U bent hier

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, minister, uit een onderzoek bij onze noorderburen blijkt dat er in groene wijken minder voortijdige sterfgevallen zijn dan in buurten met een hoge industriële activiteit. Dat is het resultaat van een grondige analyse van internationaal onderzoek dat men bij het Medisch Centrum in Amsterdam heeft uitgevoerd.

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van veertig nationale en internationale studies die ingaan op de relatie tussen groen en gezondheid. Daaruit bleek dat mensen zich sterker voelen als ze in een buurt met veel groen, parkjes, bos of groenstroken wonen.

Uit veel onderzoeken blijkt ook dat er een duidelijke relatie is tussen de nervositeit en somberheid van bewoners en het aandeel groen in een woonwijk. Ten slotte wijzen enkele studies uit dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid natuur en het sterftecijfer: in een omgeving met veel groen ligt de kans op een vroegtijdige sterfte blijkbaar pakken lager dan in een geïndustrialiseerde regio.

Naast de vele voordelen van betaalbaar en compact wonen, waar ik het vandaag al over had in de commissie, is ook de relatie tussen gezond wonen, leefklimaat en een gezonde publieke ruimte ontzettend belangrijk.

Minister, wat is uw visie op een kwalitatieve woonomgeving? Hoe ziet u die in relatie met het belang van stedelijke ontwikkeling? Hoe passen beide samen? Welke good practices zijn er in Vlaanderen te vinden? Welke criteria hanteert men hiervoor? Welke aandacht hebt u hieraan geschonken in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw De Vroe, wij geloven daar al heel lang in. Het is daarom dat we er ook heel veel in investeren, zowel vanuit mijn bevoegdheid Natuur als vanuit mijn bevoegdheid Ruimtelijke Ordening, in groen in de stad en in de omgeving. Er is heel veel onderzoek naar gebeurd, zowel vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos als vanuit Ruimte. Ik heb een volledig overzicht bij me, maar ik zal niet alle elementen opsommen. Ik zal de schriftelijke weerslag van de onderzoeken vanuit Ruimte – want er zijn er ook nog vanuit Natuur en Bos – aan u bezorgen.

De inrichting van de ruimte is een kernthema van het ruimtelijk beleid. We moeten er inderdaad een balans in vinden. We laten dit vertalen in het witboek BRV, want ook daarin willen we voorzien in verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Die bepalingen zullen er ook in staan. Ze betreffen openbaar vervoer, maar vooral het groen-blauw dooraderen: overal moet groen en water in de buurt zijn. Er moet kwalitatieve publieke ruimte zijn en beleving van het landschap. Op die manier moeten we onze ruimte opnieuw inrichten.

Er zijn veel good practices. Er is een ‘Draaiboek Groenplan voor gemeenten en steden’ om het kwaliteitsaspect te verbeteren. Er is de publicatie ‘Planning in uitvoering’ met dertig strategische projecten. Er zijn ook de handleiding ‘Dichter wonen’ die al enkele jaren een succes is en het ‘Werkboek kwaliteitsvol verkavelen’. Het zijn allemaal initiatieven ten aanzien van de lokale besturen. Ook vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos is er heel wat begeleiding van lokale besturen die vragen hebben over inrichting.

We moeten de good practices en het ideeëngoed uit het BRV natuurlijk ook illustreren. Ze hoeven niet altijd state of the art te zijn. Soms kunnen ook heel eenvoudige beslissingen worden genomen om de groenbeleving te verbeteren.

Voor ons is het belangrijk, vanuit mijn bevoegdheid voor Leefmilieu dan, dat het groen ook makkelijk te onderhouden is. Dat werd vroeger vaak over het hoofd gezien en daarvoor werden pesticiden ingezet voor het onderhoud. Daar houden we nu rekening mee, er wordt op een heel onderhoudsvriendelijke manier ingericht. Ook daar wordt heel veel aandacht aan besteed.

Mevrouw De Vroe, ik stel voor dat ik u alle documentatie bezorg. U kunt het eens goed bekijken en als u er daarna nog vragen over hebt, ben ik uiteraard bereid om daar nog verder op in te gaan. Maar met uw goedvinden, bespaar ik u en mezelf vandaag de volledige opsomming.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.