U bent hier

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Mijn volgende vraag gaat over duurzaamheidsmeters, maar ik begrijp dat ze kan worden verward met mijn vorige vraag, omdat ik de presentatie daarover gezien heb op het Provinciaal steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen te Gent.

Of een wijk al dan niet duurzaam is, hangt van heel wat meer af dan alleen het E-peil van de woningen die er gebouwd zijn. Bijvoorbeeld het groen in de omgeving, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer of het omgevingslawaai zijn factoren die mee bepalend zijn. Om een beeld te kunnen scheppen van de duurzaamheid van een gepland wijkproject, kun je voortaan gebruik maken van de Duurzaamheidsmeter (DMZ) Wijken. Deze meter werd uitgewerkt op vraag van lokale overheden en het bedrijfsleven. De Vlaamse Regering heeft de duurzaamheidsmeter ook uitgewerkt omdat ze de lokale leefkwaliteit in Vlaanderen wil verbeteren.

De berekening van de duurzaamheidswaarde van een wijk gebeurt op basis van de scores die je ingeeft voor bepaalde criteria, die ingedeeld zijn in acht thema’s. Het zou interessant kunnen zijn dat, wanneer een stad of gemeente een grond aanbesteedt voor een nieuwbouwwijk, de Duurzaamheidsmeter Wijken kan worden ingeschakeld om te kijken hoe duurzaam een bepaalde wijk kan worden.

Minister, kunt u het precieze doel en de doelgroep van de Duurzaamheidsmeter Wijken kort toelichten? Op welke manier wordt deze Duurzaamheidsmeter bekendgemaakt bij de doelgroep?

Wat is het verschil tussen de Duurzaamheidsmeter Wijken en de te ontwikkelen Quickscan Duurzame Wijken? Op welke termijn zal deze Quickscan klaar zijn en in gebruik kunnen worden genomen?

Binnenkort wordt er ook meer nieuws verwacht over de nieuwe REG-premies (rationeel energiegebruik), die onlangs door uw voorganger werden voorgesteld. Die premies zouden dan voor advies worden voorgelegd. Volgens mij wordt binnenkort uitspraak gedaan over de ontwerpen van energiepremies. Een daarvan handelt over wijkrenovatie. Vanaf 1 januari 2017 zal kunnen worden gewerkt met een oproep of afroep rond projecten van wijkrenovatie. Ik had graag vernomen of die Duurzaamheidsmeter daarin wordt opgenomen.

Minister Tommelein heeft het woord.

De Duurzaamheidsmeter Wijken is een meetsysteem dat werd ontwikkeld door het departement Kanselarij en Bestuur en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Ook minister-president Bourgeois, bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, is dus betrokken, net als minister Schauvliege.

De DZM Wijken wil de professional ondersteunen in het onderzoeken, ontwerpen en realiseren van een nieuwe duurzame woonwijk en de duurzaamheid ervan meten. Die professional kan een lokale overheid zijn die een wijk duurzaam wil plannen, een projectontwikkelaar die wil aantonen hoe duurzaam zijn ontwerp is, of een bouwheer die wil bijhouden of de duurzaamheidsaspecten tijdens het bouwproces wel worden behouden.

Qua communicatie is er vooral ingezet op communicatie via de pers en via interne congressen, zoals het forum Publieke Ruimte op 19 mei. Er is ook een documentatiemap en cursusmateriaal ontwikkeld.

Dit is al mogelijk. De werkwijze is zo dat per indicator wordt aangegeven wat gedaan moet worden om te kunnen scoren. Daarmee is het relatief eenvoudig om te bekijken op welke indicatoren er niet of niet volledig gescoord is. Verder wordt de duurzaamheidsscore van een wijk uitgebeeld per thema, waarbij men dus in een oogopslag kan zien op welke thema’s een wijk lager scoort en waar dus nog ruimte voor verbetering is.

De Quickscan Duurzame Wijken is een beknopt en vlot instrument om de duurzaamheid van een woonontwikkeling te kunnen inschatten. De Quickscan is inhoudelijk gebaseerd op de meer uitgebreide DZM Wijken, maar de Quickscan is geen alternatief voor de duurzaamheidsmeter. De Quickscan wil gebruikers voor zichzelf laten vaststellen of een project al dan niet op de goede weg is, welke duurzaamheidsaspecten nog bijkomend van belang zijn en waar nog mogelijkheden bestaan ter verbetering van de duurzaamheid van het project.

De DZM Wijken is enkel geschikt voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk of een zeer verregaande reconversie van een bestaande wijk. Voor de gewone renovatie van wijken zal eind dit jaar een TWOL-onderzoek (Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu) worden opgestart om te komen tot een renovatieduurzaamheidsmeter.

Deze duurzaamheidsmeters zijn dus ontwikkeld door de departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en het Team Duurzame Ontwikkeling van de Kanselarij. Voor meer concrete toekomstplannen en bijkomende vragen moet u zich wenden tot mijn collega’s, minister-president Geert Bourgeois en minister Joke Schauvliege.

De heer Danen heeft het woord.

Ik weet niet of de minister heeft geantwoord op de laatste vraag van mevrouw Taeldeman of hij een specifiek instrument wil ontwikkelen om de duurzaamheid van de renovatie in kaart te brengen. Als hij daarop heeft geantwoord, heb ik het alleszins niet gehoord.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik ben bang dat er een te grote versnippering zal ontstaan bij de renovatieadviezen. Kan het niet anders worden georganiseerd in een loket voor energie en renovatie, zoals is opgezet voor ondernemers? Thans moet men zich voor een energielening wenden tot het Energiehuis, Duurzaam Bouwen is een provinciaal initiatief en daarnaast is er nog de distributienetbeheerder. Dat is toch veel te ingewikkeld voor de gewone burger.

Minister Tommelein heeft het woord.

Men vraagt me dus mee de coördinatie van dit dossier op mij te nemen. Dat zullen we doen, want die opmerking is heel terecht. Nu ziet de burger vaak niet meer het bos door de bomen, en dat geldt niet alleen voor dit dossier. Getuige daarvan mijn commentaar bij de erfenisaangifte van daarnet. Ook daar bestaat een kluwen van formaat.

We zullen de premies proberen beter te coördineren en de burger duidelijk maken dat daarvoor een loket of aanspreekpunt bestaat.

Mijnheer Danen, de energiepremies gelden voor kleine renovatiewerken. Momenteel hebben ze het einde van het politiek overleg bereikt. Nog deze maand zullen ze aan de regering worden voorgelegd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.