U bent hier

Commissievergadering

donderdag 4 februari 2016, 10.20u

Voorzitter
van Caroline Bastiaens aan minister Sven Gatz
958 (2015-2016)
De voorzitter

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Caroline Bastiaens (CD&V)

Minister, vorige week hebben we in deze commissie de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT besproken. Daarin zijn concrete doelstellingen vastgelegd, onder andere met betrekking tot het muziekbeleid. Zo moet de VRT zorgen voor muzikale diversiteit in haar aanbod en moet ze het publiek kansen geven om in de breedte en de diepte met muziek kennis te maken. De VRT moet daarbij aandacht hebben voor alle muziekgenres. De VRT moet daarom ook investeren in de opname van liveoptredens en zo mee bouwen aan een rijk, Vlaams muziekerfgoed. Uiteraard moet de VRT ook kansen bieden aan jong, opkomend Vlaams talent. Deze doelstelling werd geconcretiseerd in een performantiemaatstaf: “De VRT capteert jaarlijks 250 concerten, Vlaamse voorstellingen of festivals voor uitzending via één of meerdere aanbodsmerken.” Het uitzenden van deze opnames vergroot uiteraard de uitstraling van het betrokken concert of festival en zo’n kans is voor elk evenement of festival wel interessant. De rol die de VRT wil spelen als versterkende zender, die jong Vlaams talent de kans geeft zich te tonen en te ontwikkelen, valt uiteraard enkel toe te juichen.

Ik heb hierbij enkele concrete vragen voor u, minister. Wie beslist er welke optredens, voorstellingen en festivals door de VRT worden ondersteund of gecapteerd? Wanneer wordt de beslissing genomen en hoe wordt ze aan de betrokken organisaties gecommuniceerd? Wordt dat ook besproken met het Vlaams MuziekOverleg, waarmee de VRT op regelmatige basis overleg pleegt? Hoe wordt bepaald welke captatie door welke radio- of televisiezender wordt uitgezonden?

In uw antwoord op een vraag om uitleg die ik u begin vorig jaar stelde, zei u te zullen navragen of het mogelijk is een lijst met vaste evenementen op te stellen. Heeft de VRT een dergelijke lijst reeds opgesteld en wat waren daarbij de criteria? Zo niet, waarom niet?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

De muziekredacties van de verschillende netten beslissen in samenspraak met het betrokken netmanagement en de algemeen muziekcoördinator van de VRT, welke optredens, voorstellingen en festivals door de VRT worden ondersteund of gecapteerd.

De beslissingen welke voorstellingen en festivals worden ondersteund, worden verspreid doorheen het jaar genomen. Sponsordossiers en captatie-aanvragen worden doorgaans drie tot vier maanden vooraf ingediend. Ze worden enkele weken na ontvangst geëvalueerd en behandeld en daarop aan de aanvrager gecommuniceerd.

Neen, dit wordt niet met het Vlaams MuziekOverleg besproken. Operationele zaken zoals deze zijn niet het voorwerp van dat overleg. Principes ter zake kunnen er wel worden besproken. Bovendien dient de redactionele onafhankelijkheid van de radio- en tv-netten van de openbare omroep te worden gerespecteerd.

Inhoudelijk worden bij captaties dezelfde principes gehanteerd als bij de muziekselectie voor de programma’s van de netten. De selectie gebeurt daarbij op basis van bepaalde parameters, zoals productionele kwaliteit, radiovriendelijkheid, passend in het muziekprofiel van het net en relevantie. De selectie is dan ook in overeenstemming met het muziekprofiel zoals beschreven in het muziekbeleidsplan van de VRT.

Vanzelfsprekend zijn praktische en financiële factoren, zoals de opname- en uitzendrechten, de beschikbaarheid van opnamemiddelen, de mogelijkheden tot coproductie en dergelijke meer, van doorslaggevend belang in het beslissingsproces. Ik herinner er wel aan dat in de nieuwe beheersovereenkomst meer captaties zijn opgenomen dan in de vorige. Dat is in elk geval een positieve zaak die bijkomende perspectieven kan opleveren.

Een lijst van vaste evenementen bestaat niet. De VRT evalueert immers voortdurend haar steun aan festivals op basis van verschillende factoren, zoals relevantie, haalbaarheid en kwaliteit. Het spreekt voor zich dat er wel jaarlijks terugkerende evenementen zijn waarmee de VRT ondertussen een langdurige partnerrelatie heeft opgebouwd, zoals de relevante popfestivals en de structurele overeenkomsten met de gekende concerthuizen en concertpromotoren. Maar ook die worden wel jaarlijks geëvalueerd.

De voorzitter

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Caroline Bastiaens (CD&V)

Hartelijk dank voor uw antwoord, minister. Uiteraard ben ik ook heel blij dat het aantal captaties naar omhoog gaat. De redactionele vrijheid van elke zender staat uiteraard voorop, maar met het oog op het aanbieden van verschillende genres, is het ook goed te kijken naar de spreiding in het aanbod. Dat is natuurlijk de moeilijkheid: de eigenheid van elke zender behouden en toch een zo breed mogelijk aanbod proberen te realiseren.

Ik begrijp dat de tijd bij sponsorovereenkomsten, captaties en samenwerkingen relatief beperkt is, maar u weet ook dat de zoektocht naar sponsoring voor heel wat festivalorganisatoren zeer moeizaam verloopt. Dat de VRT een partner is, kan een festival meer allure geven. Ook daar moeten we een beetje naar kijken. Gisteren kregen we nog het bericht dat een festival in Oudenaarde, dat twintig jaar heeft bestaan, ermee moet stoppen, omdat het echt niet evident is om het te organiseren. Dat is jammer. Ik wil hier niet ingaan op dat ene festival, maar we horen dat wel van meer organisaties, zeker als het om de niet-commerciële gaat. Daar kan de VRT echt wel mee ondersteuning leveren.

Ik begrijp dat er geen lijst komt met weerkerende activiteiten of samenwerkingen. Enerzijds kan ik daar begrip voor hebben, anderzijds mag een langdurige relatie met organisatoren ook meer gehonoreerd worden. Af en toe ontstaan er onzekerheden, niet altijd zo bedoeld of terecht, die aanleiding geven tot wrevel en ongerustheid. Denk aan de communicatie vorig jaar rond Jazz Middelheim. Dat is jammer, want iedereen is heel tevreden over dergelijke langdurige relaties. Het zou jammer zijn dat die in de toekomst zouden vervallen.

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Onze fractie is heel tevreden dat in de beheersovereenkomst nu 250 captaties zijn opgenomen, terwijl het er in de vorige nog maar 200 waren. Dat is dus een stijging met 25 procent. Voor ons is dat een duidelijk signaal dat met de nieuwe beheersovereenkomst wordt ingezet op cultuur en dat de openbare omroep de diversiteit van het muzieklandschap wil waarborgen met een divers aanbod in samenwerking met festival, concertzalen en andere podia. Het gaat hierbij ook over kansen geven aan opkomend Vlaams talent in alle genres, door het een podium te geven. Ik begrijp wel dat de concrete keuze die de VRT maakt, gedeeltelijk tot de interne keuken behoort. Dat aspect kunnen en moeten we rustig overlaten aan de expertise en de kundigheid van de mensen op de VRT zelf. Ik begrijp echter ook de bekommernis van collega Bastiaens. Er zijn elk jaar structurele samenwerkingen met festivals, evenementen en optredens. Misschien kan daarover sneller worden gecommuniceerd. Anderzijds moet men ook kunnen blijven inspelen op de kansen die zich aandienen, op unieke concerten. Dat zorgt voor dynamiek, afwisseling, nieuwe instroom. Op welke zenders die dan worden uitgezonden, hangt natuurlijk af van het genre en het publiek dat men wil bereiken.

Bart Caron (Groen)

Ik wil nog een kleinigheid meegeven, omdat ik zelf ook bij een paar organisaties betrokken ben die in dat systeem zitten. De VRT mag nu 50 captaties meer doen en wil dat ook wel doen. Dat vinden we allemaal prima en dat is ook niet het punt. Vroeger deed men het nooit, maar misschien kan men voortaan wel bekijken of de organisator niet zelf voor de klankinstallatie en de microfoonlijnen kon zorgen. Dan moet de VRT minder fondsen en techniek inzetten om dezelfde opnames mogelijk te maken.

Dat kan zinvol zijn, het is natuurlijk prima als je kosten kunt besparen. Ik vind ook wel dat de keuze niet enkel mag afhangen van technische voorwaarden. Die boodschap wou ik meegeven, zo niet dreigen we weer een aantal meer kwetsbare organisaties of moeilijkere projecten te benadelen, waar niet de middelen voorhanden zijn om alles in huis te hebben voor de perfecte klank en de ideale microfoons om die te versterken.

Minister Sven Gatz

Het is duidelijk dat de VRT, binnen de redactionele vrijheid die ze zeker heeft, haar uiterste best doet om, met zoveel mogelijk partners en voor zoveel mogelijk muziekgenres, de juiste afspraken te maken. Perfectie wordt daarin zelden bereikt, maar ze doen wel hun uiterste best om zich zoveel mogelijk over het Vlaamse land en de muziek die hier gemaakt wordt te verspreiden. Er bestaat geen vaste evenementenlijst, maar als men enkele jaren met een festival samenwerkt, groeit dat uit tot een soort de facto-lijst.

Mevrouw Bastiaens, uw verwijzing naar Oudenaarde is nog zo gek niet als casus. Ik wil me niet uitspreken over dat ene geval, maar het is wel zo dat er voor de Vlaamse festivals grenzen aan de groei blijken te zijn. Elk jaar gebeurt er meer en daardoor wegen de financiële risico’s ook zwaarder door. Na één of twee zomers met slecht weer kan dat heel problematisch worden. Telkens wanneer er een festival stopt, vind ik dat, net zoals iedereen, jammer. Vaak herrijzen festivals ook als feniksen uit hun as. Moet het dan even groots worden als voordien of herbegint een volgende generatie weer op een kleinschalige manier? Ik heb er alle vertrouwen in dat festivals zich voortdurend heruitvinden. Nu bevinden we ons misschien ook aan de top van een cyclus, na alles wat er de voorbije twintig jaar is ontstaan. Sommige evenementen zullen stoppen en andere zaken zullen opnieuw beginnen. De VRT is toekomstgericht en zal met die nieuwe festivals ook weer nieuwe overeenkomsten sluiten.

Caroline Bastiaens (CD&V)

Minister, aansluitend op uw slotwoord, geloof ik inderdaad ook dat we met de festivals in een cyclische beweging zitten. Toch moeten we genoeg aandacht hebben voor de specifieke problematiek van kleinere festivals. Die worden veelal door jonge vrijwilligers georganiseerd en dat brengt een ongelooflijke dynamiek met zich mee, niet enkel voor het festival op zich, maar ook qua kansen voor nieuw en jong talent. Heel veel van die festivals geven met eigen wedstrijden voorafgaand aan het festival ruimte aan plaatselijk talent. Dat zijn unieke gelegenheden die we moeten koesteren en mee mogelijk moeten maken. Het kan dus geen kwaad af en toe eens naar ons festivalbeleid te kijken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.