U bent hier

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, dames en heren, in oktober 2015 heb ik u hierover al bevraagd. Mijn laatste vraag over de vereenvoudiging van dienstencheques voor personen met een beperking dateert van februari.

Het aantal dienstencheques dat men jaarlijks kan aankopen is beperkt. Er zijn echter uitzonderingen voor eenoudergezinnen, oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten, gehandicapte personen en ouders van minderjarige gehandicapte kinderen. Helaas moeten mensen met een beperking of ouders van minderjarige kinderen met een beperking jaarlijks een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) indienen bij Sodexo om van deze uitzonderingen te kunnen genieten.

Ik ben zeer blij dat zowel u als minister Vandeurzen de problematiek erkent en dat u beiden bereid bent om het systeem te vereenvoudigen. Het is belangrijk om de papierlast voor de personen met een beperking zo veel mogelijk te beperken en te blijven streven naar verdere digitalisering en administratieve vereenvoudiging.

Helaas lag de focus bij voorgaande besprekingen in de commissies begin 2016 met de nieuwe toewijzing van de aanbesteding en de invoering van de Vlaamse dienstencheques vooral op praktische problemen. Hierdoor was het onderzoek naar de administratieve vereenvoudiging van de attesten voor personen met een beperking nog niet aan de orde.

Wat is de stand van zaken van het onderzoek betreffende de administratieve vereenvoudiging van de dienstencheques voor personen met een beperking? Werd er reeds overleg gepleegd met de verschillende agentschappen, waaronder het VAPH, die de attesten uitgeven? Zo ja, hoe evalueert u de overlegmomenten met de verschillende agentschappen? Staat het VAPH achter de vereenvoudiging? Zo ja, hoe ziet het agentschap deze vereenvoudiging? Tegen wanneer zal de vereenvoudiging doorgevoerd worden?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mevrouw De Vroe, ik blijf uiteraard staan achter de vereenvoudiging. Er is ondertussen overleg geweest tussen Sodexo en het VAPH. Het agentschap staat zonder twijfel zeer open voor samenwerking. Zo wisselen ze nu al bijvoorbeeld gegevens uit met De Lijn.

Momenteel is het VAPH aan het onderzoeken hoe ze de gegevens kunnen aanleveren aan mijn departement. Binnenkort zal een volgende vergadering worden ingepland om de technische mogelijkheden te bespreken. Voor de federale attesten gaat het departement na hoe Handiweb hiervoor kan worden gebruikt.

Zoals ik al zei, staat het VAPH zeer open voor samenwerking. Momenteel bekijken ze op welke wijze ze de gegevens met mijn departement kunnen uitwisselen. De bedoeling zou finaal zijn dat via een automatische gegevensuitwisseling een controle kan gebeuren als een persoon aangeeft een handicap te hebben. Vervolgens zou er jaarlijks een automatische controle gebeuren om na te gaan of het recht op een verhoogd aantal dienstencheques nog geldt. Dat zou meer worden geautomatiseerd.

U vraagt naar de timing. Ik vind dat een moeilijke vraag omdat ik voor een deel afhankelijk ben van de technische mogelijkheden, de medewerking van Sodexo en de entiteiten die over de nodige gegevens beschikken. Zeker bij Sodexo lopen er ondertussen nog een aantal andere ontwikkelingen waardoor ik moeilijk garanties kan geven op een timing. Ik wil benadrukken dat de werkbaarheid van het gehele systeem dienstencheques nog steeds voorrang heeft. Ik geef de boodschap door dat ik zelf dit dossier nauwgezet blijf volgen. Ik zal doorgeven dat ik hoop dit in de loop van 2017 operationeel te krijgen. Ik kan dat niet hardmaken omdat ik afhankelijk ben van anderen.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor deze nieuwe stand van zaken. Uiteraard ben ik het er volledig mee eens dat de werkbaarheid van het systeem van de dienstencheques prioritair is. Als we kunnen vereenvoudigen of digitaliseren, moeten we dat zo snel mogelijk doorvoeren. Wat dat betreft, zitten we zeker op dezelfde golflengte.

U zegt dat er bekeken moet worden hoe de aanlevering zal gebeuren. Uit een antwoord dat ik kreeg van minister Vandeurzen blijkt dat volgens hem dit het gemakkelijkste kan via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Zij zijn blijkbaar al via het VAPH op de hoogte van wie een beperking heeft. Het leek hem het beste om de gegevens van de Kruispuntbank rechtstreeks aan Sodexo over te maken. Het onderzoek kan zich dan misschien beperken waardoor we snel tot een akkoord kunnen komen.

Ik ben uiteraard blij te vernemen dat u er nog altijd naar streeft om dit operationeel te hebben in 2017. De ouders van mensen met een beperking hebben het attest voor 2016 toch al moeten overmaken. We hebben nog enkele maanden de tijd om het in orde te krijgen voor 2017. Ik dring erop aan om de timing aan te houden zodat wie daarmee wordt geconfronteerd, ons dankbaar kan zijn.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik dank u voor de tip met betrekking tot minister Vandeurzen. Ik zal uiteraard mijn departement, mijn kabinet contact laten opnemen met het kabinet van minister Vandeurzen. Als zaken vereenvoudigd en gefaciliteerd kunnen worden, dan zullen we daar zeker een beroep op doen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.