U bent hier

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik dank u omdat ik ook eens te gast mag zijn in deze commissie. Minister, op 6 januari schorste u de uitvoering van het besluit van de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen houdende de definitieve vaststelling van het PRUP ‘Reconversie Verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2’. Minister, voor alle duidelijkheid, ik heb ook nog eens de motivatie nagekeken in het besluit van de Vlaamse Regering dat u op 6 januari hebt uitgevaardigd, en we kunnen eigenlijk heel wat onderschrijven uit die motivatie om over te gaan tot een schorsing. Dit is een logisch gevolg van de talrijke bezwaren die onder meer het Agentschap Ruimte doorheen de procedure heeft aangebracht om de open ruimte in het buitengebied enigszins te vrijwaren. Tot daar is er geen enkel probleem, voor alle duidelijkheid. De Vlaamse Regering en uzelf hebben in dit specifieke geval de enige juiste beslissing genomen.

Wat er op 6 januari is gebeurd, tart echter toch wel enigszins alle verbeelding. U betekende de schorsing te laat, zodat, volgens de verklaringen van een van de betrokken gedeputeerden, de provincie Oost-Vlaanderen op 8 januari, de uiterste datum waarop u als minister een standpunt kon innemen in verband met dit PRUP, niets ontving en gewoon is overgegaan tot de publicatie van het PRUP in het Belgisch Staatsblad. Over het moment waarop de deputatie besliste om over te gaan tot publicatie, lopen de versies uiteen: volgens de ene was dat op 8 januari, volgens het antwoord op een vraag in de provincieraad van 27 januari was dat op 12 januari, en volgens de notulen van de deputatie was dat pas op 21 januari jongstleden, dus een hele tijd na 6 en 8 januari.

Dit geeft mij alleszins de indruk dat er een weinig fraai politiek spel wordt gespeeld in een dossier dat al jaren een oplossing vergt, voor alle betrokkenen en in alle richtingen. Dit politiek spel startte eigenlijk op het moment waarop u uw schorsing te laat betekende. Dat blijft de kern van het probleem. Toch wimpelde u de verantwoordelijkheid daarvoor af, gezien uw antwoorden in diverse regionale media.

Minister, wat is nu eigenlijk de reden dat de door u op 6 januari genomen beslissing niet op tijd werd betekend bij de provincie Oost-Vlaanderen? Bent u politiek verantwoordelijk voor uw administratie? Als u vindt van niet, waarom dan niet? Het lijkt erop dat de deputatie, ook al was ze te laat op de hoogte, uw ministerieel besluit gewoon naast zich heeft neergelegd. Onderneemt u stappen tegen die gang van zaken? Bent u en is de Vlaamse Regering van plan om naar de Raad van State te stappen tegen de beslissing van de deputatie? Zo neen, waarom dan niet?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Rzoska, het verheugt me uiteraard dat u de reden van schorsing volledig onderschrijft. Het klopt dat er in het PRUP een aantal problemen zijn van strijdigheid met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dat is trouwens op verscheidene vergaderingen opgeworpen in de fase die voorafging aan het definitief aannemen van het PRUP. Dat komt trouwens ook terug in verscheidene verslagen, waarvan ik ook alle prints hier bij me heb. Het PRUP werd aan de Vlaamse Regering betekend. Dan hadden we dertig dagen om dat al dan niet te schorsen, dus tot 8 januari 2016. Ik heb tijdig tot de schorsing beslist, op 6 januari, dus binnen die dertig dagen. Het schorsingsbesluit is meteen ter afhandeling overgemaakt aan het departement, dat het op 12 januari heeft betekend aan de deputatie. De deputatie heeft het op 13 januari in ontvangst genomen.

De deputatie is dus op de hoogte van het tijdig nemen van het schorsingsbesluit. De deputatie heeft echter de redenering opgebouwd dat het schorsingsbesluit niet geldig is, aangezien de betekening buiten die termijn van dertig dagen is gebeurd. Daarom heeft ze toch het PRUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Volgens mezelf en ook volgens onze diensten is er geen sprake van een dwingende vervaltermijn. Het gaat alleen over de ondertekening, en dus niet over die betekening. De secretaris-generaal is hier trouwens aanwezig, indien u specifieke vragen ter zake zou hebben. Aan het tijdstip van de verzending zelf is dus geen sanctie gekoppeld. Daarom zijn we van mening dat dit alles op een correcte manier is verlopen. Het is inderdaad bijzonder jammer dat er op de kap van mensen juridische spelletjes worden gespeeld. Ik kan u ook wat dat betreft alleen maar bijtreden.

Er blijft natuurlijk ook het probleem van de inhoud van dat PRUP. Door die schorsing proberen we net die rechtszekerheid voor de toekomst te creëren. Nu duurt die rechtsonzekerheid inderdaad veel langer. Mochten we bijvoorbeeld niet hebben geschorst, dan zou dat PRUP in werking treden, maar dan was er geen rechtszekerheid. Dan zou men al die individuele vergunningen kunnen aanvechten. Het is dus ook net vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid dat we die schorsing van kracht hebben doen worden. Het is jammer dat er inderdaad nu spelletjes worden gespeeld. We willen die precaire situatie zeker niet langer rekken. Daarom ook hebben we beslist om daar stappen tegen te zetten bij de Raad van State, om daar het besluit van de provincieraad om te publiceren in het Belgisch Staatsblad aan te vechten. Volgens mij heeft men ook wat dat betreft de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet nageleefd.

Ik herhaal nogmaals dat ik dit betreur. Het is zo dat er voor de mensen die nu zelf permanente bewoners zijn, op dit moment eigenlijk niet zo veel verandert, gelukkig maar. Ze zien die bewoning bestendigd tot 2029. Dat was ook zo bepaald.

De heer Rzoska heeft het woord.

Minister, ik kan mij alleen maar verheugen in uw duidelijke antwoord. Ik vind, net als u, dat wat daar op provinciaal niveau gebeurd is, niet kan. Ik vind het belangrijk dat u nog eens onderstreept dat u die beslissing op tijd hebt genomen, namelijk op 6 januari. De provincie Oost-Vlaanderen is nu een spelletje aan het spelen rond die betekeningsdatum, is op basis daarvan overgegaan tot publicatie in het Staatsblad en heeft u eigenlijk de facto op snelheid willen pakken. Men wist dat u wou schorsen, maar heeft dan toch doorgezet.

Het gaat hier niet enkel om Stekene en Sint-Gillis-Waas. De problematiek van weekendverblijven geldt ook voor een aantal andere gemeenten in Vlaanderen. En aangezien dit een precair dossier is, is die rechtszekerheid van belang. Ik kan dan ook niets anders dan besluiten dat u helemaal terecht naar de Raad van State stapt en optreedt tegen dergelijk politiek gedrag, want ik vind dit bijzonder onverantwoord, zeker als ik zie dat de lokale beleidsverantwoordelijken nu al volop bezig zijn om mensen die in de betrokken zone wonen, aan te zetten om hun dossiers klaar te maken, omdat ze een beetje triomfalistisch zeggen dat de buit binnen is. Het is dus helemaal terecht dat de Vlaamse Regering in dezen naar de Raad van State stapt en dit niet over haar kant laat gaan.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, het dossier van de weekendhuisjes in Sint-Gillis-Waas en Stekene kent een lange voorgeschiedenis. Mensen uit onze regio, die daar gewoond hebben of er nog steeds wonen, weten dat allemaal. Minister, bijzonder belangrijk in dit dossier is, zoals u zelf al onderstreept hebt, rechtszekerheid. Dat is belangrijk voor de bewoners, voor de burgers van de betrokken gemeenten, voor de gemeentebesturen en voor andere gemeenten waar er weekendhuisjes staan.

Een tweede principe dat ik hier wil aanhalen, is billijkheid, zeker voor die bewoners die er al lang, en sommigen onder hen volledig te goeder trouw, wonen. Daarom wil ik mijn vraag nog even expliciet herhalen, ook al hebt u er al gedeeltelijk een antwoord op gegeven. Het is ook de vraag waarmee sommige van deze burgers ons confronteren, namelijk: wat is hun perspectief op korte en langere termijn?

De heer Daniëls heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, dit speelt zich allemaal letterlijk in mijn achtertuin af. Als er iets was waar iedereen op gehoopt had, was het om eindelijk duidelijkheid te krijgen. Dat is hetgene waar al die mensen mee zitten: wat wordt het nu? Kunnen we blijven wonen? Kunnen we een bouwvergunning krijgen? Kunnen we uitbreiden? Moeten we een individueel waterbehandelingssysteem zetten? En zo verder, en zo verder.

Minister, de inhoud van het PRUP is wat hij is, maar er was wel duidelijkheid, tot er plots een schorsing kwam, gevolgd door het verhaal dat u in uw toelichting bracht. Vanaf welke termijn moet er nu gerekend worden? De datum waarop u uw handtekening hebt gezet? Of de datum waarop het verzonden is?

Nu ontstaat er een heel rare situatie. Bewoners stellen zich vragen met betrekking tot de planbaten. Moet dat betaald worden of niet? Zullen die brieven verzonden worden of niet? Sinds 18 november zijn er ook een aantal mensen die gronden verkocht hebben, of zijn er gronden die verkocht gaan worden, natuurlijk in de veronderstelling dat het recreatief woongebied is en niet langer recreatiegebied. Wat moet er gebeuren met de compromissen die ondertekend zijn? En uiteraard is er ook een effect op de prijs. Daar hoef ik geen tekening bij te maken.

Wat moet er gebeuren met de woonwagenzone in De Klinge? Daar is heel veel protest tegen geweest. Er zijn heel veel bezwaren tegen ingediend. Die mensen vragen zich af of het er nu kan komen of niet. Voor één stuk van dat terrein is men die woonwagenzone aan het aanleggen. Kan men daarmee verder of niet?

Wat met de gemeenten? Kunnen zij rechtsgeldige bouwvergunningen geven? En wat als de Raad van State de redenering volgt dat het moment van ondertekening geldt? Wil dat dan zeggen dat die bouwvergunningen nietig zijn? Het gaat hier in totaal over 46 hectaren. Alles samen tel ik zomaar even 334 kavels. Dat is heel wat. Al die mensen stellen zich dezelfde vraag: und jetzt?

De heer Vandaele heeft het woord.

Ik wil nog een algemene aanvulling geven. De regeling, zoals die vastligt in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met het uitdovende woonrecht tot 2029, is een verworvenheid. Dat is bijzonder duidelijk. De collega vroeg daarnet wat de situatie is, maar ik denk dat we die allemaal kennen.

Minister, de deadline om een planologische oplossing te bieden, liep af op 30 april 2015. Wij hebben toen de vraag gesteld of men nog RUP’s kon maken. U antwoordde toen dat dat inderdaad nog kan, maar dat het dan wel af gaat van het woonquotum. Blijkbaar is de provincie Oost-Vlaanderen een totaal andere mening toegedaan, zoals ook blijkt uit de argumentatie met betrekking tot het dossier Stekene.

U zou over deze problematiek ook overleggen met de provincies. Het is immers niet alleen een Oost-Vlaams probleem. In West-Vlaanderen hebben we ook zo’n paar bijzonder mooie dossiers, onder meer in Zonnebeke. Eens te meer blijkt de deputatie het Vlaamse beleid dus in de wielen te rijden. Hebt u dat overleg met de deputaties intussen al gehad, met name over de problematiek van de weekendverblijven? En wat was daar het resultaat van?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voor alle duidelijkheid, collega’s, voor de rechtsonzekerheid die ontstaan is op het terrein, wil ik de verantwoordelijkheid leggen waar ze moet worden gelegd. Ik herhaal nogmaals dat, ook al was de betekening gebeurd voor 8 januari, dan nog die rechtsonzekerheid op het terrein juist hetzelfde geweest zou zijn, want elke individuele vergunning kon worden aangevochten doordat er een schending is van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), van dat PRUP. Dat zou op zich niet zo’n verschil hebben gemaakt. Ik heb juist die feiten die gebeurd zijn op het provinciale niveau willen rechtzetten met die schorsing. Het is de keuze van de provincie geweest om daar een juridisch steekspel rond te creëren waardoor er op het terrein nog veel meer rechtsonzekerheid is, want het is nu gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad maar aan de andere kant is het geschorst. Het maakt het nog allemaal veel erger. Ik kan dat alleen maar samen met jullie betreuren.

Wat verandert er voor de mensen op het terrein? Dat is ook mijn zorg, dat is ook jullie zorg. Voor de permanente bewoners geldt inderdaad die regeling tot 2029. Die verandert niet, of dat PRUP er nu was of niet. Het kan wel een verschil maken voor de vele kavels in het bosgebied. Die werden omgezet van natuurgebied naar woongebied. Daar blijft de discussie over wat het nu is. De raad die wij geven, is om zich niet te baseren op het PRUP omdat dat in strijd is met de VCRO. Ik herhaal nogmaals dat in vele verslagen die zijn opgemaakt van besprekingen met de provincie, telkens is aangehaald dat de manier waarop het werd opgemaakt, niet kan. Ik kan dat alleen maar samen met jullie betreuren.

Er is overleg geweest over de overschrijding van de termijn 2015 over het al of niet meetellen van het woonquotum, die woonbehoefte. Ik heb het hier ook aangekaart. Het klopt dat sommige provincies hadden gevraagd om die termijn te verlengen. De provincies hebben jaren de tijd gehad om daar iets aan te doen. Ze hebben die termijn overschreden. Dat is jammer natuurlijk. Ik kan ook dat alleen maar vaststellen. Op dit moment, wanneer een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangenomen en je zet inderdaad kavels om, dan wordt dit meegenomen in het woonquotum.

Mijnheer Daniëls, ik heb ook begrepen dat er overleg is geweest over het specifieke terrein waar u naar verwijst met de betrokken gemeente en de provincie en dat de gemeente goed wist in wat ze meedeed. Het is jammer dat het op die manier is gelopen. Ik had het ook liever anders gezien. In dezen konden we niet anders dan de schorsing uitspreken. Laat ons hopen dat dit ook nog op een andere manier kan worden opgelost.

Mijn diensten zitten trouwens regelmatig samen met de diensten van de provincie Oost-Vlaanderen om dergelijke zaken uit te praten. Het is jammer dat het op die manier is gelopen. Ik kan alleen maar betreuren dat mensen dan het slachtoffer kunnen zijn van die rechtsonzekerheid. Dat is niet mijn keuze. Dat is bijzonder jammer.

De interpellatie is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.