U bent hier

Commissievergadering

woensdag 24 februari 2016, 9.30u

Voorzitter
van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom
995 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Annemie Turtelboom
1149 (2015-2016)

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, minister, ongeveer een jaar geleden hebben we verschillende keren vragen gesteld over de energiesnoeiers en de heroriëntering van hun taken. De 34 energiesnoeibedrijven met ongeveer 255 werknemers hebben in totaal bijna 180.000 scans uitgevoerd in alle types woningen. Daarbij werd echter vastgesteld dat slechts 20 procent van de voorgestelde maatregelen effectief worden uitgevoerd.

Ik heb toen al aangegeven dat als er 180.000 scans gebeuren, er een zeer goed gemiddelde moet kunnen worden genomen van wat effectief interessant is om op veel grotere schaal uit te rollen. Er is toen afgesproken om de middelen efficiënter in te zetten en ervoor te zorgen dat de gesuggereerde maatregelen ook effectief worden uitgevoerd via de mensen die werken bij de energiesnoeibedrijven zodat ze hun job niet verliezen. Op die manier krijg je harde maatregelen die direct zorgen voor de nodige energiebesparingen.

Ik heb recent in de media gezegd dat het mijn visie is dat dit kan worden gekoppeld aan de Vlaamse energielening. Momenteel wordt die niet voor kleine investeringen gebruikt, maar enkel voor grotere werken. Het gemiddelde bedrag is 1600 euro. Via de energiesnoeier zou perfect een administratief dossier kunnen worden opgemaakt om alle kleine maatregelen die worden gesuggereerd via de scan, te laten uitvoeren met de Vlaamse energielening. Desnoods kan voor beschermde afnemers de vijf jaar worden opgetrokken tot tien jaar. De afbetaling die ze moeten doen, is daarmee gekoppeld aan de besparing.

Wat is de huidige ambitie om de energiescans effectief om te zetten naar concrete acties? Wat is de stand van zaken van de geplande nieuwe invulling van het takenpakket van de energiesnoeiers en de energiesnoeibedrijven? Op welke manier zullen ze worden gevormd om deze nieuwe taken op te nemen? Hoe staan de energiesnoeibedrijven tegenover uw visie om vooral te focussen op effectieve energiebesparende maatregelen? Is er reeds overleg geweest met de sector en wat is het resultaat?

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Voorzitter, minister, in de eerste weken na het aantreden van de nieuwe Vlaamse Regering was er in de sociale sector heel wat onduidelijkheid en ongerustheid over de toekomst van de energiescans en de energiesnoeiers. Die ongerustheid verdween pas nadat de minister in de loop van oktober 2014 verzekerde dat de energiescans behouden zouden blijven. Het behoud ging wel samen met een zekere bijsturing van het takenpakket van de energiesnoeiers die de energiescan uitvoeren. Meer dan alleen maar het opmaken van een rapport met een overzicht van de mogelijke energiebesparingen die worden vastgesteld tijdens het uitvoeren van een basisscan, moeten de energiesnoeiers ook mee zorgen voor de effectieve uitvoering van die energiebesparende maatregelen via een opvolgscan. Dit om op die manier bij te dragen tot het verbeteren van de energie-efficiëntie van de woningen in Vlaanderen.

Dit thema is al verschillende keren aan bod gekomen in de commissie Energie. In maart 2015 kondigde de minister een evaluatie van de energiescans aan. Centraal in die evaluatie staat de vraag hoe de energiescans nog meer dan al het geval was, kunnen bijdragen tot een effectieve uitvoering van energiebesparende werken, waarbij de minister in de eerste plaats dacht aan het plaatsen van dakisolatie. Conclusies zouden klaar zijn tegen eind 2015 op basis waarvan de energiescan zou kunnen worden bijgestuurd zodat die tot nog meer energiebesparende ingrepen aanleiding kan geven.

Wat onze fractie betreft, is de energiescan een heel belangrijk instrument om aan gezinnen met een te hoog energieverbruik duidelijk te maken op welke manier ze hun energieverbruik kunnen verminderen. Naast de grote ingrepen en bijhorende investeringen zoals het plaatsen van dakisolatie of een oude verwarmingsketel vervangen door een hoogrendementsketel, mogen de kleinere maatregelen daarbij absoluut niet uit het oog verloren worden. Ook kleine bijsturingen dragen bij tot een verbetering van de energie-efficiëntie en een vermindering van het energieverbruik. Daarenboven zorgen ze binnen de doelgroep waarvoor de energiescan bedoeld is ook voor een structurele financiële besparing. Daarom zijn we de mening toegedaan dat de opvolgscan type 1 absoluut behouden moet blijven.

Gesprekken met mensen van Samenlevingsopbouw en Stebo leren ons echter dat vaak meer dan één bijkomend bezoek nodig is om mensen op de goede weg te zetten en hun energieverbruik te verminderen. Na een aantal bezoeken merken de energiesnoeiers wel een effectieve gedragsverandering bij de gezinnen waardoor het energieverbruik van de gezinnen daadwerkelijk vermindert.

Het blijkt alleen erg moeilijk om de totale energiebesparing die via deze aanpak gerealiseerd wordt, te becijferen. Hierdoor zou verkeerdelijk de indruk kunnen ontstaan dat de opvolgscan type 1 weinig efficiënt en doeltreffend is. Dit zou volgens ons een verkeerde conclusie zijn omdat binnen de sociale doelgroep waarop de energiescans gericht zijn, traag maar gestaag, effectieve stappen vooruit worden gezet.

De mensen uit de sector, Samenlevingsopbouw en Stebo, gaven ook nog mee dat via de energiescan vooral huurders worden bereikt. Van huurders kan niet verwacht worden dat ze zelf grote investeringen gaan doen in de woning die ze huren of dat ze de verhuurder van de woning aanzetten tot het uitvoeren van energiebesparende investeringen. Huurders grijpen vooral in op die zaken die ze zelf onder controle hebben, zoals hun gedrag of de toestellen die ze gebruiken. Via de opvolgscan type 1 kunnen de huurders hierin worden gestuurd en geholpen. Ik denk dat mijn pleidooi voor de opvolgscan 1 ondertussen gegeven is. De energiescan helpt om bij mensen die via de klassieke communicatiekanalen moeilijk te bereiken zijn, een voet tussen de deur te krijgen. De opvolgscan biedt de mogelijkheid om die mensen een aantal keer opnieuw te bezoeken en om zo hun gedrag bij te sturen zodat ze effectief minder energie gaan verbruiken.

Minister, welke conclusies trekt u na de evaluatie van de energiescans? Welke bijsturingen ziet u zodat de energiescan tot meer energiebesparende ingrepen aanleiding kan geven? Zult u de beide types van opvolgscan behouden na een eventuele bijsturing van de energiescan?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Met de energiescans beschikken we over een uniek instrument om kwetsbare doelgroepen te begeleiden bij het realiseren van een energiebesparing in de woning. De bewoners krijgen energiebesparende tips voor zowel de verwarming als de toestellen, maar ook het sluipverbruik, die meteen een besparing opleveren.

In de eerste plaats krijgen de mensen uit de doelgroep informatie over de leveranciersvergelijking via de V-test. Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparende materialen, onder meer een spaardouchekop, spaarlampen, radiatorfolie en buisisolatie, ter waarde van 20 euro. Tijdens de scan is er ook ruimte om eventuele problemen met facturen en betalingen te helpen oplossen. Na deze basisscan kan nog een opvolgscan worden aangevraagd voor bijkomende kleine energiebesparende maatregelen of hulp bij het veranderen van leverancierscontract, maar ook begeleiding bij grotere energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, dakisolatie of een energiezuinige verwarmingsinstallatie is mogelijk.

Ik vind dat het uitvoeren van dit soort werken een meer structurele aanpak van energiearmoede is dan bijvoorbeeld de gedragstips of de plaatsing van enkele spaarlampen. Ik ben me er echter van bewust dat voor kwetsbare en arme gezinnen, die veel vaker dan gemiddeld een slechte woning huren, het financieren van energiebesparende investeringen echt niet evident is. Via algemene en doelgroepgerichte communicatie en via de inzet van instrumenten zoals de energiescans en de extra hoge premie van 23 euro bij de sociale dakisolatieprojecten, slagen we erin om een deel van deze mensen te bereiken. In de praktijk blijkt deze aanpak stilaan bekend te zijn. Er zijn in 2015 873 dakisolatieprojecten uitgevoerd op deze manier. Maar dat moet nog hoger. Als ik kijk naar alle energiepremies, dan hebben we in 2015 een stijging gehad van nagenoeg alle segmenten, maar het gedeelte sociale dakisolatieprojecten blijft te laag. Het is voor mij een prioriteit om, ook in de communicatie, daarop te werken, want dit instrument bestaat, maar het wordt gewoon te weinig gebruikt.

De doorstroom naar de effectieve uitvoering van energiebesparende werken blijft echter aan de lage kant. Ik ben ervan overtuigd dat we nog meer moeten inzetten op sensibilisering en gerichte communicatie naar de doelgroep om deze echt te bereiken. Ik kan bijna een lijn trekken tussen de momenten dat we communiceren over energiepremies en de aanvragen een aantal maanden nadien. We merken dat dat werkt. We merken ook dat dat werkt bij energieleningen. De instrumenten bestaan, maar ze moeten meer bekend worden gemaakt.

Voor wat betreft de isolatie van daken van private huurwoningen meen ik dat we de verhuurder nog meer op de hoogte moeten brengen van de Vlaamse dakisolatienorm die sinds begin dit jaar van kracht is. De komende jaren wordt het ontbreken van dakisolatie stelselmatig zwaarder afgestraft in het kader van het technisch woningonderzoek. Ik hoop dan ook dat deze boodschap verder doordringt bij de verhuurders. We merken uit alle onderzoeken dat de kwaliteit van een woning van cruciaal belang is, of het nu bij verkoop is of bij verhuur.

Daarnaast voorzie ik naar het voorbeeld van de sociale dakisolatieprojecten ook in doelgroepgerichte programma’s voor de plaatsing van hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie voor private huurwoningen die worden bewoond door kwetsbare gezinnen. Hogere premiebedragen worden gecombineerd met begeleiding en ontzorging op maat. We merken dat die combinatie van én ontzorging, én begeleiding én een hogere premie, een succesformule is. Je hebt de drie aspecten nodig. Heb je niet de begeleiding of heb je niet de ontzorging, dan werken ook de premies niet.

Op mijn vraag evalueert het Vlaams Energieagentschap (VEA) samen met de distributienetbeheerders en de energiescanbedrijven het instrument van de energiescan, met specifieke aandacht voor de mate van doorstroming naar de in kaart gebrachte mogelijke energiebesparende werken, met inbegrip van de drempels. Ik verwacht op basis van die evaluatie dit voorjaar te kunnen bepalen in welke richting de energiescans verder moeten evolueren.

U weet dat ik een goed jaar geleden al heb aangekondigd dat voor 2015, vorig jaar dus, men veel meer moest werken op het omzetten in harde maatregelen.

We merkten eind 2014 dat slechts 20 procent van de scans leiden tot energiebesparende werken. We hebben dat duidelijk als doel vooropgesteld voor 2015. We horen dat dit werkt, maar die evaluatie is nog niet klaar. Ik wil weten met hoeveel die 20 procent is gestegen en op welke manier. In de ideale wereld betekent 100 procent scans 100 procent uitvoering van de werken.

We hebben die focus voor 2015 al verlegd. We zullen op basis van die evaluatie bekijken of we dat nog meer moeten verleggen, of we nog meer moeten ondersteunen en op welke manier we daarmee moeten omgaan. Ik hoop die evaluatie tegen volgende maand te krijgen.

Er loopt op dit moment een project van de energiesnoeibedrijven om nog meer in detail aan te tonen hoeveel energiescans aanleiding geven tot opvolging en effectieve uitvoering van isolerende maatregelen. Volgens de sector zullen de detailcijfers in de loop van maart worden gepubliceerd. Na validatie en evaluatie van deze cijfers hoop ik dan tegen de zomer met een plan van aanpak te komen.

Ik ben ook voorstander van een verdere verschuiving van de activiteiten van de energiescanbedrijven naar de rol van projectpromotor voor de plaatsing van dakisolatie, hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie. Op die drie zitten de grootste warmteverliezen, zowel voor gas als voor elektriciteit.

De distributienetbeheerders kunnen, zoals zij dat tot op heden doen, de energiescanbedrijven ondersteunen bij het opnemen van deze taken. Wij hebben al meermaals overlegd met de koepel van de energiesnoeibedrijven. Wij hebben met hen een heel intensief en goed contact. Zij stellen zich echt wel op als een erg constructieve partner en zijn bereid hun expertise in te zetten voor de uitbreiding van sociale energie-efficiëntieprogramma’s. Die samenwerking verloopt dus zeer goed. Ik wacht op de evaluatie. We hebben al een eerste beslissing genomen eind 2014. Ik wil nu bekijken hoe groot de verschuiving was in 2015. De scans zijn van belang. Met de V-test hebben de mensen op hun rekening een onmiddellijk rendement. Ik heb dat gemerkt toen ik op bezoek ging. We moeten ervoor zorgen dat we niet in het onmiddellijke rendement blijven steken. We moeten nog een stap verder kunnen zetten.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, dank u voor het antwoord. U zegt weliswaar dat u nog evaluatie nodig hebt. Die komt er binnen een maand.

Er zijn projectcoördinatoren. Kunnen die de kleine investeringen mee laten opnemen in de mogelijkheid om via trekkingsrechten de Vlaamse Energielening aan te spreken? Kunnen zij voor de specifieke groep van beschermde afnemers een specifieke maatregel laten nemen om de afbetalingstermijn van vijf tot tien jaar te verlengen? U kunt tegen iemand die het moeilijk heeft zeggen dat hij zijn verlichting moet aanpassen of een spaardouchekop installeren, maar voor die persoon is zelfs 200 euro al te veel. Alle concrete maatregelen samen die tot een  besparing van misschien wel 25 procent zouden leiden, kosten al vlug 800 of 900 euro. Je kunt dat verzamelpakket via de energiesnoeier laten indienen als een bedrag dat je kunt ontlenen via de Vlaamse energielening, eventueel over tien jaar. Dan zie je onmiddellijk wat je afbetalingscapaciteit per maand is. Dat moet dan ongeveer 20 of 25 euro per maand zijn, dat is bijna evenveel als de gerealiseerde besparing. Minister, wat is daarover uw visie?

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Minister, dank u voor uw uitvoerige antwoord, waarin u benadrukt dat er een goede samenwerking is met de energiesnoeiers. Zij worden beschouwd als een zeer constructieve partner om kwetsbare doelgroepen te bereiken en op die manier aan energiebesparing te doen bij die specifieke doelgroep.

Ik heb begrepen dat de evaluatie nog niet afgerond is, en dat er pas tegen de zomer een afgeronde evaluatie zal zijn, die zal worden gekoppeld aan concrete heroriënteringsvoorstellen. Is het Vlaams Energieagentschap bezig met het maken van een koppeling tussen de uitgevoerde scans en de energieprestatiedatabank, om te bekijken wat de scan effectief heeft opgeleverd en hoeveel scans er effectief leiden tot de uitvoering van energiebesparende maatregelen? U zegt zelf dat het Vlaams Energieagentschap bezig is met een koppeling van gegevens. Ik ga er dus van uit dat dat die koppeling is.

De sector zet een eigen evaluatie op. Het is belangrijk om weten dat de sector toegeeft dat het heel moeilijk is om de energiebesparing die door gedragsverandering wordt gerealiseerd te kwantificeren. Zij zijn heel veel aanwezig op het terrein. Als zij bij gezinnen een scan uitvoeren en deze gezinnen daarna opnieuw bezoeken, merken zij effectief een gedragsverandering. Zij ervaren ook dat er vaak meerdere bezoeken nodig zijn om tot een gedragsverandering te komen. Minister, heeft jullie evaluatie te maken met type 1 en type 2? Heeft de evaluatie van de sector ook te maken met type 1 en type 2? Hoe ziet die evaluatie er concreet uit?

De heer Danen heeft het woord.

Het is natuurlijk goed om te streven naar een betere doorstroming en het effectief uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ik sta daar helemaal achter.

U weet welke elementen meespelen: de mate van ontzorging, de mate van begeleiding en de grootte van de premie. Een goede combinatie van de drie zal voor een goede doorstroming zorgen.

De evaluatie moet nog worden afgerond. Wat verwacht u nog te weten te komen? Op zich weten we toch al wat er speelt om mensen over de brug te halen?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Mijnheer Danen, cijfers wil ik hebben. Van de zestien energiescanbedrijven wordt alle informatie in een databank gestopt. Men gaat na hoeveel scans werden uitgevoerd en hoeveel ervan leiden tot energiebesparende werken. Dat lijkt me nuttig. We hebben dat eind 2014 al gevraagd. Toen was het 20 procent en dat vonden we te laag.

Mevrouw Taeldeman heeft gelijk, de gedragsverandering is er altijd bij mensen. Dat is nodig, maar er zijn veel woningen zonder dakisolatie, zonder spouwmuurisolatie, met enkel glas enzovoort en we moeten ook daarop werken. Aan energiearmoede kunnen we tegemoetkomen met een hogere premie of korting, maar de structuur van dergelijke woningen is energetisch veel minder in orde. Dat, gecombineerd met een lager inkomen, doet de energiefactuur zwaarder wegen, de factuur is ten opzichte van het beschikbaar inkomen veel hoger. We moeten werken op de essentie en dat is de kwaliteit van de woningen.

Zij doen de evaluatie en leveren de data aan. Op basis daarvan doen wij een interpretatie en een bijsturing. Misschien zijn er nog aanpassingen nodig, misschien moeten we nog scherper focussen of meer inzetten op ontzorging. Ik wil de cijfers zien om na te gaan of we al resultaat hebben.

Ongeveer 15 procent van het energieverbruik zit tussen de oren. Verwarming of verlichting in een lege kamer, het sluimerverbruik enzovoort bedraagt 15 procent. Dat is bijzonder veel. We gaan dat nooit helemaal doen verdwijnen. Het is heel moeilijk om dat soort gedrag in een databank of statistiek te stoppen. U hebt gelijk, het is van belang dat men langs gaat, dat men de vinger aan de pols blijft houden. Bewustmaking heeft niet altijd een blijvend effect, het kan snel verdwijnen als mensen met andere problemen geconfronteerd worden.

Mijnheer Gryffroy, de kleine huishoudtoestellen hebben we op vraag van de sector al opgenomen in de energielening. Het is voor mensen vaak een drempel om het aan te kopen, zelfs met een systeem van afbetaling met het bedrag dat ze besparen op de energiefactuur. Dergelijke aankoop heeft een grote impact op de factuur.

Over de termijn van vijf jaar kan ik nog geen uitspraken doen. Ik ga dat nog bekijken. Ik wil de suggestie zeker meenemen. Ik zal erover nadenken. De termijn van vijf jaar verlengen naar tien jaar, ik weet het niet, we moeten alleen gewoon zorgen dat ze niet te lang moeten afbetalen. Het is een afweging. Het is goedbedoeld. We mogen de mensen niet zomaar tien jaar lang vastzetten. Ik zeg niet a priori ‘neen’. Laat ons dat samen met de sector bekijken en zoeken wat kan helpen.

De suggestie van de huishoudtoestellen kwam echt van de sector. We hebben daarvoor de energielening uitgebreid, ze wisten dat dat een drempel was. De lening werkt, er is vraag naar. De premie of kortingbon werkt helemaal niet. Ik weet niet waarom. Ik heb daar geen verklaring voor. Beide instrumenten zijn voor dezelfde doelgroep ontworpen, het ene werkt, het ander niet. Dat is interessant. Met de lening hebben we een goede keuze gemaakt.

Het probleem met de premie of kortingbon is dat men bij aankoop nog altijd een behoorlijk bedrag op tafel moet leggen. Een lening kan men maandelijks afbetalen. Ik denk dat dat de trigger is voor de korte lening.

Minister Annemie Turtelboom

Een combinatie van de twee gebeurt ook niet.

Dan moeten we misschien de premie afschaffen.

U hebt de korte lening ingeschakeld voor de kleine huishoudtoestellen. Kunnen we dat niet uitbreiden met een aantal kleinere maatregelen die in de energiescan door de energiesnoeier zijn opgenomen? Als die specifieke dingetjes worden opgesomd tot 800 euro, kan die lijst ingediend worden en dan kan de energiesnoeier voor de modaliteiten zorgen, enzovoort. Ik denk dus aan een uitbreiding naar analogie met de huishoudtoestellen. Het gaat om hetzelfde probleem, mensen hebben geen zin om allerlei zaken aan te kopen. Ze bekijken op het einde van de maand hun rekening en merken dat ze dat niet kunnen doen. Ze willen dit liever kunnen afbetalen op korte termijn.

Minister Annemie Turtelboom

Het is ook een goed economisch principe dat mensen niet zomaar iets krijgen, maar dat ze er ook iets voor moeten doen. Dat heeft een gunstige invloed op het gedrag nadien. Men is zich immers beter bewust van het belang van wat er gebeurd is. Er is sprake van responsabilisering. Als we die dingen daarentegen gratis geven, beseft men niet altijd de waarde van de inspanning die gebeurd is en het effect ervan op de factuur.

Ik vind dit een goede suggestie. Ik neem dit zeker mee in ons gesprek met de sector. Uiteindelijk hebben we het instrument. We hebben de middelen. We hebben het budget van de leningen opgetrokken. Ik meen dus dat we dit jaar een budgettaire marge hebben om weer aanpassingen en uitbreidingen te doen.

We moeten ons vooral richten tot de kwetsbare groepen. Ik wil benadrukken dat we met onze leningen ook echt onze kwetsbare groepen bereiken. Het gaat om 2 procent voor iedereen en 0 procent voor kwetsbare groepen. Ik heb de statistieken nu niet bij me, maar van ons totaal bedrag, dat vorig jaar serieus werd opgetrokken, gaat 16 à 17 procent echt naar de doelgroep. De federale overheid bereikte veel meer het segment van de 2 procent, dus de niet-kwetsbare groepen. Wij bereiken de kwetsbare groepen echt wel met de leningen. Dat is voor mij van belang. Iedereen moet hierin investeren, maar vooral die mensen moeten het doen.

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Voorzitter, minister, ter herinnering wil ik nog even opmerken dat ik onlangs een vraag heb gesteld over één jaar Vlaamse energielening. U had toen in de commissie beloofd om een opdeling per provincie over te maken. Kunt u ons die bezorgen? (Opmerkingen van minister Annemie Turtelboom)

Het zou zeker nuttig zijn om te weten voor welk type werken het meeste wordt geleend. Ook het onderscheid tussen kwetsbare en niet-kwetsbare groepen zou ik daarbij graag kennen. Ik zou dit alles nog graag van u ontvangen.

We kijken uit naar de evaluatie die we mogen verwachten tegen de zomer van 2016.

Voorzitter, we kijken ook uit naar de gedachtewisseling die we hopelijk ook snel mogen voeren, hier in de commissie, over de hervormde energiepremies en het energiearmoedeactieplan. Dat houdt allemaal verband met elkaar.

Mevrouw Taeldeman, we zullen dit laatste punt bespreken in onze regeling van de werkzaamheden.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.