U bent hier

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, in oktober 2015 heb ik u gevraagd om het systeem van de dienstencheques te vereenvoudigen voor mensen met een beperking. Het aantal dienstencheques dat men kan aankopen aan 9 euro is beperkt tot 400 per jaar voor een individuele gebruiker en 800 per jaar voor een gezin. Er zijn echter uitzonderingen voor eenoudergezinnen, gehandicapte personen, ouders van minderjarige gehandicapte kinderen en oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten. Deze categorieën mogen per kalenderjaar 2000 dienstencheques aan 9 euro bestellen.

Echter, om van deze uitzondering te kunnen genieten, moeten mensen met een handicap of ouders van minderjarige kinderen met een beperking jaarlijks een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) indienen bij Sodexo.

Minister, ik was heel blij dat u de problematiek erkende en bereid was om het systeem te vereenvoudigen vanaf 2016 om een einde te maken aan deze overbodige papierlast. U antwoordde dat u zou onderzoeken op welke manier het systeem administratief kan worden vereenvoudigd. Volgens u moet dit mogelijk zijn door werk te maken van digitalisering en een automatische gegevensstroom tussen de betrokken administraties.

Minister, werd het onderzoek naar een mogelijke vereenvoudiging inmiddels gefinaliseerd? Zo ja, wat is de stand van zaken? Tegen wanneer wilt u deze vereenvoudiging effectief doorvoeren? Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat Sodexo soms foute inschattingen maakt met betrekking tot de vraag of iemand al dan niet behoort tot de groep van mensen die recht hebben op 2000 dienstencheques per jaar? Zo ja, moet Sodexo dan ook opdraaien voor de kosten?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Vorige week waren er verschillende vragen over dienstencheques. Met de nieuwe toewijzing van de aanbesteding en de invoering vanaf 1 januari van de dienstencheques, zijn we de laatste drie maanden vooral bezig geweest met de opstart van de dienstencheques. Er waren wel wat problemen die we eerst moesten oplossen. Daardoor is het onderzoek naar de mogelijke vereenvoudiging van de attesten voor personen met een handicap nog niet bij deze eerste operationalisering meegenomen. Het onderzoek is dan ook nog niet afgerond.

Er was wel een eerste bespreking hierover tussen het departement en Sodexo. In een volgende fase, die we nu zullen plannen, moeten we overleggen met de agentschappen die de attesten uitgeven. Ik denk hierbij vooral aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Deze fase werd nog niet opgestart door het vele andere werk dat we ondertussen hadden met de invoering van de dienstencheques.

Zoals vorige keer reeds aangegeven ben en blijf ik uiteraard voorstander van digitalisering en administratieve vereenvoudiging. De operationalisering van een vereenvoudiging is echter afhankelijk van verschillende partijen. We kunnen aan het VAPH niet zeggen wat ze moeten doen. Het eerstvolgende gesprek met de verschillende agentschappen is wel belangrijk om te weten of ook zij achter die vereenvoudiging staan, en hoe we dat dan plannen.

Een foute inschatting van de mensen die recht hebben op 2000 dienstencheques zou normaal niet meer mogen voorkomen omdat we, sinds er Vlaamse dienstencheques zijn, werken met attesten. Daardoor worden de foute inschattingen vermeden. Mocht er toch een fout gebeuren, dan moet degene die daarvoor verantwoordelijk is, ervoor opdraaien.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, uiteraard is het logisch dat de overname van de dienstencheques door Vlaanderen eerst operationeel moet zijn en goed moet functioneren. U weet dat ik die vraag over enkele maanden opnieuw zal stellen. Ik hoop dus dat u hiermee rekening houdt en dat die gesprekken vlot zullen verlopen.

Ik hoop dat het VAPH bereid zal zijn mee te stappen in de digitalisering. Als dat niet het geval is, zou het voor hen een serieuze administratieve rompslomp zijn om elk jaar opnieuw die attesten nodeloos af te geven. Zij en ook de ouders en de gehandicapten zelf zouden er wel baat bij hebben.

Voor 2016 moet iedereen opnieuw een attest indienen, wat logisch is. Het zou heel fijn zijn om te vernemen dat het vanaf 2017 gedigitaliseerd zal zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.