U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Op zondag 17 april werd Ecuador getroffen door een zware aardbeving met een magnitude van 7,8 op de schaal van Richter. De eerste bevindingen van UNICEF zijn dat naar schatting een half miljoen kinderen, mannen en vrouwen de aardbeving van zeer dichtbij meegemaakt hebben. Ondertussen werden al meer dan zeshonderd slachtoffers geborgen en zo’n achtduizend mensen raakten gewond.

UNICEF stuurde ondertussen 86 ton essentiële noodhulpgoederen naar de regio’s die het zwaarst werden getroffen, namelijk muskietnetten, dekens, tenten en ook waterzuiveringstabletten. Het belangrijkste aspect van de hulpverlening bestaat er echter in om te voorkomen dat er ziektes uitbreken naar aanleiding van de aardbeving en het verlenen van psychosociale bijstand. Daarom deed UNICEF recent een oproep om 23 miljoen dollar op te halen om dit te kunnen bekostigen.

Minister-president, hebt u een oproep ontvangen voor noodhulp van UNICEF of een andere hulporganisatie? Zo ja, bent u bereid om hierop in te gaan? Met hoeveel middelen wilt u over de brug komen? Kan Vlaamse expertise op een andere manier worden ingezet in Ecuador om de slachtoffers bij te staan na de zware aardbeving?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Ik geef 600.000 euro aan het Central Emergency Response Fund (CERF). Voor het Malawi Humanitarian Emergency Response Fund heb ik 479.000 euro vrijgemaakt. Voor Koerdistan was dat 200.000 euro. Dat betekent dat de noodhulpkredieten voor dit jaar haast uitgeput zijn.

Ik heb toch besloten om op vraag van Plan België 100.000 euro uit te trekken. Die oproep kwam er op 22 april. Ik heb op 24 april beslist om daarop in te gaan. Op 28 april diende Plan België een concrete subsidieaanvraag in bij het Departement internationaal Vlaanderen. Ik heb die de dag erna bezorgd aan de Inspectie van Financiën. Het dossier is daar nog in behandeling. Zodra ik een gunstig advies krijg, wat ik hoop, kan dat geld worden vrijgemaakt.

Ik wijs erop dat de structurele steun aan het CERF van 600.000 euro per jaar een goede zaak is. Het CERF heeft onmiddellijk na de ramp 7 miljoen dollar vrijgemaakt om de meest dringende hulp te kunnen bieden.

Wat expertise betreft, mogen we niet vergeten dat Ecuador al de status van hoogste middeninkomensland heeft. Het is ook ingebed in een regio waarbinnen de onderlinge solidariteit na rampen groot is. Tezelfdertijd heeft het land, vanwege de zeer actieve platentektoniek aan de Stille-Zuidzeekust, zelf heel wat expertise in huis voor het omgaan met de gevolgen van zware aardbevingen. Binnen de EU zenden enkel Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie zelf technische steun.

De inzet van Vlaamse expertise kan dan ook veel beter aangewend worden in regio’s met beduidend minder eigen capaciteit om aan een dergelijke ramp het hoofd te bieden.

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Ik ben blij dat er 100.000 euro extra naar de slachtoffers gaat. Of het nu via UNICEF of via Plan België verloopt, het komt ten goede aan de slachtoffers. Dank u daarvoor.

De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Ecuador werd getroffen door de op één na dodelijkste aardbeving in Zuid-Amerika, weerom een tragische gebeurtenis. De cijfers zijn heel frappant: 650 doden, 60 vermisten, 113 mensen werd levend onder het puin vandaan gehaald en meer dan 25.000 mensen verblijven nog steeds in opvangcentra.

Minister-president, ik wil graag benadrukken dat onze fractie het heel erg op prijs stelt dat u altijd kort op de bal speelt voor het toekennen van noodhulp. De noodsituaties werden zelfs niet afgewacht om in te grijpen. Door het verdubbelen van de toelage aan het CERF kan er niet alleen sneller op de bal worden gespeeld, maar worden de krachten internationaal gebundeld, waardoor de impact van de noodhulp groter is. Dat leidt tot meer efficiëntie met evenveel geld, wat tevens leidt tot meer hulp.

We moeten voor ogen houden dat het budget niet onuitputtelijk is. We vertrouwen erop dat u uw uiterste best doet om nog bij te dragen, maar beseffen dat dit niet altijd zal kunnen.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Ecuador gaat inderdaad geleidelijk aan de goede richting uit, richting middenklasse. De levensstandaard is aan het verbeteren, maar het is nog ver van oké. Zeker in de minder bewoonbare delen is er nog serieuze armoede. Dat is ook de reden waarom al die niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en mensen van de Vlaamse Vereniging voor Opleidingsprogramma's in het Buitenland (VVOB) daar nog zitten en voor de nodige hulp zorgen. Ik heb alle respect voor wat de ngo’s daar doen en de budgetten die worden vrijgemaakt. Als er zo’n ramp gebeurt en er wordt geld gegeven, wordt er dan opgevolgd en gecontroleerd wat daarmee gebeurt? Jan met de pet zegt steeds meer: we willen wel storten, maar we willen liever rechtsreeks aan kleine organisaties geven in plaats van aan grote organisaties, omdat we nooit weten of die hulp aankomt en wat ermee gebeurt. Wordt dat vanuit Vlaanderen gecontroleerd?

Ik ben in Ecuador geweest, ik heb veel regio’s en projecten bezocht. Dagelijks heb ik er een aardbeving ervaren. Dat zal in de toekomst ook nog voorvallen. Het is goed dat er nog budgetten zijn en dat de zaken worden opgevolgd, maar hoe zit het met de opvolging in het algemeen?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Elk van die organisaties maakt jaarverslagen, waarin ze daarover rapporteren. Ze streven transparantie na. De tsunami heeft een grote fondsenwerving op gang gebracht. Waarschijnlijk is er dan een omslag gebeurd, waarbij is afgesproken dat er heel veel tekst en uitleg wordt gegeven omdat er toen nogal wat vragen rezen zoals: wordt dat wel effectief aangewend? Komt het snel genoeg ter plaatse?

Er gaat een deel van ons budget naartoe. Mijn aanvoelen is dat als ngo’s een beroep doen op fondsen van de mensen, ze daarover rapporteren, en dus bekendmaken wat ze doen en verslag uitbrengen. Dat is tamelijk geïnstitutionaliseerd, zeker na de grote tsunami in Zuidoost-Azië.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.