U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

De kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie gericht op de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu, met als doel een goede milieutoestand te bereiken tegen 2020 waarbij ook het duurzaam gebruik van de mariene wateren centraal staat. Bijkomend legt de Europese Commissie de lidstaten op om gegevens te verzamelen over de recreatieve visserij, teneinde het visserijbeleid verder te kunnen onderbouwen.

Vorig jaar publiceerde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een beleidsinformerende nota over de recreatieve visserij in België, waarbij de capaciteit, intensiteit en densiteit op zee werden gemonitord. De resultaten waren gebaseerd op monitoringsactiviteiten uitgevoerd door het VLIZ in de tijdsperiode april 2014-april 2015, dus een jaar.

Het doel van de observaties was een inzicht te verkrijgen in de omvang van de recreatieve vissersvloot, het aantal scheepsbewegingen van recreatieve vissersvaartuigen alsook in de geografische ligging van de visspots op het Belgische deel van de Noordzee.

Minister, de recreatieve visserij wordt gekenmerkt door sterke jaarlijkse variaties in inspanning en vangsten. Daarom is het van belang dergelijke monitoringactiviteiten systematisch in stand te houden over een tijdspanne van meerdere jaren. Onderschrijft u het belang van verdere monitoring van de recreatieve visserij? Waarom wel of waarom niet? Wordt na de eerste monitoring door het VLIZ de monitoring verder in stand gehouden? Op welke manier en hoe wordt dit gefinancierd? Het rapport van het VLIZ zegt dat het belangrijk is om de recreatieve vissers die vanaf de kust vissen ook mee te nemen in de monitoringactiviteiten. Op dit moment is er geen data over de grootteorde van de groep recreatieve kustvissers, waardoor de impact van de recreatieve visserij in de beleidsinformerende nota van het VLIZ onderschat werd. Acht u het nodig dat ook de kustvisserij gemonitord wordt? Zal de recreatieve kustvisserij mee opgenomen worden in de nieuwe monitoring, op welke manier en door wie?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega’s, de jaarlijkse recreatieve vangsten en inspanningen zijn inderdaad onderhevig aan fluctuaties. De uitgevoerde monitoring in de periode 2014-2015 was dan ook een eerste zeer uitgebreide monitoring en bevraging. Dit moet worden herhaald om een beter zicht te krijgen. In het nieuwe onderzoek zal ook de visserij vanaf het strand worden opgenomen. Ik vind monitoring noodzakelijk, en ze is trouwens ook verplicht in het kader van de opvolging van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De recreatieve visserij is daar ook expliciet in opgenomen in het kader van het jaarlijks verplichte datacollectieprogramma van de Europese Unie waarvoor het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verantwoordelijk is.

Doordat ILVO heeft meegewerkt aan de monitoring van de recreatieve visserij in het kader van het LIVIS-project (Lage Impact Visserij), beschikt ILVO dan ook over de nodige kennis en het inzicht om de recreatieve visserij mee op te nemen in zijn datacollectie. De monitoring volgens het nieuwe en verbeterde protocol zal dus starten in januari 2017. Het spreekt voor zich dat ILVO en VLIZ hierrond zullen samenwerken.

Wat betreft die uitrol zal niet alleen het verbeterd protocol een rol spelen maar ook de financiering. Om u maar mee te geven: het LIVIS-project heeft 163.000 euro gekost. Het gaat dus wel degelijk over grote bedragen voor deze kleine sector tegenover de uitdagingen waar de beroepsvisserij voor staat. Het zal dus ook afhankelijk zijn van de financiële mogelijkheden die het Europees Fonds Voor Maritieme Zaken en Visserij biedt. Hier moeten we dus ook rekening mee houden. Vanuit DG Leefmilieu werd reeds een toezegging gedaan voor verdere cofinanciering, en met de provincie West-Vlaanderen wordt dit ook nog verder onderzocht.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, door de eerste monitoring is er misschien een klein zicht op de impact en de grootschaligheid van de recreatieve visserij. Als er meer dan zeshonderd vaartuigen zijn, vind ik dit toch redelijk grootschalig. Wat me nog meer verwondert, is dat ongeveer honderd vaartuigen uitgerust zijn met boomkorren of met netten. Ik denk dat ook de heer Caron denkt dat vangsten van zulke boten de persoonlijke behoeften toch wel serieus overschrijden. Het is dus zeer belangrijk om verder te blijven monitoren en eventueel aanpassingen door te voeren. De stok van de boomkor mag in Vlaanderen 3 meter zijn, in Nederland maar 1,5 meter. Ik denk dat we toch eens goed moeten nadenken of die honderd vaartuigen die met sleepnetten zijn uitgerust, echt wel recreatieve vaartuigen zijn. Wat zij opvissen, overstijgt de persoonlijke behoefte van een recreatieve visser.

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Minister, ik vind het een zeer interessante vraag, en ik heb met aandacht geluisterd.

Ik vermoed dat ook de recreatieve visserij onder uw bevoegdheid valt, niet alleen de visserij op zee, maar ook op kanalen, rivieren, vijvers enzovoort. Ik wil u daar nu niet in detail over ondervragen, want het is gewoonlijk de gemeente die een reglement maakt voor de bevissing in die afgesloten ruimte. In mijn ogen is dat ook recreatieve visserij. De enige economische impact hiervan is het bestrijden van burn-out aan de ene kant en het verkopen van vis aan de andere kant. Stelt het problemen? Zijn er moeilijkheden?

In Brakel delen wij ‘viskaarten’ uit voor de visvijvers. Komt dat in het departement aan bod? Ik stel mijn vraag uit nieuwsgierigheid.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Ik heb het rapport niet zo grondig gelezen als mevrouw Vermeulen, in alle eerlijkheid. Minister, ik heb niets tegen recreatieve visserij op zee in de pure betekenis van het woord. Ik vind wel niet dat het een vorm van commerciële of semi-commerciële activiteit mag zijn die de commerciële ondergraaft – in het zwart – en die de discussie over de quota onder een zekere druk zet en de prijs op de commerciële markt wellicht ook nog eens beïnvloedt. Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar vissen met boomkorren met grote netten is zo goed als commerciële visserij. Kan dat eigenlijk wel? Het is, zoals mevrouw Vermeulen zegt, ruim boven de persoonlijke behoefte.

Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik heb een technisch vraagje. Valt recreatieve visserij onder de bevoegdheid van de minister voor Landbouw, of onder die van Leefmilieu?

Voor alle duidelijkheid: professionele visserij valt onder mijn visserijbevoegdheid bij Landbouw, maar recreatieve visserij valt onder mijn bevoegdheid van Natuur en Leefmilieu.

Vissen is bijzonder populair, ook bij jonge mensen. We hebben ervoor gezorgd dat heel wat formaliteiten vereenvoudigd zijn. Er zijn eigenlijk geen problemen, in die zin dat de vissers heel veel vis teruggooien. Er zit veel vis in de rivieren, maar ze hebben die vis nodig om hun hobby uit te oefenen. Het enige probleem dat zich vaak stelt, is stroperij. Het gaat vaak om buitenlandse bendes die hele plassen leegroven. Het Agentschap voor Natuur en Bos zet hier sterk op in om ervoor te zorgen dat ze worden gevat. Over het algemeen gaat het zeer goed in die sector en zijn er weinig problemen, buiten de stroperij.

Er zijn enorm veel leden in de visclubs. Ik ga de aantallen opvragen. Ook in de steden wordt steeds meer gevist. Onlangs is er in Gent een project gestart. In de waterlopen in de stad zit weer vis en er wordt gevist. Het geeft ook geen overlast. Het is een hobby die eigenlijk heel fijn is.

Mevrouw Vermeulen, in 2017 gaan we alles monitoren. Het spreekt natuurlijk voor zich dat we er conclusies uit zullen trekken. Als er moet worden bijgestuurd in de regelgeving, zullen we dat uiteraard doen. Ik ben het volledig met u eens.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Ik heb ook helemaal niets tegen vissers, want ik heb veel vrienden die vissen, maar er is wel een zeer grote grijze zone van semi-professionelen of semi-recreatieve vissers. Die moeten we toch even in de gaten houden en goed opvolgen.

Het LIVIS-project kost 162.000 euro. Het is misschien nuttig om dat project nog eens onder de loep te nemen en na te gaan of de transitie van recreatief vissen naar kleinschalige visserij niet mogelijk is. Waar zitten de knelpunten?

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.