U bent hier

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Ik kom terug op de afwezigheid van de kustgemeenten op de shortlist van hefboomprojecten. De aanmeldingsperiode voor 2016 werd intussen afgesloten. In totaal werden er 67 dossiers ingediend, waarvan er 18 dossiers de kans krijgen om hun projectvoorstel te verfijnen.

Tijdens mijn betoog van 19 oktober in het kader van het debat over de vierseizoenenbestemmingen, zei ik al dat de kust erg stiefmoederlijk behandeld wordt – en ik druk het nog voorzichtig uit. Minister, op die bijeenkomst zei u het volgende: “Ik betreur dat er niet meer projecten zijn ingediend, collega Vandenberghe. De basisvoorwaarde voor het selecteren van projecten is de indiening ervan. Als er maar één project, namelijk Oostende 2015 Ensor, wordt ingediend en er wordt één project geselecteerd, is dat een succesratio van 100 procent. Dat is op zich zeer veel, maar ik had natuurlijk graag gehad dat er meer zouden worden ingediend. In het Kustactieplan worden wel tien mogelijke investeringsprojecten nominatief vermeld, maar uiteindelijk is er maar één ingediend.” Dat zei u op 19 oktober. Toen was de informatie nog niet beschikbaar, maar intussen is de lijst wel vrijgegeven.

Ik heb wat opzoekwerk gedaan. In 2016 werd niet één maar werden er drie kustprojecten ingediend, waarvan er twee vermeld staan in het Kustactieplan. Geen van die drie staat op de shortlist van hefboomprojecten. In 2015 waren er een tiental projecten uit West-Vlaanderen, waarvan er vijf van de kust kwamen. Toen werd één daarvan in aanmerking genomen. De drie die nu ingediend zijn, kent u wellicht: het betreft Middelkerke, Blankenberge en Zeebrugge. Ik heb twee van die dossiers bij me. Ik heb me daarin verdiept en ik vind dat die dossiers degelijk zijn opgemaakt. 

Ik moet jammer genoeg vaststellen dat er dit jaar geen enkele kustgemeente op de shortlist staat. Wat me het meest stoort, is dat u zegt dat er voldoende dossiers moeten worden ingediend opdat er enkele in aanmerking zouden kunnen komen. Nu zijn er drie ingediend. Ik mis ook de nodige transparantie over de vraag waarom een project al dan niet wordt goedgekeurd.

Minister, hoe verklaart u de afwezigheid van projecten uit de kustgemeenten op de shortlist?

Welke inspanningen zult u leveren om de kustgemeenten extra te ondersteunen?

Kunt u een overzicht geven van de opdrachten en de resultaten van de intendant tot op heden? U beloofde immers om in het kader van de Vlaamse Meesters een intendant aan te duiden en de opdracht te geven om proactief te zoeken naar vernieuwende, ambitieuze projecten in heel Vlaanderen, want er is nog wel wat ruimte, zowel budgettair als inzake innovatie.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

U ondervroeg me in het verleden reeds verschillende malen over de oproep rond hefboomprojecten, maar ik moet u ook steeds hetzelfde antwoord verschaffen. Dat komt er in wezen op neer dat we een beleid voeren op basis van een kwaliteitsbeoordeling van de ingediende projecten. Uw citaat wil ik correct duiden. Dat lijstje gaat over mogelijke projecten van het Kustactieplan 2015-2020 voor de weersonafhankelijke bestemmingen.

Tijdens de laatste commissievergadering heb ik u nogmaals bevestigd dat de procedure, criteria en beoordeling voor alle projectindieners dezelfde zijn. Als u het daar niet mee eens bent, moet u dat zeggen, in plaats van te insinueren dat de kustprojecten, omdat het kustprojecten zijn, stiefmoederlijk behandeld worden. Dat zei u letterlijk. Quod non. Er kan wat mij betreft geen sprake zijn van particularisme.

Aan de kust heeft zelfs een inspiratiesessie plaatsgevonden waarop iedereen met een ambitieus idee welkom was. Het was ook toegelaten om gezamenlijk, intergemeentelijk of via pps, een projectvoorstel in te dienen. Geen enkele organisatie of gemeente werd uitgesloten. Het is inderdaad zo dat ik geen projecten kan subsidiëren die niet ingediend werden. Er werden nu wel een aantal projectvoorstellen ingediend door kustgemeenten. Als ik er dan de verslagen van de onafhankelijke expertenjury op nalees, kan ik alleen maar besluiten dat ze niet beantwoorden aan de vooropgestelde criteria. En dan spreek ik nog niet over criteria als een kostprijs van 1 miljoen euro of een potentieel van 100.000 bezoekers.

Ik geef een aantal voorbeelden. Projecten die eerder als stadsontwikkelingsprojecten kunnen worden gecatalogeerd, die op geen enkele manier aansluiting vinden bij de beleidsthema’s, noch bij het internationaal merkbeleid of eerder om een commerciële inrichting of sportinrichting gaan dan over toeristische ontsluiting, behoren niet tot de hefboomprojecten met internationale aantrekkingskracht die ik in gedachte had bij de opmaak van deze oproep. Het zijn ook niet alleen kunststeden die op de lijst staan. Tien van de achttien projecten op de shortlist 2016 bevinden zich niet in een kunststad of in Brussel. U doet aan sfeerschepping door te zeggen dat een bepaalde geografische regio stiefmoederlijk behandeld wordt. Dat zijn uw eigen woorden. U maakt dus echt een intentieproces.

Als u zegt dat de kust stiefmoederlijk wordt behandeld, dan zegt u impliciet dat mijn diensten intentioneel projecten anders beoordelen op basis van de geografische herkomst. Dat is wat u zegt, maar dan moet u daar sterker voor uitkomen. Tien van de achttien projecten bevinden zich niet in een kunststad of in Brussel. Het betreft ook niet enkel steden en gemeenten. Er zijn ook projectvoorstellen van provincies, van provinciale toeristische organisaties. Er werd ook gekozen voor regionale landschappen.

Ik herhaal dat het aanbod om projecten te ondersteunen bestemd is voor heel Vlaanderen. Lokale en bovenlokale toeristische organisaties en partners aan de kust kunnen daarop ingaan. Er is één programma voor de hele toeristische sector, zonder geografisch onderscheid. Iedereen kan deelnemen, binnen één van die drie subsidielijnen. Wij leggen dat niet op een weegschaaltje. Dat zou zuiver particularisme en zo’n beleid verdient geen aanmoediging.

Dat betekent niet dat er aan de kust niets gebeurt. U hebt daarover recent een schriftelijke vraag gesteld en u zult binnenkort het antwoord daarop krijgen. Ik kan u wel al zeggen dat alle acties in het kader van de buitenlandmarketing met betrekking tot de kustbestemmingen werden uitgevoerd. We hebben zelfs nog meer gedaan dan dat. We hebben ook acties ondernomen die niet voorzien waren. We hebben daar dus een tandje bijgestoken. We blijven dus wel degelijk inspanningen leveren voor onze fantastische kust, die, gelukkig maar, enkele goede periodes achter de rug heeft.

U legt een link tussen de hefboomprojecten aan de kust en de aanstelling van de strategisch directeur. U hebt het over een intendant, maar ik heb het een strategisch directeur genoemd. Ik had dat niet zo begrepen. Samen met Toerisme Vlaanderen en de voltallige stuurgroep, die we Atelier Vlaamse Meesters hebben genoemd, werkt hij aan het opstellen van een overkoepelende en verbindende verhaallijn, die wordt vertaald in toeristische thematische routes waarin de diverse projecten alsook het volledige evenementiële programma worden opgenomen.

We wensen met het Atelier Vlaamse Meesters heel wat vernieuwende projecten en zogenaamde cross-overs in het programma op te nemen. Het is de intentie dat het finale programma een breed en actueel programma zal omvatten waarmee we vooral een internationaal publiek kunnen aanspreken en aantrekken, en waarbij we ons niet enkel beperken tot de kunststeden maar ook, waar de opportuniteiten zich voordoen, Vlaanderenbreed kunnen appeleren.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Dat u bepaalde zaken of insinuaties in mijn mond legt, is uw zaak. Ik heb bepaalde zaken niet gezegd zoals u ze nu verwoordt. Maar dat doet er niet toe.

Ik vind ook dat u nu een beetje geïrriteerd reageert. Maar, minister, u hebt mij drie weken geleden gezegd – ofwel heb ik niet goed geluisterd, en dan kijk ik naar mijn collega’s – dat de kustgemeenten geen dossiers hebben ingediend, of dat ze maar meer inspanningen hadden moeten doen. Ze hebben er wél ingediend. Dat is een heel belangrijke zaak. Er zijn drie projecten van de kust ingediend. Misschien wist u dat op dat moment niet.

Ik vind het belangrijk dat er in de commissie transparantie is. Daarmee zouden we veel oeverloze discussies uit de weg kunnen gaan. We moeten eens een echt goed overzicht krijgen van de ingediende projecten, waarom bepaalde projecten wel en andere niet worden gekozen. Die transparantie is heel belangrijk. Ik trek de commissie niet in twijfel. Ik blijf het eigenaardig vinden dat de drie ingediende projecten om de een of andere reden niet voldoen om te worden gekozen. Wees daar dan eens transparant over, zodat we weten op basis waarvan iets wel of niet wordt gekozen. Als volksvertegenwoordigers hebben wij daar recht op.

Ik wil die andere, toegekende projecten niet in twijfel trekken. Maar leg eens uit of Leopoldsburg en Dilbeek de gestelde criteria van 100.000 bezoekers en 30.000 buitenlandse bezoekers halen. Het is allemaal wat mistig. Wij moeten daar een goed overzicht van hebben.

Minister, ik blijf op dezelfde nagel kloppen: bekijk het desnoods opnieuw, en zorg ervoor dat ook de kust voldoende aan bod komt. Als dat vandaag onvoldoende lukt, bekijk dan ook de oorzaken daarvan.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ik wil nog eens benadrukken dat we hier spreken over hefboomprojecten. In het begin van deze legislatuur hebben we zeer duidelijk gedefinieerd wat we daarmee bedoelen. We moeten proberen ervoor te zorgen dat we een echte hefboom creëren voor een hele regio. Dat was een goede keuze. Toerisme Vlaanderen moet proberen – en dat lijkt mij ook logisch – om nog meer en vooral buitenlandse toeristen naar Vlaanderen te halen. We hebben dat gedaan. Dit is niet de gemakkelijkste weg, maar wel de weg die op termijn het meest zal renderen.

In een vorige legislatuur ging er ongeveer 65 miljoen euro naar die toeristische projecten. Vandaag zitten we al op 75 miljoen euro. Maar we kiezen ervoor om minder projecten te steunen. We willen niet aan iedereen een klein beetje geld geven om een klein beetje te doen. We willen minder projecten beter en met meer middelen ondersteunen omdat ze nu net die grote hefboom creëren. Daar bestaat nog wat verwarring over. Mijnheer Vandenberghe, u had misschien veel projecten een klein beetje gegeven. Maar die keuze hebben we niet gemaakt. We moeten nu die discussie achter ons laten.

De drie projecten voor de kust zijn gekend: het casino van Middelkerke, King Beach en Zeebrugge. Het gaat er niet om of die voor 100.000 bezoekers zorgen. Ik weet niet of we nu de onafhankelijke jury ter discussie moeten stellen. Daarin zitten meerdere mensen die onafhankelijk oordelen.

Het juryrapport is wel gekend. U vraagt naar transparantie, maar die is er volgens mij. Het zijn eigenlijk stadsontwikkelingsprojecten. Daarvan mag je geen toeristisch hefboomproject maken. Bij de site van Zeebrugge zijn commerciële zaken gemoeid. Ik denk niet dat Vlaanderen dat soort dingen moet subsidiëren.

Toerisme Vlaanderen heeft inspanningen gedaan. Aan de kust hebben ze in het begin informatie gegeven over die trajecten en de mogelijke begeleiding ernaar toe. De indiening van de projecten komt vanuit de gemeenten. Ik stel vast dat de gemeenten, mits hier en daar een ondersteuning, het project hebben ingediend. Als we spreken over hefboomprojecten, dan moeten we kijken naar een regio. Het was dan beter geweest om intergemeentelijk te denken en erover na te denken hoe regionaal aan heel de kust de hefboom kon worden gecreëerd in plaats van in drie gemeenten een dossier in te dienen.

Er zijn achttien projecten geselecteerd in een eerste fase. De manier van werken is eerst het indienen van een plan of een idee. Dat wordt dan beoordeeld. De achttien die nu zijn geselecteerd, worden intensief begeleid naar de volgende fase van het businessplan. Het is pas na die volgende fase dat er effectief subsidies zullen worden uitgekeerd. Momenteel is nog maar de helft van het traject afgelegd. Voor die achttien projecten zal bij de beoordeling van het businessplan worden nagegaan of de vele extra toeristen haalbaar zijn of niet.

We moeten aan de kust op drie niveaus denken. Wat hebben we al aan de kust dat een hefboom kan creëren? Ik denk aan Raverszijde en NAVIGO. Dat hebben we, maar moeten we misschien optillen tot hefbomen waar we internationaal toeristen mee kunnen aantrekken. We moeten ook nagaan of er nog projecten zijn die regionaal een impact hebben. Westtoer speelt daar een rol in en doet dat ook goed. Lokale besturen hebben een eigen lokale verantwoordelijkheid om de toeristen die er zijn, langer te houden. Er moeten op de drie niveaus duidelijkere afspraken worden gemaakt over waarmee naar het Vlaams niveau wordt gegaan om de toeristische hefbomen te krijgen. Het marketingverhaal is daar uiteraard aan gekoppeld. We mogen de zaken echter niet omdraaien.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Vandenberghe, enige lectuur van het Reglement van het parlement zal u diets maken dat het een parlementslid vrijstaat om via de parlementsvoorzitter te vragen om bepaalde documenten in te zien. Ik veronderstel dat dezelfde procedure geldt voor juryverslagen. U bent van harte welkom en u zult een koffietje krijgen. Misschien had u beter eerder die procedure gevolgd vooraleer gratuite beschuldigingen te uiten over het stiefmoederlijk behandelen van projecten die worden ingediend vanuit een bepaalde regio. (Opmerkingen van Steve Vandenberghe)

U hebt gezegd dat projecten ingediend vanuit de kust stiefmoederlijk worden behandeld. Daarmee maakt u een intentieproces en zegt u dat men doelbewust een andere beoordeling hanteert naargelang de geografische herkomst. Dat is een gratuite beschuldiging. U diende zich misschien eerst te vergewissen op basis van de mogelijkheden die u hebt als parlementslid. U kunt de procedures gebruiken en u had dat misschien eerder moeten doen vooraleer die beschuldigingen te uiten. 

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

U hebt op 19 oktober gezegd dat er geen dossiers waren ingediend. Ik stel vast dat er drie waren ingediend. Wat betreft dossierkennis, geldt dat misschien wederzijds.

Minister Ben Weyts

Ik heb daarop al geantwoord, maar u hebt niet geluisterd. Dat ging over een lijstje met betrekking tot de weersonafhankelijke dossiers die werden ingediend in het kader van kusttoerisme.

Mijn vraag over de hefboomprojecten op 19 oktober was heel duidelijk.

Mevrouw Coudyser, het dossier van Middelkerke gaat niet over het casino. Het project gaat onder de noemer ‘Surf, Spa en Stay: watersport, wellness en toeristisch verblijf in een unieke, natuurlijke setting ter hoogte van de duinen en het strand van Lombardsijde in de gemeente Middelkerke’.

U zegt ook dat een kustproject geen hefboom is voor Vlaanderen. Dat is iets dat ik voor uw rekening laat.

Minister, ik stel vast dat er acht of negen kustprojecten waren ingediend en dat er maar een is geselecteerd. Stuur dat bij zodat de kustgemeenten wel aan bod komen. Ik heb ook op geen enkel moment gezegd dat de jury niet op een correcte manier heeft gewerkt. Dat zijn woorden die u mij in de mond legt zonder dat ik ze ooit heb gezegd.

Minister Ben Weyts

Dat van die stiefmoederlijke behandeling neemt u terug?

Dat zijn de objectieve gegevens.

Minister Ben Weyts

Neen, dat is geen objectief gegeven. Een stiefmoederlijke behandeling is een intentieproces.

Ik stel vast dat een van de negen projecten die zijn ingediend, is geselecteerd. Dat is objectief.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.