U bent hier

Commissievergadering

donderdag 4 februari 2016, 15.00u

Voorzitter
van Lionel Bajart aan minister Philippe Muyters
977 (2015-2016)
De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

Lionel Bajart (Open Vld)

Over het op til zijnde nieuwe decreet betreffende de georganiseerde sportsector is al veel gezegd en geschreven. We hebben in deze commissie al een hoorzitting georganiseerd en het er met u over gehad, minister. Ook bij de bespreking van uw beleidsbrief werd er verder op ingegaan.

Een van de belangrijke aspecten van uw ontwerp van decreet gaat over het reduceren van het aantal unisportfederaties. Voortaan zou maar één federatie per sporttak gesubsidieerd worden. Hierover heerst bezorgdheid, dat is bekend, en het is ook besproken.

Anderzijds kunnen we ook vaststellen dat alvast één sporttak zich al heeft aangepast aan de contouren, de krijtlijnen van uw voorstellen, namelijk de wandelsport. Vanaf 1 januari 2016 is Wandelsport Vlaanderen vzw in werking getreden, een fusie van drie sportfederaties: AKTIVIA vzw, Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw en de Vlaamse Wandelfederatie vzw. Bij die fusie zou ook Sport Vlaanderen met die drie wandelsportfederaties een rol hebben gespeeld.

Wat was net de rol van Sport Vlaanderen bij deze fusie? Werden de fusiegesprekken opgestart op vraag van Sport Vlaanderen of door de wandelsportfederaties zelf? Op welke manier neemt Sport Vlaanderen aan de gesprekken deel? Begeleiden ze de gesprekken of doen ze voorstellen, hoe gaat dat in zijn werk?

Neemt Sport Vlaanderen deze rol ook op bij andere sporttakken? Zo ja, bij welke sporttakken heeft Sport Vlaanderen al gesprekken opgestart of neemt het al deel aan de gesprekken? Zal Sport Vlaanderen proberen fusiegesprekken in de toekomst te begeleiden? Bij welke sporttakken hebt u al weet van productieve gesprekken die al plaatsvinden of van op til zijnde fusies?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik wil eerst een inleiding geven met betrekking tot deze vraag en ook de volgende vraag.

We hebben natuurlijk nog geen decreet betreffende de sportfederatie. Het decreet moet nog worden goedgekeurd door het parlement. Dat is niet negatief bedoeld, maar ik wil het duidelijk stellen. Ik wil voorkomen dat gezegd wordt dat ik het parlement minacht. Het parlement heeft ook nog zijn rol, dat is volledig juist, en op het gepaste moment zal ik het ontwerp van decreet ter stemming voorleggen. Als we het dus hebben over het decreet op de sportfederaties, dan houden we daarbij alleen het ontwerp dat nu bij de Raad van State ligt, in het achterhoofd. Ik wil de rol van het parlement hierin niet minimaliseren.

Mijnheer Poschet, u hebt hierover een schriftelijke vraag gesteld. Ik wil echter benadrukken dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken gerespecteerd moet worden. Ik zal gesprekken die nog niet zijn afgerond, hier niet hypothekeren. Wanneer de fusiegesprekken afgerond zijn, dan is er geen probleem wanneer die instellingen zelf ook wensen dat dit wordt bekendgemaakt.

De fusiegesprekken tussen de wandelsportfederaties werden opgestart naar aanleiding van het regeerakkoord en de beleidsnota waarin een rationalisatie van het sportlandschap werd vooropgesteld. De gesprekken worden opgestart op vraag van de wandelsportfederaties zelf.

Het ondersteuningstraject van Sport Vlaanderen gebeurt meestal in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en is gestoeld op een adviserende en informerende ondersteuning. Er wordt gestart met een duiding van de doelstellingen van het nieuwe ontwerp van Sportfederatiedecreet. Daarop volgt een verkenningsfase met een analyse van de situatie waarin de verschillende gesprekspartners zich bevinden. Vervolgens wordt met de verschillende gesprekspartners naar de juiste fusieprocedure gezocht en wordt er een raamovereenkomst opgemaakt ten behoeve van de bestaande raden van bestuur van de fuserende sportfederatie. Finaal wordt er een fusieovereenkomst opgemaakt.

Aan de participerende sportfederaties wordt ter ondersteuning een checklist voor elke hiervoor vermelde fase bezorgd. Tussentijds neemt zowel de VSF als Sport Vlaanderen op vraag van de fuserende sportfederaties deel aan de overlegvergaderingen. Waar mogelijk en waar gevraagd zorgt Sport Vlaanderen voor de nodige begeleiding en ondersteuning.

De initiële bezorgdheid voor de vooropgestelde rationalisatie van het sportfederatielandschap is stilaan aan het omslaan in een besef dat het bundelen van de krachten voor iedereen en voor de sporter in het bijzonder een meerwaarde kan betekenen. Ik besef echter dat dit geen gemakkelijk proces is. Sport Vlaanderen heeft zich dan ook als neutrale partner geëngageerd om alle sportfederaties die voor een fusie opteren, te ondersteunen en te begeleiden indien zij dat wensen. Indien sportfederaties ervoor kiezen om de gesprekken volledig op eigen initiatief te voeren, wordt dit ook gerespecteerd.

Intussen is gebleken dat er bij verschillende sportfederaties duidelijk de wil aanwezig is om samen rond de tafel te zitten en gesprekken te voeren. Er zijn al fusiegesprekken opgestart in de sporttakken voetbal, paardrijden, wielrennen, zeilen, G-sportfederaties en tussen een aantal recreatieve sportfederaties onderling.

Sommige gesprekken zitten nog in een verkennende fase, andere evolueren al meer naar een concrete fusie-intentie. We wachten af tot de gesprekken zijn afgerond. Het is bovendien aan de federaties zelf om dat bekend te maken en niet aan de politiek.

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

Lionel Bajart (Open Vld)

U hebt duidelijk de nadruk gelegd op het adviseren en informeren door een neutrale partner. Maar ik vraag me af of er niet een meer proactieve rol is weggelegd voor Sport Vlaanderen. 

De voorzitter

De heer Wynants heeft het woord.

Herman Wynants (N-VA)

Minister, er zijn ook in het verleden al fusies gebeurd, bijvoorbeeld in de gymnastiek.

U benadrukt verder dat de fusiegesprekken die bezig zijn, niet zijn opgelegd. Zij mogen zelf kiezen.

Sport Vlaanderen zal zeker instaan voor de begeleiding en ondersteuning van die sportfederaties.

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

Lionel Bajart (Open Vld)

Het was toch duidelijk dat ik het over het ontwerp van decreet had?

Bart Caron (Groen)

Het zou goed zijn om niet te lang te wachten met dat ontwerp van decreet. We kunnen het decreet niet uitvoeren zolang het niet bestaat. Dat lijkt me geen ideale techniek. Minister, ondanks onze meningsverschilletjes op een aantal punten wil ik dan ook vragen om het nodige respect voor het parlement op te brengen.

Dat is heel juist, en dat wou ik ook onderschrijven. De snelheid waarmee ik dat kan doen, hangt echter af van de Raad van State. Ik wacht nu dus op het advies van de Raad van State en dan zal ik voor de definitieve beslissing naar de Vlaamse Regering gaan. Natuurlijk, zelfs binnen het huidige decreet kunnen er fusies worden gedaan. Eerlijk gezegd, niets verhindert dat. Het is wellicht wegens het ontwerp van decreet dat er hier en daar gesprekken zijn, maar onder meer de Wandelfederatie was er al. Ik heb echter alle respect voor het parlement, mijnheer Caron.

Bart Caron (Groen)

Het is ook geen kritiek. Ik weet dat ook. U hebt dat gezegd. Zo zie je hoe Vlaanderen aan de ene kant zeer kritisch kan zijn over de overheid, maar aan de andere kant ook graag bijna anticipeert op nieuwe regelgeving. Dat is toch ongelooflijk, niet?

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.