U bent hier

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, collega’s, mijn vraag gaat over overheidscommunicatie. Dat kan gevoelig liggen, zo merkten we bij de vorige vraag. Hier gaat het over een drogere invalshoek. Sinds 2011 is de Vlaamse overheid gestart met de kwaliteitsmeting van de Vlaamse overheidscommunicatie. De eerste meting vond plaats in februari 2013, met de zogenaamde nulmeting. Vanaf dat moment wordt er een jaarlijkse meting uitgevoerd om het Vlaamse communicatiebeleid structureel te kunnen evalueren en de nodige aanbevelingen te kunnen formuleren. Na de derde kwaliteitsmeting, van 2014, konden we vernemen dat de kwaliteit van het communicatiebeleid een gestage vooruitgang kent. Na de vorige metingen werden ook vier verbeterpunten vastgelegd, die na de controle werden behouden. Het zijn er vier: duidelijke profilering van de Vlaamse overheid; benutten van onderzoek voor kwaliteitsverbetering; integreren van communicatie in beleid; interne communicatie.

Voor twee van deze verbeterpunten werden reeds belangrijke stappen gezet: de duidelijke profilering van de Vlaamse overheid en het benutten van het onderzoek voor kwaliteitsverbetering. Toch wordt in het rapport ervoor gewaarschuwd om deze aandachtspunten niet los te laten. Er worden ook aanbevelingen geformuleerd. In dat kader wens ik u de volgende vragen te stellen. Welke acties zijn ondernomen om deze vier aandachtspunten verder op te volgen? Op welke manier werden de aanbevelingen in het rapport opgevolgd? Blijven deze verbeterpunten nog overeind? Werden er nieuwe gedefinieerd? Kunt u een stand van zaken geven over een vierde kwaliteitsmeting, in 2016?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Voorzitter, collega’s, de kwaliteit van de overheidscommunicatie is de verantwoordelijkheid van de hele overheid. Mijn diensten vervullen een trekkersrol en staan in voor de opvolging en de rapportering. Ik verwijs dan naar de opeenvolgende jaarverslagen terzake. Het jongste jaarverslag ging overigens in op het rapport over de kwaliteitsmeting van 2015. Het betreft de resultaten voor de hele Vlaamse overheid. Die zijn in extenso aan het verslag toegevoegd. U refereerde al aan de vier verbeterpunten die erin staan.

Mijn diensten hebben de resultaten van de kwaliteitsmeting van 2015 onder de aandacht gebracht van alle entiteiten van de Vlaamse overheid, zodat alle entiteiten aan de verbeterpunten kunnen werken op de manier die hun het best schikt. Die verbeterpunten zijn ook uitvoerig besproken tijdens het strategisch communicatieoverleg van de Vlaamse overheid waarin elk beleidsdomein is vertegenwoordigd. Het initiatief ging van start in 2011. Het betreft een proces van permanente verbetering. Ik kondigde dat aan in mijn beleidsnota, in het onderdeel communicatie, als een essentieel onderdeel van het communicatiebeleid.

Mijn diensten ondersteunen de entiteiten van de Vlaamse overheid bij de uitvoering van dat brede beleid via het verspreiden van kennis – bijvoorbeeld met blogartikels –, met vorming, het aanbieden van raamovereenkomsten voor communicatieonderzoek en het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen. In dat kader staan mijn diensten ook in voor het beheren van organisatiebrede communicatiekanalen.

Wat de vier verbeterpunten betreft, kan ik de volgende initiatieven vermelden. Een, voor het punt duidelijke profilering: de voortzetting van de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe huisstijl. Het effect ervan is al zichtbaar in de kwaliteitsmeting, vooral inzake corporate communicatie, consistentie en duidelijkheid. Zie daarover vooral pagina 7. Om ook inhoudelijk als Vlaamse overheid op een coherentere manier naar buiten te komen en meer interessante berichten te delen, is onlangs gestart met een project om een merkcoherente perskamer uit te bouwen, om zo te komen tot een betere afstemming tussen de diverse rollen in de interne en externe communicatie zoals het woordvoerderschap. Zo zal iedereen werken vanuit dezelfde branding en contentstrategieën, en daarbij hetzelfde verhaal en dezelfde organisatiewaarden beter gecoördineerd uitdrukken. Mijn diensten bereiden daarvoor een raamovereenkomst voor op basis waarvan de entiteiten bestelopdrachten kunnen plaatsen voor copywriting, fotografie, film en huisstijl. De communicatieproducten gemaakt op basis van die raamovereenkomst zullen in een databank van de hele overheid ter beschikking worden gesteld.

Het tweede verbeterpunt is het benutten van het onderzoek voor kwaliteitsverbetering. Die raamovereenkomst zal worden vernieuwd, allicht nog deze maand. Het eerste perceel heeft opnieuw tot doel de evaluatie van communicatie-initiatieven via pretests en effectmetingen. Het tweede perceel dient om via onderzoek op wetenschappelijke basis inzichten te verkrijgen in hefbomen en in drempels. Het derde verbeterpunt is de integratie van communicatie en beleid. Mijn diensten hebben een opleiding ontwikkeld voor de communicatiemethode CB-link, dat als instrument voor beleidscommunicatie naar voren wordt geschoven. Via het centrale vormingsaanbod van de Vlaamse overheid staat die opleiding open voor alle communicatie- en beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid. Daar worden ook de beste praktijken gedeeld.

Tot slot is er het verbeterpunt ‘interne communicatie’. Wij bouwen een nieuw digitaal overheidsbreed kanaal uit voor nieuws, informatie, samenwerking en netwerking. Dit moet in de plaats komen van het ondertussen verouderde extranet van 2006. Het is de bedoeling om met dit nieuwe kanaal meer gebruik te maken van de technologische mogelijkheden, en dit rond drie pijlers; nieuws, samenwerking en verbinding, dienstverlening. Het is de bedoeling dat de plannen voor het nieuwe kanaal goed worden afgestemd op de plannen voor de externe sites, met name het webuniversum, waaronder vlaanderen.be en overheidvlaanderen.be, vroeger bestuurszaken.be, ressorteren. De timing zal worden bepaald in een overleg tussen het departement Kanselarij en Bestuur, het nieuwe intranet en het agentschap Informatie Vlaanderen, dat instaat voor het webuniversum. Er is al een eerste draft van projectplan geschreven. Er vond een eerste gebruiksbevraging plaats voor het interne kanaal.

Als vervolg op de vorige kwaliteitsmeting is in februari 2016 een nieuwe kwaliteitsmeting doorgevoerd. Dat is de vierde meting. De analyse van de resultaten is bijna afgerond. Het rapport daarover wordt momenteel afgewerkt en zal in de loop van mei 2016 worden gepubliceerd, samen met het communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering.

Ik kan nu al meedelen dat de vier verbeterpunten behouden blijven. Het gaat immers om een proces van permanente verbetering. Wel kijken we of er nieuwe maatregelen nodig zijn en of eventueel vroegere maatregelen moeten worden versterkt, om op de best mogelijke manier aan die verbeterpunten te werken.

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Minister-president, dank u voor uw uitvoerige antwoord. Het belang van de communicatie van het politieke niveau naar de burger kan moeilijk worden overschat. We hebben uit uw antwoord allemaal begrepen dat er op een heel intense manier aan wordt gewerkt binnen uw diensten. Spijtig genoeg moeten we soms vaststellen dat lokale of hogere overheden bij de communicatie naar de burger soms iets achterlopen als het gaat om nieuwe technieken. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat onze diensten toch mee zijn met de nieuwe media, bijvoorbeeld met het nieuwe digitale kanaal dat in ontwikkeling is voor de interne communicatie. Ik ben dus heel tevreden met uw antwoord en we kijken met vertrouwen uit naar het volgende rapport.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.