U bent hier

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, ongeveer een jaar geleden hebben we hier gepraat over de nieuwe subsidieregeling die er zou komen voor de goede initiatieven die het Vlaamse karakter in de Rand moeten versterken. Ik heb daar toen meer duidelijkheid over gevraagd. Het is goed dat in de Vlaamse Rand Vlaamse karakterboompjes worden geplant. Dat kunnen grote bomen zijn, maar ook kleine parasolboompjes kunnen interessant zijn. Dat blijft een kans om in een buurt, een deelgemeente, een gemeente of een niveau de mensen bewust te maken van het feit dat ze in de Vlaamse Rand wonen en ook geacht worden daar minstens die identiteit te voelen, eraan te participeren of er zelf iets voor te doen.

Minister, hoeveel projecten zijn er op dit ogenblik ingediend en hoeveel werden er geselecteerd en kunnen dus ook op centen rekenen? Is het al duidelijk dat er nieuwe klemtonen liggen in de nieuw gesubsidieerde initiatieven? Wat zullen we doen om toch de nodige continuïteit te verzekeren voor de initiatieven die al een lokaal draagvlak hadden? Werd daarover overlegd met vzw ‘de Rand’, de provincie en de gemeentebesturen? Werd erover gewaakt dat we de nieuwe subsidieregeling voldoende bekend laten maken in de diverse potentiële gemeenten?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Er werden in totaal 35 projecten ingediend. Deze worden voorgelegd aan en beoordeeld door een jury. Die jury werd intussen samengesteld.

Ik kan op dit moment nog niet zeggen hoeveel en welke projecten kunnen rekenen op subsidie. Dat is een job voor de jury. Er is deze maand nog een vergadering gepland. De jury zal beslissen over een toekenning van impulssubsidies. Het toe te kennen bedrag wordt door de jury bepaald per project, vanzelfsprekend binnen de daartoe ter beschikking gestelde middelen. De jury bepaalt, naargelang van het project, hoeveel de betoelaging bedraagt; welke kosten in aanmerking komen voor subsidie; welke de uitbetalingsmodaliteiten zijn: de eerste en de tweede schijf. Het is natuurlijk de bedoeling om hiermee een nieuwe dynamiek op gang te brengen. We willen vooral nieuwe ideeën die een verschil kunnen maken bevorderen. De criteria zijn u bekend: ondersteuning van het specifieke karakter van de Vlaamse Rand; Nederlands als verbindingstaal; de mate waarin het concept inzet op versterkend samenleven. Bijkomende criteria zijn geen vereiste, maar krijgen wel een meerwaarde bij de beoordeling: originaliteit en het innovatieve karakter van wat werd aangediend; de overdraagbaarheid van het concept naar andere gemeenten, verenigingen en particulieren; de mate waarin het concept nieuwe inwoners betrekt. Het project dient te omschrijven op welke manier het Vlaamse karakter ondersteund wordt en wat het beoogde effect is. Ook de beoogde doelgroep en de manier waarop deze doelgroep wordt bereikt, dienen deel uit te maken van het dossier.

De vzw ‘de Rand’ is betrokken door een maandelijks overleg tussen kabinet, administratie en de vzw. Andere actoren die betrokken zijn bij het Randbeleid, waaronder de provincie Vlaams-Brabant, zijn ook betrokken via het Randoverleg.

De bekendmaking is gebeurd via de klassieke kanalen, onder andere de website, maar ook via RINGtv. Alle vroegere indieners werden nog eens per mail op de hoogte gebracht. Zij werden herinnerd aan de deadline voor indiening.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, we moeten inderdaad wat wachten tot de jury een oordeel zal vellen. Is 35 veel minder dan vorig jaar?

Minister Ben Weyts

Ik denk dat dat dezelfde grootteorde is.

Michel Doomst (CD&V)

Zitten ze wat verspreid over de hele Vlaamse Rand?

Minister Ben Weyts

Geen idee. Ik ga ervan uit van wel.

Michel Doomst (CD&V)

Hoe is die jury samengesteld?

Minister Ben Weyts

Met een vertegenwoordiger uit de administratie die het Vlaamse Randbeleid ondersteunt, het Agentschap Inburgering en Administratie, de Vlaamse Landmaatschappij, iemand uit de mediasector, iemand van mijn kabinet, iemand uit de cultuursector en een oud-voorzitter van vzw ‘de Rand’.

Michel Doomst (CD&V)

Dat betekent dat we zo ongeveer binnen een maand meer zullen weten.

Minister Ben Weyts

Daar ga ik van uit.

Michel Doomst (CD&V)

Ik zal de vraag desnoods opnieuw stellen binnen een maand, en dan evalueren wat de evolutie is in dit dossier, dat voor de Vlaamse Rand toch wel interessant is omdat het meer een kwestie is van actie dan van theorie.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
1904 (2015-2016)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.