U bent hier

De heer Danen heeft het woord.

Minister, de vraagstelling is mij ingegeven door het feit dat u al een paar keer hebt gezegd dat we moeten proberen om alle administratieve belemmeringen weg te werken om mensen te stimuleren om hernieuwbare energie te produceren. Mijn vraag om uitleg en de mogelijke antwoorden daarop kunnen een stapje in die richting zijn. Dat is dan weliswaar een bescheiden stap, maar we moeten iedere steen die we kunnen verleggen, ook effectief verleggen.

Ik zal de techniciteit van de vraag niet helemaal toelichten. Waarover gaat het? Het geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor de mensen die regelmatig van leverancier wisselen en die zonnepanelen hebben, omdat zij in het bijzonder worden getroffen. Hun meterstand wordt jaarlijks op twee momenten vastgelegd: een eerste keer bij de overschakeling van de ene leverancier naar de andere en een tweede keer op het moment waarop de distributienetbeheerder (DNB) jaarlijks de meterstand afleest.

En dat geeft een aantal problemen. De opnamemaand die de DNB hanteert, stemt niet altijd overeen met de maand waarin de distributienetgebruiker een leverancierswissel doet. Voor gewone gebruikers van het distributienet vormen de asynchrone periodes van de meteropname door de DNB en de looptijd van het leverancierscontract geen probleem. Deze niet-gelijklopende periodes kunnen wel nadelig zijn voor de prosumenten.

Deze benadeling vindt zijn oorsprong in de werking van de terugdraaiende tellers: in het vroege voorjaar staat de teller op zijn hoogste stand, terwijl in het vroege najaar de teller op zijn laagste stand staat. Dit heeft als gevolg dat er bij een leverancierswissel tussen deze periodes altijd prosumenten benadeeld worden, hetzij bij de jaarlijkse meteropname, hetzij bij de eindfactuur.

Indien de prosument jaarlijks deelneemt aan bijvoorbeeld een groepsaankoop, zal deze benadeling blijven voortduren. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om het nieuwe contract pas in te laten gaan rond de datum van de jaarlijkse meteropname, maar dan bestaat de mogelijkheid dat de prosument een hoger elektriciteitstarief moet betalen voor de periode tussen het aflopen van het eenjarige contract en de nieuwe jaarlijkse meteropname.

Minister, bent u op de hoogte van deze benadeling van een deel van de prosumenten? Ik weet dat het niet aan u is om die aanpassing door te voeren maar we kunnen de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wel stimuleren om in die richting te werken.

Die benadeling zou kunnen worden weggewerkt indien de prosument enkel een afrekening krijgt op de einddatum van het contract. De jaarlijkse meteropname door de DNB kan worden gebruikt om de tussentijdse facturen bij te sturen, maar deze opname geeft geen aanleiding meer tot een tussentijdse afrekening. Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit bepaalt een aantal algemene zaken maar het heel specifieke aspect waarover het hier gaat, wordt niet als dusdanig bepaald. De DNB’s vullen dat in zoals zij dat wenselijk achten.

Minister, bent u bereid om deze mogelijkheid tot het wegwerken van de benadeling van prosumenten verder te onderzoeken?

Bent u van plan om nog andere manieren te onderzoeken of acties te ondernemen met het oog op het wegwerken van deze benadeling?

Nogmaals, ik besef dat dit een vrij technische vraag is, maar ik vat de essentie van mijn vraag nog even samen. Bij de meeste mensen die regelmatig van leverancier wisselen, wordt op twee momenten van het jaar de teller vastgesteld, en dat kan een benadeling zijn voor mensen die bijvoorbeeld zonnepanelen hebben. Daar gaat mijn vraag eigenlijk over.

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Danen, ik ben op de hoogte van deze problematiek. Ik bekijk de mogelijkheid om hier een oplossing voor te vinden, maar zoals u zelf zegt, is vooral de VREG bevoegd voor alles wat met de distributienettarieven te maken heeft. U verwijst ook naar het technisch reglement dat door de VREG wordt opgemaakt.

Wanneer u vraagt de VREG te stimuleren, zult u daar binnenkort als parlementslid nog beter voor geplaatst zijn dan ikzelf als minister. Het voorstel van decreet dat hier voorligt, heeft immers tot doel om de VREG toe te voegen aan een van de instellingen die door het parlement zullen worden geïnstrueerd en niet meer door de regering. Dat betekent dat u een nog grotere opdracht krijgt dan ikzelf in de toekomst. Ik zal mijn verantwoordelijkheden echter niet ontlopen. Ik zal dan ook onderzoeken wat ik binnen mijn bevoegdheden kan doen.

Elke leverancier is er conform het Energiebesluit toe gehouden om alle huishoudelijke elektriciteitsafnemers een jaarlijkse totale afrekeningsfactuur voor de verkoop en het vervoer van de elektriciteit te bezorgen op voorwaarde dat de leverancier over de nodige meetgegevens beschikt. Die meetgegevens worden hun jaarlijks ter beschikking gesteld door de netbeheerder, die daartoe een jaarlijkse meteropname organiseert.

Het Energiebesluit bepaalt ook dat de meteropname minstens tweejaarlijks ter plaatse moet worden uitgevoerd, ofwel door een personeelslid, ofwel door een aangestelde van de distributienetbeheerder, ofwel via afstandsmeting.

Tussendoor geeft de klant de meterstanden door aan de netbeheerder via een meterkaartje, de telefoon of de website. Dit staat los van de afrekeningen die moeten gebeuren bij een leverancierswissel of aan het einde van een contract waarbij de meetgegevens door de klant worden doorgegeven aan de leverancier. We zien echter dat de meeste leveranciers de jaarafrekening sturen net nadat ze de jaarlijkse meterstand van de distributienetbeheerder hebben ontvangen. Voor prosumenten wordt geen uitzondering gemaakt.

Niet elke prosument wisselt bovendien continu van leverancier, integendeel, veel prosumenten blijven juist bij een bepaalde leverancier voor diens producten, specifiek voor prosumenten. Ik zal onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan binnen mijn bevoegdheden.

Er wordt een nieuwe markt van marktprocessen MIG 6 ontwikkeld. Die zal volgens de VREG en de distributienetbeheerders van start gaan op 1 januari 2018. Daarbij is voorzien in de mogelijkheid voor lokale producenten om hun productie op verschillende manieren te vermarkten. Daarbij zal zowel de productie als de energie die niet zelf is verbruikt, kunnen worden vermarkt. Vanaf MIG 6 kunnen producten die te veel energie opwekken, een vergoeding voor hun overproductie ontvangen. Dat kan zowel met de klassieke meter die bij injectie van energie op het net terugloopt, als met een meter die afname en injectie apart meet.

Opnieuw dus, voor zoverre de VREG niet bevoegd is, zal ik de zaak onderzoeken en kijken welke aanpassingen er binnen mijn bevoegdheid moeten gebeuren.

De heer Danen heeft het woord.

Vanuit Groen steunen we het idee dat de VREG onder het parlement zou komen te vallen. Dat geeft misschien een aantal mogelijkheden. De slimme meter zal dit soort problemen voor een deel opvangen. Ik ben er ook voorstander van om de slimme meter eerst uit te rollen, bijvoorbeeld bij prosumenten. Als een aantal kleine hiaten in het reglement zouden worden weggewerkt, dan zou dit voor een aantal mensen een groot rendement opleveren. We moeten dat zeker bijkomend onderzoeken. Zoals u zegt: iedereen moet het doen binnen de eigen mogelijkheden. De VREG zomaar aansturen, kan niet en dat wil ik ook helemaal niet. We moeten toch proberen om mensen die hernieuwbare energie produceren, dat op een zo efficiënt mogelijke manier te laten doen, zonder ze bijkomend te penaliseren. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn.

De heer Gryffroy heeft het woord.

De vraag is al eerder gesteld door dezelfde schrijver, al 27 weken na elkaar aan alle betrokkenen. We hebben er al afdoend op geantwoord. Dat heeft iedereen al gedaan. De basis van een mogelijke oplossing bestaat er inderdaad in om de snelle meters zo snel mogelijk in te voeren.

De heer Schiltz heeft het woord.

De onafhankelijkheid van de VREG is natuurlijk iets waarmee we rekening moeten houden. We kunnen de VREG geen instructies geven. Het prosumententarief wordt momenteel gebaseerd op de omvormers. Het zou interessanter zijn met slimme meters om de netto verbruikte energie in aanmerking te kunnen nemen. Dan heeft men geen last van wat er achter de meter wordt gebruikt. Het probleem zal zichzelf grotendeels oplossen op termijn.

Mijnheer Danen, u verwijst naar de flexibiliteit om van leverancier te wisselen. Voor de niet-prosumenten is dat al heel gemakkelijk. Je kunt gemakkelijk tussentijdse afrekeningen en snellere eindafrekeningen krijgen zonder dat dit problemen oplevert. Specifiek voor de prosumenten is de uitrol van de slimme meters de beste oplossing. Wanneer de VREG onder het parlement zal komen en een uitgebreidere raad van bestuur krijgt, kunnen we met de VREG van gedachten wisselen over wat zij als de meest billijke en meest opportune oplossing zien.

Minister Tommelein heeft het woord.

Ik ben het ermee eens dat we er zo snel mogelijk werk van moeten maken. De VREG moet het nodige doen en ik moet doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt. We zijn aan het onderzoeken hoe we de snelle meters zo snel mogelijk kunnen invoeren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.