U bent hier

Commissievergadering

donderdag 18 februari 2016, 14.00u

Voorzitter
van Bart Caron aan minister Sven Gatz
978 (2015-2016)
De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, u hebt een beslissing genomen over de projectsubsidies in het cultureel erfgoed voor een bedrag van 551.000 euro, verdeeld over dertien dossiers, meer bepaald vier internationale, zes ontwikkelingsgerichte, twee niet-periodieke publicaties en een internationaal project met cofinanciering. Hiermee zien we natuurlijk enkel wat er boven de zeespiegel uitkomt. Om een totale inschatting te kunnen maken, hebben we een ruimer plaatje nodig.

Minister, hoeveel projectsubsidieaanvragen kwamen er binnen? Voor welk bedrag? Hoeveel projecten kregen positieve beoordelingen? Hoe verhouden de toegekende bedragen zich tot de aangevraagde bedragen en het beschikbare budget? In welke mate week u af van de adviezen van de beoordelingscommissie, in het voordeel dan wel het nadeel van de indieners? Hoe verantwoordde u deze afwijkingen?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Er werden drieëntwintig aanvragen ingediend voor de eerste ronde 2016: dertien voor ontwikkelingsgerichte projecten, vier voor internationale projecten, een voor een internationaal project dat cofinanciering vereist en vijf aanvragen voor niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicaties. In totaal werd voor 1.132.620,25 euro aan subsidies gevraagd.

De beoordelingscommissie formuleerde een positief advies over zestien aanvragen. De administratie volgde deze adviezen, uitgezonderd voor de aanvraag van Universitaire Pers Leuven voor de niet-periodieke publicatie ‘Gelaagde landschappen’. De administratie stelde voor om deze aanvraag om inhoudelijke redenen niet te honoreren omdat deze publicatie over onroerend erfgoed handelt en dus niet thuishoort in het Cultureel-erfgoeddecreet.

Daarnaast stelde de administratie voor om aan de twee laagst scorende positief geadviseerde ontwikkelingsgerichte projecten – Vluchtelingenwerk Vlaanderen en stedelijke musea Lier – geen subsidie toe te kennen vanwege budgettaire beperkingen. Er moet immers voldoende budget overblijven voor de tweede jaarhelft. De organisaties krijgen de kans om het project in de volgende ronde opnieuw in te dienen, rekening houdend met de aandachtspunten van de beoordelingscommissie. Indien deze projecten dan voldoende hoog scoren in vergelijking met de andere ingediende aanvragen is honorering alsnog mogelijk.

Voor 2016 is een budget van 1.007.000 euro beschikbaar voor projectsubsidies cultureel erfgoed. Zoals u weet, zijn er twee aanvraagronden per jaar. Het is altijd mijn intentie geweest om voldoende beschikbare middelen over te houden voor de tweede ronde, waarvoor aanvragen uiterlijk 1 maart 2016 kunnen worden ingediend. Het was een hele denkoefening om de subsidies voor de positief geadviseerde aanvragen in te passen in het beschikbare budget. Daarom maakte ik, mede op voorstel van de administratie, de keuze om de twee aanvragen die het laagst scoorden in de advisering van de beoordelingscommissie, niet te honoreren vanwege budgettaire beperkingen.

Er werden dus dertien aanvragen gehonoreerd. Voor tien ontwikkelingsgerichte en internationale projecten werd een subsidie toegekend die 80 procent bedraagt van het gevraagde bedrag. De subsidie die dient om een door de Europese Commissie gevraagde cofinanciering te realiseren, werd niet verminderd. In geval van vermindering van deze subsidie zou de vereiste cofinanciering niet worden gehaald. In de twee positieve adviezen van de beoordelingscommissie over niet-periodieke publicaties werd een subsidiebedrag geadviseerd dat lager lag dan 80 procent van het gevraagde. Ik volgde dit geadviseerde bedrag en een bijkomende besparing was voor deze dossiers dan ook niet aan de orde. De dertien vermelde aanvragen ontvangen in totaal een bedrag van 551.000 euro. Dit is 55 procent van het beschikbare budget.

Ten opzichte van de adviezen van de commissie, week ik in mijn beslissing voor drie aanvragen af. Het gaat om de aanvraag van de Universitaire Pers Leuven en de aanvragen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en stedelijke musea Lier. Ik besliste om deze drie projectaanvragen niet te honoreren.

Wat betreft de aanvraag van de Universitaire Pers Leuven gebeurde de afwijking op inhoudelijke basis, met name omdat de publicatie over onroerend erfgoed handelt en bijgevolg geen subsidie binnen het Cultureel-erfgoeddecreet kon worden toegekend. Voor de twee andere aanvragen was dat om budgettaire redenen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, ik heb hier geen verdere vragen of opmerkingen bij. Ik kan goed leven met uw antwoord.

Caroline Bastiaens (CD&V)

Minister, ik heb een gelijkaardige schriftelijke vraag ingediend omdat het nogal veel cijfertjes zijn. Aangezien u hebt geantwoord op deze vraag om uitleg wil ik even reageren.

Ik begeef me op glad ijs, maar ik wil deze opmerking toch maken. U zegt dat u op drie punten afwijkt van wat u mag en kunt doen, om inhoudelijke en om budgettaire redenen. Dat begrijp ik. Er moet voldoende budget zijn voor de tweede ronde. Het is nu echter de tweede keer op korte termijn dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen er om budgettaire redenen net uitvalt.

Minister, u hebt al aangegeven hoe belangrijk u het vindt om culturele activiteiten op te zetten voor vluchtelingen in Vlaanderen. Ik vraag u met heel veel schroom, doch met aandrang om deze opmerking de volgende keer in uw achterhoofd te houden.

Minister Sven Gatz

Dit zijn natuurlijk adviezen die goed voorbereid zijn, zowel door de administratie als de commissie, waarvan men dan als minister op zijn bureau zegt: 'Potverdorie, die zijn er dan toch niet bij. Wat gaan we nu doen?' Ik kan afwijken, maar dat heb ik dit geval niet gedaan, toch niet door ze te honoreren. Uiteraard is het wel de bedoeling om dit met hen te bekijken. De nodige contacten zijn daarvoor gelegd. We hebben niet de gewoonte om over individuele projecten uit te wijden, maar ik begrijp dit vanwege de thematiek.

Dit project is niet van die aard dat het geen enkele kans meer zou maken. Dan kijken we naar verdere mogelijkheden in de tweede ronde. Ik blijf de manier waarop de sector omgaat met het vluchtelingenthema in de brede zin heel belangrijk vinden. Gisteren nog had ik een ontmoeting met de jeugdsector, en daar staat echt wat op stapel en te gebeuren. Als ik zelf oproepen lanceer naar het middenveld om warm, wijs en duurzaam om te gaan met een enorme maatschappelijke uitdaging, probeer ik dat op te volgen in het beleid. We gaan ook zorgen dat dat voldoende kan gebeuren. Ik neem uw beoordeling ter harte, en gelukkig is er nog een tweede ronde.

Bart Caron (Groen)

Ik heb de vraag gesteld omdat ik dacht dat ze politiek vuurwerk zou opleveren, maar ik had het helemaal fout.

Ik deel uw bekommernis over Vluchtelingenwerk Vlaanderen, voorzitter. Ik zal in het vervolg een schriftelijke vraag indienen daarover. (Opmerkingen)

Weet u wat eigenlijk zo jammer is? Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de stedelijke musea Lier krijgen alle twee een positief advies, maar er is niet genoeg geld. U hebt de andere al op 80 procent gebracht. Die schuiven eventueel door naar de tweede ronde, maar komen daar in een nieuwe competitie terecht. Ze kunnen weer naar onder schuiven. Op die manier blijft het heel erg moeilijk. Ik heb geen pasklare oplossing. (Opmerkingen)

Minister, als u graag nog eens zelf een correctie aanbrengt, dit is een voorstel. (Gelach)

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.