U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Afgelopen woensdag hadden we de eer eurocommissaris Marianne Thyssen in het Vlaams Parlement te gast te hebben. Ze hield een heel interessante uiteenzetting. We hebben enkele vragen gesteld en  ook enkele antwoorden gekregen. Tijdens die discussie zag ik de gedelegeerd bestuurder van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) twitteren over de prioritaire EU-dossiers waarover de Vlaamse Regering op 29 januari zou beslissen. Ik ben op de website gaan kijken en ik zag dat deze prioriteiten op 17 februari op een vleva-meeting zullen worden toegelicht en dat de aanwezige stakeholders de kans zullen krijgen om een eerste reflectie te geven.

Topics die op het programma staan, zijn onder andere de volgende. Focust de Vlaamse Regering op de juiste prioriteiten? Waarmee moet ze rekening houden bij haar standpuntbepaling ten aanzien van deze prioriteiten? Kunt u deze prioritaire EU-dossiers van de Vlaamse Regering meedelen aan de parlementsleden?

De voorzitter

De heer Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Op 29 januari hebben wij inderdaad onze prioriteiten aangeduid met betrekking tot het werkprogramma voor 2016 van de Europese Commissie. We hebben daar bovendien een preliminaire subsidiariteitstoets voor gemaakt, net als vorig jaar. Wat daar verder mee gebeurt, is een zaak van het parlement. We hebben zeven prioritaire dossiers gedistilleerd uit het werkprogramma van de Commissie-Juncker. Daarnaast hebben we nog vijf relevante dossiers aangeduid voor Vlaanderen. Het dossier is opgestuurd naar de parlementsvoorzitter.

De zeven prioritaire dossiers zijn: de herziening van het meerjarig financieel kader, de omschakeling naar de kringloopeconomie, de Europese energie-unie, een beter migratiebeheer, de uitvoering van de digitale eengemaakte markt, de EU-handels- en investeringsstrategie en volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst. De vijf relevante dossiers zijn: de follow-up van de strategie eengemaakte markt, het post-Cotonou-kader, het interinstitutioneel akkoord over het verplichte transparantieregister, een agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa en arbeidsmobiliteit. De evolutie van die dossiers zult u ook kunnen opvolgen in de maandelijkse rapportering met betrekking tot de voor Vlaanderen belangrijke dossiers.

Het antwoord op uw vraag is dus: ja, net als vorig jaar bezorgen we dat ook aan het Vlaams Parlement. Zodra onze website volledig klaar is – maar dat is een kwestie van alleszins nog enkele maanden – zult u automatisch ook alle nota’s van de Vlaamse Regering kunnen lezen. U weet dat we vorige vrijdag beslist hebben tot actieve openbaarheid van bestuur. We zullen niet alleen het kort bestek meedelen, maar ook zullen alle stukken, nota’s, mededelingen en ook de principiële goedkeuringen worden gepubliceerd. Dat zal trouwens niet alleen gebeuren voor het parlement, maar voor alle geïnteresseerden. Deze nota nu is, zoals vroeger ook is gebeurd, opgestuurd naar de voorzitter van het parlement.

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Wat de actieve openbaarheid betreft, vond ik het dus ook wel een goed idee dat er parlementaire openbaarheid is. Minister-president, ik dank u voor uw korte toelichting. Die informatie had ik eigenlijk ook al gehaald uit de perstekst die daarover werd verstuurd. Ik lees ook met veel tevredenheid in uw persnota dat u ook wat betreft de prioritair relevante dossiers zo nodig verder het advies wilt inwinnen van de lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld om ze daar meer bij te betrekken. Mijn vraag is: is er al een concrete actie of laat u dat over aan de betreffende ministers wat betreft prioritaire dossiers die onder hun bevoegdheid vallen, of hebt u daar een leidraad voor?

Ik had graag ook van u meer informatie gekregen over het pilootproject dat u uit het brede pakket had gekozen, namelijk het project van de Europese blauwe kaart. U zegt dat het pilootproject het effect van het initiatief op de Vlaamse bevoegdheden inschat. Wat is daarvan al opgestart? Kunt u daar wat dat betreft ons even in uw kaarten laten kijken?

Minister-president Geert Bourgeois

Collega, u zult alles wat u vraagt, terugvinden in de nota die u is bezorgd: alle punten, wat ermee gebeurt, de opdracht aan de administratie, aan de betrokken ministers, de taak van de minister-president, het project met betrekking tot de blauwe kaart … U zult dat allemaal krijgen. Dat is bezorgd aan het parlement.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

We hebben inderdaad al een heel duidelijke nota gekregen waarin onder andere staat hetgeen u vandaag eigenlijk herhaald hebt: de prioritair relevante dossiers plus dan nog de vijf relevante dossiers. Het verheugt me alleszins dat daarmee onder meer ook een beter migratiebeheer wordt opgenomen. Het is natuurlijk een hot issue in Europa. Tegelijk zijn we op dit ogenblik in een soort hervormingsproces voor de Europese Unie.

Ik lees zonet nog op het internet dat de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, ondertussen zijn hervormingsvoorstellen heeft overgemaakt aan de 28 lidstaten. Er is daarover deze morgen blijkbaar een persconferentie gehouden en een brief overgemaakt aan de 28 lidstaten. Ik lees daarin dat er een soort van afgezwakte noodrem zal komen, een soort van mechanisme om bepaalde wetgeving tegen te houden.

U weet ongetwijfeld ook dat de Britse premier Cameron bepaalde hervormingen wenst door te voeren, die hij inderdaad nodig zal hebben indien het referendum in het Verenigd Koninkrijk wordt gehouden. De vraag is natuurlijk of dat voldoende zal zijn om de Britten te overtuigen binnen de Europese Unie te blijven. De hele discussie met de Europese Unie heeft onder meer te maken met de EU-migratie, met het feit dat er zeer veel EU-onderdanen eveneens migreren naar het Verenigd Koninkrijk, wat een enorme impact heeft op de werkgelegenheid en de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk.

Ik vind het alvast een positieve zaak dat het migratiebeheer ook voor de Vlaamse Regering een zeer belangrijk en prioritair dossier is.

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Minister-president, u verwijst me naar een nota. Ik zal die nota bestuderen en eens kijken welk pilootproject er is opgestart en hoe dat wordt aangepakt. Ik zal terugkomen indien ik vragen heb. Bedankt om me te verwijzen naar de perstekst en de nota.

De voorzitter

Collega Turan, dank u wel en veel studiegenot.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.