U bent hier

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, in het Europees Parlement werd op 25 februari 2016 een resolutie goedgekeurd over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten. Volgens die resolutie bestaan er te veel discrepanties ten aanzien van het soort informatie dat wordt opgeslagen, van de dieren die onder de identificatie- en registratievoorschriften vallen en het bestuursniveau waarop deze informatie wordt bewaard.

Tevens wordt ook opgemerkt dat compatibele systemen voor de identificatie- en registratievereisten voor honden en katten de gelegenheid voor het vervalsen van documenten en illegale handel kunnen beperken, en dat voor een daadwerkelijke traceerbaarheid binnen de Europese Unie wordt gezorgd.

Het huidige contract voor de databank voor het identificeren en registreren van honden loopt nog tot einde 2016. Het betreft nog steeds het contract van voor de bevoegdheidsoverdracht. Er is een consensus met de andere gewesten om dit contract tot op het einde van zijn looptijd te handhaven om op die manier de continuïteit van het beheer van de databank te verzekeren tot eind 2016.

Minister, aangezien er een nieuwe contractant moet worden aangesteld die vanaf 2017 de taak op zich zal nemen, zult u dan bij de openbare aanbesteding rekening houden met deze oproep van het Europees Parlement? Is het de bedoeling dat bij de openbare aanbesteding vooraf afgestemd zal worden met de andere gewesten om alvast de compatibiliteit in eigen land te garanderen? Hoe staat u tegenover de oproep om tot een uniform of gedetailleerd compatibel registratiesysteem te komen in Europa? Denkt u dat uniformiteit of compatibiliteit van het registratiesysteem de strijd tegen malafide handel van gezelschapsdieren ten goede kan komen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ons registratiesysteem bij honden geldt al lang als voorbeeld voor de Europese Unie. De medewerkers van de dienst Dierenwelzijn worden internationaal regelmatig gevraagd om het systeem te komen toelichten. Zo zijn wij de enige overheidsdienst die deel uitmaakt van een multidisciplinaire werkgroep over identificatie en registratie van een Europese dierenbeschermingsorganisatie die al sinds 2010 ijvert voor een verplichte registratie in het kader van de Europese Unie. Een dergelijk systeem kan maar efficiënt zijn wanneer we op ruimere schaal, namelijk op Europees niveau, een dergelijk registratiesysteem hebben. Daarom pleiten we daar in Europese context nogal voor.

In dat kader hebben we gisteren daar een pleidooi voor gehouden op een colloquium in het Europees Parlement over die thematiek, want anders bestaan er te veel mazen in het net. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het vervangen van het paspoort, een andere thematiek die ook speelt en waar wij op Europees niveau beter wat uniforme regels zouden hebben. Daarom denk ik dat de oprichting van dat platform van wezenlijk belang is om in dat kader op Europees niveau vooruit te geraken en de regelgeving op elkaar te kunnen afstemmen, minstens op het niveau van die landen die participeren aan dat platform.

Als ik me niet vergis, is het wel zo dat nog maar net vorige week Duitsland een beslissing heeft genomen in het kader van een dergelijk registratie- en identificatiesysteem. Het gaat wel vooruit.

Wat onze databank betreft, heb ik de ambitie om dit jaar een nieuwe speler aan te duiden, zowel voor honden als voor katten. Dat zou één aanbesteding zijn. We zijn nog aan het kijken wat het gemakkelijkste zou zijn: een aanbesteding of een concessie. In geval van een concessie kunnen we misschien nog sneller werken, maar ik moet een slag om de arm houden. We gaan alleszins op dat vlak vooruit.

Er is vandaag – deze week trouwens nog – overleg gaande met de andere gewesten op dat vlak. We willen één databank voor heel België. Daarvoor ben ik natuurlijk aangewezen op de medewerking van de andere gewesten. Ze hebben alleszins ook die intentie. In de praktijk moeten we een vergelijk vinden. Met wat goede wil zouden we daar snel toe moeten komen. Alleszins zouden we de timing tegen eind dit jaar moeten kunnen handhaven.

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is mij inderdaad bekend dat wij een redelijk goed voorbeeld zijn voor de Europese Unie wat dit registratiesysteem betreft. Het zal inderdaad maar efficiënt worden als andere landen meedoen. Dat lijkt me evident.

Ik lees vandaag in een persbericht dat een onderzoek van de UGent en de dienst Dierenwelzijn opmerken dat een derde van de honden in Vlaanderen niet correct geregistreerd wordt. Bijvoorbeeld bij verhuizingen geven mensen niet altijd door dat de hond mee verhuist. Ik heb een persberichtje van een gemeente in de provincie Antwerpen waarin staat dat men daar bij de inschrijving van nieuwe inwoners gaat kijken of er ook een hond mee verhuist.

Het wordt en blijft voor de burgers een zeer belangrijke taak dat ze de registratie correct opvolgen. Het gebeurt ook nog te weinig dat het overlijden van de hond wordt doorgegeven aan de registratie. Ik denk dat de burgers daarvoor nog moeten worden gesensibiliseerd. Ik vind het niet erg dat af en toe in de pers verschijnt waar dat kan gebeuren.

Minister, registratie en identificatie zijn zeker punten waar ons land al van in het verleden heel sterk op heeft ingezet. Het is en blijft belangrijk voor de toekomst. Het is belangrijk om uniforme systemen na te streven. Ik begrijp dat we gestart zijn en het is altijd een beetje de vraag waar we staan ten opzichte van de andere landen.

Ik ben heel blij dat u aangeeft dat u in gesprek bent met de gewesten. Vroeger waren we er zeker van dat er één uniform systeem was. Vandaag lopen we het risico dat dat niet zo blijft. Ik hoor van u heel duidelijk dat u het belangrijk vindt dat we voor katten en honden naar een uniform systeem gaan. Ik hoop dat het minstens even belangrijk is dat we binnen ons land bij een uniform systeem blijven omdat het draagvlak daarvoor belangrijk is. Ik hoop oprecht dat er met de andere gewesten op een goede manier overleg gebeurt en dat we dat effectief kunnen handhaven.

Ik heb wel een vraag, maar u kunt daar misschien niet onmiddellijk op antwoorden. Bestaat er een overzicht van de verschillende identificatiesystemen in de andere landen en van waar er eventueel vandaag al een compatibiliteit is en wat de eventuele knelpunten zijn? Het zou interessant zijn dat u ons daar een overzicht van zou kunnen bezorgen.

Transparantie en uniforme systemen zijn belangrijk, maar eenvoud in het systeem is ook een belangrijk element om mee te nemen in evaluaties van systemen, eventueel ook in het licht van aanbestedingen.

Ik verwijs naar de kwestie van de honden van daarnet: er wordt inderdaad niet aangegeven dat een dier mee verhuist en dergelijke meer. Misschien is het interessant om de dieren toe te wijzen aan een verantwoordelijke. Als die verantwoordelijke verhuist, dan blijft hij verantwoordelijk voor die hond, tenzij dit anders is geregistreerd. Dan moet die verhuis niet altijd mee worden doorgegeven. Er zijn vandaag dergelijke systemen, bijvoorbeeld voor paarden. Ik hoef mijn paard niet te verhuizen. Waar ik ook woon, ik blijf daar verantwoordelijk voor als ik verhuis, zolang ik als verantwoordelijke ben aangeduid. Misschien kan er een evaluatie en een vereenvoudiging zijn wat die verschillende systemen betreft, zodat de risico’s op calamiteiten kunnen worden verminderd. Wordt dat ook meegenomen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik neem die suggesties zeker mee. Dat laatste lijkt me een goed systeem, maar ik weet niet of dat technisch allemaal mogelijk is. Er zou dus een automatische aanpassing gebeuren van de hondenregistratie, van die database wanneer de verantwoordelijke verhuist. Dat lijkt me niet onlogisch, maar ik moet even checken of dat alles ook technisch mogelijk is, of of er andere praktische bezwaren zouden gelden. In principe lijkt me dat echter wel een goede mogelijkheid.

Ik denk dat het platform dat we nu met enkele landen gestalte gaan geven, het niveau bij uitstek is om zo’n compatibiliteit van die registratie- en identificatiesystemen te kunnen bewerkstelligen. Dat lijkt me de taak bij uitstek te zijn voor dat dierenwelzijnsplatform. Het ding heeft nog niet echt een naam, maar u weet wat ik bedoel.

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Ik denk dat dat platform inderdaad heel veel werk kan verzetten. Er ligt wel heel wat werk op de plank, ook al is het geen Europese bevoegdheid. Ik denk dat Dierenwelzijn daar zijn plaats kan vinden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.