U bent hier

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Minister, dit thema is vorige week deels aan bod gekomen in de plenaire vergadering. Mijn vraag om uitleg gaat specifiek over de milieuvergunningsaspecten over het thema.

Sinds het verbod op de tijdelijke slachtvloeren gaan er bij de moslimgemeenschap steeds meer stemmen op om tijdelijke slachthuizen op te richten. Men legt zich blijkbaar niet neer bij onze wens voor meer dierenwelzijn en men zoekt uitwegen om toch onverdoofd te kunnen blijven slachten door die slachthuizen een tijdelijk karakter te geven.

Alvorens zo’n slachthuis wordt opgericht, moet er natuurlijk aan een aantal voorwaarden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) worden voldaan en moet het slachthuis beschikken over een milieuvergunning. Het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) schrijft voor dat voor een slachthuis een milieuvergunning klasse 1 of klasse 2 moet worden afgeleverd, afhankelijk van de productiecapaciteit. Voor religieuze slachtingen zou slechts een vergunning klasse 3 nodig zijn, wat in de praktijk gewoon een meldingsplicht is, tenzij de capaciteit van die religieuze slachtingen zulke proporties aanneemt dat die uitzondering toch nog wordt opgeheven.

Minister, hoe zijn de voorwaarden van het FAVV en de milieuvergunning op elkaar afgestemd? Is er overleg of wordt dat los van elkaar afgeleverd? Klopt het dat er slechts een milieuvergunning klasse 3 moet worden afgeleverd? Valt dat onder die uitzondering of is de capaciteit toch te hoog?

Het gaat over een tijdelijk gebruik van het slachthuis, dus niet bepaald een permanent gebruik, waarvoor een slachthuis in principe toch wordt opgericht. Los van de administratieve en maatschappelijke kost voor het afleveren van die vergunningen en de controles, kan het toch ook niet de bedoeling zijn dat we de milieuwetgeving soepeler interpreteren voor religieuze slachtingen dan voor anderen? Bent u het daarmee eens? Kunt en wilt u verhinderen dat de milieuvergunningswetgeving zo soepel is voor de religieuze slachtingen? Wat is uw standpunt over die uitzondering?

Hoeveel aanvragen lopen er momenteel voor dergelijke tijdelijke slachthuizen? Zijn er bijvoorbeeld slachthuizen die al een vergunning hebben gekregen? Wat is de doorlooptijd voor een dergelijk dossier als er een aanvraag wordt ingediend?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega, het gaat inderdaad over een bevoegdheid van de gemeente. Het gaat over een activiteit die is ingedeeld in klasse 3. Het is al heel lang – sinds 2008 – zo dat het tot klasse 3 behoort en dus inderdaad een bevoegdheid is van de lokale besturen. Er is afstemming tussen de wetgeving die qua milieu wordt opgelegd, en de wetgeving die wordt opgelegd door het FAVV.

Een erkenning zelf valt buiten de Vlaamse milieuwetgeving. Dat weet u. Dat is een federale bevoegdheid.

Inzake milieuvoorwaarden wordt er geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijk en permanent. Men moet aan de milieuvoorwaarden voldoen, of het nu tijdelijk of permanent is.

We hebben geen zicht op alle aanvragen, aangezien het een gemeentelijke bevoegdheid betreft.

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw zeer kort antwoord.

Het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de gemeente om het af te leveren. De VLAREM-wetgeving behoort natuurlijk wel tot het Vlaamse niveau. U zegt dat die uitzondering al zeer lang bestaat. Nu, 2008 is ook niet zó lang. Het bestaan van een wetgeving vind ik niet meteen een argument om die wetgeving te behouden zoals ze vandaag is.

Mijn concrete vraag is: bent u het ermee eens dat we blijkbaar in een uitzondering voorzien in onze strenge milieuwetgeving als het om religieuze slachtingen gaat? Voor alle andere slachtingen is er klasse 1 of 2. Als het om religie gaat, is een melding blijkbaar voldoende.

Voorzitter, ik zie u van nee schudden.

Ik begrijp niet goed waar die soepelheid van onze milieuwetgeving voor de religieuze slachtingen vandaan komt. Moet dat dan niet concreet worden aangepast?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Ik dacht dat een tijdelijk slachthuis een klasse 3-melding was, en een permanent slachthuis geen klasse 3. Ik dacht dat dat duidelijk was.

Het standpunt van onze fractie is duidelijk. We hebben ons standpunt nogmaals verkondigd naar aanleiding van de actuele vraag.

Minister, ons probleem naar het komende Offerfeest toe blijft de slachtcapaciteit an sich. Dat is een bekommernis die wij al meermaals hebben geuit bij uw collega van Dierenwelzijn, minister Weyts. Wat kunt u, als minister bevoegd voor leefmilieu, bijdragen om het eventuele capaciteitstekort tijdens het komende Offerfeest in september, zo veel mogelijk te vermijden?

Hebt u weet van concreet overleg met federaal collega Borsus inzake deze materie?

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Minister, ik krijg ook graag wat opheldering. Ik had ook begrepen dat tijdelijke slachtvloeren meldingsplichtig waren en dat een echt slachthuis, waarvoor een erkenning moet worden verleend, klasse 1 of klasse 2 is, afhankelijk van de capaciteit. Klopt dat? Ik neem aan van wel.

Mijnheer Engelbosch, als ik mij niet vergis, hebt u het over officiële slachthuizen die weliswaar tijdelijk zullen worden ingericht: mobiele slachthuizen en dergelijke. (Opmerkingen van Jelle Engelbosch)

Daarover gaat uw vraag. Minister, misschien is het inderdaad nuttig om te antwoorden of u specifiek van die situatie een overzicht hebt.

Collega’s, ik wierp u een blik toe omdat ik het antwoord van de minister anders heb geïnterpreteerd. Ik stel voor dat de minister een bijkomende verduidelijking geeft.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik herhaal het nog eens. Er is een bepaling in VLAREM die zegt dat, als er godsdienstige slachtingen zijn, er inderdaad een melding is die onder klasse 3 valt. Als het permanente slachthuizen zijn, hangt het van de grootte af in welke klasse ze worden ingedeeld.

Voor alle duidelijkheid: een bestaand slachthuis dat over een vergunning beschikt, kan ook tijdelijk rituele slachtingen toestaan. Die moeten dan echter ook een melding doen bij de gemeente die daar dan op kan toezien. Dat is op dit moment zo geregeld in VLAREM. Dat is al zo sinds 2008, collega Sanctorum. Het is dus niet nieuw. Het is toen op die manier ingevoerd.

Mevrouw De Vroe, u vraagt naar overleg met het federale niveau. Er is afstemming gebeurd met het FAVV. Er is overeenstemming. Er is dus geen tegenstrijdigheid. De erkenning op zich behoort inderdaad tot het FAVV.

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Hoe interpreteer en begrijp ik het? De aanvragen die vandaag gebeuren, zijn de aanvragen voor het slachthuis.

Opletten, collega. De vraag is hier genoteerd zoals u ze hebt gesteld. U redeneert nu vanuit een bepaald dossier in uw hoofd. (Opmerkingen van Jelle Engelbosch)

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is verboden. Daar zijn we het allemaal over eens. Vandaag is er sprake van het oprichten van slachthuizen die weliswaar slechts tijdelijk in gebruik zullen worden genomen. Men zou stadswerkhuizen willen omvormen tot slachthuizen waar zou zijn voldaan aan alle voorwaarden van het FAVV en aan de milieuwetgeving. Minister, in uw initiële antwoord zegt u dat er voor de oprichting van een slachthuis geen onderscheid wordt gemaakt tussen tijdelijk en permanent, wat mijn redenering staaft.

In VLAREM staat een uitzondering wanneer er wordt geslacht uit religieuze overwegingen. Het maakt niet uit of het dan gaat over een tijdelijk slachthuis of een permanent slachthuis. Vandaar mijn vraag, waar u geen concreet antwoord op hebt gegeven. Naast het ondergeschikt maken van dierenwelzijn aan religie, interpreteren we ook onze milieuwetgeving soepel om religieuze redenen. Hoe strookt u dat? Ik begrijp niet dat wij in Vlaanderen die uitzondering toestaan. Dat is in elk geval een stimulans om door te zetten met een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Sommigen zeggen dat de geesten rijpen en dat er een evolutie aan de gang is binnen de moslimgemeenschap in de richting van verdoofd slachten. Ik heb daar twijfels bij als ik zie wat er wordt gedaan om toch maar onverdoofd te kunnen slachten. Er worden zelfs tijdelijke slachthuizen voor opgericht. Dat is voor mij het bewijs dat er niets beweegt en dat men alle mogelijke opties onderzoekt om onverdoofd te kunnen blijven slachten.

Wat mij betreft, hoeven we die uitzondering in de wetgeving niet te schrappen. Het enige wat we moeten doen, is zo snel mogelijk een algemeen verbod op onverdoofd slachten invoeren, en dan is heel die problematiek van de baan.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2397 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Joke Schauvliege
2432 (2015-2016)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.