U bent hier

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Minister, in februari 2016 stelde ik u een vraag over een analyse van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) over de problematiek van de opvolging en lokale verankering van de visserijsector. Volgens de analyse zijn er twee cruciale problemen die de toekomst van de visserijsector hypothekeren: de instroom in de sector en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de sector in Vlaamse handen blijft. De problematiek werd verder opgevolgd door de Technische Werkcommissie Visserij. Verschillende werkgroepen van het maatschappelijk convenant ‘Visserij verduurzaamt’, in uitvoering van het project Vistraject, werkten verschillende acties uit.

De SALV heeft nu op eigen initiatief een tussentijdse evaluatie gemaakt van de acties en een aantal bedenkingen geformuleerd. Een van de bedenkingen is dat Europa de steunmogelijkheden voor de Vlaamse visserij beperkt. Volgens de SALV is de Vlaamse visserij op Europees vlak zeer specifiek en beperkt de Europese regelgeving de mogelijkheden voor het Vlaamse type visserij om steun te krijgen voor nuttige initiatieven voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. De Technische Werkcommissie Visserij vraagt dan ook om er bij Europa op aan te dringen om een gerichte benadering van de specifieke Belgische visserijsector mogelijk te maken. Tijdens de besprekingen in de commissie Visserij van het Vlaams Parlement is ook al een aantal keer duidelijk geworden dat we botsen met de grenzen van het Europese kader om steun te verlenen aan de visserijsector.

Verder ijvert de SALV in zijn tussentijdse advies voor meer administratieve vereenvoudiging met een loket dat alle diensten van regionale en federale overheden zou omvatten. Volgens de SALV is het ook aangewezen om een programmamanager Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) te benoemen, die de steunmogelijkheden voor zeevisserij optimaal ter beschikking kan stellen.

Minister, wat is uw visie op de tussentijdse evaluatie van de SALV? Welke mogelijkheden ziet u om een gerichte benadering van de specifieke Belgische visserijsector binnen Europa mogelijk te maken? Daar is net voor de kerstvakantie al over onderhandeld.

Voor Landbouw maakt u werk van een subsidiewijzer om de landbouwers wegwijs te maken in de ondersteuningsmogelijkheden die er op verschillende niveaus bestaan. Ziet u opportuniteiten in het opstellen van een gelijkaardige subsidiewijzer voor de visserijsector? Indien niet, waarom niet? Welke mogelijkheden ziet u nog in administratieve vereenvoudiging voor de vissers? Dat hebben we ook gehoord tijdens ons werkbezoek met deze commissie aan de reders. Is een uniek loket bespreekbaar, rekening houdend met de verdeling van de wetgeving in federale en gewestbevoegdheden? Binnen welk forum kan dat het best besproken worden?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega, ik vind het uiteraard een heel goede zaak dat de SALV een tussentijdse evaluatie maakt en een aantal adviezen opstelt. De SALV merkt eigenlijk ook op dat de meeste acties waarin is voorzien, goed worden opgevolgd en goed worden doorgegeven aan de verschillende werkgroepen.

De SALV formuleert vier aanbevelingen waar ik even op inga. De eerste heeft betrekking op het feit dat er bij de Europese Commissie moet worden aangedrongen op een specifieke benadering van de Belgische visserij. Het huidige Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) loopt tot 2020 en werd vastgelegd in een Europese verordening. Je kunt dit niet zomaar op korte termijn wijzigen. We geven bij overlegmomenten uiteraard de nodige signalen aan de Europese Commissie omtrent de eigenheid van de Belgische visserij en de specifieke noden.

Het Belgisch Operationeel Programma biedt op dat vlak heel wat mogelijkheden die kunnen worden uitgevoerd. De Vlaamse invulling van het Operationeel Programma is onder andere gericht op het bevorderen van de verdere verduurzaming van de sector. We doen dat door het ondersteunen van selectiviteit als belangrijke maatregel tegen teruggooi. Er zal in het bijzonder ingezet worden op maatregelen omtrent de geleidelijke invoering van de aanlandingsverplichting, waar we het al een aantal keer over hebben gehad. Er zijn ook mogelijkheden voor ondersteuning van innovatie alsook voor het investeren in duurzame technologie voor onze vloot.

Ik wil bij deze aanbeveling ook verwijzen naar de jaarlijkse Visserijraad waar de quota worden vastgelegd en waar wij op basis van onze specifieke situatie een aantal uitzonderingen op die quota hebben bepleit en ook kunnen krijgen. Dat toont dat we richting Europa absoluut die eigen Vlaamse visserij heel sterk benadrukken. Dit jaar waren het harde onderhandelingen, maar we hebben dat op een goede manier kunnen binnenhalen.

Ik kom tot een tweede aanbeveling. De raad vindt dat de informatie op de website een goed overzicht geeft van de steunmogelijkheden, doch vindt het nog onduidelijk hoe deze steun optimaal kan worden aangewend. Daar hebben ze een punt. Dat geldt trouwens niet alleen voor visserij maar ook voor landbouw, het is vaak nogal complex en het heeft vaak te maken met een aantal Europese verplichtingen in die Europese verordening. Om deze reden werd een programmamanager aangesteld. Hij heeft als taak personen die steun wensen aan te vragen, te helpen, advies te geven en te ondersteunen. Ik heb mijn diensten ook de opdracht gegeven om goed samen te werken met deze programmamanager en de nodige informatie ter beschikking te stellen.

Een derde aanbeveling is inzetten op administratieve vereenvoudiging, bijvoorbeeld één loket dat alle diensten van de federale maar ook de regionale overheid omvat. De subsidiemogelijkheden voor visserij kunnen niet worden vergeleken met die voor landbouw. Voor visserij is dit beperkter. Voor landbouw gaat het ook over veel meer aanvragen. Visserij is ook een exclusieve Vlaamse bevoegdheid en het overgrote deel van de vragen kan binnen het eigen departement worden afgehandeld. Mijn medewerkers zijn ook op de hoogte van andere federale bevoegdheden. Het gaat dan vaak over arbeidswetgeving bijvoorbeeld.

Voor visserij kiezen we voor een tweeledige aanpak van subsidiedossiers. Er is de bekendmaking op de website, waar ook de formulieren voor een aanvraag ter beschikking worden gesteld. Op deze formulieren wordt duidelijk aangegeven wat allemaal moet worden aangevraagd. Binnenkort wordt de informatie op de website aangevuld met een rubriek ‘veel gestelde vragen’. Daarnaast is er een programmamanager aangesteld die daar een antwoord op moet bieden.

De laatste aanbeveling van de SALV is dat certificering van aangevoerde vissoorten belangrijk is. Ik deel deze mening, daarom zet ik heel sterk in op het project VALDUVIS, dat hier al een paar keer aan bod is gekomen. Vissers kunnen een erkenning krijgen voor de reeds geleverde inspanningen voor duurzaamheid, zoals het verbeteren van de selectiviteit van vistuigen, het vrijwillig vermijden van zones waar ongewenste vangsten kunnen voorkomen maar ook het aanvaarden van periodieke sluitingen van gebieden, het investeren in veiligheid en in communicatie aan boord en een goede verloning van de vissers. Daarnaast zorgt een certificering voor toegang tot bepaalde markten waar een duurzaamheidserkenning gevraagd wordt. Door die labeling hebben wij geen negatieve gevolgen of een concurrentieel nadeel.

Wij nemen de aanbevelingen zeker ter harte en gaan daar verder mee aan de slag.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Minister, ik dank u voor het antwoord. Het is zeer goed dat u aan de slag gaat met de aanbevelingen die u hebt opgesomd. Afgelopen kerstvakantie heb ik vernomen dat men aan de kust heel tevreden is met wat er in de wacht is gesleept in de onderhandelingen met Europa. Dit biedt perspectief, zeker voor de Belgische visserijsector. De quota zijn verhoogd. Ik weet dat sommigen het daar misschien wat moeilijker mee hebben, maar het is altijd een gezond evenwicht vinden tussen natuur en economie. Wat hier op tafel ligt, is een mooi resultaat. Dank in naam van de kleine groep vissers die er bij ons nog is.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Mijn collega Sabine Vermeulen had een gelijkaardige schriftelijke vraag ingediend. Ze zou het woord hierover nemen, maar ze is ziek en heeft mij gevraagd om het even over te nemen.

Het is inderdaad goed dat de SALV tussentijds evalueert en daar een rapport van opmaakt zodat we kunnen zien dat er vooruitgang wordt geboekt. Het is ook zo dat met die aanbevelingen rekening wordt gehouden.

Ik wil iets aanvullen bij de administratieve vereenvoudiging, toch een speerpunt van de deze Vlaamse Regering. Minister, u zegt dat het hoofdzakelijk exclusief Vlaamse bevoegdheden zijn die naar een loket gaan. De subsidies zijn wel complex, maar het zijn er niet zo veel als in landbouw. Er wordt gewerkt met de website waar de formulieren ter beschikking zijn.

Het is allemaal goed, maar misschien moeten we een stapje verder gaan. Ik denk maar aan het samenbrengen van verschillende formulieren tot één formulier. Ik denk aan het ‘only once’-principe. Wordt dat al nageleefd? Kunnen we daar nog verbeteringen aanbrengen? Het zijn soms kleine dingen. We zouden aan de technische werkgroep kunnen vragen of zij daar mogelijkheden zien. We kunnen misschien met kleine zaken administratief vereenvoudigen. Dit loopt over de beleidsdomeinen heen. We horen dat er heel veel documenten moeten worden ingevuld, en dat die naar verschillende diensten moeten. We moeten daar nog eens over nadenken, met de hulp van de technische werkgroep.

Het overzicht van de steunmaatregelen is er, maar de sector vraagt nog bijsturing, aansturing, bijna begeleiding, om zo goed mogelijk de subsidiemogelijkheden van Europa te gaan gebruiken. De programmamanager heeft daar een belangrijke taak. Er is een taakomschrijving, die ken ik niet precies, waar we misschien ‘begeleiding’ aan kunnen toevoegen. Deze manager zou op het terrein kunnen helpen bij dat complexe gegeven.

Onze visserijsector heeft een heel specifieke aanpak nodig. Het is goed dat u daar bij Europa op aandringt. Misschien komen er tegen 2020 nog meer mogelijkheden om het subsidiegebeuren binnen Europa algemeen te houden met de keuze voor elk land om op maat in te spelen op de specifieke noden. We hebben al stappen in de goede richting gezet. 2020 kan een kantelmoment zijn om binnen Europa de subsidiemogelijkheden uit te breiden, algemeen maar op maat, zodat de Vlaamse visserij daar kan op inspelen.

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Minister, in de SALV-aanbevelingen is er een punt van de certificering van de aangevoerde vis. In de groep die u geciteerd hebt, VALDUVIS (Valorisatie van Duurzaam gevangen Vis), schijnt wat onenigheid te bestaan. Hoever zit dat? Wanneer gaat dat landen?

Er is ook spanning en conflict tussen de reders en de visveiling. U hebt een bemiddelaar aangeduid. Hoever staat dat? Hoe evolueert dat?

De voorzitter

In verband met die tweede vraag, mijnheer De Croo, werd een vraag om uitleg ingediend. U kunt dat uiteraard niet weten, maar ik zou willen dat we de zaak behandelen als die vraag aan bod komt.

Jos De Meyer (CD&V)

Minister, de problematiek van de opvolging is bijzonder scherp in de landbouwsector. Is dat in dezelfde mate het geval in de visserij? Zijn er stimuli ter zake?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

We nemen de administratieve vereenvoudiging zeker mee. Ik zal de diensten nogmaals de opdracht geven om nog meer mogelijkheden te zoeken. Het ‘only once’-principe passen we al toe. De gegevens die we hebben, vragen we niet meer op. Het is belangrijk om dit mee te geven. Als we nog meer kunnen vereenvoudigen, zullen we dat zeker doen.

De vraag naar meer begeleiding bestaat inderdaad. Daarom hebben we die manager aangesteld. Het is belangrijk dat ze een aanspreekpunt hebben, een persoon die hen op weg helpt en op maat begeleidt.

De invoering van het Europees fonds loopt tot 2020. Er is al op maat gewerkt voor Europa. We nemen dat zeker mee voor de opvolging na 2020. We zullen dat zeker vrijwaren.

De timing inzake VALDUVIS is nog niet duidelijk. Die besprekingen lopen volop.

De opvolging is problematisch in de visserijsector. Het is vaak een kapitaalskwestie. De overname van zo’n boot is gigantisch duur. Men heeft daar veel middelen voor nodig. Europa verbiedt daar grote financiële ondersteuning. Daar mankeert het vaak aan. We blijven dit aankaarten bij de EU.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.