U bent hier

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Op 1 januari 2017 trad het nieuwe decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector in werking. Tijdens de bespreking van de beleidsbrief Sport 2016-2017 op 24 november 2016 kon de minister reeds de situatie op 31 oktober 2016 toelichten. Op dat moment waren de 65 gesubsidieerde sportfederaties herleid tot 47 waarvan 40 voor unisport (USF) en 7 voor multisport (MSF).

Begin januari kregen we via media het nieuws te horen dat ook de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond, of kortweg KVV, in navolging van de Voetbalfederatie Vlaanderen, de Vlaamse Minivoetbalfederatie en de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond, waarschijnlijk zal aansluiten bij de nog op te richten Federatie Voetbal Vlaanderen. Maar de berichten die vanuit de KVV weerklonken in diezelfde media waren er vooral van ongerustheid.

Minister kunt u een stand van zaken geven van het aantal gesubsidieerde sportfederaties? Hoeveel aanvragen kreeg Sport Vlaanderen binnen?

Hoe worden de nieuwe sportfederaties verder begeleid? Welke stappen volgen er nog?

Verwacht u nog problemen inzake de fusieovereenkomst met de KVV? Kunt u meer toelichting geven bij het parcours dat de KVV heeft doorlopen om tot de huidige fusieovereenkomst met Voetbal Vlaanderen te komen?

Verwacht u nog ergens knelpunten inzake de uitvoering van het nieuwe decreet en de begeleiding van de sportfederaties?

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Begin dit jaar kwam het nieuws dat de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV) zal toetreden tot Voetbal Vlaanderen, de nieuwe organisatie voor alle recreatieve voetbalbonden in Vlaanderen. Er heerst nog veel onduidelijkheid wat deze fusie exact betekent voor de 665 clubs en de 22.000 voetballers die momenteel zijn aangesloten bij de KVV.

Minister, kunt u mij wat meer uitleg geven over het beslissingsproces dat aan de toetreding van de KVV tot Voetbal Vlaanderen is voorafgegaan? Klopt het dat deze beslissing er is gekomen onder druk van de stopzetting van de Vlaamse subsidies aan de KVV?

Aanvankelijk wilde de KVV niet meestappen in het verhaal van Voetbal Vlaanderen. Wat waren de belangrijkste hinderpalen? Zijn die weggewerkt?

Betekent deze beslissing dat er clubs, die momenteel zijn aangesloten bij KVV, zullen verdwijnen? Hoe schat u de impact hiervan in op de aangesloten clubs?

Welke impact zal de aangekondigde fusie hebben op het lidgeld dat momenteel gangbaar is binnen de clubs aangesloten bij de KVV en dat gemiddeld tussen de 50 en de 100 euro bedraagt?

Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de bestaande clubs er niet op achteruit zullen gaan binnen de nieuwe structuur?

De KVV heeft ook eigen scheidsrechters en speciale opleidingen om deze scheidsrechters klaar te stomen voor de wedstrijden. Krijgen deze ook een plek binnen de nieuwe federatie?

Ook over de uitbating van de cafetaria’s bestaat nog veel onduidelijkheid. Kunt u hier opheldering over geven?

Is er al duidelijkheid over de structuur en de visie van het nieuwe Voetbal Vlaanderen? Is er duidelijkheid over de manier waarop de competities binnen het nieuwe Voetbal Vlaanderen vorm zullen krijgen? Zo niet, wat is de timing hiervoor? Hoe verloopt het overleg hierover tussen de verschillende federaties en bonden?

Hoe zal de overgang van de bestaande recreatieve federaties naar Voetbal Vlaanderen verlopen? Op welke manier wordt deze begeleid?

Kunt u mij een overzicht geven van de exacte vereisten waaraan deze nieuwe federatie Voetbal Vlaanderen moet voldoen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik heb vorige week conform de procedure in het nieuwe decreet het advies van Sport Vlaanderen ontvangen met betrekking tot de ingediende subsidieaanvragen van de sportfederaties voor het werkingsjaar 2017. Het betreft in totaal 47 sportfederaties waarvan 40 unisportfederaties en 7 multisportfederaties. Ik ben op dit ogenblik de adviezen aan het bestuderen en zal tegen het einde van de maand deze sportfederaties via Sport Vlaanderen op de hoogte brengen van mijn beslissing over hun subsidieaanvragen.

Na het indienen van de aanvragen volgden er bilaterale gesprekken tussen de sportfederaties en Sport Vlaanderen, waarbij de sportfederaties nog de kans kregen om eventuele aanpassingen in hun beleidsplannen te maken. Sport Vlaanderen zal nu in overleg met elke gesubsidieerde sportfederatie een samenwerkingsovereenkomst afsluiten over de optimalisering van haar basiswerking in de komende olympiade. Indien een sportfederatie aanvullend gesubsidieerd wordt voor het uitvoeren van een of meerdere beleidsfocussen, sluit Sport Vlaanderen per beleidsfocus een convenant met hen af, waarin de concrete invulling van de beleidsfocus wordt vastgelegd.

Binnen de afdelingen Subsidiëring en Topsport van Sport Vlaanderen heeft elke sportfederatie een dossierbeheerder, die de sportfederatie zal begeleiden bij de uitvoering van haar decretale opdrachten en bij wie de sportfederatie ook terechtkan voor verdere vragen en advies.

De procedure inzake aanvragen tot erkenning en subsidiëring van sportfederaties en de andere actoren binnen het nieuwe decreet is volgens Sport Vlaanderen goed verlopen. Er waren geen knelpunten. Als er hier en daar wat kleinigheden mislopen, is er nog een kans om ze recht te trekken.

Ik zal hierna dieper ingaan op het fusieverhaal van de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond. De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond nam in de periode november 2015-april 2016 een eerste keer deel aan de onderhandelingen om toe te treden tot de fusiefederatie Voetbal Vlaanderen. Deze gesprekken gebeurden met volle medewerking van alle partijen, met inbegrip van de personeelsleden van KVV. Deze onderhandelingen resulteerden in een raamovereenkomst inzake toetreding tot Voetbal Vlaanderen vanaf 1 januari 2017 die op 27 april 2016 ondertekend werd door de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), de Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF) en de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond (KBLVB). KVV besliste op het allerlaatste moment om de voorliggende raamovereenkomst op dat ogenblik niet mee te ondertekenen. Nadien contacteerde KVV achtereenvolgens de Sporta-federatie en de recent ontstane fusiefederatie van de Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (KAVVV) en de Federatie Dans en Sport (Fedes) om toe te treden tot deze multisportfederaties. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een akkoord.

In december 2016 – en dat was al te laat, want alles moest eind oktober binnen zijn – werden de gesprekken met VFV, VMF en KBLVB hernomen. Op 22 december 2016 hebben VFV, VMF en KBLVB als fusiepartners in Voetbal Vlaanderen vanaf 1 januari 2017 en KVV een raamovereenkomst inzake fusie van KVV met Voetbal Vlaanderen ondertekend. Momenteel voert Voetbal Vlaanderen in het kader van deze raamovereenkomst verdere gesprekken met KVV met het oog op de verdere afhandeling van een fusie van KVV met Voetbal Vlaanderen. Op 22 februari 2017 heeft KVV een algemene vergadering gepland waar de ontbinding van KVV en de fusie van KVV met Voetbal Vlaanderen geagendeerd zal worden. Dat is logisch: als men opgaat in iets, wordt men ontbonden. KVV laat verder weten dat zij haar clubs voorafgaand aan deze algemene vergadering zal bevragen.

Binnen de context van het nieuwe decreet had KVV als recreatieve unisportfederatie de keuze om toe te treden tot de unisportfederatie Voetbal Vlaanderen of tot een multisportfederatie of om zelfstandig als louter erkende sportfederatie, maar dan niet gesubsidieerd, verder te gaan. Op een bepaald ogenblik had KVV enkel een erkenningsaanvraag ingediend nadat ze zelf het akkoord met de andere voetbalfederaties had afgezegd en de gesprekken met de andere partners waren afgesprongen. Dit was echter niet naar de zin van de clubs, die de uitdrukkelijke wens hadden om toch een oplossing te vinden in een fusie. Op vraag van KVV heb ik op het einde van vorig jaar persoonlijk bemiddeld met de potentiële partners die KVV zelf aangaf. Ik heb hun gevraagd om op zeer korte termijn met mij en KVV aan tafel te gaan zitten. Finaal was er enkel een akkoord mogelijk met Voetbal Vlaanderen, waarin beide partijen elkaar konden vinden. KVV is dus op geen enkel ogenblik onder druk gezet. Ze hadden zelf kunnen beslissen om erkend, maar zonder subsidies, verder te gaan. Ze zijn maximaal ondersteund om een oplossing te vinden in functie van hun clubs en hun sporters.

Ik wil nog even iets zeggen over cijfers. De meesten weten hoeveel leden KVV heeft: 23.000. Jullie weten ook hoeveel de Vlaamse Voetbalfederatie er heeft: 230.000. Jullie weten hoeveel gesubsidieerde medewerkers KVV had: 4,99. Jullie weten hoeveel medewerkers de Vlaamse Voetbalfederatie heeft voor tien keer zoveel sporters: 12. Je kunt dus efficiëntiewinsten boeken om meer de sporters en minder de structuren te ondersteunen. Dat is hierbij bewezen. Het is altijd mijn bedoeling geweest om de structuur minder te ondersteunen, maar meer geld vrij te maken voor de sporter. Deze cijfers bewijzen dat zeker nog eens.

Mijnheer Annouri, de KVV gaf als motivering dat er in de destijds voorgestelde statuten van fusiefederatie Voetbal Vlaanderen en in de raamovereenkomst van 27 april 2016 onvoldoende waarborgen waren ingebouwd voor het realiseren van een aanbod voor recreatieve voetbalclubs zoals de KVV dat vandaag aan haar leden aanbiedt, ook al waren de meeste vragen en waarborgen die door de KVV in de voorbereidende gesprekken waren aangehaald, reeds opgenomen in de oorspronkelijke raamovereenkomst. In het kader van de verdere fusiegesprekken tussen Voetbal Vlaanderen en de KVV zijn er in de ondertekende raamovereenkomst van 22 december 2016 ten behoeve van de KVV nog een beperkt aantal bijkomende garanties opgenomen op organisatorisch vlak, op vlak van personeel en op financieel vlak. Dat is dan goedgekeurd.

Bij een effectieve toetreding van de KVV tot Voetbal Vlaanderen zullen de clubs die momenteel zijn aangesloten bij de KVV, niet verdwijnen – schrijf dat in grote letters, overal waar u kunt – ten gevolge van deze fusie. Ik kom er nog op terug, maar wat ik soms hoor, is hallucinant. Deze clubs zullen samen met de clubs van VFV, VMF en KBLVB evenwaardig deel uitmaken van de fusiefederatie Voetbal Vlaanderen. De in de raamovereenkomst van 22 december 2016 opgenomen garanties ten behoeve van de KVV beperken de mogelijke impact op de aangesloten clubs van de KVV.

De lidgelden waar u naar verwijst, zijn de lidgelden die een sporter aan zijn club betaalt en niet de lidgelden die een club per lid aan de federatie moet afdragen, en doen in principe dus niet ter zake. Ik heb ze hier bij. Ik geloof dat we het er al over gehad hebben. Bij het liefhebbersvoetbal betaalt men van 20 euro bij het veldvoetbal naar 18 euro bij het zaalvoetbal. Bij de KVV betaalt men – afhankelijk van de leeftijd – bij het veldvoetbal van 5,20 tot 18,41 euro. Bij de VFV betaalt men – afhankelijk van de leeftijd – van 6 tot 16 euro. De afdracht aan de federatie is lager bij de VFV dan bij de KVV. Dat wil ik toch nog even meegeven, want er circuleert zeer veel verkeerde informatie. Het is alsof die fusie – die wellicht efficiëntiewinsten meebrengt – de lidgelden ongelooflijk gaat doen stijgen. Ik zie niet in waarom. Men mag het mij komen uitleggen.

Er zijn geen substantiële verschillen in de lidgelden die de verschillende voetbalfederaties per lid aan hun clubs vragen. Indien gewenst kunnen deze cijfers aan de commissie bezorgd worden.

In de raamovereenkomst van 22 december 2016 tussen Voetbal Vlaanderen en de KVV is opgenomen dat de financiële bijdragen van de clubs niet fundamenteel verhoogd worden – ik zou ook niet weten waarom. Door de fusie is alvast het gevaar van een substantiële verhoging van de lidgelden afgewend, die was er wel geweest indien ze geen overeenkomst hadden gesloten. In het laatste jaar kreeg de KVV 254.000 euro als subsidie. Als men zonder subsidies verder wil werken, moet men dat bedrag ophalen bij de 23.000 leden. Reken maar uit.

Ik ben ervan overtuigd dat een effectieve toetreding van de KVV tot Voetbal Vlaanderen een positieve impact zal hebben op de clubs van de KVV. Als lid van de grootste unisportfederatie in Vlaanderen zullen de clubs van de KVV kunnen genieten van een uitgebreider aanbod inzake competitieve/recreatieve sportbeoefening en clubondersteuning. Zoals ik heb aangetoond, kan er veel meer clubondersteuning zijn dan in het verleden.

De inzet en opleiding van de eigen scheidsrechters van de KVV binnen Voetbal Vlaanderen maken deel uit van de huidige fusiegesprekken tussen Voetbal Vlaanderen en de KVV. Het is aan beide partijen om hierover tot een overeenstemming te komen. Ik lees dan dat ik – of het beleid – heb beslist dat er geen scheidsrechters nodig zijn. Jongens toch!

De volgende is nog beter, mijnheer Annouri. Ik denk niet dat het de taak is van het Vlaamse sportbeleid om zich via decreten te moeien met de uitbating van cafetaria’s door sportclubs. Waar en wanneer zou ik daar iets over gezegd hebben? Ik zie dan ook niet in welke invloed het nieuwe decreet of de fusie kan hebben op de uitbating van cafetaria’s. Het is hallucinant. Eerst stond in de Gazet van Antwerpen – en daarna samengevat in een andere krant – dat de uitbating van een cafetaria van de clubs aangesloten bij de KVV in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn. Echt! Men moet ernstig blijven. Dat komt dan van anonieme bronnen.

U begrijpt dat toen ik die zaterdagochtend op het eerste blad las wat er te lezen was, ik daarvan schrok. Ik heb aan die journalist voorgesteld om bij te praten, maar hij is er niet op ingegaan. Ik heb geen rechtzetting gevraagd, ik wilde hem gewoon uitleggen over wat en hoe, maar tot nu toe is hij daar niet op ingegaan.

De visie en de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur van het nieuwe Voetbal Vlaanderen is opgenomen in haar statuten. De toegetreden federaties hebben in de nieuwe structuur van Voetbal Vlaanderen recht op respectievelijk drie (voor VMF) en twee (voor KBLVB) leden in de algemene vergadering en elk een lid in de raad van bestuur. Na de 230 en de 23 zijn dit de twee grootse. De andere zijn nog kleiner.

De statuten werden goedgekeurd door de algemene vergadering van Voetbal Vlaanderen op 11 januari 2017 waar tevens vertegenwoordigers van KVV op waren uitgenodigd en aanwezig waren. De raamovereenkomst van 22 december 2016 bepaalt dat bij een effectieve fusie de KVV twee leden in de algemene vergadering krijgt en een lid in de raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen.

Wat de competities binnen het nieuwe Voetbal Vlaanderen betreft, is in de raamovereenkomst opgenomen dat de competities en bekerformules van het huidige seizoen 2016-2017 ook in het seizoen 2017-2018 kunnen worden opgestart. Dit geldt ook voor de bestaande competities en bekerformules binnen VMF en KBLVB.

Het komende jaar zal Voetbal Vlaanderen de integratie van de verschillende competities in een gezamenlijk aanbod voorbereiden. Je gaat me toch niet vertellen dat er in het recreatief voetbal bij bijvoorbeeld de liefhebbersclubs en KVV, geen fusies mogelijk zijn. De ene club speelt misschien op zaterdag en de andere op zondag, maar daarover kun je discussiëren. Dat we daar aandacht voor hebben en dat het aanbod van a tot z blijft gelden, dat is zeker de bedoeling.

VMF en KBLVB hebben op hun buitengewone algemene vergaderingen van 19 september 2016 en 10 september 2016 beslist om samen met VFV te fuseren door inbreng om niet van een algemeenheid – dus om in te stappen in Voetbal Vlaanderen –, om hun vermogen op 1 januari 2017 over te dragen, waarvan de maatschappelijke naam inmiddels is gewijzigd in Voetbal Vlaanderen, en om over te gaan tot ontbinding met ingang van 1 januari 2017. In de raamovereenkomst van 22 december 2016 met KVV is een gelijkaardig traject opgenomen dat moet leiden tot een fusie tussen beide federaties en de ontbinding van KVV. Dat wil niet zeggen dat al die clubs verdwijnen.

Ik zeg dit nog maar eens om alle twijfel weg te nemen. In dat kader heeft KVV inmiddels haar statuten gewijzigd zodat een overdracht van haar vermogen naar Voetbal Vlaanderen bij een effectieve fusie mogelijk wordt gemaakt. Het hele fusietraject binnen Voetbal Vlaanderen verloopt onder begeleiding van de koepelorganisatie VSF en Sport Vlaanderen. Dat is bij alle federaties en fusies altijd gebeurd.

Voetbal Vlaanderen wordt in 2017 gesubsidieerd als een unisportfederatie, categorie A1. De algemene voorwaarden tot erkenning en subsidiëring vindt u terug in artikel 4 en artikel 11 van het decreet.

Ik wil nog een zaak duidelijk stellen: ik verwijt KVV niets. Als ik mijn ongenoegen heb laten blijken, dan gaat dat over de berichtgeving daarover. Als iemand zich aangesproken voelt over die berichtgeving, daarop heb ik kritiek, niet op KVV. De gesprekken die ik mee heb gevoerd, zijn op een goede manier verlopen. Ze hebben een brief gestuurd naar hun leden met de melding dat ze op mijn initiatief contact hebben gehad met KAVVV, met Sporta, en dat ze opnieuw contact hebben gehad met Voetbal Vlaanderen. Dat is op een zeer positieve manier gebeurd.

In heel mijn uiteenzetting heb ik op geen enkele federatie kritiek geuit, helemaal niet. Ik ben blij met deze vragen om uitleg omdat ik dit op deze manier hebben kunnen rechtzetten.

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Dat artikel in de Gazet van Antwerpen leek meer op de Paniekzaaiers, en dat was een goede film van Gaston en Leo. Dat was een film, en dit was de geschreven pers die ieder van ons heeft gecontacteerd met de vraag waarmee we daar in Brussel allemaal bezig zijn.

Minister, ik dank u voor uw antwoord en voor uw doorgedreven inspanningen in de begeleiding. Dat het hier over voetbal gaat, bewijst waarschijnlijk nog maar eens dat voetbal de belangrijkste bijzaak is in het leven.

We hebben zeer grote stappen gezet in Vlaanderen. Het is fantastisch dat er gesprekken zullen volgen en dat de mogelijkheid is geschapen om bijsturing te doen, want dat is nodig. In het begin gaat het er bij een fusie wat euforisch aan toe, maar na de wittebroodsweken worden de kleine kantjes van de partner zichtbaar en dan is het nuttig dat er links en rechts wat kan worden bijgestuurd.

Wat betreft de KVV-vaudeville in de pers: het was niet de gemakkelijkste onderhandeling van alle fusies. Daar ben ik ook van overtuigd. De clubs die aan het woord komen, ken ik redelijk goed. Ze laten die mensen echt alle problemen van een kleine club op een hoop gooien, van de scheidsrechters tot de kantine. Het was inderdaad te gek voor woorden. Daar zouden straffen op moeten staan voor journalisten, maar dat mag niet, want dat is de vrijheid van de pers waarschijnlijk.

Ik ben ook zeer tevreden met deze fusie, waarbij we een hoop centen gaan bevrijden die naar de clubs kunnen gaan en met een serieuze structuurverbetering zullen kunnen werken. Naar mijn aanvoelen zullen de lidgelden niet naar boven gaan. Uit de gesprekken die ik de laatste weken op nieuwjaarsrecepties heb gevoerd met clubleiders, blijkt dat ze helemaal niet de behoefte hebben om op te slaan. Ze hebben andere problemen, zoals een andere beleving van sport, maar dat zijn zaken die we hier in de commissie ook geregeld bespreken en die, los van heel het Sportfederatiedecreet, nog altijd aan de orde zullen moeten blijven.

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw uitgebreid antwoord. De clubs bij de KVV met wie ik heb gesproken, zijn opgelucht dat er een akkoord is. Dat kan ik u verzekeren. Dat is het belangrijkste. Daar ben ik ook mee begonnen: er is een akkoord, er is een oplossing, en voor hen was dat belangrijk.

Ik begrijp uw gezucht. Er is heel wat onduidelijkheid geweest. Er zijn heel wat indianenverhalen rondgegaan. Mensen maken zich zorgen over van alles en nog wat. In dit kader denk ik dat het heel belangrijk was om hier in deze commissie die vragen allemaal te behandelen en u de kans en de ruimte te geven om daar een heel duidelijk en een heel transparant antwoord op te geven.

We kunnen inderdaad wel zeggen dat die journalist dat allemaal heeft geschreven in de Gazet van Antwerpen – trouwens een uitstekend dagblad, voorzitter. Die journalist heeft dat natuurlijk ergens opgepikt. Dat zijn signalen die hij ergens hoort, en hij meent die te moeten schrijven. Het is niet zomaar verzonnen natuurlijk. Daarom is het ook belangrijk dat we hier een heel duidelijk signaal geven.

Minister, we weten dat er heel veel paniek was en er heel veel indianenverhalen verteld werden in die overgangsperiode. Het is nu eigenlijk nog altijd een beetje een precaire situatie: we zitten nu volop in die onderhandelingen. De stappen die nu gezet zullen worden, zijn van cruciaal belang om de verdere samenwerking op een goede manier te laten verlopen. Het is heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat in de periode die nu komt, we blijven monitoren, wat u ook zult doen, en zorgen dat het goed blijft verlopen zodat iedereen heel duidelijk weet waar hij aan toe is. Al die clubs en al die spelers moeten vooral duidelijk het signaal krijgen dat er een oplossing is, dat ze verder kunnen, dat er niets hoeft te veranderen en ze hun eigenheid kunnen bewaren, dat ze met zijn allen verder kunnen gaan en er allemaal beter van geworden zijn. Op dit moment zijn heel veel mensen blij dat er een oplossing is, maar niet iedereen is daarvan overtuigd. We moeten dat blijven behandelen tot we ervan overtuigd zijn dat iedereen mee is met het verhaal. Dan kunnen we inderdaad stappen vooruit zetten.

Collega Wouters, voetbal en sport, de belangrijkste bijzaak, dat wordt vaak gezegd. Voor mij is het meer dan dat. Deze commissie is voor mij heel belangrijk omdat volgens mij sport in Vlaanderen een van de ingrediënten is van het cement dat onze samenleving elke dag opnieuw samenhoudt. We moeten er dus voor zorgen dat daar zo veel mogelijk mensen op een positieve manier elkaar kunnen ontmoeten. Daar hoort ook het wegnemen van frustraties over organisatievorming bij.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, wanneer gaan de federaties die nu normaal gezien gaan samenvloeien, een zicht hebben op de financiering, op de subsidiëring?

Bart Caron (Groen)

Minister, ik wil graag een aanvullend vraagje stellen. Een van de grote problemen bij dit soort fusies, is vaak van psychologische aard bij de bestuurders van een federatie. Organisaties kantelen in elkaar in. Uiteraard moeten dan een aantal mensen die zich vaak jarenlang hebben ingezet of bestuurder zijn van een dergelijke organisatie, plaatsmaken. Is dat een kernmerk geweest van de fusie? Is dat bovengekomen? Is men daar vlot mee omgegaan?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Wat betreft de financiering, heb ik gezegd dat ik tegen het einde van de maand hoop om de voorstellen die ik nu heb van Sport Vlaanderen, te kunnen afronden. Dan is er een zicht op de voorfinanciering, de voorschotten die vanuit Sport Vlaanderen zullen worden gegeven aan alle federaties. Als er echt fundamentele problemen zouden zijn, is dat iets anders, maar als er nog wat kleinigheden moeten worden bijgeschaafd, dan moet dat niet tegenhouden dat de eerste voorschotten kunnen worden gegeven. Die kunnen op 30 januari vrij zijn.

Voorzitter, wat betreft bestuurders en dergelijke, dat ligt altijd heel gevoelig. Vaak zijn dat mensen die vrijwillig hun engagement hebben gegeven. Dat is zeker aan bod gekomen in de besprekingen. Als ik zeg hoeveel bestuursmandaten de KVV, het minivoetbal en de liefhebbers hebben gekregen, dan is dat natuurlijk altijd een discussie. Je moet tot een verhouding komen, en dat is ook wat we wensten, namelijk dat we op het bestuurlijke vlak naar een schaalverbetering gingen, zodat je de facto minder personeelsleden nodig hebt. Uit de getallen die ik daarstraks heb genoemd, blijkt dat duidelijk. De code goed bestuur brengt ook naar voren dat je in de toekomst nog meer op voorhand gaat zeggen welke competenties en profielen er nodig zijn in de raad van bestuur. Elke deelfederatie kon dat nooit realiseren. Dat is een van de dingen die we nu in de upgrading moeten doen.

Dit gezegd zijnde, wil ik hier zeker benadrukken dat we alle mensen die zich ook in het verleden vrijwillig hebben geëngageerd in de federaties, als bestuurders, dankbaar moeten zijn. Vaak hadden hun sport en hun federatie nooit bestaan zonder hun bestuur. Het is knap wanneer mensen op een bepaald moment ook inzien dat zij effectief een stap terug moeten zetten om plaats te maken en de professionalisering voort te zetten. Van hieruit in elk geval bedankt aan iedereen die in het verleden zijn bestuursmandaat in eer en geweten vrijwillig heeft uitgeoefend.

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Ik wil nog even terugkomen op wat de heer Annouri daarnet zei over die belangrijke bijzaak en het cement van onze maatschappij. Ik denk dat wij, de vaste bezoekers van de commissie Sport, en ook de minister zelf, allemaal zeer grote pleitbezorgers van de sport zijn en diep beseffen dat sport een van de grote hefbomen is om tot een goede, warme maatschappij te komen. Daar is geen discussie over. KVV neemt nu een nieuwe start, zoals vele sportfederaties, en soms betekent een goede doorstart een fantastisch nieuw begin waar veel mooie kleine dingen uit kunnen groeien.

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Minister, bedankt voor uw uitgebreid antwoord. Ik herhaal, vooral voor het geval van de KVV: we zijn nu halverwege en het is nu vooral zaak om dit goed te blijven opvolgen en ervoor te zorgen dat we de doorstart inderdaad niet missen.

De voorzitter

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.