U bent hier

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Minister, in mei 2016 pakte u uit met de betonstop. De waterellende van de maanden ervoor verhoogde de druk om die snel in te voeren en niet pas in 2050, de datum die u als minister oorspronkelijk vooropstelde. De verwachtingen met betrekking tot het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), het zogenaamde witboek, zijn dan ook al langer hooggespannen, niet het minst omdat de betonstop in dat beleidsplan zal worden geconcretiseerd, waaronder het lot van de 12.000 hectare aan onbebouwde woonuitbreidingsgebieden die er nog in Vlaanderen zijn.

Het geduld raakt echter op. Zo verscheen er in De Standaard van 5 oktober 2016 een opiniestuk van twee hoofddocenten stedenbouw en ruimtelijke planning over het blijvend volbouwen van Vlaanderen. Daartegenover staat dat de Vlaamse Regering tijdens haar laatste bijeenkomst voor het parlementair reces geen beslissing nam over het witboek BRV, alhoewel het naar verluidt wel op de agenda stond.

Minister, wat is de stand van zaken met betrekking tot het witboek BRV? Wanneer wordt er een beslissing verwacht? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de woonreservegebieden, het versneld aansnijden ervan en het niet ontwikkelen ervan?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Pira, deze Vlaamse Regering en ikzelf gaan voor een bijzonder ambitieus BRV. We werken daar op dit moment volop aan binnen de Vlaamse Regering. Meer kan ik daar niet over zeggen. Dat lijkt me een gedeelde ambitie te zijn, waar we met zijn allen voor gaan. Hetzelfde geldt voor wat er met de woonreservegebieden gebeurt. Uiteraard past dat daar ook in. Ook dat ligt ter bespreking voor binnen de Vlaamse Regering. U zult begrijpen dat ik daar toch moeilijk verder op kan ingaan. Ik hoop dat we snel kunnen landen ter zake. Ik ben daarvan overtuigd, want iedereen vindt ook dat we snel tot een bijzonder ambitieus BRV moeten kunnen komen.

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Minister, dat is eigenlijk geen antwoord. Ik las in de nieuwsbrief van Natuurpunt dat er voorstellen op de regeringstafel lagen om de woonreservegebieden versneld aan te snijden, dat daar onenigheid over was en dat door deze en andere knelpunten het witboek uiteindelijk niet werd besproken door de regering.

Natuurpunt zit niet in de Vlaamse Regering. (Opmerkingen van Bruno Tobback)

Ingrid Pira (Groen)

Neen, maar anderzijds was er een geacht lid van deze commissie dat toch ook meende te moeten reageren op die vermeende documenten, waarover niet is beslist, namelijk de heer Vandaele. Hij liet zich op zijn website heel ontgoocheld uit over het feit dat daar niet over is beslist. Hij wees op het feit dat er nog 12.000 hectare aan woonuitbreidingsgebieden is in Vlaanderen. Hij had daar een schriftelijke vraag over gesteld. Daarvan sluit 15 procent aan bij de stedelijke gebieden, maar de andere gebieden hoeven volgens hem voorlopig niet te worden aangesneden. Minister, kunt u toch een tipje van de sluier oplichten over die 12.00 hectare? Hoeveel hectare daarvan zou u willen schrappen of behouden? Op die manier zou u de honger van velen hier stillen.

De heer Ronse heeft het woord.

Ik zie collega Vandaele glunderen: toch iemand, buiten hemzelf, die zijn website bezoekt. (Gelach)

Ik moet toegeven dat ik zowel de minister als collega Pira volledig begrijp. (Opmerkingen van Wilfried Vandaele)

Collega Vandaele, ik probeer u al twee jaar te begrijpen. Ik denk dat ik wat meer uw website zal moeten raadplegen. (Gelach)

Ik heb al meermaals aangegeven, ook in deze commissie, dat het BRV het belangrijkste document is dat in deze legislatuur zal worden geproduceerd en in productie is. Ik denk dat het vandaag inderdaad bijzonder onverstandig zou zijn om het regeringswerk, waarvan ik hoop dat het nu volop bezig is, te doorkruisen met inhoudelijke opmerkingen daaromtrent. Uiteraard moet dat document leiden tot een aanzienlijke vermindering van de verharding, moet dat document een perspectief geven op het behoud van open ruimte. Mevrouw Pira, ik ben het dus absoluut ook volledig eens met wat u ter zake als doelstellingen formuleert.

Ook de discussie over de woonuitbreidingsgebieden is een discussie die leeft. Herinner u de vastgoedweek in Kortrijk van een drietal weken geleden. Toen heeft Vincent Van Quickenborne namens Open Vld duidelijk aangegeven dat al die woonuitbreidingsgebieden voor Open Vld eigenlijk mogen worden geschrapt. Ik herinner me het veldwerk van collega Vandaele. Ik heb dat niet op zijn site geraadpleegd, maar heb het begin deze zomer in De Morgen gelezen, denk ik. Daaruit bleek dat de woonbehoeften eigenlijk via de bestaande woongebieden volledig kunnen worden ingevuld, dus dat we die woonuitbreidingsgebieden niet nodig hebben. Dit zijn dus inderdaad zeer actuele discussies. Ik denk en hoop dat we het er bijna kamerbreed over eens zijn dat er een gedegen en gedragen plan moet komen. Dan sluit ik me ook aan bij de wijze woorden van de minister dat men nog even de tijd moet nemen om zo’n gedegen plan verder uit te werken.

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Voorzitter, ik was aanvankelijk niet van plan om iets te zeggen omdat dit op de tafel ligt van de Vlaamse Regering. Na de uitspraak van de heer Ronse dat de burgemeester van Kortrijk zou hebben gezegd dat alle woonuitbreidingsgebieden moeten worden geschrapt, wil ik duidelijk maken dat dit niet het standpunt is van Open Vld. Ik verwijs ook naar mijn vraag om uitleg over de verhandelbare bouwrechten en de planologische ruil. Er moet altijd een goed evenwicht zijn. Ik denk niet dat mensen met een perceel grond in een woonuitbreidingsgebied graag zouden horen dat dit zonder meer allemaal mag worden geschrapt. Het moet wel degelijk weloverwogen gebeuren. Dat is het standpunt van mijn partij. 

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Er was daarnet een vraag over het Instrumentendecreet dat al lang wordt aangekondigd. Er is niet voorzien in een concrete timing. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is ook over de zomer getild. Uit de plenaire vergadering van enkele maanden geleden en nu ook weer uit de onenigheid tussen mevrouw Peeters en de heer Ronse, blijkt duidelijk dat men het binnen de regering oneens is. De blootliggende zenuw zijn de woonuitbreidingsgebieden. Zoals de heer Ronse zegt, is er nog ruimte genoeg binnen het gewoon woongebied om de bevolkingstoename op te vangen en aan de woonbehoefte te voldoen. Er moet geen bijkomende ruimte meer worden aangesneden. Het blijkt nog maar eens dat hierover zware onenigheid bestaat. We zullen daaromtrent een voorstel van resolutie indienen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.