U bent hier

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, het is helaas al de derde keer in deze legislatuur dat ik u in dit parlement moet ondervragen over gelijkaardige pamfletten die in het Vlaamse Gewest, in het bijzonder in de Vlaamse gemeente Zaventem, worden bedeeld. Het zijn Franstalige pamfletten die blijkbaar worden gefinancierd door de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, waar de bekende Vlamingenhater Olivier Maingain de burgemeesterssjerp draagt. De pamfletten worden uitgegeven door de vzw ‘Citoyens de Zaventem’. Die vzw zou gelinkt zijn aan het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe.

We hebben in april 2015 in de plenaire vergadering en ook in oktober 2015 in deze commissie al gedebatteerd over die pamfletten die in uw provincie Vlaams-Brabant worden bedeeld. Veel progressie is er echter niet gemaakt, want opnieuw werd een dergelijk pamflet bedeeld in Zaventem. In dat pamflet geeft de vzw bijvoorbeeld tips om het Frans in de gemeente te promoten, om toch zeker niet het Nederlands te hanteren enzovoort. Het hele pamflet is eigenlijk een ellenlange tirade tegenover alles wat Vlaams of Nederlandstalig is. Zo wordt zelfs de niet-ratificatie van het Minderhedenverdrag gehekeld. Zoals u weet, is dat verdrag wereldvreemd en komt het in principe neer op de uitbreiding van de faciliteiten over heel Vlaanderen.

Het is niet zo uitzonderlijk dat men in Sint-Lambrechts-Woluwe de taalwetgeving, die nochtans van openbare orde is, met de voeten treedt. Zo worden er bijvoorbeeld ook in het Brussels Parlement vragen gesteld over eentalige Franstalige pamfletten die in die nochtans Brusselse en dus tweetalige gemeente worden verdeeld.

Van Olivier Maingain is bekend dat hij de Vlamingen niet meteen een warm hart toedraagt. In het verleden gaf hij al te kennen dat federale subsidies die zijn gemeente ontvangt in het kader van de installatie van een Nederlandstalige schepen, in het college – een gevolg van het Lombardakkoord van 2001 – worden aangewend om de verfransing van de naburige gemeente Zaventem te stimuleren. En in 2013 kondigde hij concreet een aantal steunmaatregelen aan voor Franstaligen in de Vlaamse Rand. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. We hebben daarover in het verleden al gedebatteerd.

Minister, uw reactie op dergelijke provocaties, gefinancierd met gedeeltelijk Vlaams belastinggeld, is tot op heden heel pover gebleven. U zei in het verleden dat u een boze brief zou sturen naar de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe en naar de Brusselse minister-president. U hebt dat in eerste instantie niet gedaan. Naderhand wel, maar blijkbaar heeft dat niet veel zoden aan de dijk gezet. Op dit moment is het tijd voor een krachtdadiger optreden, zeker aangezien dergelijke anti-Vlaamse campagnes mee worden gefinancierd met Vlaams belastinggeld.

Minister, hebt u op de brief die u op 13 oktober verstuurd hebt naar de Brusselse minister-president en de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, antwoord ontvangen? Zo ja, hoe luidde dat antwoord? Werden er eventueel engagementen aangegaan door de betrokkenen? Hebt u al persoonlijk met een van de heren een gesprek gevoerd? Kortom, tot wat hebben de brieven die u verstuurd hebt, geleid?

Welke initiatieven overweegt u te nemen, nu blijkt dat uw vriendelijke verzoeken aan de Brusselse minister-president en de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe duidelijk in dovemansoren vallen?

Zult u nieuwe initiatieven nemen – en mogelijk zelfs juridische stappen zetten – tegen het misbruik van belastinggeld voor dergelijke ophitsende pamfletten?

Overweegt u ten slotte om dit te agenderen op het Overlegcomité, ook omdat de middelen die Sint-Lambrechts-Woluwe aan deze folder besteedt, afkomstig zijn uit het budget van de Vlaamse schepen van die gemeente?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

We hebben tot onze spijt nog geen wederwoord gekregen van vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe.

De wettelijke mogelijkheden om op te treden tegen zulke initiatieven zijn beperkt tot onmogelijk. Iedereen heeft het recht om op privaat initiatief schrijfsels te bezorgen en te distribueren. Anderzijds bestaat het vermoeden dat er middelen worden gebruikt via allerhande sluikse wegen vanuit de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Je kunt daarop echter niet de vinger leggen en je kunt het niet concreet duiden. We hebben het eens onderzocht. Vooralsnog is dat niet mogelijk.

Ik wil er eigenlijk niet te veel woorden aan vuilmaken. Zulke initiatieven krijgen op die manier meer aandacht dan ze verdienen. Bovendien blijken zulke initiatieven niet al te succesvol meer te zijn. Zo werd de distributie van Carrefour, een magazine dat nog veel verder ging in de Vlaamse Rand, stopgezet.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat dit mijn goedkeuring wegdraagt, integendeel. Ik heb het eens gelezen. Ik vermoed dat het gemodereerde Franstaligen mogelijk in vertwijfeling zal brengen wat betreft hun stemgedrag. Voor diegenen die helemaal mee zijn met de ideologische lijn van het bladje, is vooral de laatste pagina heel interessant. Daarin staat een lofzang op Sint-Lambrechts-Woluwe: “Une commune qui nous veut du bien.” Dat is toch heel hoopgevend. Ik wil diegenen die volledig mee zijn met de ideologische lijn van dit magazine, vooral aanmoedigen om richting Sint-Lambrechts-Woluwe te trekken en de Vlaamse Rand te verlaten. Als zij een tweetalige omgeving wensen op te zoeken of ‘une commune qui nous veut du bien’, dan lijkt een verhuis mij echt aangewezen.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, u doet er nu een beetje lacherig over. U lacht ermee dat de brieven die u hebt gestuurd en waarin u een andere toon aanhield, in eerste instantie niet worden beantwoord en dat er in tweede instantie geen rekening mee wordt gehouden. Men lacht met de brieven die u stuurt en met de initiatieven die u neemt. Men lacht in principe met de Vlamingen, en u doet er nu zelf ook een beetje lacherig over. U zegt dat we dit niet al te ernstig moeten nemen en dat we daar niet meer aandacht aan moeten schenken dan dergelijke provocatieve acties verdienen. Nochtans schenken partijgenoten van u in het Brussels Parlement wel degelijk aandacht aan dit probleem en roepen zij de Brusselse minister-president wel degelijk op om hier actie tegen te ondernemen. Men heeft het zelfs over het niet goedkeuren van de begroting van Sint-Lambrechts-Woluwe omdat er overheidsgeld van die gemeente zou worden besteed aan een dergelijk pamflet in Zaventem.

Minister, ik vind dat u orde op zaken moet stellen. De speeltijd lijkt nu voorbij. Ik vind dat dit niet veel redenen geeft om mee te lachen. De Franstaligen in de Vlaamse Rand moeten worden aangemoedigd om Nederlands te leren om zo ook aan het sociale leven in Zaventem te kunnen deelnemen. Zij moeten zich integreren en zich aanpassen aan de Vlamingen. Zij moeten zich in orde stellen met de taalwetgeving. Het zijn niet de Vlamingen die zich aan hen moeten aanpassen.

Ik heb begrepen dat uw partij in het Brussels Parlement zelfs heeft opgeroepen om burgemeester Maingain te schorsen en om actie tegen hem te ondernemen. Ik zou willen dat u die actie ondersteunt en dat u uw coalitiepartners Open Vld en CD&V, die deel uitmaken van die Brusselse Regering, daartoe inspireert en aanzet. Misschien kunt u dat ook doen bij uw collega in de Federale Regering, minister Jan Jambon, die zelfs bevoegd zou zijn om maatregelen te nemen tegen een burgemeester van een Brusselse gemeente. Het is de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken om daar sancties tegen te treffen. Ik wil u vragen om daar overleg over te voeren met uw coalitiepartners in de Federale Regering en met uw partijgenoot in de Federale Regering die vanuit zijn bevoegdheid kan optreden tegen de heer Maingain.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Als inwoner van Zaventem en lid van de NV-A-fractie wil ik me hierbij aansluiten. Minister, vanaf het eerste pamflet was vrij snel duidelijk dat u op juridisch vlak weinig of geen middelen hebt om daar iets aan te doen, waardoor wij op lokaal vlak naar andere maatregelen hebben uitgekeken. Wij voeren in Zaventem een positief inburgeringsbeleid waarbij wij de nadruk leggen op het feit dat het gaat om een Nederlandstalige gemeente en men zich best zou aanpassen.

Het pamflet toont steeds meer aan dat de verspreiders daarvan de inwoners van Zaventem echt geen dienst bewijzen, want oproepen om vooral geen Nederlands te praten en zich vooral niet aan te passen, zorgt ervoor dat men totaal buitenspel wordt gezet, dat de kansen op werk kleiner worden en dat de sociale omgeving onmogelijk wordt. Dat lijkt me heel kortzichtig, en ik kan de minister dan ook alleen maar bijtreden. En diegenen voor wie het dan toch zo slecht is in Zaventem, kan ik alleen aanraden om te verhuizen. Ik reken er wel op, minister, dat u de randgemeenten zult blijven ondersteunen om zo een positief integratiebeleid te kunnen volhouden.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, u hebt daar blijkbaar niets meer aan toe te voegen. Ik betreur dat u hierin zeer laks blijft en dat u geen initiatief wilt nemen terwijl uit de Taalbarometer Vlaamse Rand blijkt dat twee derde van de nieuwkomers in de Vlaamse Rand geen Nederlands kent en dat de verfransing daar volop aan de gang is. Maar ook bij deze provocatieve acties blijft u toezien. Ik zal proberen om, via mijn federale collega’s in de Kamer, Jan Jambon hierover aan de tand te voelen en te horen of hij bereid is, zoals zijn partijgenoten dat wensen in het Brussels Parlement, om Maingain te schorsen en actie te ondernemen tegen hem, omdat hij het blijkbaar nodig vindt om Vlaams belastinggeld te misbruiken om pamfletten te verspreiden die de verfransing van de Vlaamse Rand en in het bijzonder van de gemeente Zaventem in de hand moeten werken. Ik vind dergelijke taalwetovertredingen en dergelijk misbruik van Vlaams belastinggeld geen fait divers en ik verwacht dat N-VA-ministers daar ook tegen optreden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.