U bent hier

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, op woensdag 20 april 2016 waren we bijna allemaal aanwezig op de lancering van het nieuwe Vlaams-Brusselse mediamerk BRUZZ. We weten dat er onderhandelingen gaande zijn tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) over een meerjarige beheersovereenkomst.

Met deze overeenkomst wil men de werking van de vzw verder operationaliseren en structureel ondersteunen. Gelet op de waarde van een Nederlandstalig mediaplatform in Brussel om de kennis over onze hoofdstad te versterken en de band tussen de Vlaamse Gemeenschap en Brussel te benadrukken, is het van groot belang dit mediaplatform goed vorm te geven.

Minister, in uw beleidsbrief 2016 stelt u dat de vzw een gemeenschapsvormende rol dient te spelen. In de recente toelichting bij het nieuwe ontwerp van overeenkomst met de VBM wordt er bovendien gesteld dat de vzw de burgerschapsvorming onder de Brusselse bevolking moet bevorderen. Welke concrete maatregelen hebben hier in het verleden toe bijgedragen? Zal er, gelet op de doorgevoerde vernieuwing, meer aandacht worden besteed aan het creëren van burgerschap bij de Brusselaars? Hoe zal dit concreet ingevuld worden?

Werd er aan gedacht om de radio van BRUZZ, het vroegere FM Brussel, meer af te stemmen op bepaalde leeftijdsdoelgroepen? Zijn er hiervoor veranderingen doorgevoerd in vergelijking met de vroegere werking? De samenstelling van de Brusselse Vlamingen kan verschillen naargelang de gemeente of wijk. In Ganshoren bijvoorbeeld woont een eerder ouder Nederlandstalig publiek. Dat is de realiteit waar de Vlaams-Brusselse Media rekening mee moet houden. In andere gemeenten woont waarschijnlijk een jonger publiek. Bij de lancering van BRUZZ viel me op dat er vooral een jonger publiek aanwezig was en dat is heel goed, maar tegelijkertijd wordt misschien een deel niet bereikt.

Op de hoorzitting over het toekomstplan van de Vlaams-Brusselse Media kwam de samenwerking met RINGtv aan bod, maar die diende toen nog uitgewerkt te worden. Is daar al meer nieuws over?

Op diezelfde hoorzitting stelde de afgevaardigd bestuurder Mariens dat er voor 20 april 2016 geen marktonderzoek meer zou gebeuren. Is er al meer nieuws over een marktonderzoek? Ik weet dat ik er snel bij ben met deze vraag. Na de opstart van BRUZZ zou men op regelmatige tijdstippen bereikcijfers kunnen opvragen. Dat was in het verleden moeilijk. Ik herinner me nog het debat in de plenaire vergadering van vorig jaar waar u bepaalde luistercijfers kenbaar hebt gemaakt. Daar is dan een hele discussie over geweest. Ik heb in het verleden vragen gesteld over de kijkcijfers van tvbrussel, de luistercijfers van FM Brussel en de abonnees op Brussel Deze Week. Nu is er de doorstart. Het is van belang dat dit op geregelde tijdstippen gebeurt. Is dit al mogelijk? Daarnaast zou er ook een project opgestart worden om kwalitatieve feedback van gebruikers te ontvangen. Op welke manier zal dit worden geïnstalleerd?

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, er is gesproken over een gemeenschapsvormende taak. Voor mij is dat essentieel om de stedelijkheid en het Brusselgevoel uit te dragen. Onze stad heeft er meer dan ooit nood aan om mensen samen te brengen. De Brusselse media hebben al getoond dat ze daaraan kunnen bijdragen. Bij de lancering was die vibe ook te voelen. Die is nodig om onze stad opnieuw op te bouwen.

BRUZZ is gelanceerd, maar het is een huisstijlmengeling. De uitvoering van het strategische plan is nog niet volledig afgerond. De façade is al veranderd, maar de achterbouw is nog in volle renovatie. Wat is de stand van zaken? Verloopt alles zoals gepland?

Een ander aspect betreft de doelgroepen. De heer Vanlouwe verwijst er ook naar. Ik ken genoeg Ganshorenaren die ook naar FM Brussel luisterden, en die hopelijk nu over zullen stappen naar BRUZZ. De verschillende media hebben inderdaad een ander doelpubliek. Je kan niet van één radiozender verlangen dat ze én jongeren, én ouderen, én mensen die houden van klassieke muziek of rap, samenbrengen. Ze moeten een identiteit opbouwen en ze zullen altijd een bepaald doelpubliek hebben. Bij de presentatie in deze commissie is gezegd dat de profielen van de verschillende media gedifferentieerd zouden blijven. Lukt dat? Worden de diverse doelpublieken die bereikt werden, behouden? Hoe wordt dat opgevolgd? Op Twitter bijvoorbeeld zag je een voor een de account veranderen. Zo is te zien wie er volgt. Dat is de virtuele wereld. Kan je ook in realiteit zien dat mensen het BRUZZ krantje mee naar huis nemen en niet zoeken naar Brussel Deze Week? Hoe wordt dat opgevolgd? Het zou jammer zijn om kijkers, luisteraars of lezers te verliezen bij de overstap.

Ik heb ook nog een vraag over het interne draagvlak. Het is geen geheim dat het een hobbelig parcours is geweest. Het is belangrijk dat dat interne draagvlak er is. Er is ons de vorige keer gezegd dat er onvrede is en dat dat normaal is bij een transitie. Er zijn ook een aantal mensen die ander werk hebben gezocht. Komt die coherentie er? Is dat interne draagvlak er? Ik ga ervan uit dat daaraan getimmerd is, zodat iedereen zin heeft om mee de stap te zetten, wat toch heel belangrijk is.

In december hebben we te horen gekregen dat minister-president Vervoort had vooropgesteld om mee naar de Reyerssite te verhuizen. De heer Roppe heeft ons toen gezegd dat men nog op een aantal antwoorden wachtte. Is het nog steeds de bedoeling om naar de Reyerssite te verhuizen? Hoe verlopen de afspraken? Zijn er ook inhoudelijke afspraken rond samenwerking? Huisvesting is veeleer praktisch, maar ik ga ervan uit dat er ook inhoudelijk een samenwerking is. Zijn er ook andere partners? In de plenaire vergadering is er gesproken over een samenwerking met Metro voor Brussel Deze Week. Is er zicht op wat dat betekent? Wat is daar de stand van zaken?

Is het redactiestatuut er intussen? En is de budgettaire situatie voldoende gezond? Zijn er kosten die de organisatie wel of niet kan dragen? Is het plaatje in orde, of moeten we ons bij de begroting nog aan bepaalde verrassingen verwachten?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Collega’s, bedankt voor de vele vragen. Ik zal proberen er een geordend antwoord op te geven.

Er was eerst een vraag over burgerschap en gemeenschapsvorming. In mijn beleidsbrief 2016, en meer nog sinds de oprichting van de verschillende regionale mediapartners, is er inderdaad sprake van de gemeenschapsvormende rol van de Vlaamse regionale media in het algemeen. De motieven die aan de basis lagen van het ontstaan van de voorgangers van BRUZZ, het Contact- en Cultuurcentrum in 1966 en de eerste editie van Deze Maand in Brussel in 1971, hadden al te maken met wat we een bepaalde nestwarmte zouden kunnen noemen: het gebrek aan herkenbaarheid voor en zichtbaarheid van het Vlaams-Brusselse aanbod in de andere media of in Brussel als geheel.

Op een hedendaagse manier blijft deze gemeenschapsvormende opdracht actueel. Terwijl de media in de beginjaren opereerden in een tweetalige stad, doen ze dit nu in een meer kosmopolitische en veeltalige stad, waar de Vlaamse Gemeenschap een culturele en taalkundige factor is, en tegelijk een culturele en taalkundige minderheid. Het is in die context dan ook onontbeerlijk dat er in Brussel regionale Vlaamse media aanwezig zijn en blijven, via gemeenschappelijke communicatieve en promotionele acties, via het integreren van sociale media in hun werking, en in een complementaire rol met Muntpunt.

Om een concreet voorbeeld te geven van een gemeenschapsvormende promotionele actie: voorbije zaterdag stond de BRUZZ-bus op het De Brouckèreplein, aan het begin van de voetgangerszone en vlakbij de Nieuwstraat. Dat is uiteraard een promotie van BRUZZ zelf, maar door de aanwezigheid van de BRUZZ-bus wordt ook meegewerkt – of wordt tegengas gegeven aan mensen die daar problemen mee zouden hebben – aan het imago van Brussel als stad waar het goed is om te winkelen. De BRUZZ-bus creëert mee een feelgoodfactor voor winkelende bezoekers uit Vlaanderen en Brussel.

Meer algemeen is de uitdaging voor de toekomst om via een doelgroepenbeleid te streven naar een dynamische gemeenschapsvorming op maat van de grootstad. De nieuwe vzw informeert de Nederlandstalige en anderstalige Brusselaars, de expats en de Vlaamse pendelaars en studenten op een kwaliteitsvolle wijze over Brussel en verbindt hen rond het Brusselse mediagegeven BRUZZ, dat hen dichter bij de stad, het Nederlands en de Vlaamse Gemeenschap brengt.

In die context wil ik ook meer bij de notie ‘gemeenschapsvorming’ blijven en iets minder bij het woord ‘burgerschap’, omdat burgerschap ook een politieke, sociale, culturele en zelfs economische dimensie kan hebben en voornamelijk te maken heeft met de juridische band van een individu met een staat en een overheid, waaraan bepaalde rechten en plichten verbonden zijn. Dat is dan weer niet het opzet van de media, die gemeenschapsvorming wel. Burgerschap kan in het verlengde daarvan liggen, maar dat is een politiek-filosofische discussie. Men zet zeker verder in op die ingeslagen weg.

Wat is de stand van zaken van het strategisch plan? Tijdens de hoorzitting van 27 januari hebt u in deze commissie de stand van zaken van dat moment gekregen. Het in het businessplan opgenomen strategisch kader en de concrete mijlpalen werden toen al uitvoerig besproken. Tot op vandaag werden en worden al die vooropgestelde mijlpalen door de Vlaams-Brusselse Media gehaald. Voor 31 december 2015 was de centrale redactie een feit. Muren werden letterlijk gesloopt. Het voltallige personeel van de centrale redactie zit nu samen in één ruimte. Parallel werd over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de vzw, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC onderhandeld. Die wordt weldra gefinaliseerd.

Vorige week waren we allemaal aanwezig bij de lancering van BRUZZ. Dat is voor mij veel meer dan een naamsverandering of een nieuw merk of een verandering van huisstijl. Het zou ook moeten betekenen dat de doorstart van de nieuwe strategie vorm krijgt. Nieuwe programma’s en nieuwe rubrieken ondersteunen de visie van BRUZZ, die op dit ogenblik in twee sporen kernachtig geformuleerd wordt: ‘You Are the City, We Are the City’ en ‘Beleef Brussel voluit’. Daarbij staat de gebruiker, de Brusselaar, centraal. BRUZZ moet meer proberen te gaan waar de mediagebruiker is, en niet waar de mediagebruiker BRUZZ alleen maar moet opzoeken. Het is een andere manier van denken en ageren.

Daarmee wil BRUZZ zich de komende maanden profileren als dé referentie voor Brussel op zo veel mogelijk platformen. Dat is natuurlijk een middellangetermijndoelstelling en -traject. Niet alleen de eigen media, online, radio, tv en print, maar het is ook de bedoeling van het strategisch plan om op externe kanalen aanwezig te zijn. Zo worden met de VRT de laatste afspraken gemaakt rond de uitwisseling van inhoudelijke programma’s. Het is ook de bedoeling om online verder uit te bouwen en meer aanwezig te zijn op de sociale media in het algemeen. In januari 2017 moet er een nieuwe webinfrastructuur zijn en komt er ook één stadsmagazine dat inhoudelijk en strategisch volledig in het model past. We gestart, maar we zijn er nog niet. Maar de start was wel goed.

Wat betreft de bezorgdheid met betrekking tot doelgroepen: het nieuwe model van de Vlaams-Brusselse Media gaat uit van continuïteit en vernieuwing. Het behoud van de kanalen en de mensen is zeker een voorbeeld van die continuïteit. Die moet ervoor zorgen dat het bestaande publiek van de Vlaams-Brusselse Media mee de overstap maakt en nog altijd een bepaalde vertrouwdheid ervaart. Dankzij een communicatieplan dat loopt via de eigen media, maar ook via andere media wordt het publiek uitvoerig ingelicht over wat BRUZZ is en wil zijn.

Ook zullen de krant en het magazine geleidelijk getransformeerd worden om pas op 1 januari 2017 als een eengemaakt magazine te verschijnen. Stapsgewijs zullen er nieuwe rubrieken en nieuwe formats worden geïntroduceerd, ook na en in overleg met het middenveld.

De uniforme merkwaarden van BRUZZ zijn gericht op een actief publiek dat een sterke band heeft met Brussel. Op de radio en online bereikt BRUZZ – dat voelen we ook intuïtief aan – een jonger publiek, terwijl FM Brussel eerder gericht was op de 20- tot 40-jarigen. Voor tv en print mikt men op een iets ouder publiek. Daarnaast zijn er rubrieken en programma’s die zich specifiek richten tot de doelgroepen van Nederlandstalige Brusselaars, Brusselaars die geen Nederlands spreken, pendelaars en expats. Metingen op regelmatige basis moeten in de toekomst duidelijk maken in welke mate die doelgroepen worden bereikt. Die metingen zullen een belangrijk element zijn.

Het volledige personeel werd wel degelijk nauw betrokken bij de uitwerking en de lancering van BRUZZ en is dat nog steeds. Tijdens de zomermaanden zorgden ze met zeven werkgroepen voor de input van het toekomstplan van de Vlaams-Brusselse Media. Ook na de lancering van BRUZZ wordt het personeel grondig geïnformeerd en betrokken bij elke stap in de transitie. Ik durf te zeggen dat het interne draagvlak groot is. Het is zeker groter geworden. Met het oog op het wegwerken van verschillen uit het verleden en uniformiteit, zullen er door het management acties en programma’s worden opgestart.

Er zijn ook externe samenwerkingsovereenkomsten met externe partners. Op dit moment zijn er verregaande samenwerkingen met verschillende VRT-redacties over de uitwisseling van content. Beide partners willen graag elkaars aanbod versterken met extra nieuws en informatie, dat is een logische vorm van samenwerking waar ze allebei beter van worden. Ze doen een beroep op elkaars inhoud en hebben al overeenkomsten met onder meer Iedereen Beroemd, deredactie.be, Het Journaal en Radio 2. Ten slotte is BRUZZ ook gestart met een samenwerking met een aantal andere structurele partners zoals de AB met AB TV en AB Radio, The Bulletin met zijn wekelijkse radio-uitzending en artikels online, RSCA – wat ik als RWDM-supporter natuurlijk ten zeerste betreur – Metro en met Clear Channel voor het gigantische scherm op het Brouckèreplein. Men zoekt dus wel degelijk actief naar verschillende externe partnerschappen om de eigen boodschap en inhoud te kunnen verbreden.

In het bijzonder met Ring TV wordt structureel samengewerkt op het vlak van uitwisseling van nieuwsbeelden. Ring TV doet een beroep op beeldmateriaal van BRUZZ voor materies die beide regio’s aanbelangen, en omgekeerd. Op de korte termijn komt er ook een programmasamenwerking rond de 20 km door Brussel, een BRUZZ-productie die integraal wordt overgenomen door Ring TV. Voor de langere termijn wordt ook een samenwerking besproken in de vorm van coproducties, gemeenschappelijke programma’s, gedeelde captaties. Ook daar zien we een aantal dingen of ideeën die in het verleden goed bevonden werden, maar waar niet veel mee gebeurde. Nu schieten we dus uit de startblokken vanuit de nieuwe dynamiek.

Wat het toekomstige marktonderzoek betreft en de vragen met betrekking tot bereik, is het inderdaad de bedoeling om naast bestaande tools als CIM, Google Analytics en andere, ook maatwerkinstrumenten, kwantitatief en kwalitatief, te gebruiken om de impact en relevantie van BRUZZ op regelmatige basis te meten. Dit is ook de uitdrukkelijke wens van de raad van bestuur van de Vlaams-Brusselse Media en van de ondersteunende overheden. Er zal dan ook een openbare aanbesteding worden opgestart. Ik kan u hier dus nog geen concrete informatie over geven, maar er wordt werk van gemaakt. Het is wel degelijk de bedoeling om te weten wie we bereiken en hoe, en ook waarom we andere mensen en groepen moeilijker bereiken en hoe daaraan verholpen kan worden. Daar wordt nu actief werk van gemaakt.

Van een eventuele verhuizing naar de VRT-site is op dit moment geen sprake. Het huurcontract met Flagey loopt tot 2018. Wat er daarna gebeurt, is zeker nog niet bepaald.

Zoals u weet, heeft het management vorig jaar zware inspanningen geleverd om de kosten te optimaliseren en waar nodig aanzienlijk te verminderen. Ik benadruk nogmaals dat de subsidie van de beide overheden nauwelijks verminderd is: 60.000 euro op 8,5 miljoen euro, dat is echt niet veel. Productiekosten werden teruggeschroefd, administratieve uitgaven werden nauwgezet onder de loep gehouden, vertrekkend personeel werd niet vervangen – dat is dan inderdaad wel gebeurd. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat 2015 break-even werd afgesloten – een positief saldo van 15.000 euro beschouwen we als break-even. Dat is een goede zaak na een turbulent jaar. Ook in 2016 wordt er nauwlettend op de centen gelet en werd er een nieuwe sales manager aangetrokken om de advertentieopbrengsten op hetzelfde niveau als vorig jaar te houden. Dat is geen eenvoudige opdracht nu de advertentiemarkt het in het algemeen niet zo gemakkelijk heeft. Verder verwacht het management ook kostreducties te realiseren bij het heronderhandelen over twee grote contracten, namelijk over de faciliteiten en over het drukken. Die onderhandelingen zijn nog aan de gang. Onnodig te zeggen dat VBM hiervoor de wetgeving aangaande overheidsopdrachten moet en zal volgen. Ook voor het verschillend verloningsbeleid van de respectieve vzw’s zal een oplossing moeten worden gevonden. Waarschijnlijk zal dit eerder een kwestie van jaren dan van maanden zijn.

De raad van bestuur heeft wel degelijk het nieuwe redactiestatuut goedgekeurd. Het redactiestatuut van de Vlaams-Brusselse Media gaat uit van een aantal deontologische principes, bepaalt de verhoudingen tussen raad van bestuur, het management en de hoofdredactie en garandeert een redactionele werking die volledig onafhankelijk is. Het statuut is – en dat doet me veel plezier – in grote mate gebaseerd op het redactiestatuut van de VRT.

Ik wil nog even terugkoppelen naar het begin van mijn antwoord. We wensen een medium dat gemeenschapsvormend is, maar we wensen ook een medium dat redactioneel volledig onafhankelijk is. Dat is ook zo bij de openbare omroep. Die twee zaken zijn niet altijd heel gemakkelijk te verzoenen, maar in de meeste gevallen gaat het wel. We moeten ons er toch van bewust blijven.

Samenvattend meen ik dat er een bladzijde is omgeslagen. Ik heb vorige week de goesting gevoeld, ’s morgens op de redactie en ’s avonds op het feest in Tour & Taxis. Ik was niet te beroerd om nog eenmaal een knieval te maken, want als dat nodig is, dan doen we dat. Maar nu is de bladzijde omgeslagen, vanaf nu kijken we enkel nog vooruit.

Er staat volgens mij een sterkere organisatie dan voorheen. We zijn ons er wel van bewust dat de transitie nog niet volledig afgerond is, dat we nog een pad af te leggen hebben. Het is niet slecht dat we, na alles misschien wat te snel te willen doen, het transitiejaar 2016 nog laten lopen. U mag me tussentijds zeker nog vragen stellen, maar ik denk dat we op de bijkomende doelstellingen over wie we bereiken en zo meer, op het einde van dit jaar een beter zicht zullen hebben.

Ik weet dat een goed gevoel een slechte barometer is als dat het enige criterium is. Maar vorige week woensdag had ik echt het gevoel dat iedereen, zowel de redactie als de bestuursorganen als de ‘community’ zin hebben om ervoor te gaan. Dat is een heel positieve zaak. Af en toe moeten er wat strubbelingen zijn om daarna weer vooruit te kunnen gaan.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw heel uitvoerige antwoord. Ik had inderdaad de indruk dat er bij de lancering vorige week woensdag een goed gevoel was, een ‘good feeling’, maar dat is inderdaad niet altijd een objectieve graadmeter. Het gaat immers niet alleen om het team, de bestuurders of de subsidiërende overheden, ook de lezer, kijker of luisteraar moet hetzelfde goed gevoel hebben. Op dit ogenblik is het natuurlijk te vroeg om dit al te meten. Ik hoop alvast dat die mee zullen zijn.

U hebt terecht opgemerkt dat de overgang, de transitie nog niet is afgerond. We zien dat het tijdschrift BRUZZ nog sterk overeenkomt met Brussel Deze Week, maar met hier en daar een nieuwe lay-out. Ik weet dat het de bedoeling is om dit tegen het einde van het jaar volledig aan te passen. U had het er nu niet over, maar ik meen dat dit ook te maken heeft met de lopende contracten bij Roularta. Natuurlijk is het zo dat er nu een nieuw merk wordt gelanceerd, maar doet men in de overgangsperiode nog voort op basis van hoe men de voorbije jaren gewerkt heeft. Er is natuurlijk de naamswijziging en de lay-out werd hier en daar wat bijgestuurd, maar ik zie er nog altijd de Brussel Deze Week van de voorbije jaren in. Dat zal waarschijnlijk op het einde van het jaar volledig wijzigen.

Ik heb nog een bemerking. U hebt een paar weken geleden aangekondigd dat er beheersovereenkomsten met de verschillende Brusselse instellingen worden afgesloten. Een paar zijn er intussen al afgesproken. Ik dacht dat u toen ook zei dat u de VBM, vanwege de herlancering, nog een beetje tijd zou geven. Ik begrijp dat zeker, maar nu met de herlancering, zou de beheersovereenkomst eigenlijk toch klaar moeten zijn. Misschien kunt u nog wat toelichting geven over de stand van zaken, goed wetende dat het om een tripartite gaat: de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de VBM.

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik vond de verwijzing naar nestwarmte wel bijzonder mooi.

Er is veel werk verricht. Er zijn een aantal mensen niet vervangen, maar er is hard gewerkt en er zijn nieuwe producten in de maak. We mogen inderdaad niet onderschatten dat we aan mensen vragen om een transitie te doen in een moeilijke context en dat dit ook wel gebeurt. U zult zeker de ploeg al de nodige felicitaties hebben gegeven om dit te blijven doen?

Ik kijk wel uit naar het kwalitatief onderzoek. Er is vroeger kwalitatief onderzoek rond TV Brussel gebeurd, zoals mevrouw Segers ook wel zal weten. Het is interessant om te doen, want de kijkcijfers zijn inderdaad heel relatief. Hoe bereiken we mensen? Waarmee bereiken we ze? Wie bereiken we? Het lijkt me heel boeiend om dat te weten en om zo de verschillende identiteiten van de verschillende media te behouden en eventueel aan te passen.

Het redactiestatuut is ook goed nieuws. Het heeft lang geduurd, maar het is goed dat het er is.

Ik was verbaasd over uw nogal korte antwoord dat er geen sprake is over een verhuis naar de VRT. Niet dat ik er voor- of tegenstander van ben, maar tijdens de hoorzitting werd wel gezegd dat de vraag door minister Vervoort was gesteld. Het leek een proces dat gaande is. U blokte dat nogal abrupt af. Ik wil er zeker geen politiek oordeel over vellen, maar het zou goed zijn om de voor- en nadelen van zo’n verhuis te kennen.

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, collega’s, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het een geslaagde lancering was vorige week. We mogen een pluim geven aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Veel journalisten hebben ook veel tijd en energie in de transitie gestoken, bovenop hun normale werk.

Ik heb nog een vraag/suggestie over het kwalitatief onderzoek naar het bereik van bijvoorbeeld BRUZZ tv – ik weet nog altijd niet hoe we het moeten noemen tv BRUZZ of BRUZZ tv. De VGC heeft gemeenschapsfora opgericht in de 22 gemeenschapscentra. Ik weet dat dit niet 100 procent representatief is, maar misschien kan het wel dienen als een van de elementen waar men eens de vinger aan de pols kan houden om te voelen in hoeverre BRUZZ het doelpubliek bereikt dat we willen bereiken en of BRUZZ ook oog heeft voor de ‘traditionele Brusselse Vlamingen’. Ik weet niet of daar aan kan worden gedacht. Ik weet zelfs niet of dit iets is waarover we hier moeten spreken. Het is misschien eerder iets om intern binnen de raad van bestuur te bespreken.

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het is een nuttige suggestie die inderdaad binnen de raad van bestuur moet worden onderzocht. Ik ga er me verder niet over uitspreken.

Over de mogelijke verhuis naar de VRT-site heb ik gezegd dat er op dit moment geen sprake van is. Er is geen verandering ten opzichte van wat er in het verleden is gezegd. In alles wat ik heb opgesomd, is het geen topprioriteit. Ik sluit het zeker niet uit. Het lijkt me nu niet de eerste kat te geselen te zijn. In feite is er daarover geen nieuws of geen nieuwe wending.

Mijnheer Vanlouwe, wij hebben als ministers na een afhandeling van een beleidsspoor, altijd de opdracht en de plicht om het begrotingsakkoord aan de Inspectie van Financiën te vragen, waarvoor de inspectie ongeveer een maand kan en mag uittrekken. Wij verwachten dat akkoord – hopelijk positief – rond 3 mei. Dan pas kan het worden geagendeerd. Het is de normale administratieve procedure.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.