U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, de maand februari 2016 werd ingezet met een nieuw netoverstijgend initiatief: de CLBch@t. Leerlingen kunnen gratis en anoniem chatten met een CLB-medewerker (centrum voor leerlingenbegeleiding) op maandag-, dinsdag- en donderdagavond, van 17 uur tot 20 uur en op woensdag zelfs van 14 uur tot 20 uur.

Op 2 maart volgde de eerste evaluatie van de CLBch@t. In februari vonden 442 gesprekken plaats. Een brede waaier van problemen kwam aan bod, van cyberpesten, regelovertredend gedrag en problemen thuis tot relatievaardigheden, maar er waren voornamelijk vragen die gingen over de studiekeuze of de onderwijsloopbaan. De gesprekken verlopen in volledige anonimiteit. Begin maart werd al gemeld dat de vraag hoger ligt dan het aanbod. In de nasleep van de gebeurtenissen van 22 maart werd de website ook geraadpleegd door leerlingen die met vragen zitten. De CLB’s kondigden toen aan dat ze hun chatcapaciteit de rest van de week, alsook tijdens de paasvakantie, zouden verhogen.

Minister, wat zijn uw eerste inzichten over de CLBch@t? Acht u een uitbreiding van de chatmomenten nodig, bijvoorbeeld tijdens de schoolvakanties? Is er voldoende chatcapaciteit ter beschikking om tegemoet te komen aan alle leerlingen met vragen over de gebeurtenissen van 22 maart? Wilt u de mogelijkheid in overweging nemen om zo nodig uit te breiden wanneer zich hoogdringende situaties voordoen, zoals in de nasleep van 22 maart het geval was? Welke rol spelen de CLB’s in de opvang van leerlingen na de terreuraanslagen van 22 maart? Ik stel deze vraag omdat de media vooral berichtgeving op maat van ouders en directies maken. Leerlingen worden weleens vergeten. Is het voor de leerlingen voldoende duidelijk dat ze met vragen bij de CLB’s en op de CLBch@t terechtkunnen? Welke bijkomende beleidsmaatregelen wilt u nemen? Met dank voor uw antwoorden.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, collega's, de CLB’s startten op 1 februari 2016 met CLBch@t. De CLBch@t is een netoverstijgend initiatief van de CLB-sector zelf. Leerlingen kunnen op schooldagen buiten de openingsuren van de centra anoniem online vragen stellen aan het CLB. Dat moet de drempel voor jongeren verlagen. Want hoewel zes op tien leerlingen vandaag al hun weg vinden naar het CLB, wat positief is, moet de bereikbaarheid nog toenemen.

Meer dan 100 CLB-medewerkers hebben zich vrijwillig aangemeld om dit mee vorm te geven. In een beurtrol zijn zij beschikbaar om vragen van leerlingen te beantwoorden en een eerste begeleiding te bieden. Via CLBch@t komen de CLB’s tegemoet aan de nood om een bredere toegang voor leerlingen mogelijk te maken. Ik vind het een fantastische zaak dat ze de krachten hebben gebundeld om dit te kunnen waarmaken.

Er bestonden vroeger al een aantal lokale chatinitiatieven van de vrije centra in West-Vlaanderen en Limburg en het stedelijk CLB in Antwerpen, maar deze initiatieven waren beperkt toegankelijk voor leerlingen. Door de samenwerking en uitbreiding naar alle centra voor leerlingenbegeleiding kunnen ze de chat ruimer openstellen. De nood aan een grotere bereikbaarheid van de CLB’s is ook aangetoond door de audit van de sector die vorig schooljaar is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC). Ik heb die zorg ook meegenomen in de krijtlijnennota over de hervorming van de leerlingenbegeleiding.

Het initiatief is een succes. Tijdens de eerste maand vonden 442 online gesprekken plaats, wat een gemiddelde betekent van 34 gesprekken per chatsessie. Leerlingen uiten ook een zeer grote mate van tevredenheid over de manier waarop ze te woord werden gestaan. In maart ging het over 461 gesprekken tijdens 19 chatblokken van 3 uur. Het zal niet verbazen dat op de avond van de aanslagen het aantal gesprekken verdubbelde. Ik vind dat een goede zaak. Je ziet meteen het effect van de mogelijkheid om online te chatten. De sector toont hiermee aan flexibel en snel te kunnen inspelen op dergelijke gebeurtenissen. Ik vind de meerwaarde van wat ze doen nu al bijzonder groot.

De CLB’s hebben onmiddellijk gereageerd op 22 maart omdat veel kinderen en jongeren, maar ook ouders met heel wat vragen zaten over de recente gebeurtenissen in Brussel. Ze konden die ook maar moeilijk plaatsen. Vandaar dat de capaciteit voor CLBch@t is verdubbeld. Ik wil de CLB’s daarvoor ook een pluim geven. Op die manier konden leerlingen en ouders met vragen of nood aan een gesprek telkens tussen 17 en 20 uur chatten met een CLB-medewerker. Dit initiatief was een groot succes omdat men een goed antwoord kon geven vanuit de sector. Ook tijdens de kantooruren waren CLB-medewerkers beschikbaar om daar waar er vraag naar was, psychologische bijstand te verlenen, bijvoorbeeld aan scholen die aanwezig waren op de luchthaven tijdens de aanslag of op uitstap naar Brussel gingen.

Over de bijkomende beleidsmaatregelen verwijs ik naar de bespreking van de krijtlijnennota voor de hervorming van de leerlingenbegeleiding. Het initiatief CLBch@t zal ook zeker verder worden opgevolgd en geëvalueerd. Voor mij is het van belang dat we kijken op welke manier we het nog meer kunnen uitbreiden.

De voorzitter

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Ik heb twee bijkomende vragen. Een is al min of meer beantwoord omdat u sprak over vrijwilligheid. Het was me niet helemaal duidelijk of de medewerkers daar vrijwillig aan meewerken. Ik vroeg me af, op het moment dat die CLB-medewerkers beschikbaar zijn voor de chat, of dat ook mee te nemen was in de oefening van de bereikbaarheid, maar dan fysiek. Aangezien het vrijwillig is, is het misschien toch een piste die niet meteen kan worden meegenomen.

Ik heb nog een vraag over de anonimiteit. Het is een heel goed gegeven. Op de website wordt aangegeven dat elk gesprek volledig wordt verwijderd. Ik vroeg me af op welke wijze we dan een voldoende inzicht zullen krijgen over de opvolging en/of de bereikbaarheid en het gebruik van de chat, of de chat over alle provincies even goed gebruikt wordt en of het vooral leerlingen of ouders zijn die daarvan gebruikmaken. Door de anonimiteit vraag ik me af hoe we het zicht kunnen bewaren op de opvolging daarvan. Misschien hebt u daar een beter zicht op.

Kathleen Helsen (CD&V)

Ik vind het een heel mooi initiatief van de CLB’s. In tegenstelling tot collega Krekels vind ik het wel belangrijk om dit initiatief mee te nemen in de verdere uitbouw van de bereikbaarheid van de centra. In dit tijdperk moet er niet altijd een lijfelijke aanwezigheid zijn. Het is heel belangrijk te bekijken hoe de nieuwe sociale media kunnen worden ingezet om bereikbaar te zijn.

Jonge mensen gebruiken andere media om te communiceren, om hun problemen te uiten en om ondersteuning te vragen. Ik vind het belangrijk dat de CLB’s daarop inspelen. Ze doen dat met dit initiatief. Ik vind het wel belangrijk om dat mee te nemen in de uitbouw van de centra in de toekomst. Dit is nu een initiatief gebaseerd op vrijwilligheid, maar ik denk dat we moeten bekijken hoe dit in de toekomst een belangrijke vorm kan zijn waarin de CLB’s kunnen functioneren. Dat is een element dat we wel moeten meenemen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, sowieso volgt in juni de eerste evaluatie van het chatproject. Op basis van vrijwilligheid chatten ze na de uren. Het project zelf moeten we natuurlijk meenemen in de globale oefening voor de toekomst. Het is zeer goed dat dat nu gebeurt. Jullie kunnen daar ook jullie mening over geven. In juni kijken we hoe dat structureel deel kan uitmaken van de taken van de CLB’s. Het succes betekent dat er zeker een markt voor is. Soepelheid en flexibiliteit zijn in die zaken cruciaal zodat je onmiddellijk paraat bent als er iets gebeurt.

De voorzitter

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Mevrouw Helsen, ik had hetzelfde idee als u, maar ik was een beetje in de war gebracht door die vrijwilligheid. Budgettair is dat een heel ander gegeven als het vrijwillig dan wel structureel gebeurt.

Minister Hilde Crevits

Ze hebben zich vrijwillig aangemeld na de uren, maar ze kunnen die uren later wel compenseren. Het is niet gratis, maar wel vrijwillig. Ze moeten dat niet doen. Ze melden zich vrijwillig aan en ze kunnen dat compenseren.

Dan deel ik zeker de mening van collega Helsen om dat mee te nemen in de toekomstige verdere structurele uitbreiding. Uiteraard.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.