U bent hier

Commissievergadering

dinsdag 18 oktober 2016, 14.00u

Voorzitter
van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein
199 (2016-2017)

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Dit is de uitloper van een schriftelijke vraag van de heer Parys. Hij vroeg anderhalve maand geleden alle ministers van de Vlaamse Regering om zicht te krijgen op de subsidies die naar derden gaan. In het regeerakkoord en in de beleidsbrief werd opgenomen dat er vanuit het departement Financiën zou worden gewerkt aan een subsidiedatabank. Dit hangt samen met het verhogen van de leesbaarheid van de begroting. We moeten meer zicht hebben op de gigantische hoeveelheid data en informatie bij de overheid, die nu verspreid zit over de verschillende diensten. De intentie was om die informatie gestructureerder ter beschikking te stellen aan parlementsleden en aan de buitenwereld in het algemeen.

Dat valt niet helemaal samen met de bestaande subsidie- en participatiedatabank, die bij Economie wordt gehanteerd om te bekijken aan welke bedrijven er via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en andere financieringsinstrumenten subsidies worden verstrekt. Dat is veel ruimer dan enkel de subsidiedatabank.

Wat is de stand van zaken van het door het departement Financiën en Begroting aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheden van de uitbouw van een subsidiedatabank? Wat zijn de bevindingen van het onderzoek tot nu toe? Kunt u al uitspraken doen over de haalbaarheid van een dergelijke databank? Welke concrete functionaliteit zou aan de nieuwe databank gegeven worden? Hoever gaat u met de connectie met federale, provinciale en gemeentelijke subsidiebronnen? Wat is de timing? Wat zou de eventuele kostprijs daarvan zijn?

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Diependaele, ik heb in de pers gelezen dat u hierop aandrong. Ik heb ook vastgesteld dat dit in het regeerakkoord mee opgenomen is.

Dit jaar werd onderzocht of Oracle e-Business Suite-release (OraFin) geschikt zou zijn als databank voor subsidies. OraFin is het financiële systeem dat de boekhouding van de Vlaamse overheid ondersteunt. Maar dat systeem heeft niet de finaliteit om informatie te verstrekken over subsidiestromen. Alle subsidies die via OraFin worden uitbetaald, zijn op naam van een concrete begunstigde. Er kan dus wel gerapporteerd worden wie subsidies heeft gekregen en voor welk bedrag, maar de doelstelling van de subsidies en het waarom van de subsidiëring zijn onmogelijk rechtstreeks af te leiden uit OraFin. Dat maakt het moeilijk om een zicht te krijgen op de subsidiestromen en zelfs op de eventuele dubbele subsidiëring. Als de betaling bovendien niet vanuit OraFin gebeurt maar bijvoorbeeld via het dossiersysteem van de subsidieverstrekker naar de bank wordt gestuurd, wordt de boekhouding in OraFin bijgewerkt via de globale boekingen van de transacties met de gegevens die vereist zijn om een correcte jaarrekening te kunnen genereren. Conclusie is dat OraFin in zijn huidige vorm niet geschikt is om als een allesomvattende subsidiedatabank te fungeren.

Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Ondertussen werd het project ‘Slimme subsidies’ opgestart door het agentschap Informatie Vlaanderen. Dit project heeft een overheidsbreed karakter: alle subsidieverstrekkende entiteiten zijn erbij betrokken. De uiteindelijke doelstellingen van dit project zijn, mijnheer Somers, vereenvoudiging, stroomlijning en digitalisering van de Vlaamse subsidiestromen. Hierbij zullen stapsgewijs bestaande sjablonen, procedures en systemen maximaal op elkaar worden afgestemd, na een analyse van de bestaande situatie. OraFin is een van die systemen die daarbij betrokken zal zijn. De uitbouw van een subsidiedatabank wordt dan ook in dit project in het vooruitzicht gesteld. Dat zal u tevreden stellen!

Een subsidiedatabank is nodig omdat het uiteraard een essentieel hulpmiddel is ter vermijding van dubbele subsidiëring, maar ook om de kwaliteit van de subsidieprocessen te optimaliseren. Het lijkt dan ook heel efficiënt dat mijn departement Financiën en Begroting zijn volle medewerking verleent aan dit project. De deelname van het departement, zowel in de stuurgroep als in de projectgroep van het project ‘Slimme subsidies’ werd bepleit en ondertussen zelfs aanvaard door het voorzitterscollege.

Mijn departement zal zijn expertise inbrengen, niet alleen wat betreft de uitbouw van de subsidiedatabank die voor 2017 wordt gepland, maar ook voor de aanpassing van de regelgeving inzake subsidies, de boekhoudkundige verwerking van subsidies en de interfacing met OraFin, als het op digitalisering van de subsidiestromen aankomt.

Concreet wordt de leidend ambtenaar van het departement Financiën en Begroting opgenomen in de stuurgroep als vertegenwoordiging van het beleid wat het financiële aspect betreft. De leidend ambtenaar van Informatie Vlaanderen bewaakt het digitaliseringsaspect en de strategische bouwstenen die nodig zijn om te komen tot een subsidiedatabank in 2017. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het hefboombudget Radicaal Digitaal.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Ik ben tevreden met het antwoord. OraFin is een boekhoudkundig systeem. De intentie van het systeem met de subsidiedatabank is om te bekijken hoe we de overheid prestatiegerichter kunnen maken. Hoe kunnen we voldoen aan de intentie van de overheid? In die zin is dat project met die slimme subsidies een heel goede zaak. Ik ben blij te horen dat dat in de loop van 2017 zou worden uitgevoerd. U zult het ons niet kwalijk nemen dat wij u daarover op geregelde tijdstippen zullen ondervragen, om de voortgang daarvan op te volgen.

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Is dit project gelinkt aan de prestatiebegroting?

Matthias Diependaele (N-VA)

Ten dele wel, mijnheer Bertels. De prestatiebegroting loopt binnen het parlement. Het punt is dat je de finaliteit van de subsidies bekijkt. Om dat te doen, moet je natuurlijk eerst weten hoe ze eruitzien en waar ze naartoe gaan. Daarom is er het verschil met OraFin: daar speelt de intentie van de subsidie niet mee.

Jan Bertels (sp·a)

Dat versta ik heel goed, mijnheer Diependaele. Maar, minister, u zei dat dit een project was van het agentschap Informatie. Loopt dit project dan los van het project Prestatiebegroting, dat bezig is?

Bij het project Prestatiebegroting heeft mijn departement de leiding, samen met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Dat is uiteraard logisch omdat we een aantal gemeenschappelijke inspanningen moeten leveren. Hier heeft het agentschap Informatie Vlaanderen de leiding en zal mijn departement zijn expertise ter beschikking stellen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.