar u hebt er dan toch ook iets over te zeggen.

De continuïteit moet vooral worden verzekerd. Een café dat sluit, verliest cliënteel. Het cliënteel zoekt dan iets anders. We hebben inderdaad wel heel wat mogelijkheden in Brussel, maar we moeten ervoor zorgen dat eetcafé De Markten en Muntpunt Grand Café – dat nog niet zo lang open is – hun Vlaams en Nederlandstalig cliënteel kunnen behouden. Dat is belangrijk.

Ik hoop vooral dat het tijdspad kan worden nageleefd. We zitten op enkele weken, maanden. We zullen dat opvolgen en zien of dat kan worden nageleefd.

De voorzitter

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.