U bent hier

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Minister, ik heb de voorbije jaren, samen met vele collega’s, geprobeerd om daar hard op in te zetten, maar zwerfvuil is en blijft voor veel mensen een grote bron van ergernis. Het heeft een enorm grote impact op het ons leefmilieu, op de leefkwaliteit in onze straten en op de landschappen. Net als de CO2-problematiek en de klimaatopwarming moet dit dringend verder worden aangepakt. Het is echt een grote bezorgdheid, ook in Vlaanderen, als we de toekomst van onze planeet en van de jongeren die nu naar school gaan, willen vrijwaren.

Vlaanderen behoort tot de top wat betreft selectieve inzameling en recyclage van afval, maar toch moeten er nog altijd jaarlijks zo’n twee miljoen stuks zwerfvuil opgeruimd worden in ons land. In dat zwerfvuil zitten heel veel flessen en blikjes. De kost daarvoor wordt geraamd op 60 miljoen euro. Ik vind dat het hoog tijd wordt dat wij, politici, onze verantwoordelijkheid opnemen om dit probleem verder aan te pakken en onze kinderen een mooiere en gezonde leefomgeving na te laten.

We hebben daarover al een voorstel van resolutie ingediend in het Vlaams Parlement. We zien nu ook op federaal niveau dat de staatssecretaris stappen aan het ondernemen is. En ook op lokaal en provinciaal niveau is men eindelijk in gang geschoten om, zeker naar de kust toe, acties te ondernemen. In antwoord op mijn schriftelijke vraag hebt u al verwezen naar zaken die met betrekking tot dit onderwerp gebeuren in het onderwijs. Ik denk aan de eindtermen, de MOS-projecten (milieuzorg op school) enzovoort.

Er is ook het mooie praktijkvoorbeeld van de Universiteit Antwerpen, waar men nu al waterflesjes bant. Maar, minister, ik vind dat u daarin nog een stapje verder kunt gaan. U hebt dat aangetoond met de engagementsverklaring om ongezonde dranken en tussendoortjes te weren op alle scholen. Het is volgens mij perfect mogelijk om samen met minister Schauvliege eenzelfde soort verklaring op te maken met het oog op een sensibilisering op langere termijn, en eventueel het zoveel mogelijk bannen van plastic flesjes en verpakking op school. Als we de kinderen en jongeren vanaf de start van hun schoolloopbaan zowel in theorie als in praktijk het goede voorbeeld kunnen geven en als we hun kunnen aantonen dat het echt wel slecht is voor het milieu, is de kans groter dat zij een milieubewust gedrag zullen aan de dag leggen gedurende de rest van hun leven.

Ik voeg hier een praktijkvoorbeeld aan toe. In Bredene werken wij al vele jaren met ‘milieuteamers’. Dat zijn 16-jarigen die een studentenjob krijgen bij ons om afval en plastic op te halen. Je merkt dat jongeren die dat een maand hebben gedaan dat echt wel meenemen naar hun verdere toekomst.

Het onderwijs biedt hiertoe ook een heel goede mogelijkheid. Minister, bent u bereid om op termijn een gelijksoortige engagementsverklaring op te maken in samenwerking met uw collega-minister Schauvliege, de onderwijspartners en andere betrokken sectoren, om net zoals de ongezonde dranken en tussendoortjes blikken en PET-flessen tegen een bepaalde periode, bijvoorbeeld 2020-2021, zoveel mogelijk te weren? Zonder daarom, zoals u bij de vorige vraag al aangaf, alleen maar een verwijzend vingertje op te steken in de richting van de scholen. Neen, u moet hen echt betrekken bij een dergelijk beleid. Ik ben ervan overtuigd dat we daar nog mooie resultaten zullen kunnen boeken.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Vandenberghe, ik onderschrijf volledig uw terechte vraag. Maar ik wil wel verwijzen naar wat minister Schauvliege nu al doet. Op heel veel scholen bestaat er een zeer intens Milieuzorg Op School-beleid (MOS-beleid), waarbij wordt ingezet op afvalvermindering en op preventie. Het is mooi dat u daar vanuit uw gemeente ook aan meewerkt. Maar de MOS-coördinatoren op de scholen en de begeleiders merken dat jongeren zich vrij graag engageren om schoolomgevingen afvalvrijer of afvalarmer, en om speelplaatsen mooier te maken. Zeker als die maatregelen van onderuit komen, zijn ze zeer gedragen.

Ik kwam al in een aantal scholen met MOS-begeleiders, ook in lagere scholen. Zij zijn verantwoordelijk voor het net houden van de speelplaats. Zij kunnen medeleerlingen daarop aanspreken. Je voelt dat daar echt wel aandacht voor is.

Mevrouw Schryvers, ik heb u vroeger al gezegd dat ik met betrekking tot gezonde tussendoortjes eigenlijk hetzelfde zou willen als wat met MOS is bereikt: ik zie dat dat in heel veel scholen leeft.

Mijnheer Vandenberghe, zonder dat wij wisten dat u deze vraag zou stellen, heb ik in de marge van de onderhandeling over de engagementsverklaring samen met de sector bekeken of we niet meer kunnen werken aan duurzame verpakkingen. Als de verpakking al duurzaam is, is de kans groter dat je minder afval hebt. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) zelf zal nu het initiatief nemen om, binnen zijn project Kieskeurig de aandacht te focussen op de problematiek van de PET-flessen en de blikjes. Kieskeurig ondersteunt scholen bij het realiseren van dat beleid. MOS en VIGeZ zullen de handen in elkaar slaan om de focus te leggen op wat u in uw vraag aanraakt.

Ik kan er dus positief op antwoorden. Dit moet volgens mij niet tot een nieuw pact leiden. We hebben MOS en we hebben gezonde tussendoortjes. We moeten gewoon de linken maken tussen de twee. Als de sector actief naar de scholen gaat, moet men daar meteen rekening mee houden. 

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Ik vind dit een heel positief en bevredigend antwoord. Het vraagt wel wat tijd. Ik heb dat gemerkt bij mijn collega’s-kustburgemeesters, toen ik in het begin met mijn dossier afkwam in het kustburgemeestersoverleg. Toen werd er zeer argwanend gereageerd. Nu zijn we een jaar verder. De provincie is al twee keer bij mij geweest om samen met alle kustburgemeesters een tiental acties te doen langs de kust, om dat probleem beter aan te pakken. Je ziet nu dat die bereidheid er is. Zeker de scholen zijn daarbij een ongelooflijk dankbare partner. Je merkt dat zij daar heel graag bij betrokken worden. Die jongeren kun je nog op een goede manier sensibiliseren. Het zou heel leuk zijn mochten er geen plastic flesjes en dergelijke meer in de scholen terechtkomen. Ik vind het goed dat we proberen de duurzame verpakkingen in de scholen binnen te krijgen.

Ik zal dit zeker verder blijven opvolgen, want het is een zeer dankbaar thema, dat veel meer leeft bij de bevolking dan wij oorspronkelijk dachten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.