U bent hier

Commissievergadering

donderdag 9 juni 2016, 15.30u

Voorzitter
van Tine Soens aan minister Sven Gatz
2159 (2015-2016)
De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Minister, in het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, JKP, staat onder doelstelling 4.2.2 “Mobiliteitsprojecten voor jongeren met aandacht voor duurzame mobiliteitsoplossingen” dat er wordt onderzocht of het mogelijk is om de lopende projecten met betrekking tot jongeren in het verkeer voort te zetten. Een van de twee projecten die worden genoemd, is Mobibattle van TreinTramBus. Zowel bij de overkoepelende doelstelling OD 4.2 als bij de specifieke doelstelling wordt de minister van Mobiliteit als verantwoordelijke minister aangewezen.

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nummer 845 van 17 maart 2016 aan de minister van Mobiliteit kreeg ik te lezen dat het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken niet betrokken is bij het project Mobibattle. Op de rest van de gestelde vragen kreeg ik geen antwoord.

Het lijkt me vreemd dat in het JKP en in een eerdere schriftelijke vraag aan u de minister van Mobiliteit als verantwoordelijke minister voor deze doelstelling wordt aangewezen, maar dat zijn beleidsdomein er blijkbaar niet bij betrokken is. Op die manier worden er toch hiaten in de uitvoering van het JKP gecreëerd?

Het is des te vreemder omdat het project in 2014, tijdens de eerste ronde, een succes was, met 24 deelnemende scholen en jeugdverenigingen. Uit een korte navraag bij TreinTramBus blijkt ook dat er nog steeds aanvragen binnenlopen om aan het project deel te nemen, zonder dat de vzw zelf er actief reclame voor maakt.

Die aanvragen kunnen echter niet worden beantwoord, omdat de Vlaamse overheid geen middelen ter beschikking heeft gesteld om Mobibattle voort te zetten. En blijkbaar is er dus ook niemand in de Vlaamse overheid met de opvolging van het project bezig.

U bent coördinerend minister voor het JPK en ik heb dan ook volgende vragen voor u. Hoe kan het dat een minister die aangewezen werd als verantwoordelijke minister voor een specifieke doelstelling van het JKP, aangeeft dat zijn beleidsdomein er niet bij betrokken is? Blijft u achter de doelstelling van de Mobibattles staan? Zo ja, hoe zult u ervoor zorgen dat ze worden uitgevoerd? Hoe ziet u toe op de verdere uitvoering van het JKP?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Mevrouw Soens, ik geef u graag het volgende antwoord, dat overigens is afgestemd met het kabinet van collega Weyts.

In de Vlaamse Regering is overeengekomen dat elke minister verantwoordelijk is voor de hem of haar toegewezen doelstellingen. De acties werden ingevuld door de ministers in overleg met hun administraties. De minister van Mobiliteit ondersteunt al vele jaren mobiliteitsprojecten van diverse verenigingen of studiediensten die inspelen op de noden en belangen van jongeren in het verkeer. Zo had een van de ingediende voorstellen in 2013 betrekking op het project Mobibattle van de vzw TreinTramBus. Dat project werd toen ook positief beoordeeld en ontving een subsidie van 14.387 euro voor de uitvoering ervan. Aangezien een mobiliteitsproject steeds een maximale duurtijd heeft van 18 maanden en dus per definitie een tijdelijk karakter heeft, werd het project Mobibattle in 2015 afgerond.

Ook dit jaar zullen verenigingen opnieuw de kans krijgen om nieuwe voorstellen voor mobiliteitsprojecten in te dienen. Het JKP wordt systematisch gemonitord in overleg met de aanspreekpunten voor jeugd- en kinderrechtenbeleid in de verschillende beleidsdomeinen. Deze zomer plannen we een eerste proefevaluatie van alle projecten in het JKP via de monitoringstool TRAJECT. Naar aanleiding daarvan worden alle betrokken administraties aangespoord om de vermelde acties weer even te bekijken en na te gaan of de vooropgestelde timing en mijlpalen worden gehaald, dan wel of er een tandje moet worden bijgestoken.

Over de 23 prioritaire acties die door de Vlaamse Jeugdraad worden gesuggereerd en door mezelf worden gesteund, bezorg ik u een eerste rapport in juli 2016. Bedoeling is dat we dan het monitoringsysteem verder in orde maken en dat in december een eerste formele evaluatie wordt opgevraagd. Dat zal resulteren in het decretaal opgelegde tussentijdse rapport voor het Jeugd- en Kinderrechtenplan, dat ik vóór het zomerreces 2017 aan het Vlaams Parlement zal bezorgen. Het zal zoals steeds worden opgemaakt in breed overleg met het veld, met de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid als vaste kern.

Een derde vorm van tussentijdse evaluatie is mogelijk bij de parlementaire bespreking van de beleidsbrief van de betrokken ministers in de bevoegde parlementaire commissies. De commissie moet beslissen in welke mate ze daarop ingaat. In het kader van het JKP zal ik wel degelijk mijn collega’s op een positieve manier aansporen om werk te maken van de vooropgestelde doelen. In het tussentijds rapport wil ik uitdrukkelijk ruimte laten voor extra acties, voor aanpassingen in de voorgestelde projecten en processen wanneer blijkt dat we de vooropgestelde doelen anders niet zullen halen. Voor alle duidelijkheid: ook dat tussentijdse rapport gaat uit van de hele Vlaamse Regering.

Ik betreur dat uw vraag op een bepaald moment onbeantwoord bleef door de diensten van mijn collega van Mobiliteit, maar vanuit zijn bevoegdheid hebben bepaalde projecten een tijdelijke duur en kunnen ook nieuwe projecten worden ingediend. De evaluatie en follow-up van het JKP zal wel degelijk gebeuren zoals in de Vlaamse Regering is afgesproken, zo bevestigen mij ook de collega’s.

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Dank voor uw antwoord, minister, al vind ik het een beetje een vreemd antwoord. In het JKP staat letterlijk dat er bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken twee projecten lopen die onder de categorie mobiliteitsprojecten voor jongeren vallen, Stop Motion?! van GoodPlanet Belgium en Mobibattle van TreinTramBus, en dat wordt onderzocht hoe vervolg kan worden gegeven aan deze doorgaans positief geëvalueerde projecten. Als parlementslid is het mijn taak dergelijke zaken te volgen en ik stel dan ook aan u een vraag. U zegt dat de Vlaamse minister van Mobiliteit voor deze aangelegenheid verantwoordelijk is. Dan stel ik hem een vraag en ik krijg enkel het antwoord dat het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken niet betrokken is bij het project Mobibattle. Dan vraag ik me af waarom het project in godsnaam in het JKP is terechtgekomen, als het om een tijdelijk project gaat, dat intussen is stopgezet.

U zegt dat de eerste zesmaandelijkse rapportering in juli 2016 klaar is. Is het de bedoeling dat we dat dan ook in het parlement bespreken? Het lijkt me wel goed om een eerste zicht te krijgen op hoe dat JKP verder in uitvoering gaat.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Wat de tweede vraag betreft, lijkt me dat principieel wel mogelijk. Ik heb geen exact zicht op de timing van de eerste evaluatie van de 23 prioritaire acties gesuggereerd door de Vlaamse Jeugdraad en gesteund door mezelf. Op zichzelf moet dat kunnen.

Wat betreft de precieze omschrijving van het project Mobibattles in het JKP en de tijdelijkheid ervan, wil ik nog verder opheldering vragen in overleg met mijn collega. Het zou kunnen zijn dat in de ene, misschien in het JKP, of in de andere – maar dat zou me verwonderen omdat we dit samen overlegd hebben in dit antwoord – een onjuistheid zou staan. Ik wil u daar verder duidelijkheid over proberen te geven, maar dit antwoord geeft wel degelijk de meest recente situering van het project, in tegenstelling tot uw vorige twee terechte schriftelijke vragen. Ik zou in uw plaats hetzelfde doen: naar de verschillende ministers kijken wat hun opvolging is. Ik kan u voorlopig geen verdere informatie daarover geven.

Als u mij dat vraagt, wil ik gerust als coördinerend minister verder duidelijkheid vragen. Daarna staat het u vrij de betrokken minister zelf te ondervragen. Wil ik nog een inspanning doen om vanuit mijn coördinerende rol bijkomende helderheid proberen te geven?

Tine Soens (sp·a)

Dat zou heel erg fijn zijn.

Minister Sven Gatz

Dan zal ik dat doen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.