U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Minister, al geruime tijd wordt er op Europees niveau gepraat over de herziening van de Europese verordening omtrent biologische landbouw. Het begon vier jaar geleden toen de Europese Commissie het plan opvatte om de biolandbouw future-proof te maken.

In maart 2014 kwam er dan een wetgevend voorstel van de Europese Commissie dat neerkomt op een verstrenging van het lastenboek en dat onwerkbaar is volgens de Europese biosector. Op 13 oktober 2015 stemde de Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement over hun standpunt ter zake en daaropvolgend werden de onderhandelingen opgestart tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten over het opmaken van de wetgeving.

Maar dat blijkt niet echt te vlotten. Er vonden al meer dan tien zogenaamde trialogen plaats, maar een consensus werd niet bereikt. Dat bleek nog maar op de laatste Landbouwraad, waar wel een voortgangsrapport werd voorgelegd, maar geland werd er niet. 2017 wordt nu vooropgesteld.

Blijvende meningsverschillen zijn er over de decertificering van bioproducten wanneer een bioboer het slachtoffer wordt van overwaaiende pesticiden; over de voorschriften rond biologisch zaaizaad; rond de biologische teelt in serres; en over het uitdoven van een aantal uitzonderingsbepalingen. Europese sectorverenigingen van bioboeren zien in deze langdurende onderhandelingen het bewijs dat het oorspronkelijke voorstel te veel tekorten vertoonde om te dienen als onderhandelingsbasis. Zij willen dan ook dat het voorstel wordt ingetrokken.

Ook u werd, net zoals uw federale collega minister Borsus, blijkbaar gecontacteerd door het Bioforum met de vraag u te verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie.

Zitten de onderhandelingen over de herziening van de verordening inderdaad in het slop? Hoe ziet u de tegenstellingen die een consensus in de weg staan, en eventuele oplossingen?

Bent u inderdaad gecontacteerd door het Bioforum met de vraag om u tegen het voorstel van de Europese Commissie te verzetten? Wat hebt u hun geantwoord?

Wat is het standpunt dat België inneemt? Hoe kwam dit standpunt tot stand?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Joosen, we zijn niet akkoord gegaan met de tekst zoals hij op tafel lag. Dat hebben wij duidelijk gezegd in de raad. Er is dus nog geen akkoord. De nieuwe voorzitter, Malta, probeert nu de tekst aan te passen. Dat zal wellicht terugkomen.

Ik noem u de knelpunten die ervoor hebben gezorgd dat wij er niet akkoord mee kunnen gaan. Er is het feit dat het biolabel geloofwaardig moet blijven en dat we dus voorzichtig moeten omgaan met drempelwaarden voor niet toegelaten substanties. Dat is voor ons cruciaal. Er is ook de bezorgdheid op het vlak van jaarlijkse controles en de omschakeling van gangbare naar biolandbouw. Dat moet voldoende uitgewerkt zijn en op een goede manier aangepakt worden. Dat waren de grote bezorgdheden. Ik heb daarover uiteraard met het Bioforum gepraat. Wij hebben die bezorgdheden samen met hen uitgewerkt.

Er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden. De tekst is niet goedgekeurd en zal dus opnieuw ter tafel komen. Voor ons zijn die twee punten, die ik net heb genoemd, de grootste knelpunten. Dit wordt met grote zorg verder opgevolgd.

De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

De initiële insteek van de commissie was een goed uitgangspunt: het vertrouwen van de consument en van de producent in stand houden, en de overstap naar biologische landbouw vergemakkelijken. Ik heb er de documenten nog even op nagekeken. Onder het toenmalige voorzitterschap van Letland werd gezegd dat men graag wou landen in het voorjaar van 2015. We zijn intussen 2017 en het resultaat is er niet. Dat kunnen we allemaal vaststellen. Is het dan niet beter om tabula rasa te maken en van nul te herbeginnen? Of verwacht u nog dat men tot een oplossing zal komen?

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Minister, het duurt al zo lang, ik begrijp dat u ongeduldig bent. Ik ga akkoord: bio moet serieus zijn. De gemaakte kantbemerkingen zijn geldig. Maar u hebt al een versnelling bereikt van de biologische melkveehouderij. Bon, men kan toch de wereld niet stoppen? Er zijn ook initiatieven op het vlak van onze biolandbouw. Hoe maakt u dat? Hoe laat u dat experimenteel gebeuren in afwachting van uw werk – en ik apprecieer dat – op het niveau van de Europese regelgeving? U neemt daar initiatieven. Ik vermoed dat die zodanig zijn dat ze niet kunnen worden gekortwiekt door een eventueel later akkoord. Hoe gaat u daarmee om, in het bijzonder op vraag van de biolandbouwgemeenschap?

Jos De Meyer (CD&V)

Ik neem één detail uit de discussie. Mevrouw Joosen wijst terecht op de problematiek van de overwaaiende pesticiden. Minister, ik heb begrepen dat u dat punt ook hebt aangekaart. Mijn bijkomend vraagje is: gaat het over de drempelwaarde op zich of gaat het over de hoogte ervan? Gaat het over het feit dat er soms residuen gevonden worden, of gaat het over de hoeveelheid van de residuen? Men kan natuurlijk worden geconfronteerd met die problematiek zonder dat men daar als betrokken bedrijfsleider enige impact op heeft. Dat kan veroorzaakt zijn door een buur. Als het gaat over gelijk welk residu, is dat een uitermate moeilijk criterium. Als het gaat over de hoeveelheid, dan krijg je een veel genuanceerdere discussie.

Mevrouw Joosen, ik heb daarnet gezegd dat Malta als nieuwe voorzitter heeft aangekondigd om nog een poging te doen. Wij verwachten daar dus een nieuw initiatief. Maar ik vermoed dat als dat strandt en niet lukt, dat het dan waarschijnlijk wég zal zijn. Maar de poging is er nog. De voltallige Raad en het Europees Parlement zullen daardoor moeten geraken en bekijken of we daar kunnen landen.

Voorzitter, het gaat over de hoeveelheid residuen.

Ik denk dat wij hier allemaal het standpunt delen dat bio op een ernstige en goede manier moet gebeuren en dat het vertrouwen van de consument er moet zijn. Dat is vooral van belang. Anders ondermijnen we de meerwaarde van bio door daaraan te morrelen.

De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Voorzitter, ik sluit mij graag aan bij uw bekommernis. Het is inderdaad zo dat een bioboer zou kunnen opdraaien voor een eventuele contaminatie waar hij zelf geen schuld aan heeft. Dat is inderdaad een zeer terechte bezorgdheid.

Minister, ik hoop dat uw verwachting om onder het voorzitterschap van Malta nog tot een akkoord te komen terecht is, maar ik denk dat de toekomst er daar in elk geval somber uitziet.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.