U bent hier

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, een tijdje geleden vernamen we via de pers dat u de stuwende kracht bent geweest om België te laten aansluiten bij een nieuw Europees platform rond Dierenwelzijn, waar ook Denemarken, Zweden, Duitsland en Nederland tot de stichtende leden behoren. De bedoeling is om met die landen informatie en goede praktijken uit te wisselen.

Minister, u wilt hierbij uw ambitie verzilveren om Vlaanderen aansluiting te laten zoeken bij de Europese koplopers inzake Dierenwelzijn en de aandacht voor Dierenwelzijn bij de Europese Commissie levendig te houden. Concreet is het uw bedoeling om via dit forum kennis en goede praktijken uit te wisselen, initiatieven te coördineren en nieuw wetgevend werk rond Dierenwelzijn voor te bereiden.

Heel wat dossiers rond Dierenwelzijn hebben uiteraard een internationale dimensie. Een van de dossiers die u als minister hebt aangestipt, is de malafide handel in puppy’s. U spreekt echter ook over andere dossiers.

Minister, ik had graag wat meer detail en info vernomen over dit nieuw initiatief.

Hoe zal dat platform concreet functioneren? Hoe vaak zal het bijeenkomen? Wie zal erin zetelen? Is er een beurtrol voor de verschillende Belgische deelgebieden? Waar zullen de bijeenkomsten worden georganiseerd?

Hoeveel bedraagt de kostprijs voor België om deel te nemen aan het platform en hoe zullen die kosten binnen de Belgische entiteiten worden verdeeld?

Blijft het opzet van het platform beperkt tot het uitwisselen van informatie en goede praktijken of zal er ook – en dat lijkt mij heel interessant – actief worden gelobbyd binnen het Europese niveau?

Welke andere dossiers zult u daar bespreken, naast de puppyhandel? Welke mogelijke items wilt u daar nog behandelen?

Zult u te allen tijde het level playing field voor nutsdieren eerbiedigen zoals die is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord en de motie naar aanleiding van de beleidsnota Dierenwelzijn?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

In de loop van februari, in de aanloop naar de Europese Landbouw- en Visserijraad van medio februari, zijn wij op de hoogte gesteld van een initiatief van Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden om een position paper voor te stellen in verband met de oprichting van een Europees platform voor dierenwelzijn. Op basis daarvan heb ik onmiddellijk contact opgenomen met de collega’s van de twee andere gewesten, met de vraag of het niet interessant zou zijn om ons daarbij aan te sluiten. Zij hebben nagenoeg onmiddellijk gezegd dat ze daarin wel mee zouden willen gaan. Ze hebben vervolgens contact opgenomen met de betrokken landen en hun diensten en voorgesteld om daarbij aan te sluiten.

Dat staat wel nog in de kinderschoenen. De intentie is er om een forum op te richten waar lidstaten en andere betrokken actoren informatie over dierenwelzijn en good practices kunnen uitwisselen. Dat forum moet ook het voortouw nemen om op Europees niveau concrete voorstellen te doen. De position paper is goed onthaald. De Europese Commissie heeft positief gereageerd, en enkele andere lidstaten deden dat ook. Zodra het platform in werking treedt, moeten er nog praktische en organisatorische afspraken worden gemaakt. De bespreking wordt nu aangevat.

In dat verband kan ik u meedelen dat ik gisteren op een colloquium was waar ook de Nederlandse minister van Dam, die bevoegd is voor Landbouw en Dierenwelzijn, en de Zweedse minister Bucht aanwezig waren. Er is informatie uitgewisseld en de bereidheid om onze schouders er onder te zetten, is bevestigd. Het is de bedoeling om good practices en onderzoeksresultaten uit te wisselen en interpretatie- en handhavingsproblemen met betrekking tot dierenwelzijn te bespreken, om zo in Europa dierenwelzijn naar een hoger niveau te tillen.

Hierbij kunnen alle mogelijke dierenwelzijnsthema’s, zeker deze met een Europese dimensie, aan bod komen. Wat betreft het level playing field is het de bedoeling om met de EU-landen het voortouw te nemen en andere landen op sleeptouw te nemen. Gisteren sprak ik er over de puppyhandel en over foie gras. We vragen de Europese Commissie om de lat te verlagen. Vandaag is het gewicht dat vereist is om het label foie gras te kunnen krijgen zo onrealistisch hoog dat men niet anders kan dan dwangvoeding toedienen. Als de lat lager zou liggen, zou het dierenwelzijn ermee gebaat zijn. Het zijn zulke onderwerpen die we er graag ter sprake willen brengen.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Ik dank u voor het antwoord. Ik had uiteraard graag al wat gedetailleerdere informatie gehad. De informatie is in februari naar buiten gekomen. Ik heb begrepen dat het project in zijn kinderschoenen staat en dat praktische afspraken over de financiële kwesties en dergelijke nog gemaakt moeten worden. We zullen dat blijven opvolgen. Uiteraard had ik graag geweten wat de kostprijs en de gehanteerde verdeelsleutel is; ik kom daar later op terug. Het is een goede zaak dat we ons engageren. We moeten alles ondernemen om het dierenwelzijn te verbeteren. Ik ben alleszins benieuwd naar de uitrol van dit platform.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, u had het over de puppyhandel. Wel, ik hoop dat op dat punt de lat hoger wordt gelegd. Dierenwelzijn is op dit ogenblik nog geen Europese bevoegdheid, maar het wordt op dat niveau almaar meer een thema. Ik denk dat we de oprichting van dat platform dus alleen maar kunnen toejuichen. De malafide puppyhandel komt straks nog in een vraag aan bod, naar aanleiding van een resolutie over de registratie van dieren. Inzake dierenwelzijn evolueert Europa in de goede richting. Ik kan ook nog meedelen dat ik binnenkort de malafide puppyhandel in het parlement van de Benelux ter sprake breng.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.