U bent hier

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Voorzitter, minister, collega’s, op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed betreffende de voorbereiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018. In deze nota werden enkele belangrijke hervormingen in het vooruitzicht gesteld. Ik denk bijvoorbeeld aan de halvering van het aantal te verkiezen provincieraadsleden of de hertekening van de provinciedistricten.

Ook doet de nota uitspraken over kleinere, maar daarom niet minder belangrijke aspecten van de stemverrichtingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de herziening van de huidige beperkingen inzake campagnemiddelen.

Minister, vele van deze aanpassingen vergen een aanpassing van het bestaande Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Ook moeten bestaande uitvoeringsbesluiten worden aangepast. In de conceptnota zegt u terecht dat het goed zou zijn dat de nieuwe regelgeving minstens een jaar voorafgaand aan de lokale verkiezingen volledig klaar zou zijn. Op die manier kunnen kandidaten zich tijdig richten naar de nieuwe kiesregels. Dat betekent echter dat alle decretale wijzigingen goedgekeurd moeten zijn, alsook de nodige uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd tegen september 2017.

Minister, wat is de stand van zaken in dit dossier? Wanneer zou een eerste voorontwerp klaar zijn en wanneer denkt u met een ontwerp naar het parlement te komen? Is de geplande timing om alles – dit wil zeggen decretale aanpassingen en uitvoeringsbesluiten – klaar te hebben tegen oktober 2017, nog haalbaar?

Minister Homans heeft het woord.

Ik hoop dat ik u blij kan maken, want de teksten zijn in een vergevorderde fase. We hebben gefocust op twee belangrijke elementen. Een, we willen de verbetersuggesties doorvoeren uit het evaluatierapport dat in 2013 werd gemaakt naar aanleiding van de verkiezingen van 2012. Het zou zinloos zijn om evaluatierapporten op te stellen en er vervolgens niets mee te doen. Dat hebben we dus gedaan. Twee, we zullen enkele wijzigingen doorvoeren naar aanleiding van het regeerakkoord 2014, zoals de halvering van het aantal provincieraadsleden. Dat moet er natuurlijk ook in worden opgenomen.

Het voorontwerp zit momenteel voor advies bij de Inspectie van Financiën. Zodra ik dit advies heb ontvangen, kan ik het voorontwerp aan de Vlaamse Regering voorleggen ter principiële goedkeuring. Ik verwacht dus dat dit in de komende weken kan gebeuren. Daarna moet het advies van de Raad van State worden ingewonnen. Vervolgens kan het, na definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering, worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Ik ben afhankelijk van de snelheid waarmee de adviezen mij worden bezorgd, maar de Inspectie van Financiën zal zoals steeds haar werk doen, neem ik aan. Ik denk niet dat de Raad van State veel problemen ziet in ons decreet, want dat is voor de zoveelste keer goed uitgewerkt door medewerkers van mijn administratie. Dat zit dus wel snor. We zijn natuurlijk afhankelijk van de timing van de adviezen, maar het is mijn ambitie om hierover voor het zomerreces te kunnen laten stemmen. Het hangt ook af van de snelheid en de ambitie die jullie als volksvertegenwoordigers ter zake hebben, voor we dit kunnen behandelen in het parlement.

De vooropgestelde timing, oktober 2017, een jaar voor de lokale verkiezingen van 2018, zouden we probleemloos moeten kunnen halen, dit uiteraard onder voorbehoud van hoe snel de werkzaamheden in deze commissie en in dit parlement zullen kunnen vorderen. Ik reken erop dat jullie dit ook een goede zaak vinden.

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Dank u wel, minister, voor dit positief en hoopgevend antwoord. De werkzaamheden in deze commissie gebeuren altijd vrij vlot en constructief. Ik heb er dus alle hoop op. Dit stemt me in elk geval tevreden. De datum van oktober 2017 zullen we ruimschoots halen, zodat een goede voorbereiding voor de volgende provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen mogelijk is.

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Er is ook wat gescharreld met de kiesomschrijvingen. Is dat ei al definitief gelegd? Het is toch billijk dat dat gelijkwaardig is en in verhouding tot het gehalveerde aantal provincieraadsleden. Het is belangrijk dat het voetbalveld overal even groot is.

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Doomst, wat u vroeg over de kiesomschrijvingen en dergelijke meer, zal als volledige bijlage worden opgenomen bij het ontwerp van decreet.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.