U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Minister-president, in alle beleidsdocumenten – regeerakkoord, beleidsnota, beleidsbrieven – wordt de internationalisering van de economie als een prioriteit van de Vlaamse Regering genoemd. En daar wordt ook naar gehandeld. Flanders Investment & Trade (FIT) is de centrale actor die dat voornemen in de praktijk moet omzetten en speelt dan ook een sleutelrol in de nieuwe internationaliseringsstrategie die u op 25 januari jongstleden voorstelde tijdens de Flanders International Economic Summit. We hebben het daar vorige week nog over gehad, naar aanleiding van een vraag van een collega.

Ik was zelf ook aanwezig op die International Summit. We hebben de mensen van FIT daar zien werken, maar toch stellen we vast dat FIT in de periode 2014-2019 maar liefst 2.730.000 euro dient te besparen op zijn werkingsdotatie. Voor 2016 gaat het om 472.000 euro aan personeelsbesparingen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat FIT een uitzonderlijk hoge score van 96 procent behaalde in de klantentevredenheidsenquête die in 2013 werd afgenomen.

Anderzijds wil de Vlaamse Regering het diplomatieke netwerk van Vlaanderen uitbreiden. Zo stelt het regeerakkoord 2014-2019: “We bouwen het postennetwerk van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering verder uit op basis van een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) naar Scandinavië, de Westelijke Balkan, de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) of de MINT-landen (Mexico, Indonesië, Nigeria en Turkije).” In de beleidsbrief 2015-2016 staat daarover te lezen: “Ik zal een beslissing nemen om het diplomatieke AAVR-netwerk (Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering) uit te breiden met één post, op basis van een SWOT-analyse opgesteld door het Departement internationaal Vlaanderen (DiV).” In uw antwoord op mijn vraag om uitleg van 7 juli 2015, zei u: “Ik verwacht de resultaten van de SWOT-analyse tegen het einde van 2015”. 2015 hebben we intussen afgesloten, dus het is tijd voor wat opvolgvragen, minister-president.

Hoe rijmt u de besparingen bij FIT met de ambities van de Vlaamse Regering inzake internationalisering? Brengen die besparingen de kwaliteit van de dienstverlening door FIT niet in het gedrang? Hoeveel personeelsleden zullen als gevolg van de opgelegde besparing wegvallen bij FIT? In welke mate gaat het om natuurlijk verloop, dan wel om naakte ontslagen? In welke mate worden de besparingen gerealiseerd bij de FIT-kantoren in Vlaanderen, dan wel bij het FIT-netwerk in het buitenland? Zullen er FIT-kantoren gedownsized of gesloten worden?

Op welke manier kan een bijkomende AAVR het verschil maken, aangezien ze niet actief mogen zijn op domeinen als exportbevordering, het aantrekken van investeringen of toerisme? Zijn de AAVR’s dan enkel actief op het vlak van culturele en academische diplomatie? Kunt u een precieze omschrijving geven van het takenpakket zoals u dat ziet en de dienstverlening die zij aanbieden? Dat is voor veel burgers een vraag. Als u dat vandaag nog eens zegt, zullen we daar waarschijnlijk veel van leren.

Hoe motiveert u de keuze om te besparen op het postennetwerk van FIT, maar te investeren in een nieuwe AAVR? Hebt u zicht op de houding van werkgeversorganisaties ten aanzien van die keuze? Is de SWOT-analyse intussen afgerond? Welke landen behaalden de beste scores? In welk land zal de Vlaamse Regering een nieuwe AAVR oprichten? Hebt u zicht op de jaarlijkse kostprijs van die diplomatieke post? Omvat de SWOT-analyse ook een evaluatie van de bestaande AAVR’s? Zo neen, waarom niet?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Collega Turan, dit is een thema dat u al herhaaldelijk betokkeld hebt, maar waar ik nog eens in alle duidelijkheid op zal proberen te antwoorden. U vergelijkt permanent twee zaken: enerzijds FIT, dat tot doel heeft ‘B2B’ (business to business) te werken, en onze algemene afgevaardigden van de Vlaamse Regering en diplomaten die ‘government to government’ werken.

– Rik Daems treedt als voorzitter op.

Minister-president Geert Bourgeois

U weet dat deze regering een dubbele ambitie heeft, namelijk een begroting in evenwicht en efficiëntie-oefeningen doen, maar toch optimaliseren en meer efficiëntie, en de werking, waar dat kan, nog verbeteren. Dat geldt ook voor FIT, dat een kerntakenplan heeft gemaakt, waarbij een aantal deelprocessen zijn geschrapt, deelprocessen die de dienstverlening niet in het gedrang brengen en die bij afschaffing of reductie ervan leiden tot vereenvoudiging.

In totaal moet FIT 39 koppen besparen tegen eind 2019. Het ziet ernaar uit dat dat niet volledig gedekt zal zijn door natuurlijke afvloeiingen in die periode. Dat gaat dan om pensionering, maar er zijn binnen de Vlaamse overheid ook andere natuurlijke afvloeiingen naast pensionering. Dit is een aangelegenheid die in het kader van ons Beter Bestuurlijk Beleid tot de autonomie van de leidend ambtenaar behoort.

De raad van bestuur van FIT heeft een optimalisatieoefening gedaan. Die heeft al onze vertegenwoordigingen in het buitenland tegen het licht gehouden.

Waar is het belangrijk dat we zijn, dat we actief blijven? Moet dat met dezelfde getalsterkte? Waar moeten we actief zijn en waar niet? Waar kunnen we verminderen? Waar moeten we verbeteren? Dat is de taak van een efficiënte overheid, en het is goed dat dat gebeurt. Moet je op een bepaalde post met twee of met zes mensen aanwezig zijn? Moet je in een bepaald land een bijkantoor hebben of is dat helemaal niet nodig? Volstaat daar eventueel een antenne? Dat zijn de oefeningen die FIT heeft gedaan en die ertoe hebben geleid dat een aantal kantoren een downsizing hebben ondergaan, bijvoorbeeld in Poznan en Ljubljana. Daar zijn er nauwelijks vragen, en daarom worden ze vervangen door een antenne, wat meer dan voldoende is voor de werklast daar.

Anderzijds openen we een volwaardig kantoor in Vilnius omdat het belangrijk is aanwezig te zijn in de Baltische staten. We openen ook nieuwe kantoren in Houston in de VS, in Myanmar, Nigeria en Peru. Er komen nieuwe antennes in Koeweit, Panama, Costa Rica, in Chongqing of Shenzhen in China, en in Vancouver in Canada. Voor een aantal locaties zijn er nog besprekingen bezig in het kader van de intergewestelijke samenwerking met het Waals Agentschap voor de Export en de Buitenlandse Investeringen (AWEX) en Brussels Invest & Export.

Diplomaten hebben een heel ander takenpakket. Als ze op de hoogte zijn van potentiële export- of investeringsdossiers, nemen ze daar uiteraard hun taak in op en helpen ze mensen door te verwijzen naar deskundigen. Diplomatie gaat over ‘government to government’ met behartiging van de Vlaamse belangen. Die zijn heel ruim, die gaan over al onze bevoegdheden, over cultuur, over onze activiteiten op alle mogelijke domeinen in de geglobaliseerde wereld, zoals standpunten laten kennen, mensen in het buitenland begeleiden, culturele diplomatie, academische diplomatie, onze administratie informeren over wat er elders in de wereld gebeurt, zeker nu in het licht van terrorisme en radicalisering. Al onze vertegenwoordigers zijn daar heel actief mee bezig en volgen dat intens op. Het gaat dan over maatschappelijke, culturele en politieke opvolging, alle maatschappelijke relevante informatie verzamelen, buitenlandse delegaties begeleiden, onder andere van het Vlaams Parlement. Toen het over het Verenigd Koninkrijk ging, hebben we het daarover gehad. Dat is wat onze diplomaten doen. Het is heel beperkt wat ik hier opsom, het gaat veel ruimer dan dat.

Het is precies de bedoeling dat met de besparing op koppen, ons buitenlands Vlaams economisch netwerk zal zijn versterkt tegen 2019. Dat staat in mijn beleidsnota, die u kent en die hier uitvoerig is besproken. De SWOT-analyse voor de nieuwe locatie loopt nog. Ik kan daar nog geen uitsluitsel over geven.

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

De SWOT-analyse is nog niet afgerond. U kunt de kostprijs dan ook nog niet kennen en weten waar we een nieuwe diplomatieke post moeten hebben. U zegt dat de taakverdeling heel duidelijk is op papier, maar voor de burger en de middenveldorganisaties is dat niet altijd zo. Tijdens een sessie waarop die SWOT-analyse werd gemaakt, zaten er mensen advies te geven en voorkeuren uit te spreken naar welk land we ons diplomatiek netwerk moeten sturen. De aanwezigen in de zaal vroegen zich af of het voor toerisme was of voor economische investeringen. Het is heel belangrijk dat u dat blijft benadrukken.

Minister-president, u hebt bepaalde taken gegeven, en dat is ‘government to government’. Uw laatste zin was dat op het einde het Vlaams economisch netwerk versterkt zal zijn. Daarmee bedoelt u niet FIT. Ziet u die AAVR als een deel van het Vlaams economisch netwerk? Neen. Zal op het einde van 2019 FIT versterkt zijn ondanks die 39 afvloeiingen?

Minister-president Geert Bourgeois

Dat heb ik toch gezegd. Ik heb gezegd waar we nu al hebben beslist om naartoe te gaan. Dat is een versterking.

Güler Turan (sp·a)

Maar de betoelaging van FIT zal wel minder zijn? Ze gaan meer mensen aanwerven voor die nieuwe…

Minister-president Geert Bourgeois

Het is de bedoeling met de efficiëntie-oefening en optimalisatie-oefening te komen tot een betere output. Dat is de reorganisatie die we doen binnen de Vlaamse overheid, waarbij er tegen 2019 meer dan vierduizend koppen minder zullen zijn. De dienstverlening mag daar niet onder lijden. Ik heb u opgave gedaan van de nieuwe Vlaamse economische posten die we onder andere gaan openen.

Als het over diplomaten gaat, zijn dat dure posten. Je kunt ook met een antenne werken of andere tussenvormen. Dat heeft FIT op een verstandige manier gedaan met de afweging waar we bijkomend actief moeten zijn en waar we moeten terugschroeven.

Güler Turan (sp·a)

Minister-president, u stelt een heel mooie doelstelling voorop en ik steun u daar volledig in, vooral voor het Vlaams economisch netwerk. Ik hoop dat de efficiëntie-oefening op het einde geen verzuipoefening van FIT wordt. Daar wil ik u voor waarschuwen. Des te beter als dat niet zo is, maar ik zal dit verder opvolgen.

Minister-president Geert Bourgeois

Mevrouw Turan, ik noteer dat u mij hier volledig in steunt.

Güler Turan (sp·a)

Zeker voor het versterken van het Vlaams economisch netwerk.

De voorzitter

De heer Van Overmeire heeft het woord.

Karim Van Overmeire (N-VA)

Het is belangrijk om een scherp onderscheid te maken tussen ‘business to business’, waarvoor we FIT hebben, en ‘government to government’. Na de laatste staatshervorming is het zwaartepunt van bevoegdheden bij de deelstaten komen te liggen. Het is dus belangrijk dat die entiteiten ook in het buitenland voldoende vertegenwoordigers hebben om die belangen te behartigen.

Ik stel een grote appreciatie vast over alle fracties heen voor wat FIT doet. Het is eigenlijk een ‘lean and mean fighting machine’, als je ziet hoe ze met relatief weinig middelen toch een resultaat neerzetten dat mag gezien zijn, zeker in vergelijking met andere landen – al gaat die vergelijking moeilijk op. We zijn bijzonder efficiënt bezig.

FIT zelf beschikt over een grote autonomie om die middelen te besteden. FIT beslist om posten te openen, en gelukkig niet deze commissie die op basis van ik-weet-niet-welk argument posten zou openen en sluiten. FIT doet dat op basis van efficiëntie- en nuttigheidsoverwegingen.

Het is goed om eens naar de cijfers te kijken. We leven in budgettair moeilijke tijden, helaas. In 2013 was de toelage aan FIT 98,00 procent, en nu nog altijd. We hopen dat er heel vlug meer middelen ter beschikking zijn. We zullen hier allemaal klaar staan om te pleiten aan FIT extra middelen te geven, maar ook aan het diplomatieke goverment-to-governmentnetwerk, dat even belangrijk werk verricht op een ander terrein.

Ondertussen komt het erop aan om met de middelen die beschikbaar zijn, een zo efficiënt mogelijk netwerk uit te bouwen, dat optimaal rendeert. In alle bescheidenheid denk ik trouwens dat we op dat vlak al bij al vrij goede resultaten neerzetten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.