U bent hier

Commissievergadering

woensdag 23 november 2016, 9.05u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, bijna zes maanden geleden zag ons nieuwe Vlaams-Brussels medium BRUZZ het levenslicht. We waren allemaal aanwezig op die prachtige receptie in Tour & Taxis. We weten natuurlijk wat er een kleine anderhalf jaar geleden gebeurd is. Er was wat onrust en ongenoegen bij de vooropgestelde hervormingen. Het lijkt gepast om te evalueren wat de stand van zaken is. We moeten hierbij de nadruk leggen op het personeelsverloop dat sindsdien is opgetreden binnen BRUZZ.

We kregen bij de start te horen dat het nieuwe model inzet op continuïteit. Dat is goed. Als Brusselse Vlamingen willen wij op een goede manier geïnformeerd worden over wat er leeft in onze stad. Er zou ook ingezet worden op vernieuwing. We hebben al duidelijk vastgesteld dat er een nieuwe huisstijl is. Tegelijkertijd is er een vernieuwing bij een deel van het personeel en werd er ingezet op een verbreding van het doelpubliek. Wat ons betreft moet je de Brusselse Vlamingen blijven bereiken. Om de liefde voor Brussel te vergroten is het eveneens van belang dat je nieuwkomers en anderstaligen bereikt, maar ook de vele bezoekers en de honderdduizenden pendelaars die naar onze stad komen.

Er was bij de omvorming echter sprake van enig ongenoegen bij het personeel over de totstandkoming van het nieuwe mediamerk. Ook de beperkte besparing en de optimaliseringsoefeningen van het management vielen destijds niet in goede aarde. Daarover is toch wel wat discussie geweest. Toch kon men op deze manier het moeilijke jaar 2015 met een licht positief saldo afsluiten.

Het spreekt voor zich dat we de financiële leefbaarheid van de vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM), van BRUZZ, blijven opvolgen. Zo blijkt uit de tussentijdse resultaten dat er tot nog toe sprake is van een significante daling in de personeelskosten in 2016 ten opzichte van die kosten in 2015. Ik heb dat zelf in de begroting kunnen lezen. Gelet op de goede werking en stabiliteit van de vzw, is het van belang om dit goed op te volgen.

Ondertussen vernemen wij ook dat er toch wel wat wijzigingen zijn, onder meer bij de hoofdredactie. Als ik het goed begrepen heb, zou er zelfs sinds heel kort een nieuwe hoofdredacteur zijn. Klaus Van Isacker is de naam die circuleert en die we al een tijdje in de coulissen horen. Tegelijkertijd zou er een herstructurering zijn binnen BRUZZ, binnen de VBM.

Minister, hoe evalueert u het personeelsverloop dat plaatsvond bij BRUZZ? Kan de vzw VBM met het huidige personeelsbestand haar taken op een correcte, volwaardige manier invullen?

Kunt u toelichting geven bij de nieuwe structuren? Er waren aanvankelijk verschillende media: tvbrussel, FM Brussel, de website brusselnieuws en Brussel Deze Week. Die zitten nu allemaal onder dezelfde paraplu. Kunt u ook wat toelichting geven bij de hervorming, de nieuwe bazen en de nieuwe hoofdredacteur die zou zijn aangesteld?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Mijnheer Vanlouwe, zoals u in uw vraag aangeeft, werd BRUZZ circa zes maanden geleden gelanceerd. Het was een nieuwe stap in een proces dat begin deze legislatuur werd ingezet.

Ik wil u nog even herinneren aan het feit dat zowel ikzelf als mijn collega Smet het traject heeft aangevat met het engagement het budget constant te houden. Er was dus geen noemenswaardige besparing op BRUZZ. De afspraak was dat de efficiëntiewinsten die gepaard gingen met de nieuwe samenwerking tussen de vier delen van BRUZZ, opnieuw in de organisatie konden worden geïnvesteerd in functie van een optimalere werking, een grotere impact en een groter bereik.

In 2015 daalde het personeelsbestand van 70 naar 61 voltijdse personeelsleden. Een aantal medewerkers van BRUZZ zochten andere oorden op. De redenen waarom ze vertrokken, zijn divers: enkelen voelden zich niet goed met de onzekere toekomst van de radio en de algemene crisissfeer daarrond, anderen konden zich niet terugvinden in het nieuwe concept met een centrale redactie en de implicaties daarvan op de werkvloer, voor sommigen was dat de aanzet en het moment om te kiezen voor nieuwe uitdagingen. Voor een aantal anderen was er gewoon geen oorzakelijk verband met de transitie van de media en lagen er louter persoonlijke redenen aan de basis van hun vertrek. De vzw VBM laat me weten dat er alleszins geen enkele werknemer is vertrokken vanwege een eventueel ongenoegen over de totstandkoming van het nieuwe mediamerk op zich. Meer zelfs: BRUZZ werd met de medewerking van de voltallige ploeg – dat wil ik onderstrepen – succesvol in de markt en in de samenleving gezet.

Ik weet niet naar welke tussentijdse resultaten u in uw vraag verwijst waar er sprake zou zijn van een significante daling in de personeelskosten van 2016 ten opzichte van die kosten in 2015. Ik werk in vertrouwen met de VBM en de rapportering van de resultaten verloopt via de normale procedures waarin is voorzien in de samenwerkingsovereenkomst.

De vzw VBM geeft wel aan dat in eerste instantie de vertrekkers niet onmiddellijk werden vervangen door nieuwe aanwervingen.

Aanvankelijk werd gewerkt met freelancers en/of studenten. Dit jaar heeft BRUZZ dan opnieuw gerekruteerd. De vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid die de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer opvolgt, deelde mij mee dat het personeelsbestand al is gestegen van 61 naar 66 voltijdse personeelsleden. De verwachting is dat de vzw in 2016 zal eindigen met 67 voltijdse personeelsleden en dat dit aantal in 2017 zal worden aangehouden. Tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016 zal het personeelsbestand dus met 3 voltijdse medewerkers zijn gedaald. Die daling is een aanvaardbaar gevolg van de samenwerkingen die ontstonden na de fusie van drie vzw’s: tvbrussel, FM Brussel en Brussel Deze Week.

Met 67 voltijdse personeelsleden moet de vzw Vlaams-Brusselse Media in staat zijn de doelstellingen van de beleidsovereenkomst waar te maken. De geplande effectievere en grotere output in 2017 zijn het resultaat van een efficiëntere werking binnen een constante beschikbare enveloppe en komt er niet door een vermindering van het aantal personeelsleden.

Ik geef enkele voorbeelden van efficiëntiewinsten die mogelijk werden. Het nieuwe Citynieuws – zes bulletins per dag met exclusief Brussels nieuws op de radio – wordt gemaakt met de content die van de centrale redactie komt. Dagelijks werken er twee mensen van de centrale redactie mee aan het tv-nieuws. De output op BRUZZ.be steeg met ruim 20 procent. Wekelijks maakt het team minstens acht krantenartikelen webklaar. Het team maakt ook à rato 10 tot 15 artikels per week uit het weekblad klaar.

– Katia Segers treedt als voorzitter op.

Minister Sven Gatz

De organisatie zal zich volop blijven richten op de synergieën die voortkomen uit de werking van een centrale redactie. Ze zal deze nieuwe strategie tijdens de komende werkingsjaren uitvoeren. Met de strategische uitgangpunten zoals vertaald in de beheersovereenkomst, de nieuwe naam en de vernieuwde organisatie zal BRUZZ kunnen inspelen op het veranderende mediagebruik en daarmee haar relevantie verhogen. Ik heb er alvast het volste vertrouwen in.

Het is geen nieuws dat de heer Van Isacker aan het roer staat van de hoofdredactie van de Vlaams-Brusselse Media.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw toelichting. Iedereen is erbij gebaat dat er gedacht en gewerkt wordt aan efficiëntiewinsten. We moeten er inderdaad voor zorgen dat er kwaliteit wordt gebracht. Ik stel vast dat BRUZZ zeker de kwaliteit brengt die er verwacht wordt. Het is een gesubsidieerd medium. Ik pleit er ook voor om een goede en sterke samenwerking te hebben met de openbare omroep, met de VRT. We kunnen op de website van de redactie.be al vaststellen dat de samenwerking goed verloopt.

Er is enig personeelsverloop, gaande van 70 naar 61 personeelsleden, en dit om diverse redenen. Dit zal verder worden uitgebreid tot 67. Hopelijk zien we snel resultaten van werken met een centrale redactie waarbij taken worden gedelegeerd afhankelijk van het medium, zijnde de site of het geschreven magazine. Hopelijk evolueren we snel naar een echt magazine, niet langer het oude Brussel Deze Week maar BRUZZ. Het is goed dat er wordt gewerkt met die centrale redactie. Ik kijk uit naar het nieuwe magazine.

Het is voor mij van belang dat we met de Vlaams-Brusselse Media een breed publiek bereiken. Met ‘breed publiek’ bedoel ik niet alleen de jongere Brusselse Vlamingen, maar ook oudere Brusselse Vlamingen. Ik hoop ook dat we nieuwkomers die inspanningen doen om het Nederlands te leren en expats kunnen bereiken. Het is ook relevant om de vele pendelaars die dagelijks in Brussel zijn, te bereiken, door aan te tonen wat de Vlaamse Gemeenschap in Brussel te bieden heeft. Ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar we hebben verschillende mogelijkheden. We hebben televisie, radio en het magazine. We hebben de site die steeds belangrijker wordt en centraal staat in de redactie.

Ik heb er alle vertrouwen in. Het is onze taak om dat correct op te volgen en te zien wat de resultaten zijn. Ik zal daar zeker later op terugkomen wanneer we een evaluatie kunnen maken van het aantal kijkers, luisteraars en abonnees. Het zou goed zijn om dit binnen enkele maanden opnieuw binnen deze commissie ter sprake te brengen.

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, ik waardeer het dat u zegt dat een aantal mensen zich wel degelijk niet konden vinden in de hervormingsplannen en daarom andere oorden hebben opgezocht. Nu is er een ploeg die gelooft in het project.

BRUZZ heeft een rol om nieuws voor en over Brussel te brengen. Ze hebben ook een rol om de Brusselaars te verbinden en om de liefde voor Brussel mee uit te dragen. Vroeger lukte dat omdat elk medium een eigen karakter had, een eigen identiteit, en daardoor ook een eigen doelpubliek. De mensen die Brussel Deze Week lazen, vormden een ander publiek dan de mensen die naar FM Brussel luisterden of naar tvbrussel keken. Daar is op zich niks mis mee. In functie van leeftijd en van waar je woont, heeft iemand andere interesses en kijkt die op een andere manier naar media.

Door het onder één merk BRUZZ te brengen, vraag ik me af wat het betekent voor de identiteit. U hebt al gezegd dat ieder medium zijn identiteit zal behouden. Hoe evalueert u dit? Slagen de Brusselse media erin om de verschillende doelpublieken te bereiken, zowel de ouderen als de jongeren, de Brusselaars als de niet-Brusselaars, de Nederlandstaligen als de anderstaligen? Is er een analyse van de impact die er momenteel is?

De integratie is niet helemaal rond omdat het geschreven medium, het oude Brussel Nieuws en de agenda, nog de oude lay-out heeft. Agenda zal verdwijnen zoals het nu bestaat. Ik ben daar een beetje bezorgd over omdat agenda voor heel veel mensen een toegangspoort is tot het culturele aanbod en het sociale aanbod in Brussel. Het is een instrument dat echt bruggen slaat door de manier waarop het is opgesteld en door de manier waarop het is vormgegeven. Is er onderzoek gebeurd?

De redactie is centraal aan het werken. Dat is vrij uniek. Het is goed dat er een betere samenwerking is, maar ieder medium heeft natuurlijk zijn eigen dynamiek. Radio maken is iets anders dan televisie maken, is iets anders dan een website. Welke evaluatie maakt u van die samenwerking? De heer Vanlouwe verwees naar de VRT, waar er inderdaad wordt samengewerkt maar nergens zo intensief in een centrale redactie als nu in de Brusselse media. Het is belangrijk om dit goed op te volgen. Lukt het om de verschillende types journalistiek op elkaar af te stemmen? 

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Yamila Idrissi (sp·a)

Voorzitter, minister, collega’s, ik moet heel eerlijk zeggen dat er nog geen anderhalf jaar geleden in Brussel bijna een opstand was. Het was ongezien hoe er werd gereageerd op de aanvankelijke plannen. Het is ook ongezien hoe de beide ministers Gatz en Smet hierop hebben gereageerd en hebben geluisterd naar de opmerkingen van de Brusselse Media en om te zien waar we vandaag staan. Ik vind dat ongezien. Het had ook een totaal ander verhaal kunnen zijn. We moeten voldoende ruimte en ademruimte laten om de weg die is ingeslagen, een succes te laten worden.

Voor een evaluatie is het volgens mij nog te vroeg. We zijn amper bezig met de implementatie van de weg die is ingeslagen. Ik zie dat er positieve veranderingen zijn. Ik zie dat er veel korter op de bal wordt gespeeld. Er werd altijd gezegd dat het geen besparingsoperatie is en dat het budget constant moet blijven. Men slaat een nieuwe weg in, en in een veranderingstraject is het normaal dat sommige mensen er zich niet of moeilijk in kunnen vinden en dat anderen heel enthousiast zullen zijn. Het is normaal dat er een verloop is.

Een van de grote kritieken was dat de vernieuwingsoperatie door marketeers werd bedacht en dat er te weinig werd gedacht vanuit een journalistiek en Brussels oogpunt. Het is goed dat Klaus Van Isacker er is, van wie je niet kunt zeggen dat hij geen journalistieke achtergrond heeft. Het is ook goed dat er nauwer wordt samengewerkt met de VRT. Er is altijd gezegd dat BRUZZ eigenlijk een soort Brussels Belga zou moeten zijn.

Ik heb nog een aantal vragen over de Brusselse agenda die verdwijnt. Er komt een magazine. Minister, kunt u daarover iets meer zeggen? Hoe zal de meertaligheid behouden blijven, wetende dat dit heel belangrijk is voor de cultuursector? 

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Collega’s, ik denk dat we het erover eens zijn dat het personeelsverloop zeer normaal is. Ik maak twee vergelijkingen met sectoren: politiek en dans. Over drie jaar zullen hier andere mensen zitten dan vandaag, en misschien ook dezelfde. Dat is goed voor de samenleving en goed voor ons. Met de dans heb ik hetzelfde meegemaakt als met het aan het hoofd komen van het Ballet van Vlaanderen van de heer Sidi Larbi Cherkaoui. Sommigen kunnen zich vinden in de nieuwe richting, anderen niet. Wat finaal telt, is dat het allemaal in een vlotte overgang verloopt – dat is ook zo gebeurd – en dat het publiek zich kan terugvinden in het nieuwe aanbod. Inzake dans en de doorstart van BRUZZ hoor ik op de verschillende banken hier dat het wel gelukt is, tot ons aller tevredenheid.

De komst van de heer Van Isacker, toch een journalist pur sang, heeft ertoe geleid dat de hele ploeg op sleeptouw is genomen. Een veranderingsproces veroorzaakt op een gegeven moment vermoeidheid, dat is altijd zo. Ik heb daar dus het volste begrip voor. Je moet op een gegeven moment de knop kunnen omdraaien en zeggen: dit is nu de nieuwe manier van werken en we gaan ervoor. Hij kan dat in goede banen leiden.

Niet dat het alleen daarom te doen is, maar een van de elementen is dat BRUZZ in de voorbije maanden toch een aantal primeurs heeft kunnen brengen. Het gaat niet alleen om snelheid en primeurs, maar het gaat daar ook over in de media vandaag. Het is goed dat het medium dat we allemaal zo belangrijk vinden, mee in de spits kan lopen. Dat is een goede zaak.

Alles is nog in evolutie in het magazine. Er is een transformatie aan de gang die enerzijds snel genoeg moet gaan en anderzijds de tijd moet nemen om het ordentelijk te laten verlopen. Een belangrijk sluitstuk van die transformatie is de omvorming van krant naar magazine. Een dezer dagen verwacht ik de eerste versie – de mock-up – die wellicht aan collega Smet zal worden voorgesteld, gewoon ter informatie. We verwachten een nulnummer in het begin van het voorjaar. Ik heb me laten vertellen door de verantwoordelijke van de Vlaams-Brusselse Media dat ze van plan zijn om het eerste nummer in april te lanceren, op het ogenblik dat we een jaar start van BRUZZ vieren.

Dat magazine zal nieuw zijn en tegelijk voortbouwen op wat Brussel Deze Week heeft gedaan. Dat zal qua journalistieke insteek zeer herkenbaar zijn, maar met een andere look en feel. We gaan er zeker over waken dat de cultuurcommunicatie – de fameuze agenda – op de een of andere manier behouden blijft. Ik moet nog bekijken hoe we dat juist gaan doen. In elk geval zal er aandacht zijn voor een aantal belangrijke highlights van wat er die week cultureel in heel Brussel te gebeuren staat. Men is nog aan het kijken of men een soort agenda ook in het magazine zou integreren, al dan niet, maar wellicht niet uitneembaar volgens de laatste geruchten. Men is daaraan hard aan het werken op de redactievloer. We willen daar in elk geval de link leggen met de cultuurcommunicatie/centralisatie die we vanuit de Vlaamse Gemeenschap en het VGC, maar ook met onze ander partners aan het bekijken zijn, over de gegevens die we voor UiTinBrussel willen delen met VisitBrussels en vice versa.

We zullen dus zorgen dat er voldoende houvast is op papieren vlak, zelfs al vinden sommigen dat het niet genoeg en te veel digitaal is. De juiste verhouding kan ik nu nog niet bepalen. Dat zal afhangen van het project dat vanuit de redactie komt. Het beleid zal er in elk geval voor zorgen dat er verschillende kanalen zijn via het BRUZZ magazine, maar ook via UiTinBrussel naar onze doelgroepen en via VisitBrussels met de rest van de wereld en heel Brussel, om wat er in Brussel aan cultuuraanbod allemaal gebeurt, heel gemakkelijk en heel snel terug te vinden.

Wat met de doelpublieken van de verschillende media of van de verschillende leeftijden? Mijnheer Vanlouwe, gisteren heb ik een schriftelijke vraag aan u beantwoord, en die is onderweg. Daarin staat een stand van zaken zoals me die is gegeven door de Vlaams-Brusselse Media over waar we staan met het meten en bereiken van de verschillende doelpublieken. Dat geeft nog geen volledige genoegdoening. Men is aan het onderhandelen met een aantal partners om het meetsysteem te verbeteren, maar ook daar moeten we nog een beetje tijd over laten gaan.

Mevrouw Van den Brandt, mevrouw Idrissi en mijnheer Vanlouwe, ik neem zeker jullie bezorgdheden mee. We hebben nog altijd een bepaald zicht op bereik en impact, maar het zou zeker nog beter moeten en kunnen. Daar is zowel de raad van bestuur, de directie als onrechtstreeks ook de redactie mee bezig om na te gaan hoe we dat kunnen realiseren. Ik deel in elk geval de mening van alle vraagstellers om te zeggen dat het goed gaat, als we kijken hoe het een of anderhalf jaar geleden stond en waar we nu staan. Het kan zeker nog altijd beter, maar we hebben een stevige basis gecreëerd.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Ik kijk alvast uit naar het antwoord op mijn schriftelijke vraag. De bezorgdheid leeft toch wel bij heel wat Brusselaars en Brusselse Vlamingen dat men voldoende rekening zou houden met wat hun interessegebied is. De VRT heeft verschillende zenders, zoals Klara, MNM, Radio 1 en Radio 2, met een verschillend doelpubliek. In Brussel hebben we maar vier communicatiemiddelen met soms een verschillend publiek. Het vroegere FM Brussel – radio BRUZZ – bereikt toch een ander publiek dan de lezers of kijkers van BRUZZ, of de mensen die dagelijks kijken op de site.

Ik wil op een puntje terugkomen, namelijk de omvorming van Brussel Deze Week naar BRUZZ magazine. Het is nog wat wachten op dat nulnummer. De agenda wordt daarin opgenomen. Zal daarbij ook rekening worden gehouden met kleinere initiatieven? We kennen het aanbod dat bestaat in de verschillende gemeenschapscentra. Dat is anders dan het aanbod in de grote Vlaamse cultuurhuizen zoals de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, de Ancienne Belgique enzovoort. Zal er ook aandacht zijn voor die kleinere maar ook mooie initiatieven die worden genomen door lokale verenigingen? Dat kan gaan over het Davidsfonds, vtbKultuur, het Vermeylenfonds enzovoort. Zullen die initiatieven ook aan bod komen in het nieuwe magazine of beperkt men zich tot cultuur met een grote c of k?

In het verleden hebben we ook gezien dat er initiatieven werden opgenomen van de Franse Gemeenschap. Worden afspraken gemaakt met de Botanique, het Théâtre National enzovoort over die cultuurcommunicatie in het BRUZZ magazine? Welke afspraken zijn er eventueel gemaakt? Wordt daar bijvoorbeeld een vergoeding voor gegeven?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik kan positief antwoorden. Ik vind het heel belangrijk dat het volledige culturele aanbod in Brussel ergens terug te vinden is: niet alleen wat zich in Bozar en de Ancienne Belgique afspeelt, maar ook in bijvoorbeeld het Gemeenschapscentrum Essegem en het Willemfonds. De bedoeling is dat het aanbod volledig is.

U begrijpt ook dat we dat aanbod niet wekelijks in het nieuwe BRUZZ magazine kunnen schuiven maar het volledige aanbod moet altijd wel digitaal beschikbaar zijn. We werken samen met VisitBrussels en UitinBrussel, de twee grote databanken die deze gegevens genereren. We creëren daarbij een tweerichtingsverkeer: VisitBrussels zet de informatie die zij ontvangen op hun platform en maakt die toegankelijk voor UitinBrussel en vice versa. Die samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel voorbereid door onze diensten, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Commission Communautaire Française (COCOF), het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het doel is het volledige culturele aanbod permanent voor elke Brusselaar in de meerdere talen bekend te maken.

We gaan hier dus vooruit: meer informatie die allesomvattend is, hoewel we nooit echt alles zullen omvatten maar toch meer dan vandaag het geval is. Bovendien is deze informatie gemakkelijk en op elke moment te raadplegen, ondersteund door de honger die een goed gemaakt BRUZZ magazine op het vlak van cultuur bij de lezer kan aanwakkeren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.