U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Het voorstel van decreet houdende het toeristische logies werd in de plenaire vergadering van 27 januari 2016 aangenomen. Met dit decreet proberen we te anticiperen op de evoluties die zich in het toeristische speelveld voordoen, zoals de komst van internetplatformen en de creatieve logiessector. We hebben ook geprobeerd om het zo veel mogelijk administratief te vereenvoudigen, in het voordeel van zowel de logiesuitbater als van de overheid, zodat de overheid de handen vrij heeft om de sector te coachen.

Uiteraard horen bij dit decreet uitvoeringsbesluiten. Minister, dit is uw bevoegdheid. Ik ben, samen met mijn collega’s die dit decreet hebben ondersteund, benieuwd naar de stand van zaken van de uitvoeringsbesluiten. Hoe zult u te werk gaan bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten? Op welke manier worden de sectororganisaties bij het verdere verloop betrokken? Zij hebben een uitermate belangrijke expertise, vooral vanop het terrein. Daar moet rekening mee worden gehouden. Wat is de concrete timing? Welke stappen hebt u al concreet kunnen zetten bij het uitvoeren van het decreet?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik hoef u niet te vertellen dat wij bij de totstandkoming van dit decreet niet over één nacht ijs zijn gegaan. Ik ben ook niet van plan om bij de uitvoering van dit decreet over één nacht ijs te gaan.

Ik heb ervoor geopteerd om een projectleider aan te duiden die een plan van aanpak moet opmaken. De aanduiding van die projectleider is zo goed als rond. Daarnaast hebben we in eerste instantie gefocust op de concrete modaliteiten van de Hotelstars Union. Dat is een complex proces. De Hotelstars Union is het afsprakenkader op Europees vlak dat is opgesteld door HOTREC, de Europese ‘chapeauorganisatie’ van Horeca Vlaanderen die de geüniformeerde sterrenclassificatie voor hotels regelt. Belangrijk daarbij is dat HOTREC afwijkingen toestaat, maar deze afwijkingen moeten worden aangevraagd door een natiestaat. Dat is een probleem: Vlaanderen heeft een natie maar geen staat, terwijl België het omgekeerde heeft. Daarom moeten wij eerst een overeenstemming vinden met de andere gewestadministraties, de Duitstalige Gemeenschap en de verschillende hotelfederaties in België, vooraleer wij naar HOTREC zelf kunnen stappen. Er moet dus een gezamenlijke aanvraag tot afwijking worden ingediend. U kunt zich inbeelden dat dat enige tijd en onderhandelingen vergt, zeker als u weet dat bijvoorbeeld ook het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest onlangs zijn regelgeving met betrekking tot logies heeft aangepast. Daarom hebben mijn diensten natuurlijk hieraan prioriteit gegeven. Dat wil zeggen dat we eerst met allerlei andere, niet-Vlaamse partijen een overeenkomst moeten hebben vooraleer we een en ander in uitvoeringsbesluiten kunnen gieten.

De onderhandelingen hebben wel resultaat opgeleverd. Alle betrokken partijen zijn het eens over dezelfde classificatienormen en dus ook de afwijkingen die we finaal aan HOTREC zullen voorleggen. In principe zou de gezamenlijke toelichting moeten gebeuren op de Board van de Hotelstars Union, eind deze maand in Bratislava.

Dan moeten we de finale goedkeuring van HOTREC afwachten, maar we hebben intussen al een belangrijke interne horde genomen. Ik verwacht dat men op internationaal niveau snel tot een goedkeurend akkoord kan komen. Mijn diensten hebben ook al samengezeten met een aantal vertegenwoordigers van de sociaal-toeristische sector, om samen een inschatting te kunnen maken van wat het nieuwe Logiesdecreet zou betekenen voor de sociaal-toeristische volwassenenverblijven en voor de betrokken jeugdverblijven. Zij zullen ook onder het Logiesdecreet vallen. Het is daar nog een beetje zoeken en tasten.

Daarnaast heb ik van het Adviescomité voor Toeristisch Logies, dat mij adviseert met betrekking tot wat het Logiesdecreet aanbelangt, al verschillende voorstellen ontvangen met betrekking tot eventuele nieuwe normering, zowel wat betreft minimale exploitatienormen als wat betreft beschermde benamingen, classificatienormen en brandveiligheidsnormen – en dit per categorie van logiestype. We zijn deze adviezen op dit moment aan het bestuderen. Er is heel nuttig en heel concreet materiaal aangediend voor de invulling van de uitvoeringsbesluiten.

Mijn diensten zijn de overdracht van bevoegdheid en dus ook van personeel en middelen van het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) naar Toerisme Vlaanderen aan het voorbereiden. Dat gaat er ook mee gepaard. Daarbij moet je natuurlijk rekening houden met het feit dat alle dienstverlening met betrekking tot het huidige Logiesdecreet natuurlijk gewoon moet blijven doorgaan tijdens de transitieperiode. Zo zijn er afspraken gemaakt over communicatie, en over het aantal en profiel van de medewerkers die worden overgedragen. Men bekijkt hoe men de bestaande werking met betrekking tot kwaliteit kan integreren in de rol van coach die de inspecteurs van het Logiesdecreet zullen opnemen. Die shift van de controlerende naar de meer coachende of begeleidende rol is een cruciaal element in het Logiesdecreet. Ook dat vereist een transitie, niet alleen qua instelling maar ook op het vlak van databanken. Ik stel vast dat mijn diensten hieraan achter de schermen hard werken, wat ik ten zeerste apprecieer. Het gaat vooruit, maar ik wijs u op de complexiteit. Daarom is het zinvol om bedachtzaam te werk te gaan.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, dank u. We vonden dat het heel stil was. Maar er is achter de schermen hard voorbereidend werk geleverd, ook van onze kant uit. Waarvoor dank.

Er wordt eerstdaags of binnenkort een projectleider aangesteld. Dat is goed.

Er zijn interne hordes genomen op het vlak van de Hotelstars Union en de comfortclassificaties. Dat is een belangrijk item in het Logiesdecreet.

Eind deze maand zal het gezamenlijke standpunt van ons land worden doorgegeven aan HOTREC. Dan moeten we op een goedkeuring wachten van de Europese ‘chapeau’ van Horeca Vlaanderen.

Met betrekking tot voorstellen vanuit het adviescomité Toeristisch Logies inzake brandveiligheid, minimale normen en beschermde benamingen, is het goed dat die informatie al binnen is. We kunnen daarop voortwerken.

Ook de overdracht van het DIV naar Toerisme Vlaanderen is belangrijk. Daar zijn die coaches heel belangrijk, zoals u hebt gezegd. Vanaf het in werking treden van het decreet is het zeer belangrijk om het vertrouwen van de sector in die coaches te hebben. Het is goed dat u dat goed voorbereidt. Zo kan men vanaf dag één als coach op het terrein komen en niet meer als de controlerende overheid.

Werk daar dus hard verder aan, met een goed resultaat. Als het een maand langer duurt, ook goed, maar we moeten vooral het goede werk voortzetten.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Coudyser, dank u voor deze interessante vraag. Het was het initiatief van het parlement, en nu is het een beetje uit onze handen. Om dan te weten hoe het verder loopt, moet je zulke vragen stellen.

Het is duidelijk dat we nog maar in het beginstadium zitten. Het is goed, minister, dat u met de andere gewesten een overeenstemming hebt bereikt over de afwijkingen die bij Hotelstars Union moeten worden gevraagd. Zo zullen we daar tenminste al geen miserie mee hebben. Dat is heel positief.

Het adviescomité heeft al een aantal adviezen gegeven. Daar zitten Horeca Vlaanderen en zo wel in. Maar wat is nu binnen het nieuwe decreet de toekomstige rol van het adviescomité? Hoe ziet u het overleg met de horecasector de komende maanden? Hoe zal dat verder georganiseerd worden? Gaat de projectleider dat op zich nemen? Gaat dat op een regelmatige basis gebeuren? Er zullen toch ook gevolgen zijn voor Airbnb? Nu kunnen we die toch betrekken in het hele verhaal. Worden er stappen gezet om dat met hen verder te overleggen? Het is wel duidelijk dat Airbnb niet in Horeca Vlaanderen zit.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

We hebben de projectleider gevraagd om in eerste instantie een plan van aanpak uit te werken en dit aan mij voor te leggen.

Vanzelfsprekend dient hij ter zake te overleggen met het adviescomité Toeristische Logies en met de belangrijkste spelers op het veld. Ik ga niet decreteren wie of wat dat dan allemaal moet zijn, maar het lijkt mij evident dat we in functie van het welslagen en het goed verteren en verwerken van het decreet en van de uitvoeringsbepalingen zo veel mogelijk partners van op het terrein zelf mee krijgen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.