U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, vele Europese consumenten willen beter worden geïnformeerd over de vis die op hun bord komt. Dat vereist nieuwe regels voor het labelen van voedingsmiddelen. Europa werkt daaraan. Die regels moeten de informatie voor de consument transparanter maken, zodat die beter begrijpt vanwaar de vis en schaaldieren komen en wanneer ze werden gevangen of gekweekt. 65 procent van de geconsumeerde vis wordt geïmporteerd. Daarom is het logisch dat de consument meer informatie wil op dat etiket. Tot die informatie behoren ook labels zoals duurzaamheidslabels.

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) verplicht de Europese Commissie om verslag uit te brengen over een haalbaarheidsstudie voor een Europees ecolabel voor visserijproducten. Toen ik deze vraag om uitleg schreef, was het rapport nog niet verschenen. Inmiddels is het wél verschenen.

Ondertussen wordt er ook op Vlaams niveau verder werk gemaakt van labels. In eerste instantie is er het project MSC pre-assessment (Marine Stewardship Council) van de Rederscentrale, waarrond verder initiatieven worden genomen om de vastgestelde pijnpunten aan te pakken. Daarbij wordt ook bekeken of er kan worden gebruikgemaakt van de VALDUVIS-tool van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Die tool bekijkt een product vanuit de drie gekende aspecten van duurzaamheid: ecologisch, sociaal en economisch.

Minister, de openbare raadpleging voor de haalbaarheidsstudie van het Europees ecolabel voor visserij en aquacultuur stond open voor alle stakeholders. Heeft Vlaanderen ook deelgenomen aan de openbare raadpleging? Zo ja, wat was de input van Vlaanderen?

Wat is de visie van Vlaanderen tegenover het Europees ecolabel?

Ziet u de mogelijkheid van een integratie van een Europees ecolabel in de duurzaamheidsbarometer VALDUVIS? En wat dan met het MSC-label?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Vermeulen, we hebben daaraan deelgenomen. We hebben aangegeven dat we positief staan tegenover het principe van een Europees initiatief rond die ecolabeling. Er zijn heel veel verschillende labels: commerciële, niet-commerciële, allerlei initiatieven rond de promotie van duurzaam gevangen vis. Het is goed om duidelijkheid te geven aan de consument. Ik ben er altijd voorstander van. Ik heb dat ook al aangegeven in een aantal andere dossiers, die niets te maken hebben met vis. Als je er werk van wilt maken, moet je het Europees aanpakken.

Het zorgt er ook voor dat de visser en de handelaars kunnen beschikken over een eenduidig en uniform lastenboek, zodat het ook voor hen duidelijk is wat ze moeten doen om daaraan te voldoen.

Het moet blijvend inzetten op duurzaamheid van visserij en aquacultuurproducten. Het geheel moet ook heel transparant zijn. Een investering door onze vissers om meer duurzaam te vissen, moet dan ook wel in dat label kunnen worden gevaloriseerd. Economie en ecologie gaan dus hand in hand. Dat is de kapstok van wat Europa zou moeten doen.

Het klopt dat we vanuit Vlaanderen de duurzaamheid in de visserijsector al benadrukken en actief promoten met de ontwikkeling van het VALDUVIS-project en de bijhorende duurzaamheidstool. Het is een tool die tot doel heeft om duurzaam gevangen vis te valoriseren en dat ook duidelijk en zichtbaar te maken.

We houden niet alleen rekening met het ecologische aspect, maar ook met het sociale en het economische. We gaan op dat vlak dus eigenlijk wel verder dan sommige andere labels. Deze tool kan ook dienen om een EU-Ecolabel of een MSC-label te behalen. De uitrol van VALDUVIS gaat zeker verder. Uiteraard volgen we de discussie op Europees vlak. Als dat er doorkomt op Europees niveau, zullen wij daar heel graag aan meewerken en ervoor zorgen dat VALDUVIS daarvan onderdeel uitmaakt.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik heb nog niets gehoord over het MSC-label. Nu is er enkel een pre-assessment. Komt het er verder nog?

Het is inderdaad waar dat de handel vraagt naar duurzaamheidslabels, vooral onder druk van de retail die het belangrijk vindt dat de consument op die manier wordt overtuigd van het streven naar duurzaamheid.

Het is belangrijk dat Vlaanderen de handel ervan overtuigt dat VALDUVIS een volwaardige tool is voor het aantonen van deze duurzaamheid. Ik ben ervan overtuigd dat VALDUVIS zeer nuttig kan zijn als werktuig voor het aanleveren van de noodzakelijke gegevens voor MSC-assessment of eventueel ook voor het Europees Ecolabel.

Ik heb eerder gezegd dat er een rapport is verschenen over het Europees Ecolabel. Daarin staat een opmerkelijke laatste zin: “Het gemeenschappelijke visserijbeleid zal naar verwachting uiterlijk in 2020 resultaten boeken op het gebied van duurzaamheid, waardoor de behoefte aan een openbaar keurmerk als stimulans voor duurzaamheid gedeeltelijk zal verminderen.” Ik ben er niet zo helemaal van overtuigd dat de vraag naar labeling en duurzaamheidslabels zal verminderen, omdat de vraag vanuit de consument en de handel groot is. Het stelt mij wel tevreden dat u zich zowel naar het Europees Ecolabel als naar VALDUVIS richt.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Vermeulen, ik heb daarnet in mijn antwoord het MSC-label aangehaald. Vlaanderen kiest op dit moment voor VALDUVIS, niet voor MSC. Daar is een reden voor. Het blijkt dat er, om aan het MSC-label te voldoen, bepaalde prospecties zijn of voorwaarden waaraan je moet voldoen. Onze Vlaamse visserij voldoet daar blijkbaar niet aan. Op dat vlak hebben wij dan ook voor VALDUVIS gekozen, waar de duurzaamheid in al haar aspecten aan bod komt.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, sommige stakeholders beschouwen MSC vooral als een commercieel niveau en zijn meer te vinden voor een Europees Ecolabel. Ik denk dat de drie labels zich in dit stadium kunnen aanvullen, aangezien ze nog niet zijn uitgewerkt. Hoe meer gegevens er kunnen worden verzameld over duurzaamheid, hoe beter.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.