U bent hier

Commissievergadering

donderdag 7 juli 2016, 13.59u

Voorzitter
van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
2533 (2015-2016)
De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, uit het rapport van het college van regeringscommissarissen met betrekking tot de factuur voor forfaitaire en extra studiekosten in het hoger onderwijs, blijkt dat hogeronderwijsinstellingen op zeer uiteenlopende wijze informatie geven over het kostenplaatje van de studies. Ook de mate waarin ze dit doen, is sterk verschillend van instelling tot instelling.

Als belangrijkste bronnen van informatie kunnen worden vermeld: de onderwijs- en examenreglementen, de websites, diverse brochures, infodagen en in een aantal gevallen ECTS-fiches (European Credit Transfer System). Veelal krijgen studenten wel informatie over de kosten, maar gaat het om richt- of globale bedragen. Het lijkt erop dat studenten pas na daadwerkelijke inschrijving over exacte bedragen beschikken.

Het college van regeringscommissarissen is van oordeel dat de hogeronderwijsinstellingen transparanter, in een vroeger stadium en meer gestructureerd kunnen communiceren over de te verwachten kosten. Dit kan eenvoudig worden opgelost door hiervoor per opleiding een plaats op de website te maken.

Minister, welke maatregelen wilt u nemen opdat hogeronderwijsinstellingen de te verwachten kosten transparanter, meer gestructureerd en in een vroeger stadium communiceren? Er bestaat geen externe, algemene regelgeving uitgaande van de overheid met betrekking tot het communiceren van de kosten in hogescholen en universiteiten. Hogescholen en universiteiten zijn dan ook aangewezen op hun eigen reglementen. Hoe kunt u toch waarborgen en erover waken dat hogescholen en universiteiten niet met willekeur extra facturen naar hun studenten kunnen sturen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, absolute transparantie over de te verwachten kosten is van cruciaal belang. Ik heb tot mijn niet-geringe vreugde gemerkt dat ook de hogescholen en de universiteiten het daarmee eens zijn. Naar aanleiding van de recente persaandacht hebben verschillende instellingen van de gelegenheid gebruik gemaakt om te tonen welke kanalen ze hebben om studiekosten in kaart te brengen.

Ik wil ook nog eens verwijzen naar de studentenbrochures van het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More, www.cebud.be, en naar de website www.centenvoorstudenten.be. Ook daar staat heel wat informatie over hoe je de kosten kunt inschatten. Er is dus heel wat informatie, maar de regeringscommissarissen geven aan dat het nog wel beter kan.

Over de manier waarop je dat nu het best doet, heb ik advies gevraagd aan de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Het advies van de Vlor is gepland tegen half oktober. Men wil immers zeker de studenten mee aan tafel hebben, en voor hen zijn juni en september nu eenmaal lastige maanden.

Er is geen specifieke, algemene regelgeving over het communiceren van de kosten in de hogescholen en universiteiten. Dat wil niet zeggen dat er willekeur is. De kosten moeten identificeerbaar zijn en verantwoord worden. Er zijn een paar problemen over transparantie geweest, maar die zijn eigenlijk opgelost.

Ik heb zelf ook al gezegd dat een louter forfaitaire aanrekening, zonder identificatie van de kosten, absoluut niet kan. Dat is een algemeen principe waarvoor zelfs geen specifieke regelgeving nodig is. Als je een vergoeding vraagt, moet je altijd melden waarvoor die dient.

Nu wil ik eerst vernemen wat de Vlor adviseert. Als er regelgeving voor nodig is, zal ik die zeker opnemen in Onderwijsdecreet (OD) XXVII.

De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. We zullen samen het advies van de Vlor afwachten tegen half oktober. Transparantie is ook in een vroeg stadium belangrijk zodat ouders op voorhand weten wat de studies van hun kind zullen kosten. Het is belangrijk om daar een zicht op te hebben.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.