U bent hier

De voorzitter

De heer Lantmeeters heeft het woord.

In de Tijd van 19 maart liet de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) weten dat ze in de weken daarvoor 1300 brieven verstuurden om bijkomende registratiebelastingen te vorderen. Hiermee werd een aanvang gemaakt om controles uit te voeren op de dossiers die overgenomen werden van de federale diensten.

Naar aanleiding van het monitoringsrapport dat David Van Herreweghe in de vergadering van de commissie Algemeen Beleid en Financiën van 26 januari 2016 heeft voorgesteld, had ik erop aangedrongen om zo snel mogelijk werk te maken van het controlemechanisme op de inning van gewestbelastingen. Een gebrekkige controle heeft immers een negatief effect op de Vlaamse ontvangsten en is ook niet correct ten opzichte van de burgers die spontaan de regels voor de toegestane kortingen volgen.

Zeker met zicht op de bespreking van de begrotingsaanpassing is het belangrijk om een zo nauwkeurig mogelijk zicht te verwerven op de te verwachten evolutie van de gewestelijke ontvangsten. De inschatting van de effectiviteit van de controles is daar mee een onderdeel van.

Minister, hoe situeert u de door VLABEL vermelde 1300 brieven in vergelijking met het geheel van de noodzakelijke controle-inspanningen op de registratiebelastingen? Kunt u duiden welke verdere inspanningen daar zullen gebeuren, wat de timing is en de geschatte extra ontvangsten?

Het artikel gaat helemaal niet in op de erfbelastingen. Toch liggen de ontvangsten daar in dezelfde orde van grootte en zijn er evenzeer problemen opgedoken na de overname. Kunt u duiden welke verdere inspanningen daar zullen gebeuren, wat de timing is en de geschatte extra ontvangsten?

In diezelfde commissievergadering gaf u aan op termijn te zullen beschikken over veel meer controlemechanismes. Kunt u dit toelichten? Welke verbeteringen wensen ze nog aan het proces aan te brengen? Welke timing is voorzien voor de stappen?

Welke pistes ter verbetering van de inning van de gewestbelastingen liggen nog op tafel naast de hoger vermelde registratie en erfbelastingen?

De voorzitter

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Enkele verminderingen van het verkooprecht leggen de verkrijger na de verkoop verplichtingen op. Zo kan het voordeel van het klein beschrijf enkel behouden blijven indien de verkrijger zich binnen de drie jaar na de aankoop in het bevolkingsregister laat inschrijven op het adres van het gekochte goed en indien hij die inschrijving vervolgens ten minste drie jaar zonder onderbreking behoudt. VLABEL dient een aanvullende aanslag te vestigen indien blijkt dat de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen.

VLABEL heeft onlangs aanslagbiljetten verstuurd voor aanvullende verkooprechten op aankopen verricht in 2006. Dit heeft zo lang op zich laten wachten door de opeenvolging van de twee vermelde termijnen van telkens drie jaar. Bij een klein beschrijf is een volledige controle van alle dossiers pas zes jaar na aankoop mogelijk. Deze controles worden uitgevoerd door experten of zogenaamde schatters van de dienst waarderingen. Aangezien de controles recent opgestart zijn, zoals gepland en meegedeeld in mijn antwoord op de schriftelijke vraag 183, kan ik nog niets zeggen over de ontvangsten. Dat zou voorbarig zijn.

Ook voor de erfbelasting is VLABEL gestart met controles op de ingediende aangiften. Zo wordt onder meer nagegaan of er geen roerende of onroerende goederen worden verzuimd. De aangegeven devolutie van de nalatenschap wordt nagekeken en ook de aangegeven venale waarden worden geverifieerd. Uiteraard zal gevraagd worden om mogelijke onjuistheden recht te zetten.

Gelet op de betaaltermijn van twee maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet worden de eerste ontvangsten voortvloeiend uit deze controles ten vroegste in de tweede helft van 2016 verwacht. VLABEL streeft ernaar om deze controles sneller af te handelen. Het streefdoel is om de controle af te werken binnen een termijn van tien maanden na het overlijden. Het is momenteel nog te vroeg voor een prognose over de bijkomende ontvangsten die uit die controles zouden kunnen voortvloeien.

U vraagt ook naar controlemechanismen. Voor het nazicht van de gunstregimes in de registratiebelasting zal een koppeling met de adresgegevens uit het rijksregister worden gelegd. Zodra wordt vastgesteld dat de voorwaarden in individuele dossiers niet gerespecteerd zijn, zal onmiddellijk worden overgegaan tot vordering van de aanvullende rechten. Zoals reeds toegelicht, zal dus niet meer met jaarlijkse lijsten worden gewerkt.

Voor de controles in de erfbelasting beschikt VLABEL binnenkort over een aantal extra mogelijkheden, zoals informatie over de huwelijkscontracten, testamenten, giften tussen echtgenoten en roerende bezittingen. Met de FOD Financiën en met het notariaat wordt bovendien samengewerkt om onder meer attesten en akten over erfopvolging uit te wisselen.

De voorzitter

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Sta me toe te zeggen dat ik iets minder gelukkig ben met dit antwoord dan met het antwoord op de vorige vraag, omdat ik op dit ogenblik geen zicht heb op de omvang. Ik herinner me dat, toen ik tijdens de commissievergadering van januari 2016 de vraag stelde hoe het stond met de controles, David Van Herreweghe zei dat ze daarmee zouden beginnen, maar dat ze er nog geen werk van hadden gemaakt. Toen heb ik gevraagd hoe dat kwam, maar ik heb eigenlijk geen antwoord meer gekregen op mijn vraag.

Uiteindelijk is mijn vraag nu hoe ver we staan. Ik begrijp uit uw antwoord inderdaad dat er op dit ogenblijk controles plaatsvinden, maar ik zie het aantal niet. Hoeveel mensen zijn daar nu mee bezig? Zijn er brieven verstuurd? Ik verneem uit De Tijd immers dat 1300 brieven over registratiebelastingen gaan. Ik zie of hoor geen aantallen over de erfbelastingen. U zegt ook dat VLABEL binnenkort over extra mogelijkheden zal beschikken. Wanneer is binnenkort? Hoe moet ik dat zien?

Met andere woorden, uw antwoord is juist, maar is wat mij betreft nog wat flou. Kunt u daar ietwat duidelijker in zijn? Kunt u zeggen hoever we staan, hoeveel brieven er zijn verstuurd, hoeveel controles er zijn gebeurd? Of is er een achterstand in de controles? Ik zou daar graag wat duidelijkheid over hebben, want met dit antwoord ben ik op dit ogenblik niet zo heel veel.

De voorzitter

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Ik wil er nog aan toevoegen dat het gaat om gewone, routinematige en administratieve controles. Het is dus niet de bedoeling dat daar doelstellingen of aantallen op worden gezet, maar het is eigenlijk wat behoort tot een normale, routinematige, logische controle die een Vlaamse belastingdienst moet doen.

De voorzitter

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Ik vraag inderdaad niet dat de doelen op voorhand bekend worden gemaakt. Ik begrijp dat men niet op voorhand gaat zeggen dat men nu een keer controles gaat uitvoeren met het doel om een bepaald bedrag te innen. Ik wou gewoon weten wat de stand van zaken is. Het is niet de bedoeling te weten wat het doel is, maar wel hoe ver we staan. Ik denk dat we daar binnenkort wel wat meer duidelijkheid over gaan krijgen. Mijn bedoeling is niet om u aan te zetten om doelen voor ogen te stellen, maar wel om controles uit te oefenen zodat die bedragen wel vanzelf komen.

Het mag geen heksenjacht zijn. Het mag zeker niet de bedoeling zijn om een bepaald bedrag voorop te stellen, maar er moeten wel controles komen, want dat is in het voordeel van iedereen die hier in dit land belastingen betaalt en iedereen die correct zijn aangifte heeft ingediend. Ik zou u dus willen vragen om daar zo spoedig mogelijk wat meer duidelijkheid in te verschaffen. Ik begrijp dat ik dat vandaag niet ga krijgen. Ik leg me daar ook bij neer, maar niet voor altijd.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.