U bent hier

De heer Annouri heeft het woord.

Ik ben in dit dossier al enkele keren aangesproken door mensen die met jongeren werken en die in het verleden op bepaalde problemen zijn gebotst. Een wijziging in de aansluitingsprocedure van minderjarige buitenlanders bij de Belgische voetbalbond (KBVB) veroorzaakte in 2009 en 2010 heel wat inschrijvingsproblemen bij deze kinderen. Dit zorgde voor een verhoogde mediabelangstelling en tot adviezen van de kinderrechtencommissaris en het toenmalige Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Dit alles werd besproken tijdens een hoorzitting in het parlement over ‘de FIFA-reglementering met betrekking tot de aansluitingsvoorwaarden voor jongeren zonder Belgische nationaliteit’.

Minister, u werkte recent mee aan het document ‘Sport en vluchtelingen, vragen en antwoorden’ omdat de actuele vluchtelingencrisis voor heel wat vragen zorgde bij lokale sportactoren. Het vraag-antwoorddocument stipuleert dat niet-begeleide minderjarigen zich probleemloos kunnen aansluiten. Wel kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot de deelname aan onbezoldigde competities. Zo vragen sommige federaties een bewijs van identiteit en gelden bepaalde transferregelingen. Als antwoord op mijn schriftelijke vraag hebt u al aangegeven dat: “Indien de sporter geen identiteitskaart heeft, informeert de sportclub bij betrokkene naar de identiteit waaronder hij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd worden.”

Vanuit het terrein bereiken ons echter nog altijd signalen dat er zich problemen voordoen, meer bepaald met betrekking tot deelname aan de voetbalcompetitie.

In 2010 oordeelde het toenmalige Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding dat de toegang van minderjarigen tot sportbeoefening in clubverband een ernstige problematiek was met een structureel karakter. Welke maatregelen hebt u sinds die periode genomen om dit te verhelpen?

Hebben de voetbalfederaties, die competent en professioneel zijn, vandaag nog moeilijkheden om niet-begeleide minderjarigen te laten deelnemen aan de competitie vanwege de regels van de FIFA?

Kunt u duidelijkheid verschaffen over de huidige reglementering bij de KBVB en de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV)? Hebben de federaties zicht op de praktische toepassing van de regels? Hebt u zicht op de praktische toepassing van deze regels door de scheidsrechters? Welke instrumenten kunt u aanwenden om hier meer soepelheid mogelijk te maken zodat het gezond verstand kan primeren?

Actoren die werken met niet-begeleide minderjarigen wijzen erop dat het voor veel van hen moeilijk is om zich in te schrijven bij een Vlaamse voetbalclub omdat die vaak met wachtlijsten werken. Krijgt u gelijkaardige signalen? Zou u daar iets aan kunnen doen?

– Bart Caron treedt als voorzitter op.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

De strenge reglementering van de FIFA is er gekomen om mensenhandel tegen te gaan, maar tegelijkertijd kan dit drempels veroorzaken voor niet-begeleide minderjarigen. Daarom heeft mijn administratie in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie, het toenmalige Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en het toenmalige Kruispunt Migratie – Integratie reeds in 2011 de infofiche ‘Aansluiting van niet-Belgen als niet-professionele sportbeoefenaar’ opgemaakt.

Naar aanleiding van de recente vluchtelingencrisis is deze fiche geactualiseerd en uitgebreid tot het vraag-en-antwoorddocument waar u naar verwijst. Ik heb vernomen dat dit document een inspiratiebron was voor de KBVB om zijn beleid omtrent deze thematiek te evalueren en aan te passen. Ook de VFV spant zich al geruime tijd in om de aanwezige drempels weg te werken. De VFV heeft rond deze problematiek trouwens een project ingediend binnen de beleidsfocus laagdrempelig sporten in het kader van het nieuwe decreet op de sportfederaties.

De KBVB en de VFV dienen uiteraard de FIFA-regels te volgen om boetes te vermijden, maar zoeken op het terrein steeds naar oplossingen. Elk dossier is anders en varieert qua moeilijkheidsgraad. Daarom wordt elk dossier apart behandeld om een gepaste oplossing te zoeken. Zodra een niet-begeleide minderjarige ingeschreven en verzekerd is, kan hij of zij automatisch deelnemen aan de competitie. Uit contacten die de federatie heeft gehad met haar sportclubs bleek dat clubs en de sociale organisaties de aansluiting van spelers en deelname aan de voetbalcompetitie moeilijker percipiëren dan nodig is. Er is dus nood aan meer en duidelijkere communicatie vanuit de federatie. De KBVB heeft daarom een apart e-mailadres opgericht, support@footbel.com, waar clubs terechtkunnen voor vragen inzake niet-begeleide minderjarigen. Op die manier zal er een betere informatiedoorstroming zijn.

Er bereiken mij en de voetbalfederaties signalen dat de scheidsrechters soms kinderen weigeren om deel te nemen aan een wedstrijd indien zij geen paspoort bij hebben. Ik kan u garanderen dat zodra een kind aangesloten is bij VFV, het mag deelnemen aan de competitie. Van de KBVB en VFV heb ik vernomen dat zij hun scheidsrechters hierover extra zullen briefen. Ik herinner mij dat ook uit mijn tijd. Had je toen geen identiteitsbewijs bij, dan kon je niet spelen. Een goede scheidsrechter keek ook na of de foto op de voelbalkaart van dezelfde persoon was als die op de identiteitskaart.

Ik ben ervan overtuigd dat de betrokken sportfederaties en organisaties al heel wat goed werk hebben verricht. Er zijn al heel wat clubs die acties hebben opgezet rond deze problematiek. Ik merk ook dat er bij de betrokkenen een sterke wil is om blijvend naar oplossingen te zoeken. We moeten echter wel in het achterhoofd houden dat deze oplossingen steeds in overeenstemming moeten zijn met de FIFA-reglementering.

Wachtlijsten binnen het voetbal treffen niet alleen niet-begeleide minderjarigen, maar zijn een realiteit voor iedereen. De meeste goedwerkende voetbalclubs kunnen niet voldoen aan de grote vraag door bijvoorbeeld een tekort aan sportinfrastructuur en gekwalificeerde trainers. Zoals u gelezen hebt in mijn beleidsbrief zijn dit problemen waar ik ook hard op inzet. Ik heb vernomen dat de VFV en de KBVB samen met de Waalse vleugel ACFF en Pro League een project hebben ingediend bij Fedasil naar aanleiding van de projectoproep die zij recent lanceerden. Binnen dit project willen de betrokken organisaties op zoek gaan naar sportclubs die asielzoekers willen opvangen. Daarbij zullen zij de sportclubs persoonlijk begeleiden. Dit projectvoorstel moet echter nog beoordeeld worden door Fedasil.

Dank voor het antwoord, minister. Ik begin met het laatste punt, Fedasil. Terwijl wij in andere commissies ons hoofd breken over hoe we nieuwkomers via werk en onderwijs kunnen helpen integreren, moet worden vastgesteld dat sport het ideale middel is om mensen met elkaar in contact te brengen. Ik wil uw antwoord zo samenvatten. Vaak percipiëren de clubs de moeilijkheid om die jongeren in te schrijven als moeilijker dan ze is. De KBVB heeft een e-mailadres waar men terecht kan met alle vragen. Weten alle clubs dat? Hoe wordt dat meegedeeld? Is daartoe een campagne gevoerd?

U zei ook dat de KBVB en de VFV hun scheidsrechters nog beter zullen informeren over de identiteitskaarten. Ik neem aan dat dit in 2017 zal gebeuren. Misschien kunt u daarover wat uitweiden? Hoe zal dat gebeuren? Zal een situatie waarin een scheidsrechter een kind niet laat deelnemen omdat het geen identiteitskaart kan voorleggen, definitief tot het verleden behoren?

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, minister, collega's, dank voor het antwoord op deze interessante vraag. Dit is ook zijdelings besproken toen we het over de beleidsbrief hadden. We hadden het over een aantal federaties die werken met vluchtelingen. Mijn vraag blijft dezelfde: op welke manier wordt de ervaring die deze clubs en federaties opdoen, opgeborgen en gedeeld? Heeft Sport Vlaanderen een rol? En Fedasil? De Franse Gemeenschap? Wordt er aan active knowledge sharing gedaan?

De voorzitter

De heer Wynants heeft het woord.

Herman Wynants (N-VA)

Ik kan voorbeelden geven over de niet-aansluiting van niet-EU-burgers. In artikel 921 van het reglement van de voetbalbond staat dat een niet-EU-burger moet aantonen dat hij is ingeschreven in het Vreemdelingenregister of op de wachtlijst van politieke vluchtelingen staat. Zodra de gemeente dat bewijs aflevert, wordt hij automatisch aangesloten. Wat speelgerechtigheid betreft, moet iemand van 18 jaar of meer bewijzen dat hij nooit heeft gevoetbald. Als hij bij een andere voetbalbond – bijvoorbeeld die van Afghanistan – was aangesloten, dan moet hij dat bewijs aanleveren. Want als hij daar nog onder contract staat, dan mag hij daar nog niet weg. Dat geldt dus voor meerderjarigen; minderjarigen zijn onmiddellijk speelgerechtigd. Op Vlaams niveau proberen we ons werk te doen zoals het hoort. Maar we moeten telkens via de FIFA gaan, en dat duurt lang.

Ik geef een voorbeeld. Bij Westerlo is een spelertje aangesloten dat in Nederland bij PSV speelde. De ouders wonen in Tessenderlo. Het kind wil in België komen voetballen. Wie van een amateurclub wil overstappen naar een andere amateurclub heeft geen problemen. Maar hij wou bij de profclub Westerlo aansluiten. Dat dossier moet aan de FIFA worden overgemaakt. Het heeft drie maanden geduurd vooraleer dat kind aangesloten was. De VFV heeft daar geen inspraak in. Via digitale weg vernemen scheidsrechters of een kind mag aangesloten zijn of niet. Maar de reden wordt niet meegedeeld. De digitalisering is nog niet afgerond: als ik me niet vergis, is dat alleen nog maar bij de profclubs gebeurd.

Mijnheer Poschet, de active knowledge sharing is in deze niet echt noodzakelijk, tenzij het gaat over traumabegeleiding en dergelijke. Het wordt allemaal via de Q&A van de KBVB en de VFV aangepakt. Hoe wordt de informatie verspreid? Ik kan het me niet anders inbeelden dan dat het via de klassieke kanalen van de VFV, onder meer via het internet, gebeurt. Ik denk wel dat de informatie doorstroomt. De clubs lezen dat grondig. Ik blijf het antwoord schuldig over de manier waarop de gegevens worden behandeld. De vraag ging in eerste instantie over praktische zaken.

Dank voor het antwoord, minister. En dank voor uw aanvullingen, mijnheer Wynants. Als het inderdaad klopt dat bij de FIFA een administratieve mallemolen op gang wordt getrokken die de zaken laat aanslepen, dan kunt u, als minister van Sport, de zaak bij de FIFA misschien aankaarten? We willen dat jongeren de sport die ze willen uitoefenen dat ook kunnen, en niet dat een administratieve procedure hen dat maandenlang verhindert. Ik doe dus een warme oproep, minister: klop bij de FIFA aan en zeg dat men daar werk moet van maken. Onderschat nooit de kracht van David wanneer hij tegenover Goliath staat, minister. Ga ervoor!

Herman Wynants (N-VA)

Ik denk dat de minister dat beter niet doet, want de FIFA is over alles baas. De VFV kan niets ondernemen. Het enige wat de FIFA doet, is straffen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.